MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

876/2004. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului

 

955/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de productie, a greutătii minime si a perioadei admise pentru export în anul 2005

 

1.611/2004. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea circuitului informational si a fiselor de declarare si supraveghere a infectiei HIV/SIDA

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

41/2004. - Decizie privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, aprobată prin Legea nr. 569/2004,

în temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 876.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului

 

CAPITOLUL I

Cadrul legal al procedurii

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de mediu, denumită în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de revizuire si prelungire a acesteia, precum si cuantumul taxei si tarifelor aferente în vederea autorizării functionării agentilor economici care desfăsoară activităti cu impact semnificativ asupra mediului.

Art. 2. - (1) Autorizatia reprezintă actul tehnico-juridic eliberat în scris de autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activităti existente sau pentru punerea în functiune a unei activităti noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

(2) Bilantul de mediu reprezintă lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care bilantul de mediu identifică un impact de mediu semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

(3) Activităti cu impact semnificativ asupra mediului sunt activitătile prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului este Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, denumit în continuare MMGA.

(5) Autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului este agentia teritorială de protectie a mediului, denumită în continuare ATPM, si, respectiv, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

 

CAPITOLUL II

Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiilor de mediu

 

Art. 3. - (1) Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăsurarea activitătilor existente, cât si pentru începerea activitătilor noi.

(2) Autorizatia se emite de către autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului în a cărei rază se află amplasamentul, în conformitate cu prevederile cap. II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) În cazul în care activitatea se desfăsoară pe teritoriul a două sau mai multe judete, competenta de emitere a autorizatiei de mediu este a agentiei regionale de protectie a mediului.

(2) Activitătile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfăsoară în judetele Tulcea, Galati, Constanta si, totodată, în exteriorul perimetrului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de către autoritătile publice teritoriale din judetele respective.

(3) Activitătile cu impact semnificativ asupra mediului, care se desfăsoară în perimetrul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” (inclusiv în localitatea/comuna administrată de Consiliul Judetean Tulcea, Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Judetean Galati), vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de către Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

(4) Activitătile cu impact semnificativ asupra mediului care se desfăsoară în afara perimetrului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, dar la limita acestuia, asa cum este definită în Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările si completările ulterioare (limită marcată si materializată în teren prin borne cadastrale), vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului de către agentiile de protectie a mediului teritoriale, pe baza avizului emis de către Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 5. - Pentru activitătile cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta de reglementare a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, aceasta poate solicita participarea autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului în a cărei rază se află amplasamentul activitătii sau poate delega preluarea de către aceasta a parcurgerii anumitor etape din prezenta procedură.

Art. 6. - Activitătile/instalatiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, nu fac obiectul prezentei proceduri.

Art. 7. - Pentru activitătile de eliminare a deseurilor documentatia prezentată va contine în plus cerintele specifice prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si în Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.

Art. 8. - Activitătile cu impact semnificativ asupra mediului, pe care titularul le desfăsoară la diversi beneficiari, nu se supun prezentei proceduri.

 

CAPITOLUL III

Emiterea autorizatiei de mediu

 

Art. 9. - (1) La solicitarea unei autorizatii de mediu sau cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitătii este obligat să depună la ATPM următoarele:

a) cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

b) fisa de prezentare si declaratia având continutul cuprins în anexa nr. 2;

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr. 3;

d) planul de situatie si planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz.

(2) Nu se primesc solicitări care nu contin documentele prevăzute la alin. 1.

(3) ATPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. 1, stabileste dacă sunt necesare informatii, acte sau documente suplimentare si le solicită în scris titularului activitătii.

(4) Pentru activităti noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ATPM, după parcurgerea etapelor prevăzute la alin. 2 si 3, face publică decizia sa de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu si pe pagina proprie de Internet. Documentele care au stat la baza acesteia vor putea fi consultate după un program care se afisează. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afisării.

Art. 10. - (1) Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Pentru activitătile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ATPM întocmeste îndrumarul cu problemele rezultate din analiza initială a documentatiei, lista autorizatiilor necesare emise de alte autorităti, precum si necesitatea efectuării bilantului de mediu.

(3) După executarea bilantului de mediu, titularul activitătii prezintă la ATPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandări pentru elementele programului de conformare.

(4) Bilantul de mediu se depune în maximum un an de la data îndrumarului transmis de ATPM titularului.

Nedepunerea acestuia în termenul legal atrage anularea solicitării de emitere a autorizatiei de mediu si demararea procedurii de încetare a activitătii, conform prevederilor legale.

Art. 11. - (1) Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prezentată în anexa nr. 3.

(2) După realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ATPM împreună cu titularul activitătii si cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilantului de mediu, concluziile dezbaterii publice si stabileste dacă emite autorizatia de mediu, cu sau fără un program de conformare.

Art. 12. - (1) Titularul activitătii înaintează la ATPM un proiect de program de conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu în sedinta colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităti si cu identificarea costurilor si a surselor de finantare necesare realizării măsurilor programului de conformare.

(2) ATPM analizează proiectul programului de conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autoritătilor consultate.

(3) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:

a) concluziile bilantului de mediu;

b) constatările si sarcinile stabilite de autoritătile de control care răspund de protectia factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c) datele detinute de titularul activitătii si de autoritătile administratiei publice locale privind emisia si imisia poluantilor în mediu;

d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;

e) sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

(4) Programul de conformare se stabileste de către ATPM cu consultarea colectivului de analiză tehnică, de comun acord cu titularul activitătii, prin negociere.

Programul de conformare poate avea două sectiuni:

a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitătilor asupra mediului;

b) măsurile de remediere a efectelor activitătilor anterioare asupra mediului.

(5) Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continuă sau care încetează activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curentă sau anterioară. Evaluarea prejudiciilor se realizează prin bilantul de mediu, raportând starea mediului si măsurile necesare de remediere la standardele si reglementările în vigoare. Programul stabileste măsurile de conformare, etapele, termenele, costurile si responsabilitătile necesare realizării acestora.

(6) ATPM acceptă introducerea în autorizatia de mediu a programului de conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activitătii:

a) dovedeste că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;

b) dovedeste că în perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului si sănătătii publice;

c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse ale acesteia.

(7) La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua în considerare angajamentele titularului activitătii, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăseste posibilitătile financiare ale acesteia.

(8) Durata programului de conformare va avea în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în functie de disponibilitătile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitătii. Un program de conformare nu poate depăsi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităti anterioare.

(9) Titularul activitătii prezintă la ATPM, după acceptarea programului de conformare, următoarele documente:

a) programul de conformare în redactare finală;

b) fisa de prezentare si declaratia completată cu instructiuni de întretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare.

Art. 13. - (1) ATPM face publică decizia de emitere a autorizatiei de mediu prin afisare la sediul propriu si pe pagina de Internet, iar documentele care au stat la baza deciziei vor putea fi consultate la sediul ATPM după un program care se afisează.

(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afisării. La expirarea acestui termen ATPM eliberează autorizatia de mediu.

(3) Modelul si continutul minim al autorizatiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4.

(4) Autorizatia de mediu se emite în 3 exemplare.

 

CAPITOLUL IV

Durata autorizatiei de mediu; revizuirea si suspendarea acesteia

 

Art. 14. - Perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu este de cel mult 5 ani. Criteriile care stau la baza deciziei privind stabilirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de mediu includ:

a) gradul de fluctuatie a parametrilor tehnologici;

b) fiabilitatea si gradul de uzură ale instalatiilor;

c) impactul asupra sănătătii populatiei si factorilor de mediu;

d) riscul de poluări accidentale;

e) automonitorizarea emisiilor.

Art. 15. - Revizuirea autorizatiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitătii va informa în scris ATPM despre acest lucru, iar ATPM va emite o autorizatie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

Art. 16. - La expirarea termenului de valabilitate a unei autorizatii de mediu, aceasta se prelungeste, cu conditia ca datele care au stat la baza emiterii ei să nu se fi modificat si valabilitatea totală să nu depăsească 5 ani.

Art. 17. - Autorizatia de mediu nu se emite:

a) dacă nici o variantă a programului de conformare nu asigură încadrarea în conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementările în vigoare;

b) dacă titularul activitătii nu respectă obligatiile ce îi revin prin prezenta procedură.

Art. 18. - (1) La schimbarea titularului activitătii continutul programului de conformare se reface, specificându-se sursa de finantare si responsabilitatea, dacă este necesar.

(2) Modificarea termenelor în programele de conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.

Art. 19. - (1) Dacă titularul activitătii nu respectă termenele negociate si stipulate în programul de conformare din cauze obiective ce nu îi pot fi imputate, ATPM poate proceda la decalarea termenelor initiale, la solicitarea titularului activitătii, înainte de expirarea termenului la care trebuiau îndeplinite măsurile.

(2) În cazul în care termenele sunt depăsite, autorizatia de mediu se suspendă, după o somatie prealabilă cu termen, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare; suspendarea se mentine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.

(3) Autoritatea competentă pentru protectia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei de mediu, după caz, si încetarea activitătii atunci când nu s-au îndeplinit conditiile stabilite în somatie.

Dispozitia de suspendare a autorizatiei si de încetare a activitătii este executorie.

(4) ATPM verifică si vizează anual situatia conformării pe baza unui proces-verbal de constatare a conformării cu prevederile autorizatiei. Pe toate exemplarele autorizatiei se va aplica stampila “Vizat”, pentru conformare.

(5) Autorizatiile de mediu nevizate anual îsi pierd valabilitatea.

 

CAPITOLUL V

Autorizarea unor activităti specifice

 

Art. 20. - (1) Procedura de autorizare a activitătilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata internă sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna sălbatică, precum si a importului acestora se va desfăsura conform prevederilor legislatiei nationale si conditiilor specifice prevăzute în conventii si acorduri internationale la care România este parte.

(2) Procedura de autorizare a grădinilor zoologice si a acvariilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii grădinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002.

Art. 21. - Procedura de autorizare a activitătilor de import si export al substantelor, produselor si echipamentelor înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, utilizarea si/sau comercializarea acestora se desfăsoară conform conditiilor specifice prevăzute în conventiile si acordurile internationale la care România este parte.

Art. 22. - Procedura de autorizare privind activitătile nucleare se va desfăsura în conformitate cu reglementările emise de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - În situatia schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a societătii, când activitătile se desfăsoară în aceleasi conditii pentru care a fost emisă autorizatia de mediu, aceasta se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societătii. În această situatie nu se percep taxe sau tarife.

Art. 24. - (1) Taxele si tarifele încasate pentru emiterea autorizatiilor de mediu către agentii economici sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Tarifele se achită la sediile autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului.

(3) Taxele pentru emiterea autorizatiilor de mediu se achită la Administratia Fondului pentru Mediu.

(4) Taxele si tarifele se actualizează prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

Art. 25. - (1) Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Anexele nr. 1 si nr. 5 se afisează la loc vizibil atât la sediul autoritătii publice pentru protectia mediului, cât si la Biroul unic.

 

ANEXE

 

LISTA

activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea speciilor de animale vii, a categoriilor de productie, a greutătii minime si a perioadei admise pentru export în anul 2005

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 463/2002 pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Speciile de animale vii, categoriile de productie, greutatea minimă si perioada, admise pentru export în anul 2005, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Nu este admis la export tineretul ovin, femele, provenit din exploatatiile de ovine aflate în controlul oficial al productiei.

(3) Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” va întocmi si va pune la dispozitie celor interesati lista exploatatiilor de ovine aflate în controlul oficial al productiei.

Art. 2. - Pentru admiterea exportului de animale vii din categoria celor pentru tăiere: vaci adulte reformate, tineret bovin, femele peste 18 luni, reformat, ovine adulte reformate, se va proceda astfel:

a) unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene vor constitui comisii mixte din specialisti proprii si, după caz, specialisti din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, în vederea examinării tehnice, pe specii si categorii, a animalelor propuse a fi reformate;

b) tabelele cu animalele, pe specii si categorii, individualizate, propuse pentru reformare vor cuprinde pentru fiecare animal cauza reformării. Procesul-verbal de reformare si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate, pe fiecare pagină, de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si, respectiv, a municipiului Bucuresti, după caz, precum si de către unitatea de ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană.

Art. 3. - (1) Pentru admiterea exportului de animale vii din categoria celor de crestere sau îngrăsare, tineret bovin, provenit din rasele autohtone însământate artificial cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne este necesară prezentarea unui document emis de unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană, care să ateste că produsul este obtinut prin însământarea artificială cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne autorizati.

(2) Exportatorul va prezenta comisiei constituite conform art. 2 lit. a) tabelul cu animalele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), propuse pentru export, însotit de documentele oficiale care să ateste că produsii sunt obtinuti prin însământarea artificială cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne autorizati, în vederea verificării si aprobării.

Art. 4. - Directia generală de reglementare si implementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si îl va difuza celor interesati.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 955.

 

ANEXĂ1)

 

SPECIILE

de animale vii, categoriile de productie, greutatea minimă si perioada admise pentru export în anul 2005

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea circuitului informational si a fiselor de declarare si supraveghere a infectiei HIV/SIDA

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. OB14.090/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Circuitul informational în supravegherea infectiei HIV/SIDA, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Fisa de declarare a suspiciunii de infectie HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Fisa de supraveghere pentru infectia HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin toate prevederile legale contrare se abrogă.

Art. 6. - Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat, Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals”, directiile de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, centrele regionale HIV/SIDA, toate laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de organizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 7 decembrie 2004.

Nr. 1.611.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIRCUITUL INFORMATIONAL

în supravegherea infectiei HIV/SIDA

 

Sursele de informatie în supravegherea infectiei

HIV/SIDA sunt:

- laboratoarele directiilor de sănătate publică;

- laboratoarele spitalelor/sectiilor de boli infectioase;

- laboratoarele private;

- centrele de transfuzii;

- laboratoare ale altor unităti sanitare.

 

NOTĂ: Conform reglementărilor legale în vigoare, toate laboratoarele care efectuează teste HIV trebuie să fie acreditate si să asigure consiliere pre si posttestare.

Transmiterea datelor de la sursele de informatie:

- la primul test reactiv, laboratorul completează fisa de declarare a suspiciunii (anexată) si o trimite la directia de sănătate publică locală în termen de 24 de ore;

- laboratorul îndrumă persoana testată cu o probă reactivă către directia de sănătate publică locală (medic epidemiolog desemnat) sau la spitalul/sectia de boli infectioase (medic infectionist desemnat).

Confirmarea cazului:

1. În situatia în care persoana testată ajunge direct la directia de sănătate publică (DSP), aceasta confirmă cazul de infectie HIV conform definitiei de caz, face consiliere posttestare si trimite pacientul la spitalul de boli infectioase pentru încadrare clinică.

2. În situatia în care persoana testată ajunge direct la spitalul de boli infectioase, acesta confirmă cazul de infectie HIV conform definitiei de caz, face consiliere posttestare, face încadrarea clinică si completează fisa de supraveghere a infectiei HIV.

Dacă spitalul nu poate efectua testele ELISA, confirmarea se face prin DSP.

Fisa de supraveghere:

- se completează de către medicul infectionist, care o semnează, o parafează si o transmite la directia de sănătate publică locală în termen de 24-48 de ore de la confirmare si/sau în maximum 3 luni de la depistarea cazului;

- medicul epidemiolog care primeste fisa - responsabilul de program HIV - are obligatia să verifice dacă fisa este completată în conformitate cu instructiunile;

o semnează, o parafează si o transmite la directia de sănătate publică regională, denumită DSP regională

DSP regionale sunt directiile de sănătate publică din judetele unde functionează centre regionale HIV/SIDA.

DSP regionale au următoarele atributii:

- primesc fise de supraveghere HIV de la directiile de sănătate publică din judetele arondate centrului respectiv;

- trimit fisele primite la Ministerul Sănătătii – Directia generală de sănătate publică si inspectia sanitară de stat si la centrul regional în maximum o lună.

DSP locale sunt directiile de sănătate publică din acelasi judet cu laboratorul privat, spitalul/sectia de boli infectioase etc.

În situatia în care centrul regional primeste direct fise de supraveghere a infectiei HIV de la spitalele de boli infectioase din judetele arondate, acesta are obligatia de a le trimite la DSP regională. DSP regională va informa DSP locală despre cazul respectiv. DSP locală va contacta spitalul de boli infectioase pentru intrarea fisei în circuitul informational corect. DSP regională va păstra fisele respective până la reintrarea în circuit.

În situatia în care centrul regional depistează un caz nou, fisa de supraveghere va fi trimisă la DSP regională, care o trimite la DSP locală si la Ministerul Sănătătii - Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat.

Spitalele de boli infectioase, indiferent dacă sunt sau nu centre regionale, dacă au depistat un pacient cu domiciliul în alt judet, vor trimite fisa de supraveghere a acestuia la DSP locală. Toate directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să transmită fisa de supraveghere a infectiei HIV/SIDA la directia de domiciliu al pacientului, de unde fisa va intra în circuitul descris anterior.

DSP regionale si centrele regionale vor confrunta bazele de date HIV/SIDA o dată la 3 luni. Centrele regionale trimit lunar fisele de supraveghere HIV/SIDA la CNLAS.

Ministerul Sănătătii si CNLAS vor confrunta bazele de date HIV/SIDA semestrial.

Ministerul Sănătătii împreună cu CNLAS vor face raportarea către forurile internationale.

Actualizarea datelor se face în următoarele situatii:

- schimbarea încadrării clinico-imunologice din HIV în SIDA;

- în caz de deces;

- în caz de pierdere din evidentă;

- în caz de schimbare de domiciliu.

Actualizarea datelor se face de către spitalul de boli infectioase, fisele fiind transmise la DSP locală semestrial, de unde intră în circuitul stabilit pentru fisa de supraveghere.

 

ANEXA

 

Schema circuitului informational*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Circulara nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 2 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Natională a României pentru operatiunile cu titluri de stat/certificate de depozit este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta circulară.”

2. Anexa care face parte integrantă din circulară va fi înlocuită cu anexa la prezenta circulară.

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2005.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

COMISIOANELE

încasate de Banca Natională a României pentru serviciile aferente operatiunilor cu titluri de stat/certificate de depozit

 

Denumirea

Nivelul

comisionului

- lei -

Eliberarea de extrase de conturi de evidentă a titlurilor de stat/certificatelor de depozit pe numele participantilor sau clientilor lor, după caz, aferente operatiunilor desfăsurate pe pietele primară si secundară

 

a) pe operatiune

35.000

Efectuarea de blocări/deblocări în conturile de evidentă a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, altele decât cele gajate de bănci cu scop de garantare a decontării

 

a) pe operatiune

165.000

Fisa specimenelor de semnături

165.000

Solicitarea de informatii privind situatia la zi a portofoliului de titluri de stat/certificate de depozit, pe participanti si pe clientii lor, după caz (pe bază de adresă oficială)

325.000

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 

În temeiul art. 31 si al art. 33 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic,

precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 89 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, medicii care exercită profesia de medic vor încheia asigurări de răspundere civilă la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) medicii de medicină generală, medicii de familie si medicii de medicina muncii: echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, al sumei de 12.000 euro;

b) medicii specialisti - specialităti medicale si paraclinice: echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, al sumei de 37.000 euro;

c) medicii specialisti - specialităti chirurgicale: echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, al sumei de 62.000 euro.

Art. 2. - Asigurările de răspundere civilă se vor încheia numai la societăti de asigurări autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, medicii având libertatea ca în functie de specificul locului de muncă si al activitătilor efectiv desfăsurate să încheie contracte de asigurare pentru răspunderea civilă profesională la valori mai mari.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 41.