MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 23         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.296/2004. - Hotărâre privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

2.411/2004. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

Acord de cooperare între Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan

 

2.448/2004. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere si cooperare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004

 

Memorandum de întelegere si cooperare între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

RS 1/2004. - Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind termenul de depunere a cererilor pentru emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

1.850/2004. - Ordin al ministrului finantelor publice privind registrele si formularele financiar-contabile

 

A.12.089/463/M.184/1.856/2004. - Ordin al ministrului afacerilor externe, al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, al ministrului apărării nationale si al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru aprobarea Instructiunilor comune de organizare si desfăsurare a activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor

din România “Formenerg” - S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. prin fuziune cu Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, care functionează în subordinea Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Se înfiintează Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. prin preluarea obiectului de activitatre si a patrimoniului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni si prin participarea la capitalul social al acesteia, cu aport în numerar, a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

(3) Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., având forma de societate comercială pe actiuni aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, este persoană juridică română care se organizează si functionează conform prevederilor legale în vigoare si în baza statutului propriu prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., înfiintată potrivit alin. (2), are sediul social principal în municipiul Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 3, sectorul 4, precum si sedii secundare în: orasul Busteni, Str. Paltinului nr. 16, judetul Prahova; municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6; municipiul Iasi, Str. Uzinei nr. 38, judetul Iasi; municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 3, judetul Suceava; municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 187, judetul Dolj, si municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 271, judetul Constanta.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. are în componentă sucursale si reprezentante fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sucursalele se organizează si functionează potrivit prevederilor legale în vigoare si efectuează operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea clădirii si terenului aferent din orasul Busteni, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3, aflate în administrarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri clădirile si terenurile aferente, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 si 2 din anexa nr. 3, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, trec în proprietatea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., înfiintată conform art. 1 alin. (2).

Art. 4. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. este de 156.145.873 mii lei, împărtit în 1.561.458 actiuni nominative, fiecare în valoare de 100.000 lei, si este integral subscris si vărsat astfel:

a) 15.000.000 mii lei de Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A., care se desfiintează, subscris si vărsat de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.;

b) 111.145.873 mii lei de Centrul de Pregătire pentru

Personalul din Industrie - Busteni, care se desfiintează, subscris si vărsat de stat, reprezentat prin Ministerul Economiei si Comertului;

c) 15.000.000 mii lei de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin aport în numerar;

d) 15.000.000 mii lei de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. prin aport în numerar.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. se constituie prin vărsarea sumelor prevăzute la alin. (1) de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A., prin preluarea capitalului social al Societătii Comerciale de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A., precum si a patrimoniului Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, conform bilantului contabil întocmit la data de 30 septembrie 2004 si actualizat potrivit prevederilor legale.

Art. 5. - Obiectul principal de activitate al Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. este formarea profesională initială si continuă, care constă în initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare în toate domeniile de activitate a personalului din industrie, si este prevăzut în statutul propriu.

Art. 6. - (1) Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii statului, si este administrată de un consiliu de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor este formată din 3 membri numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(3) Consiliul de administratie al Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. este format din 5 membri numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

Art. 7. - Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. va prelua toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile Societătii Comerciale de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A., precum si ale Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni.

Art. 8. - Personalul apartinând Societătii Comerciale de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni se preia de către Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A. la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comertului si îsi păstrează toate drepturile până la negocierea si încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 9. - Predarea-preluarea activului si pasivului între Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, care se desfiintează, pe de o parte, si Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., înfiintată potrivit art. 1 alin. (2), pe de altă parte, se va face pe bază de protocoale încheiate între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia nr. 5 a punctului II de la litera A din anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului” la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.296.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., denumită în continuare “Formenerg” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori alte acte emanând de la “Formenerg” - S.A., denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Formenerg” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni cu capital integral de stat, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social principal al “Formenerg” - S.A. este în municipiul Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 3, sectorul 4.

(2) La data înfiintării, “Formenerg” - S.A. are în componenta sa sucursale si reprezentante fără personalitate juridică, conform anexei la prezentul statut.

(3) “Formenerg” - S.A. poate înfiinta în viitor si alte sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata “Formenerg” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

“Formenerg” - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor de formare profesională initială si continuă, în toate domeniile, a personalului din sectorul energetic si din industrie, a personalului din toate sectoarele economiei nationale si a altor beneficiari, precum si asigurarea de servicii de consultantă si asistentă de specialitate în cadrul educatiei permanente a adultilor, corespunzător obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

“Formenerg” - S.A. are ca obiect principal de activitate:

1. Formarea profesională initială si continuă (initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare), în toate domeniile de activitate, a personalului din industrie, a personalului din toate sectoarele economiei nationale si a altor beneficiari, cât si asigurarea de servicii de consultantă si asistentă de specialitate (8042), iar ca activităti secundare:

2. Editarea cărtilor, brosurilor si a altor publicatii (2211);

3. Editarea revistelor si a periodicelor (2213);

4. Editarea înregistrărilor sonore (2214);

5. Alte activităti de editare (2215);

6. Alte activităti de tipărire (2222);

7. Legătorie si finisare (2223);

8. Servicii pregătitoare pentru pretipărire (2224);

9. Alte lucrări de tipografie (2225);

10. Reproducerea înregistrărilor audio (2231);

11. Reproducerea înregistrărilor video (2232);

12. Reproducerea înregistrărilor informatice (2233);

13. Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitătii (3120);

14. Productia mobilierului pentru birou si magazine (exclusiv din metal) (3612);

15. Productia altor tipuri de mobilier (3614);

16. Lucrări de tâmplărie si dulgherie (4542);

17. Alte lucrări speciale de constructii (4525);

18. Lucrări de instalatii electrice (4531);

19. Lucrări de instalatii tehnico-sanitare (4533);

20. Alte lucrări de instalatii si de constructii auxiliare (4534);

21. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri (4544);

22. Alte lucrări de finisare (4545);

23. Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific (energie, gaze, apă) (5118);

24. Intermedieri în comertul cu produse diverse (5119);

25. Comert cu ridicata de aparate electrice si de uz gospodăresc, de aparate de radio si TV (5143);

26. Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a. (5147);

27. Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (5184);

28. Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou (5185);

29. Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice (5186);

30. Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comert si transporturi (5187);

31. Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si zaharoase (5224);

32. Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete (5221);

33. Comert cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine (valorificarea, vânzarea echipamentelor si materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolări, casări; comercializarea de cărti, publicatii si alte tipărituri, inclusiv pe suport magnetic etc.) (5263);

34. Hoteluri (5510);

35. Alte mijloace de cazare (hostel) (5523);

36. Activităti ale restaurantelor (5531);

37. Transporturi terestre de călători, ocazionale (6023);

38. Activităti de informare si consulting în domeniul turismului; organizări de cursuri cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare si transport; activităti ale birourilor de cazare (6330);

39. Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii (7012);

40. Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (7020);

41. Consultantă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) (7210);

42. Consultantă si furnizare de alte produse software (7222);

43. Prelucrarea informatică a datelor (7230);

44. Activităti legate de băncile de date (7240);

45. Alte activităti legate de informatică (7260);

46. Cercetare si dezvoltare în stiinte sociale si umaniste (testări psihologice, realizarea de instrumente si tehnici psihosociologice adaptate exigentelor actuale ale beneficiarilor din industrie si altor entităti organizatorice) (7320);

47. Activităti de consultantă pentru afaceri si management (elaborarea de prescriptii, instructiuni, metodologii, proceduri specifice si de alte documente cu caracter normativ, pentru reglementarea activitătilor proprii; servicii de consultantă si asistentă de specialitate, consultantă în elaborarea strategiilor de resurse umane si în alte domenii) (7414);

48. Activităti de testări si analize tehnice (7430);

49. Publicitate (7440);

50. Selectia si plasarea fortei de muncă (7450);

51. Activităti de secretariat si traducere (7485);

52. Alte activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor (atestarea specialistilor cu atributii de instruire si a instructorilor; examinarea profesională si psihologică în vederea autorizării personalului pentru activitătile din cadrul sectorului energetic si a celui cu atributii în domeniul energetic din toate sectoarele economiei nationale; examinarea psihologică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto si în vederea angajării; servicii de promovare comercială - târguri si expozitii, mese rotunde, simpozioane etc.; dotarea si aprovizionarea tehnico-materială necesară în activitătile proprii; asigurarea îndrumării metodologice, a documentatiei si a altor mijloace didactice utile pentru actiunile de instruire organizate de/si în cadrul sistemului energetic; orice alte activităti prestate pentru realizarea obiectului de activitate) (7487);

53. Activităti ale organizatiilor profesionale (participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale nationale si internationale) (9112);

54. Activităti ale bibliotecilor si arhivelor (9251);

55. Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale (cooperarea internatională privind realizarea unor programe si proiecte cu organismele internationale) (9900);

56. Administrarea procesului de compensare: generarea si finalizarea circuitelor de compensare, introducerea si actualizarea facturilor în sistemul Ministerului Economiei si Comertului - Institutul de Management si Informatică, pentru compensarea datoriilor dintre agentii economici.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) “Formenerg” - S.A. este societate comercială pe actiuni aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, este persoană juridică română care se organizează si functionează conform prevederilor legale în vigoare si în baza prezentului statut.

(2) Capitalul social initial al “Formenerg” - S.A. la data înfiintării este de 156.145.873 mii lei, împărtit în 1.561.458 actiuni nominative, cu valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în formă dematerializată.

(3) Capitalul social initial este în întregime subscris si vărsat astfel:

- 15.000.000 mii lei de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.;

- 111.145.873 mii lei de stat, prin Ministerul Economiei si Comertului;

- 15.000.000 mii lei de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin aport în numerar;

- 15.000.000 mii lei de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. prin aport în numerar.

(4) Capitalul social intial este în întregime subscris si vărsat de actionari, conform bilantului contabil întocmit la data de 30 septembrie 2004 si actualizat potrivit prevederilor legale.

(5) Predarea-preluarea activului si pasivului bilantier se va realiza prin protocol de predare-preluare între Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Busteni, care se desfiintează, pe de o parte, si Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A., pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra “Formenerg” - S.A. în actiuni ale acesteia.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se, conform prevederilor legale în vigoare, pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi activul net, determinat ca diferentă între totalul activelor si datoriile “Formenerg” - S.A., reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor.

Adunarea generală extraordinară a actionarilor va hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea “Formenerg” - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor actionarilor sunt exercitate de către acestia prin reprezentantii lor în adunarea generală a actionarilor “Formenerg” - S.A.

(2) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul “Formenerg” - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(3) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(4) Actiunile nominative în formă dematerializată ale “Formenerg” - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(5) Conversia actiunilor se va putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

“Formenerg” - S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunilor certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile “Formenerg” - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund până la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul “Formenerg” - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de “Formenerg” - S.A. se realizează prin declaratie făcută în registrul actionarilor, semnată de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

De asemenea, transmiterea se mai poate realiza prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 13

Reprezentarea

 

Reprezentantii în Adunarea generală a actionarilor “Formenerg” - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

ARTICOLUL 14

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor “Formenerg” - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a “Formenerg” - S.A.;

b) numeste si revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al “Formenerg” - S.A., precum si premierea acestuia;

g) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, si fixează dividendul;

h) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;

i) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele “Formenerg” - S.A., relatiile cu clientii;

k) hotărăste cu privire la participarea sau constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tară ori din străinătate;

l) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse “Formenerg” - S.A. de către acestia;

m) hotărăste cu privire la gajarea unor bunuri, unităti sau sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

o) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie si pentru directorul general al “Formenerg” - S.A.;

p) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. c), e), g), h), i), k), l), m) si n), adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:

sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

e) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

f) fuziunea sau divizarea “Formenerg” - S.A.;

g) dizolvarea anticipată a “Formenerg” - S.A.;

h) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

i) emiterea de obligatiuni în conditiile legii;

j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(6) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul “Formenerg” - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarilor sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentati în adunare. Dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii acestor conditii, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora precizate în convocare sedinta adunării generale a actionarilor se va deschide de către presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat, si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul “Formenerg” - S.A. pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor de mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma juridică a “Formenerg” - S.A. au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le posedă, la valoarea medie determinată de către un expert autorizat, prin folosirea a cel putin două metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).

(10) Costurile generate de efectuarea expertizei se suportă de “Formenerg” - S.A.

(11) O dată cu declaratia de retragere, actionarii “Formenerg” - S.A. vor preda acesteia actiunile pe care le posedă, dacă acestea au fost eliberate în conditiile legii.

(12) Ca urmare a retragerii actionarilor “Formenerg” - S.A. în conditiile prevăzute de alin. (9), actiunile acestora vor fi dobândite de societate.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) “Formenerg” - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor; ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară.

(3) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul “Formenerg” - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(8) Conducerea “Formenerg” - S.A. se asigură de către directorul general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(10) Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(11) Dacă presedintele în functie al consiliului de administratie nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca presedintele în functie.

(12) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(13) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către presedinte.

(15) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al “Formenerg” - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(16) În relatiile cu tertii “Formenerg” - S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de “Formenerg” - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli în administrarea “Formenerg” - S.A. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărârea adunării generale a actionarilor.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(20) Nu pot fi directori ai “Formenerg” - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(21) Vor putea fi acordate membrilor consiliului de administratie si cenzorilor remuneratii si orice alte sume sau avantaje numai în baza unei hotărâri a adunării generale a actionarilor.

(22) Este interzisă creditarea de către “Formenerg” - S.A. a membrilor consiliului de administratie sau a directorilor acesteia prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi membrilor consiliului de administratie sau directorilor;

b) acordarea de avantaje financiare membrilor consiliului de administratie sau directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către “Formenerg” - S.A. cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii ori executare de lucrări;

c) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor consiliului de administratie sau directorilor, concomitentă sau ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a executării de către membrii consiliului de administratie sau directori a oricăror alte obligatii personale ale acestora fată de terte persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros sau plata, în tot ori în parte, a unei creante ce are drept obiect un împrumut acordat de o tertă persoană membrilor consiliului de administratie sau directorilor ori o altă prestatie personală a acestora.

(23) Prevederile alin. (22) sunt aplicabile si operatiunilor în care sunt interesati sotul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai membrilor consiliului de administratie sau ai directorilor; de asemenea, dacă operatiunea priveste o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cotă de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(24) Prevederile alin. (23) nu se aplică:

a) în cazul operatiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro;

b) în cazul în care operatiunea este încheiată de societate în conditiile exercitării curente a activitătii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor mentionate la alin. (22) si (23) decât cele pe care, în mod obisnuit, societatea le practică fată de terte persoane.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile Consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare a “Formenerg” - S.A.;

b) răspunde de îndeplinirea atributiilor acordate prin delegare de competentă de către adunarea generală a actionarilor;

c) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai “Formenerg” - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul “Formenerg” - S.A., cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

e) numeste, suspendă sau revocă directorul general al “Formenerg” - S.A. si avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi din cadrul acesteia;

f) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si/sau pentru persoanele din conducerea “Formenerg” - S.A., în vederea executării operatiunilor acesteia;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al “Formenerg” - S.A.;

h) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea “Formenerg” - S.A., situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului “Formenerg” - S.A. pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

j) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului “Formenerg” - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

l) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

m) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aprobă politica pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

p) aprobă programele de dezvoltare si investitii;

q) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

r) negociază contractul colectiv de muncă si aprobă statutul personalului;

s) supune aprobării adunării generale extraordinare a actionarilor propuneri privind fuziunea cu alte societăti comerciale, divizarea sau înfiintarea de asociatii ori alte societăti comerciale;

t) supune aprobării adunării generale a actionarilor orice altă hotărâre în competenta de aprobare a acesteia;

u) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă “Formenerg” - S.A. în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politica de dezvoltare ale societătii comerciale, aprobate de adunarea generală a actionarilor;

b) numeste, suspendă si eliberează din functie directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) numeste, angajează, suspendă si revocă sefii de subunităti, de servicii, de compartimente, de birouri, de departamente si de reprezentante;

e) aprobă numirea personalului cu drept de semnătură în bancă;

f) negociază contractele individuale de muncă si le aprobă în conditiile legii;

g) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a personalului din cadrul “Formenerg” - S.A.;

h) aprobă sanctiuni disciplinare prevăzute de lege pentru personalul din “Formenerg” - S.A.;

i) încheie acte juridice în numele si pe seama “Formenerg” - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

j) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului “Formenerg” - S.A.;

k) aprobă specificatiile si fisele de post pentru personalul “Formenerg” - S.A.;

l) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

m) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

n) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite unele atributii din sfera sa de competentă;

o) reprezintă “Formenerg” - S.A. în relatiile cu organismele externe sau la manifestări interne si internationale în domeniile proprii de activitate ori necesare îndeplinirii domeniului de activitate;

p) aprobă/avizează actele privind activitatea “Formenerg” - S.A.;

q) controlează realizarea controlului financiar preventiv la nivelul subunitătilor si compartimentelor;

r) asigură realizarea activitătii de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor si procedurilor de control în vigoare;

s) administrează bunurile “Formenerg” - S.A., conform delegărilor de competentă acordate de consiliul de administratie;

t) verifică si decide asupra compatibilitătii candidatilor la cursurile organizate de “Formenerg” - S.A. cu nivelul, obiectivele si tematica programelor de curs;

u) aprobă contractele pentru actiuni de orientare si formare profesională cu reprezentante economice din afara “Formenerg” - S.A.;

v) aprobă instructiunile si procedurile cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate;

w) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariati ai “Formenerg” - S.A. si sunt răspunzători fată de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a “Formenerg” - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Comitetul de directie

 

ARTICOLUL 20

Comitetul de directie

 

(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie din cadrul “Formenerg” - S.A. pe o perioadă bine determinată, în conditiile legii.

(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

(3) Comitetul de directie prezintă raportul său de activitate consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VII

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

 

(1) Gestiunea “Formenerg” - S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea “Formenerg” - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderii.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor “Formenerg” - S.A. si a situatiilor financiare anuale, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea “Formenerg” - S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale “Formenerg” - S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea “Formenerg” - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul “Formenerg” - S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea “Formenerg” - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, si în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

Sunt exceptati de la această obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VIII

Activitatea

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, “Formenerg” - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, alocatii de la bugetul de stat, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării “Formenerg” - S.A. în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul “Formenerg” - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general, în limita delegării de competentă care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului “Formenerg” - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul “Formenerg” - S.A. si de către consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul “Formenerg” - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) “Formenerg” - S.A. va tine evidenta contabilă în lei si va întocmi situatii financiare anuale în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale ale “Formenerg” - S.A. vor fi verificate sau auditate potrivit legii.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul “Formenerg” - S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legii.

(2) Profitul “Formenerg” - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de “Formenerg” - S.A., în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

“Formenerg” - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) “Formenerg” - S.A. poate constitui singură sau împreună cu alte persoane fizice si juridice, române ori străine, alte societăti comerciale sau asociatii, cu sau fără personalitate juridică, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) “Formenerg” - S.A. poate încheia contracte de asociere sau de colaborare cu alte persoane fizice ori juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.

(3) Conditiile de participare “Formenerg” - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

Modificarea formei juridice a “Formenerg” - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea “Formenerg” - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderi ale activului net, determinate ca diferentă între totalul activelor si datoriile “Formenerg” - S.A., care reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre actionari care împiedică functionarea “Formenerg” - S.A.;

f) falimentul;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a “Formenerg” - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea “Formenerg” - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea “Formenerg” - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între “Formenerg” - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre “Formenerg” - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 34

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial si cu celelalte reglementări legale în vigoare.

 

ANEXĂ

la statut

 

SUCURSALE SI REPREZENTANTE

ale Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

Nr.

crt.

Subunităti ale Societătii Comerciale

de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

Sediul

1.

Sucursala Formenerg - Bucuresti

Bucuresti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6

2.

Sucursala Formenerg - Busteni

Busteni, Str. Paltinului nr. 16, judetul Prahova

3.

Reprezentanta Formenerg - Iasi

Iasi, Str. Uzinei nr. 38, judetul Iasi

4.

Reprezentanta Formenerg - Suceava

Suceava, Str. Parcului nr. 3, judetul Suceava

5.

Reprezentanta Formenerg - Craiova

Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 187, judetul Dolj

6.

Reprezentanta Formenerg - Constanta

Constanta, bd. Mamaia nr. 271, judetul Constanta

 

ANEXA Nr. 2

 

SUCURSALE SI REPREZENTANTE

ale Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

Nr.

crt.

Unitatea

Sediul principal

1.

Societatea Comercială de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

Bucuresti, bd. Gheorghe Sincai nr. 3, sectorul 4

 

Subunitătile

Sediul teritorial

1.

Sucursala Formenerg - Bucuresti

Bucuresti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6

 

2. Sucursala Formenerg - Busteni

Busteni, Str. Paltinului nr. 16, judetul Prahova

 

3. Reprezentanta Formenerg - Iasi

Iasi, Str. Uzinei nr. 38, judetul Iasi

 

4. Reprezentanta Formenerg - Suceava

Suceava, Str. Parcului nr. 3, judetul Suceava

 

5. Reprezentanta Formenerg - Craiova

Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 187, judetul Dolj

 

6. Reprezentanta Formenerg - Constanta

Constanta, bd. Mamaia nr. 271, judetul Constanta

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se transferă Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.

 

Nr.

crt.

Persoana juridică de la care

se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care

se transmit bunurile imobile

Datele de identificare

Nr. de inventar

Valoarea de inventar

(mii lei)

1.

Din domeniul public al statului si din administrarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din

Industrie - Busteni

În proprietatea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg”- S.A.

Clădirile si terenul aferent din orasul Busteni, Str. Paltinului nr. 16,

judetul Prahova

- Clădire corp de învătământ

- Clădire cămin + anexă

- Clădire cantină

 

 

 

M.F. 145.193

M.F. 145.194

M.F. 145.195

 

 

 

7.245.197

8.431.092

5.714.286

2.

Din domeniul privat al statului si din administrarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din

Industrie - Busteni

În proprietatea Societătii Comerciale de Formare

Profesională “Formenerg” – S.A.

Clădirea si terenul aferent din municipiul Bucuresti, bd. Timisoara

nr. 6, sectorul 6

- Clădire sucursală

 

 

 

1.008

 

 

 

79.940.465

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.411.

 

ACORD

de cooperare între Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan

 

Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Azerbaidjan, denumite în continuare părti contractante,

dorind să întărească relatiile de prietenie dintre state,

fiind convinse de importanta rolului justitiei în societate,

luând act de faptul că schimbul de experientă si de cunostinte în domeniul juridic serveste intereselor ambelor state,

luând în considerare angajamentele internationale, legislatia internă si competenta ambelor părti contractante,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor promova schimbul de experientă în următoarele domenii:

a) schimb reciproc de informatii în domeniul juridic;

b) schimb de experientă privind organizarea si activitătile părtilor contractante;

c) sprijin reciproc pentru pregătirea judecătorilor, procurorilor si a personalului auxiliar din justitie;

d) schimb de legislatie sau de alte documente care se referă la activitatea si la structurile din domeniul lor de competentă;

e) schimb de experientă privind elaborarea proiectelor de legi conform standardelor internationale;

f) alte domenii, dacă au legătură cu scopul si cu atributiile părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 2

 

În scopul realizării intentiilor de cooperare prevăzute în prezentul acord, părtile contractante vor negocia annual programele specifice de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

În vederea rezolvării problemelor privind cooperarea, elaborarea programelor de cooperare si stabilirea concluziilor privind programele implementate, părtile contractante vor organiza grupuri de experti.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor acorda asistentă în organizarea consultatiilor, seminariilor si conferintelor stiintifice pe probleme de interes comun.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor acorda asistentă în domeniul schimbului de experti si delegatii pentru cercetarea problemelor de interes comun.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante vor folosi limba prevăzută pentru ambele părti în timpul implementării cooperării.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante vor conveni de comun acord asupra acoperirii cheltuielilor necesare prezentului acord.

În cazul vizitelor delegatiilor, cheltuielile vor fi acoperite după cum urmează:

Partea contractantă primitoare va acoperi cheltuielile legate de sederea si deplasarea pe teritoriul statului său.

Partea contractantă trimitătoare va acoperi cheltuielile de călătorie.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată.

Fiecare parte contractantă poate denunta acordul printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante.

Denuntarea va produce efecte la 3 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.

Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Încheiat la Bucuresti la 11 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azerbaidjană si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Ministrul justitiei al României,

Cristian Diaconescu

Ministrul justitiei al Republicii Azerbaidjan,

Fikret Mammadov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere si cooperare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere si cooperare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Gabriel Năstase

p. Ministrul afacerilor externe,

Ferdinand Nagy,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.448.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE SI COOPERARE

între Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului

 

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Antreprenoriatului, denumite în continuare părti,

în dorinta promovării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, în cadrul politicilor economice stabilite de către Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia,

pentru promovarea tehnologiilor moderne, a managementului si dezvoltării resurselor umane, care să conducă la cresterea capacitătilor de concurentă la nivel national si international,

în vederea adaptării societătii la profundele transformări din economia modernă, au convenit următoarele:

 

1. Obiective

Părtile vor promova în comun următoarele obiective:

1.1. Obiectivul general

Dezvoltarea întreprinderilor economice publice si private mici si mijlocii (IMM). Formarea de expertiză tehnică si managerială la nivel national în vederea promovării si dezvoltării IMM pe baza criteriilor de eficientă socială, economică si financiară, cu respectarea protectiei mediului.

1.2. Obiective specifice:

a) elaborarea, realizarea si evaluarea în comun de programe de sustinere a IMM;

b) specializarea resurselor umane din cele două state si pregătirea organizatiilor publice si private care au legătură cu dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii să recepteze asistenta publică în acest domeniu;

c) cresterea veniturilor IMM prin dezvoltarea accesului acestora la pietele regionale si internationale;

d) promovarea integrării IMM în mecanismul economiei de piată si extinderea întreprinderilor prin asigurarea unui sistem de consultantă;

e) organizarea si promovarea în comun de manifestări cu caracter national si international în domeniul IMM;

f) stimularea orientării IMM spre dezvoltarea comertului si cooperării internationale, prin punerea la dispozitie acestora de informatii, facilitarea de contacte, participări în delegatii comerciale, la târguri internationale, seminarii, congrese si simpozioane;

g) facilitarea legăturilor si cooperării economice si tehnice între IMM din cele două state.

2. Formele de colaborare

În scopul atingerii obiectivelor prezentului memorandum, colaborarea se va realiza sub următoarele forme:

a) sprijin reciproc în realizarea si implementarea programelor pentru IMM;

b) sprijin reciproc în pregătirea resurselor umane;

c) participarea la elaborarea si pregătirea de materiale de analiză de interes reciproc;

d) participarea în comun la evenimente cu caracter national si international;

e) cele două părti vor facilita o legătură permanentă între IMM din România si Republica Serbia, pentru facilitarea accesului la pietele celor două state sau din state terte si la tehnologii de vârf dezvoltate în statele partenere.

3. Procedeele de colaborare si executie

3.1. Activitătile care se vor realiza în cadrul prezentului memorandum vor fi programate de comun acord. Părtile vor stabili obiectivele specifice, responsabilitătile si resursele necesare.

3.2. Pentru derularea prezentului memorandum, părtile vor desemna persoanele responsabile pentru contacte de lucru între părti si supravegherea derulării activitătilor de implementare a prezentului memorandum.

3.3. Părtile convin să accepte sprijin din partea tertilor, persoane fizice sau juridice din statele lor, din state terte sau organizatii internationale, dacă acesta corespunde scopurilor si obiectivelor prezentului memorandum.

3.4. Pentru realizarea prevederilor prezentului memorandum, părtile stabilesc, conform procedurilor proprii, prioritătile si disponibilitătile, resursele proprii pe care le pot aloca. Resursele proprii pe care fiecare parte le alocă pentru executia prezentului memorandum vor fi administrate

de fiecare dintre părti, conform procedurilor proprii.

3.5. Resursele atrase pe care le vor acorda organizatiile nationale sau internationale în scopul sprijinirii executiei prezentului memorandum vor fi administrate conform normelor stabilite în fiecare caz pentru fiecare proiect.

4. Recunoasterea reciprocă

Părtile vor recunoaste reciproc contributiile celeilalte părti în realizarea prevederilor prezentului memorandum, în special cele referitoare la cursuri, elaborări de materiale si activităti în IMM pe plan national si international.

5. Alte actiuni

În baza prezentului memorandum pot fi realizate, în domeniile mai sus enumerate, actiuni conexe, sub formă de contracte distincte sau alte forme de colaborare reciproc avantajoase.

6. Intrarea în vigoare, valabilitatea si modificarea prezentului memorandum

6.1. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne prevăzute de normele legale ale statelor lor, pentru intrarea acestuia în vigoare.

6.2. Prezentul memorandum se încheie pentru o perioadă de 3 ani. Prezentul memorandum se va reînnoi pentru următorii 3 ani, dacă nici una dintre părti nu notifică celeilalte părti cu cel putin 6 luni înaintea datei de expirare despre hotărârea sa de a-l denunta.

6.3. Încetarea valabilitătii prezentului memorandum nu va afecta proiectele începute în baza acestuia până când implementarea lor nu va fi îndeplinită.

6.4. Prezentul memorandum poate fi modificat prin acordul părtilor. Modificările vor fi incluse într-un addendum. Modificările vor intra în vigoare potrivit procedurii stabilite la alin. 1 al acestui articol si vor face parte integrantă din prezentul memorandum.

6.5. În caz de divergente în interpretarea prevederilor prezentului memorandum, textul englez va prevala. Semnat la Belgrad la 2 decembrie 2004, în două exemplare originale, în limbile română, sârbă si engleză.

 

Pentru

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici

si Mijlocii si Cooperatie din România, Gabriel Năstase

Pentru

Agentia Sârbă pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii si

Antreprenoriatului din Republica Serbia,

Mirjana Jovanovic«

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind termenul de depunere a cererilor pentru emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) si ale art. 11 lit. c) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Cererile pentru emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, formulate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, cu modificările si completările ulterioare, pot fi depuse până la data de 31 martie 2005.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Tudor Tărăbăsanu-Mihăilă

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. RS 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind registrele si formularele financiar-contabile

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiară si contabilă, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul, modelele si normele de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere si numerotare, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară si contabilă, precum si a modelelor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 1.850.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. A.12.089 din 24 decembrie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 463 din 23 decembrie 2004

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.184 din 16 decembrie 2004

OFICIUL CENTRAL DE STAT

PENTRU PROBLEME SPECIALE

Nr. 1.856 din 21 iunie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor comune de organizare si desfăsurare a activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii

 

Având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.544/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

ministrul afacerilor externe, ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrul apărării nationale si seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile comune de organizare si desfăsurare a activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia controlul armamentelor si verificare din cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul neproliferare si controlul armamentelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instructiunile comune ale ministrului apărării nationale si ministrului afacerilor externe nr. 11/853/1991 pentru aplicarea prevederilor Tratatului cu privire la Fortele Armate Conventionale în Europa si ale Documentului de la Viena pentru măsuri de crestere a încrederii si securitătii în Europa, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

 


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.