MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 35         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.420/2004. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan

 

2.422/2004. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Serviciul National Meteorologic - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei si hidrologiei, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Serviciul National Meteorologic - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei si hidrologiei

 

2.446/2004. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviatie, judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

956/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare

 

2.338/5.286/2004. - Ordin al ministrului culturii si cultelor si al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Ferdinand Nagy,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.420.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan

 

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a Populatiei din Republica Azerbaidjan, denumite în continuare părti,

luând în considerare relatiile de prietenie si legăturile fructuoase în domeniile economice si sociale dintre România si Republica Azerbaidjan,

luând în considerare importanta dezvoltării cooperării în domeniul muncii si protectiei sociale, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor coopera în principal prin schimb de informatii si experientă în următoarele domenii:

a) legislatia natională în domeniul muncii, ocupării si protectiei sociale;

b) mecanismele de aplicare a legislatiei nationale în domeniul reglementării relatiilor de muncă si protectiei muncii;

c) acordarea de servicii pentru persoanele cu handicap si reabilitarea persoanelor cu handicap;

d) activităti desfăsurate în domeniul familiei;

e) analiza si colectarea datelor privind piata muncii si formarea profesională;

f) piata natională a muncii si reglementarea participării fortei de muncă străine la piata natională a muncii;

g) dezvoltarea parteneriatului social si aplicarea reformelor în sistemul de asistentă socială;

h) aplicarea tehnologiei informatiilor pentru îmbunătătirea managementului sistemului de securitate socială.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile convin să dezvolte următoarele forme de cooperare:

a) schimb de experti;

b) consultări si pregătire suplimentară a expertilor;

c) schimb de materiale informative, în special privind implementarea programelor si politicilor de muncă, ocupare, asistentă socială, protectie socială si integrare socială a grupurilor cu risc, propuneri legislative si alte materiale legate de activitatea celor două ministere;

d) încurajarea cooperării în cadrul proiectelor finantate de organizatii internationale;

e) încurajarea cooperării dintre agentiile executive si institutiile subordonate celor două părti.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul protocol va fi aplicat prin programe comune de lucru pe o perioadă de 2 ani, în functie de posibilitătile financiare ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 4

 

Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite în baza prezentului protocol vor fi suportate după cum urmează:

a) transport international, de către partea contractantă trimitătoare;

b) cheltuielile de întretinere si organizare: cazare, masă, traducerea documentatiei si interpretarea, transport intern, potrivit programului actiunii, de către partea contractantă primitoare.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii celei de-a doua notificări prin care cele două părti îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislatia lor internă pentru intrarea în vigoare a acestuia. Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi în mod automat, cu noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părti nu îl denuntă.

În cazul denuntării, prezentul protocol îsi încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii notei de denuntare, pe canale diplomatice, de către cealaltă parte.

Prezentul protocol a fost semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004, în două exemplare originale, în limbile română, azerbaidjană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricăror divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Muncii,

Solidaritătii Sociale si Familiei din România,

Dan Mircea Popescu

Pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

a Populatiei din Republica Azerbaidjan,

Ali Nagiyev

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Serviciul National Meteorologic - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei si hidrologiei, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Serviciul National Meteorologic - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei si hidrologiei, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Ferdinand Nagy,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.422.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Serviciul National Meteorologic - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei si hidrologiei

 


*) Traducere.

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA) din România si Serviciul National Meteorologic (NWS) - Administratia Natională Oceanică si Atmosferică (NOAA) a Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare părti,

actionând în baza Acordului dintre Guvernul României si Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei, semnat la 15 iulie 1998 la Washington, D.C., denumit în continuare acord,

recunoscând importanta cooperării stiintifice si tehnice în domeniile meteorologiei si hidrologiei,

recunoscând că o astfel de cooperare aduce beneficii reciproce ambelor tări,

întelegând importanta promovării unor relatii de lucru mai strânse pentru abordarea problemelor de mediu de interes comun; si

în conformitate cu legile si reglementările din fiecare tară, au ajuns la următoarea întelegere:

 

ARTICOLUL I

Scopul memorandumului de întelegere

 

Scopul prezentului memorandum de întelegere este de a sprijini acordurile si întelegerile care facilitează cooperarea si coordonarea activitătilor si programelor din domeniile meteorologiei si hidrologiei.

Scopul general al cooperării este de a permite schimbul de resurse stiintifice, de personal si de cunostinte tehnice pe baza egalitătii, reciprocitătii si avantajului mutual, care contribuie la îmbunătătirea sau dezvoltarea serviciilor meteorologice si hidrologice pentru ambele părti.

 

ARTICOLUL II

Scopul activitătilor de cooperare

 

Activitătile de cooperare sunt proiecte specifice asumate de MMGA si NWS, precum si de alte organisme colaboratoare. Activitătile pot include următoarele domenii, fără a se limita la acestea:

1. activităti în sprijinul îmbunătătirii prognozelor meteorologice;

2. activităti în sprijinul îmbunătătirii prognozelor hidrologice;

3. activităti care aprofundează întelegerea rolului meteorologiei regionale în cadrul schimbărilor climatice si de vreme la scară globală sau de emisferă;

4. studii în sprijinul colectării de date, distribuirii de date, compilării si procesării acestora;

5. studii în sprijinul cercetărilor meteorologice, hidrologice si climatologice;

6. activităti care permit un schimb reciproc de persoane cu capacităti deosebite tehnice si stiintifice, în scopul îmbunătătirii obiectivelor proiectelor reciproce;

7. activităti legate de conducerea întâlnirilor, seminariilor si conferintelor realizate pentru schimbul reciproc de idei si informatii stiintifice si tehnice; si

8. activităti în sprijinul unuia sau mai multor obiective internationale identificate în cadrul întâlnirilor internationale la care MMGA si NWS participă ca entităti cooperante.

 

ARTICOLUL III

Responsabilitătile părtilor

 

Părtile sunt responsabile pentru coordonarea si cooperarea cu alte entităti organizationale în propriile tări, dacă se consideră corespunzător si necesar, pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din prezentul memorandum de întelegere.

Fiecare parte va asigura personalul, dotările si orice alt sprijin necesar implementării proiectelor, asa cum se stabileste de comun acord de către părti. Acest sprijin va fi materializat prin alocarea de fonduri si personal în conformitate cu legile si reglementările fiecărei tări.

Aceste responsabilităti pot include:

1. managementul si coordonarea activitătilor întreprinse sub auspiciile prezentului memorandum de întelegere;

2. desemnarea persoanelor oficiale corespunzătoare conducerii si coordonării activitătilor comune; s

3. realizarea tuturor întelegerilor necesare intrării si iesirii din una dintre tări a personalului si echipamentelor din cealaltă tară, angajate sau utilizate în proiectele ce decurg din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL IV

Întelegeri de implementare

 

Activitătile de colaborare specifice, incluzând sarcini, responsabilităti si conditii asociate, care trebuie realizate sub auspiciile prezentului memorandum de întelegere, vor fi semnate de către părti si de către orice alte entităti colaboratoare, dacă este cazul, si trebuie incluse ca întelegeri de implementare la prezentul memorandum de întelegere. Întelegerile de implementare trebuie identificate prin numerotare cu cifre arabe.  Programele de cooperare stabilite prin prezentul memorandum de întelegere vor fi coordonate de către conducătorii celor două părti sau de înlocuitorii lor desemnati. Coordonatorii si grupele de lucru sunt nominalizate, atunci când este necesar, pentru a analiza si a actiona în aspecte legate de implementarea prezentului memorandum de întelegere.

Rapoartele periodice, dacă sunt cerute, trebuie transmise conducătorilor celor două părti sau înlocuitorilor desemnati de acestia. Astfel de rapoarte trebuie să evidentieze domeniile viitoare de activitate, să reprezinte proceseverbale ale grupurilor de lucru, seminariilor sau întâlnirilor, să reliefeze progresele si rezultatele unui anumit proiect sau program.

 

ARTICOLUL V

Informatii stiintifice si tehnice

 

Prevederile pentru protectia si distribuirea informatiilor ce rezultă din activitătile de cooperare realizate sub auspiciile prezentului memorandum de întelegere vor fi guvernate de art. V din anexa A la acord, dacă nu s-a stabilit altfel în întelegerea de implementare ce decurge din art. IV din prezentul memorandum de întelegere. Distribuirea informatiilor se va face prin canalele uzuale si va corespunde procedurilor normale ale părtilor.

Aplicarea sau utilizarea oricăror informatii schimbate ori transferate de către orice participanti sub auspiciile prezentului memorandum de întelegere va intra în responsabilitatea participantului care le primeste. Furnizorul nu garantează aplicabilitatea unor astfel de informatii pentru orice aplicatie particulară.

 

ARTICOLUL VI

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferende legate de interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de întelegere sau de întelegerile de implementare vor fi rezolvate prin discutii comune între părtile principale.

 

ARTICOLUL VII

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor lor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul memorandum de întelegere va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani de la data primirii notificării si va fi prelungit automat pentru o nouă perioadă de 5 ani, dacă nici una dintre părti nu notifică, în scris, celeilalte părti intentia sa privind încetarea acestuia. O asemenea notificare va fi transmisă cu cel putin 3 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate de 5 ani.

Încetarea valabilitătii prezentului memorandum de întelegere nu va afecta în nici un fel proiectele ori programele convenite sau aflate în curs de derulare, care nu au fost finalizate înainte de încetarea acestuia.

 

ARTICOLUL VIII

Amendarea memorandumului de întelegere

 

Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat sau extins prin acordul scris al părtilor.

Încheiat în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

din România,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Pentru Serviciul National Meteorologic -

Administratia Natională Oceanică si Atmosferică

a Statelor Unite ale Americii

General de brigadă USAF (rez.),

David L. Johnson

administrator adjunct NOAA

pentru servicii meteorologice

 

Bucuresti, 21 septembrie 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviatie, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviatie, judetul Cluj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.446.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviatie, judetul Cluj

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca,

cartierul Someseni,

judetul Cluj

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei si

Internelor, pentru

Unitatea Specială

de Aviatie, judetul

Cluj

- Imobil 2.778

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.761

- Suprafata construită = 483 m2

- Suprafata desfăsurată = 483 m2

- Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 11.150 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (10) din Normele privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 285/2004 si ale art. 7 alin. (4) din Normele privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 233/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 95.329 din 16 noiembrie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. I pozitia 24 din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de reglementare si implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

Art. 1. - Prezentul regulament se referă la conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare si transpune dispozitiile Regulamentului nr. 2.081/92/CEE privind protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si ale Regulamentului nr. 2.082/92/CEE privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare.

Art. 2. - Rolul organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate este acela de a garanta că produsele agricole si produsele alimentare care poartă o indicatie geografică, o denumire de origine protejată sau un atestat de specificitate îndeplinesc criteriile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 3. - (1) Inspectia si certificarea conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole, produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare pot fi efectuate de unul sau mai multe organisme, care îndeplinesc prevederile prezentului regulament.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Serviciul produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, va transmite Comisiei Uniunii Europene lista cu organismele aprobate, precum si competentele acestora, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 4. - (1) Organismele trebuie să ofere garantii corespunzătoare de obiectivitate si impartialitate în privinta tuturor producătorilor sau prelucrătorilor supusi inspectiei si să dispună permanent de personal calificat si de resursele necesare efectuării inspectiei.

(2) Dacă un organism de inspectie si certificare utilizează serviciile unui alt organism pentru realizarea anumitor inspectii, acesta din urmă trebuie să prezinte aceleasi garantii; în acest caz, organismul de inspectie  si certificare, care utilizează serviciile unui alt organism pentru realizarea anumitor inspectii, rămâne răspunzător pentru toate controalele efectuate.

Art. 5. - (1) Dacă un organism de inspectie si certificare constată că un produs agricol sau un produs alimentar care poartă o indicatie geografică, o denumire de origine protejată sau un atestat de specificitate nu îndeplineste criteriile din caietul de sarcini, acesta va lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării prevederilor reglementărilor în vigoare.

(2) Organismele de inspectie si certificare vor informa Serviciul produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale cu privire la măsurile luate în cursul efectuării controalelor.

Art. 6. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Serviciul produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, va retrage aprobarea unui organism de inspectie si certificare în cazul în care conditiile mentionate la art. 4 si 5 nu mai sunt îndeplinite.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Serviciul produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, va transmite Comisiei Uniunii Europene lista revizuită a organismelor aprobate, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare

 

Art. 7. - (1) Inspectia si certificarea indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare se fac de către persoane juridice din sectorul public sau privat aprobate, denumite în continuare organisme de inspectie si certificare.

(2) Aprobarea si monitorizarea organismelor de inspectie si certificare se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prezentul regulament.

(3) În scopul aprobării organismelor de inspectie si certificare, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, se constituie Comisia de aprobare a organismelor de inspectie si certificare, în următoarea componentă:

a) un presedinte - reprezentat de directorul coordonator al Serviciului produse alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) 4 membri din cadrul Serviciului produse alimentare.

Art. 8. - (1) Organismele care solicită să fie aprobate ca organism de inspectie si certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România;

b) să aibă experientă în activitatea de inspectie si certificare;

c) să dispună de un laborator propriu, acreditat de organismul national de acreditare, sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele si determinările utile pentru inspectia si certificarea produselor agricole si alimentare cu denumire de origine protejată sau cu atestate de specificitate;

d) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activitătilor de inspectie si certificare;

e) să dispună de personal calificat pentru efectuarea inspectiei si certificării;

f) să fie independente de toate părtile implicate, impartiale si integre;

g) organismul de inspectie si certificare si persoana responsabilă de realizarea inspectiei nu trebuie să fie producătorul, procesatorul, furnizorul, utilizatorul sau distribuitorul produselor supuse inspectiei si certificării si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre persoanele indicate mai sus;

h) organismul de inspectie si certificare si personalul său nu trebuie să fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să influenteze deciziile lor;

i) să fie acreditate de organismul national de acreditare si să satisfacă în totalitate exigentele stabilite de standardul românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 “Criterii generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”;

j) să lucreze în concordantă cu regulile si normele nationale si comunitare în vigoare din domeniu.

(2) Persoana responsabilă de ansamblul activitătilor din cadrul organismului de inspectie si certificare trebuie să aibă studii superioare de specialitate si un nivel ridicat de cunostinte teoretice si practice privind modul de productie a produselor agricole si alimentare.

Art. 9. - Dosarul pentru aprobare se depune la biroul unic al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si trebuie să contină următoarele documente:

a) cerere de aprobare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului, care să contină si codul unic de înregistrare;

c) actul constitutiv al organismului de inspectie si certificare;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului de inspectie si certificare, din care să rezulte experienta în domeniul inspectiei si certificării;

e) copia de pe certificatul de acreditare eliberat de organismul national de acreditare conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998;

f) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare mentionat la lit. e) să pună la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente si informatii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998;

g) organigrama organismului si dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:

- copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe cartea de muncă sau de pe contractul de colaborare;

- raportul de evaluare tehnică în vederea acreditării, eliberat de organismul national de acreditare.

Art. 10. - (1) După analizarea documentelor depuse, comisia de aprobare prevăzută la art. 7 alin. (3) va emite o decizie motivată de aprobare sau de respingere a organismului de inspectie si certificare, care se consemnează într-un registru unic, gestionat de comisie; decizia comisiei se comunică în scris solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de aprobare.

(2) Dacă solicitarea a fost acceptată, o dată cu decizia de aprobare comisia emite, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, certificatul de aprobare a organismului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(3) Certificatul de aprobare este valabil 3 ani si se vizează anual de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în urma verificării prin supraveghere si monitorizare a activitătii organismului de inspectie si certificare.

Art. 11. - (1) Lista organismelor de inspectie si certificare, pentru care s-au emis certificate de aprobare, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista va contine, pentru fiecare organism aprobat, informatii privind denumirea completă si sediul acestuia.

 

CAPITOLUL III

Competentele organismelor de inspectie si certificare

 

Art. 12. - Organismele de inspectie si certificare au următoarele competente:

a) verifică cererea de înregistrare mentionată la art. 5 din Normele privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 285/2004 si la art. 7 din Normele privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 233/2004;

b) verifică caietul de sarcini mentionat la art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 285/2004 si la art. 6 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 233/2004;

c) fundamentează decizia de înregistrare a indicatiilor geografice sau a denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare, pentru a fi protejate, sau a atestatelor de specificitate, în situatia în care constată că sunt respectate conditiile prevăzute de reglementările în vigoare, si transmit documentele Serviciului produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) fundamentează decizia de respingere a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau a denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare, pentru a fi protejate, sau a atestatelor de specificitate, în situatia în care constată că cererea si caietul de sarcini nu întrunesc conditiile prevăzute de reglementările în vigoare, pe care o transmit solicitantului si Serviciului produse alimentare cu atributii în înregistrarea indicatiilor geografice, denumirilor de origine si atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

e) efectuează inspectii, din proprie initiativă sau la sesizarea unor terti, pentru a verifica dacă sunt respectate conditiile care au stat la baza înregistrării indicatiilor geografice sau a denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare, pentru a fi protejate, sau a atestatelor de specificitate din caietele de sarcini;

f) propun Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, din motive bine întemeiate, anularea înregistrării, când respectarea conditiilor din caietul de sarcini pentru produsele agricole si produsele alimentare care beneficiază de o indicatie geografică sau de o denumire de origine protejată nu mai poate fi asigurată.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE

Nr. ........./.........

pentru obtinerea aprobării organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice,

denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare

 

Persoana juridică .........................................., cu sediul în localitatea ............................, str. ....................................... nr. ......, bl. ........., sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ...................., telefon ..............., fax ....................., înmatriculată la registrul comertului sub nr. ........................, reprezentată prin responsabil ........................................., solicit aprobarea si eliberarea Certificatului de aprobare pentru inspectia si certificarea conformitătii indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare.

Anexăm la cerere următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului, care să contină si codul unic de înregistrare;

b) actul constitutiv al organismului de inspectie si certificare;

c) scurta prezentare a activitătii organismului de inspectie si certificare, din care să rezulte experienta în domeniul inspectiei si certificării;

d) copie de pe certificatul de acreditare eliberat de organismul national de acreditare conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998;

e) declaratie scrisă, prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare mentionat la lit. d) să pună la dispozitie Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente si informatii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998;

f) organigrama organismului si dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:

- copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;

- curriculum vitae;

- copie de pe cartea de muncă sau contractul de colaborare;

- raportul de evaluare tehnică în vederea acreditării, eliberat de organismul national de acreditare.

Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspectie si certificare.

 

Semnătura responsabilului,

............................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT DE APROBARE

Nr. ........./............

 

Organismul ........................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. ................................. nr. ............., telefon ......................, fax ....................., reprezentat prin responsabil ............................., este aprobat ca organism de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare.

 

Director general,

........................

 

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs

An I

An II

An III

 

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.338 din 26 iulie 2004

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.286 din 12 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

 

În temeiul art. 12 alin. (1) lit. f) si al art. 62 lit. d) si r) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul culturii si cultelor si ministrul educatiei si cercetării emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru împrumutul interbibliotecar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Împrumutul interbibliotecar este serviciul prin care o bibliotecă obtine de la o altă bibliotecă anumite documente inexistente în colectiile proprii, în scopul asigurării dreptului fundamental al cetăteanului la informatie.

Art. 2. - Împrumutul interbibliotecar este de tip intern, când se efectuează între bibliotecile sistemului national de biblioteci, si de tip international, când se desfăsoară între bibliotecile românesti si bibliotecile străine.

Art. 3. - Acordurile de împrumut se încheie între institutia care împrumută documentele, denumită bibliotecă furnizoare, si institutia care primeste sub formă de împrumut documentele, denumită bibliotecă beneficiară.

Art. 4. - Bibliotecile de drept public din cadrul sistemului national de biblioteci au obligatia de a coopera în vederea realizării împrumutului interbibliotecar.

Art. 5. - Bibliotecile de drept public trebuie să facă cunoscut utilizatorilor serviciul de împrumut interbibliotecar.

Art. 6. - Biblioteca furnizoare este obligată să accepte împrumutul documentelor în conditiile prezentului regulament.

Art. 7. - Împrumutul între filialele aceleiasi biblioteci de drept public sau de drept privat, chiar dacă acestea au gestiuni distincte, nu se consideră împrumut interbibliotecar.

Art. 8. - (1) Împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente, cu exceptia celor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare, a documentelor fragile sau voluminoase, precum si a celor solicitate frecvent pentru lectură în cadrul bibliotecii furnizoare.

(2) Biblioteca furnizoare decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

Art. 9. - (1) Biblioteca furnizoare poate transmite bibliotecii beneficiare copii de pe documentele exceptate de la împrumut în conditiile art. 8, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Costurile multiplicărilor si ale expeditiei se suportă de către biblioteca beneficiară, care devine proprietara acestor materiale, sau de către utilizatori, după caz.

Art. 10. - Perioada de împrumut se stabileste de către biblioteca furnizoare.

Art. 11. - Conducerea bibliotecilor beneficiare, în cazul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică, precum si autoritatea tutelară, în cazul bibliotecilor de drept public fără personalitate juridică, răspund direct de integritatea bunurilor culturale care fac obiectul împrumutului.

 

CAPITOLUL II

Metodologia împrumutului interbibliotecar

 

Art. 12. - (1) Împrumutul se realizează pe baza cererii de împrumut intern sau de împrumut international, care este un formular standardizat.

(2) Formularul de împrumut poate fi transmis prin scrisoare postală, fax sau postă electronică si cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea bibliotecii beneficiare si, după caz, codul atribuit acesteia de biblioteca furnizoare;

b) data transmiterii cererii;

c) adresa bibliotecii beneficiare, numărul de telefon si adresa de e-mail;

d) adresa bibliotecii furnizoare, numărul de telefon si adresa de e-mail;

e) semnătura si stampila autoritătii beneficiare;

f) data limită până la care documentul este asteptat;

g) cota documentului (dacă este posibil);

h) detalii bibliografice complete ale documentului solicitat;

i) mentionarea, dacă este posibil, a sursei de referintă;

j) cerinte speciale: microfilm, microfisă, editie în altă limbă etc.;

k) cerinte de livrare - modalităti de expeditie: postă, fax, transmisie electronică;

l) plata.

(3) Pentru o publicatie monografică se completează următoarele elemente:

a) autorul;

b) titlul;

c) editia;

d) locul de publicare;

e) editura;

f) data publicării;

g) colectia/seria;

h) ISBN (dacă există).

(4) Pentru o copie dintr-o publicatie serială se completează următoarele elemente:

a) titlul serialului;

b) numărul fasciculei;

c) pagini;

d) autorul articolului;

e) titlul articolului;

f) ISSN (dacă există).

Art. 13. - Cererea pentru împrumutul intern se realizează pe baza formularelor standardizate A, B si C, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, după cum urmează:

a) formularul A se păstrează de către biblioteca beneficiară, iar formularele B si C sunt transmise bibliotecii furnizoare;

b) formularul B însoteste publicatia atât la împrumut, cât si la restituire;

c) formularul C se păstrează de către biblioteca furnizoare, ca justificare a împrumutului efectuat, si poate fi folosit pentru înlocuirea la raft a documentului împrumutat; în caz de nelivrare a documentului, cele două formulare se restituie bibliotecii beneficiare.

Art. 14. - Cererea pentru împrumutul international se realizează pe baza formularelor standardizate A, B, C si D, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament, după cum urmează:

a) formularul A se păstrează de către biblioteca beneficiară; formularele B, C si D sunt transmise bibliotecii furnizoare;

b) formularul B însoteste publicatia atât la împrumut, cât si la restituire;

c) formularul C se foloseste pentru înlocuirea la raft a documentului împrumutat;

d) formularul D are pe verso rubrici destinate înscrierii  bibliotecilor în care cererea circulă pentru rezolvarea împrumutului;

e) formularul D este retinut de către biblioteca furnizoare ca dovadă a împrumutului efectuat, iar în caz de nelivrare se restituie bibliotecii beneficiare, împreună cu formularele B si C.

Art. 15. - (1) Biblioteca furnizoare răspunde la cererea de împrumut în interval de 7 zile calendaristice de la înregistrarea acesteia.

(2) Expedierea documentelor se face pe calea cea mai rapidă, asigurându-se conservarea si securitatea acestora în timpul transportului.

(3) Perioada de împrumut a documentului este de minimum 20 de zile din momentul expedierii sau în functie de termenul fixat de către biblioteca furnizoare.

(4) Biblioteca furnizoare îsi poate lua măsuri de securitate prin asigurarea anumitor documente înainte de expedierea lor.

(5) Biblioteca furnizoare poate stabili respectarea altor cerinte, în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Biblioteca beneficiară trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să aplice măsurile de protectie a documentelor primite, cu respectarea conditiilor de păstrare cerute de biblioteca furnizoare;

b) consultarea documentelor împrumutate să se facă numai în sala de lectură;

c) restituirea documentelor împrumutate să se facă la termenul stabilit de comun acord cu biblioteca furnizoare;

d) cererile de prelungire a perioadei de împrumut a documentelor să se facă înainte de expirarea termenului stabilit; în cazul în care nu se primeste nici un răspuns de la biblioteca furnizoare, cererea se consideră aprobată;

e) notificarea primirii sau restituirii unui document nu este necesară decât la cererea bibliotecii furnizoare.

(2) Biblioteca beneficiară răspunde de orice pierdere sau deteriorare a documentului împrumutat, de la primirea până la restituirea acestuia.

Art. 17. - (1) Împrumutul interbibliotecar intern se face cu titlu gratuit.

(2) În cazul în care volumul împrumuturilor interne este mare, biblioteca furnizoare poate percepe taxe, după ce valoarea acestora si forma de plată au fost communicate bibliotecii beneficiare.

(3) Împrumutul interbibliotecar international se face cu titlu oneros, biblioteca furnizoare percepând taxe sub forma unei facturi, a cupoanelor răspuns international sau a cupoanelor internationale de plată IFLA.

(4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (2) si (3) se stabileste de către biblioteca furnizoare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 18. - (1) Bibliotecile care efectuează servicii de împrumut interbibliotecar intern si international sunt obligate să alcătuiască evidenta împrumuturilor si să comunice organelor abilitate datele statistice respective.

(2) Biblioteca Natională a României centralizează, la nivel national, statistica anuală a împrumutului interbibliotecar intern si international.

(3) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a