MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.441/2004. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

2.442/2004. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

2.444/2004. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Gura Humorului, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală “Simeon Cobilanschi”

 

2.445/2004. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

2.458/2004. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control – Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.461/2004. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR

AL MAGISTRATURII

 

244/2004. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a instantelor judecătoresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2005

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.304/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.342/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul dispozitiilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a 3 constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 7, sectorul 2, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.441.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în administrarea

căreia se află imobilul

Caracteristicile institutului care trece

în domeniul privat al statului

Bucuresti, str. Fabrica

de Glucoză nr. 7,

sectorul 2

Ministerul Administratiei si Internelor

1. Magazie sopron - 02

Suprafata construită = 101,942  m2

Suprafata desfăsurată = 101,942 m2

Anul constructiei: 1935

Valoarea contabilă = 36.072.000 lei

Nr. M.F.P. - 62.480 (partial)

2. Magazie depozit - 03

Suprafata construită = 61,621 m2

Suprafata desfăsurată = 61,621 m2

Anul constructiei: 1935

Valoarea contabilă = 6.000.000 lei

Nr. M.F.P. - 62.480 (partial)

3. Sopron - 06

Suprafata construită = 219,059 m2

Suprafata desfăsurată = 219,059 m2

Anul constructiei: 1935

Valoarea contabilă = 13.000.000 lei

Nr. M.F.P. - 62.480 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilului trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 19 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea prevăzută în anexă.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.442.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Valoarea

imobilului,

inclusiv T.V.A.

- lei -

Caracteristicile tehnice

Numărul din inventarul

bunurilor care fac

ale imobilului parte din domeniul

public al statului

Municipiul

Timisoara,

str. Pop

de Băsesti

nr. 2,

judetul Timis

Ministerul

Finantelor

Publice

Ministerul

Administratiei

si Internelor

4.395.851.670

Clădire administrativă

compusă din:

subsol + parter +

2 niveluri:

- subsol compus

din 8 încăperi;

- parter compus din

32 de încăperi;

- etaj I compus din

14 încăperi;

- etaj II compus din

6 încăperi.

Suprafata construită =

411,78 m2

Suprafata desfăsurată =

1.619,88 m2

Ministerul Finantelor

Publice urmează să

atribuie număr de

inventar pentru acest

imobil, potrivit Hotărârii

Guvernului nr. 2.060/2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Gura Humorului, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală “Simeon Cobilanschi”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Gura Humorului, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului a lucrării de artă monumentală “Simeon Cobilanschi”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul Local al Orasului Gura Humorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Opris,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.444.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al orasului Gura Humorului, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului

 

Denumirea

bunului

Caracteristicile

bunului

Valoarea bunului

(lei)

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul

Persoana juridică

la care se

transmite bunul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Lucrare de artă

monumentală –

“Simeon

Cobilanschi”

- autorul:

Alexandru

Siminic

- materialul:

Bronz

50.000.000

Ministerul

Culturii

si Cultelor

Consiliul Local

al Orasului

Gura Humorului

33.416

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.445.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.

crt.

Adresa imobilelor

Persoana juridică

care administrează imobilele

Caracteristicile imobilelor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Localitatea Cisnădie, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2.854, nr. M.F. = 104.001

Pavilionul F1:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F2:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F3:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F4:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F5:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F6:

- suprafata construită = 5 m2

- suprafata contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F7:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F8:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F9:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F10:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

Pavilionul F11:

- suprafata construită = 5 m2

- valoarea contabilă = 945,5 lei

2.

Municipiul Turda, judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 379, nr. M.F. = 106.777

Pavilionul M5:

- suprafata construită = 179 m2

- valoarea contabilă = 81.000 lei

Pavilionul I2:

- suprafata construită = 212 m2

- valoarea contabilă = 32.000 lei

3.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 370, nr. M.F. = 106.790

Pavilionul Z3:

- suprafata construită = 83 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

4.

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 614, nr. M.F. = 104.107

Pavilionul S:

- suprafata construită = 43 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul A1:

- suprafata construită = 44 m2

- valoarea contabilă = 1.000 lei

Pavilionul H2:

- suprafata construită = 660 m2

- valoarea contabilă = 191.000 lei

Pavilionul H3:

- suprafata construită = 162 m2

- valoarea contabilă = 325.000 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită = 13 m2

- valoarea contabilă = 8.000 lei

5.

Municipiul Focsani, judetul Vrancea

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 338, nr. M.F. = 106.993

Pavilionul B1:

- suprafata construită = 1.059 m2

- valoarea contabilă = 1.405.000 lei

6.

Localitatea Basarabi, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.384, nr. M.F. = 107.061

Pavilionul S:

- suprafata construită = 40 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 141 m2

- valoarea contabilă = 112.000 lei

7.

Municipiul Mangalia, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 540, nr. M.F. = 701.101

Pavilionul V5:

- suprafata construită = 300 m2

- valoarea contabilă = 750.000 lei

8.

Localitatea Budieni, judetul Gorj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 880, nr. M.F. = 103.840

Pavilionul D:

- suprafata construită = 305 m2

- valoarea contabilă = 369.063 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Cosbuc nr. 56, judetul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii Nationale de Control - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple din cadrul Prefecturii Judetului Harghita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.458.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Autoritătii Nationale de Control - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

si numărul

de identificare

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Municipiul

Miercurea-Ciuc,

str. George

Cosbuc nr. 56,

judetul Harghita

Autoritatea Natională

de Control – Autoritatea Natională

a Vămilor

Ministerul Administratiei

si Internelor

Codul de clasificare

8.29.06

Nr. M.F.P.

28.393

Suprafata construită = 790 m2

Terenul aferent = 1.968 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.461.


*) Anexa se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioară a instantelor judecătoresti

 

Având în vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

în temeiul dispozitiilor art. 126 alin. (2), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,

Consiliul Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară a instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, punctul 12 va avea următorul cuprins:

“12. ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a clauzelor.”

2. La art. 98, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Repartizarea cauzelor se va efectua tinându-se seama de criteriul aleatoriu, alfabetic, astfel cum a fost implementat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.284/C/2004, sau în sistem informatizat.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Dan Lupascu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 244.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna ianuarie 2005 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 17,31 % pe an.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

FLORIN GEORGESCU

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2005.

Nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafată mare si definirea tipologiei structurilor de vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 5 alin. (1), în loc de: “... Comisia socio-economică de examinare si avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul ...” se va citi: “... Comisia socio-economică de examinare si avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul ...”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 2.304/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor consilii judetene si consilii locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.255 din 27 decembrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la coloana 5 “Persoana juridică la care se transmit bunurile mobile (nr. bucăti)”, la liniuta a 16-a, în loc de: “- Consiliul Local al Comunei Mătăsari, judetul Gorj - 1 buc.” se va citi: “- Consiliul Local al Comunei Mătăsari, judetul Gorj - 2 buc.”

 

În Hotărârea Guvernului nr. 2.342/2004 pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2005, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I lit. g), în loc de: “...Teatrului National de Operetă «Ion Dacian», Bibliotecii Academiei Române ...” se va citi: “... Teatrului National de Operetă «Ion Dacian», Bibliotecii Nationale, Bibliotecii Academiei Române...”.