MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 403 din 7 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 447 din 26 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.354/2004. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004

 

2.382/2004. - Hotărâre privind darea în administrarea Institutului National de Statistică, pentru sediul Directiei Judetene de Statistică Bacău, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

2.383/2004. - Hotărâre privind trecerea lucrării de artă monumentală “Ivan Mazepa” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

2.384/2004. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Directia Judeteană a Drumurilor - R.A. Deva

 

2.390/2004. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

2.407/2004. - Hotărâre privind aprobarea constituirii Parcului industrial “Victoria” prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială  Pirochim Victoria” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. la Consiliul Local al Orasului Victoria

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

967/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Oficiului National ale Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 403

din 7 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “S.I.C. KLITEHNIMA” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.665/2003 al Tribunalului Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Radu Octavian, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, sustinând oral motivele expuse în notele scrise aflate la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în ceea ce priveste art. 317 din Codul de procedură civilă, deoarece textul de lege supus controlului de constitutionalitate nu are legătură cu solutionarea cauzei.

Cu privire la art. 322 din Codul de procedură civilă solicită, de asemenea, respingerea exceptiei ca inadmisibilă, în temeiul art. 2. alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât Curtea Constitutională nu poate completa prevederile legale supuse controlului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.665/2003, Tribunalul Alba – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “S.I.C. KLITEHNIMA” - S.R.L. din Timisoara în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect cererea de revizuire a Deciziei civile nr. 216/R/CA/2003, pronuntată de Tribunalul Alba, prin care s-a admis recursul declarat de Directia Regională de Drumuri si Poduri Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie privind accesul liber la justitie, deoarece textele criticate prevăd expres si limitativ motivele pentru care pot fi introduse contestatia în anulare si revizuirea, dintre motivele enumerate lipsind unele care determină nulitatea hotărârii judecătoresti, de exemplu, lipsa semnăturii judecătorului pe minută sau lipsa mentiunii că sentinta a fost pronuntată în sedintă publică. Curtea Constitutională ar trebui, în opinia autorului exceptiei, să declare neconstitutionale textele criticate în măsura în care persoana interesată nu poate solicita revizuirea hotărârii a cărei nulitate o invocă si pentru alte motive decât cele expres si limitativ cuprinse în textul criticat.

Tribunalul Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece o completare a dispozitiilor legale criticate în sensul dorit de autor este inadmisibilă datorită prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea unor motive, expres si limitativ prevăzute de lege, în care o cale de atac extraordinară se poate exercita, precum si limitarea admisibilitătii ei numai la anumite hotărâri judecătoresti nu îngrădesc liberul acces la justitie, prevederile criticate fiind în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, referitoare la stabilirea prin lege a competentei instantelor judecătoresti, si cu cele ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea prin textele legale criticate a hotărârilor irevocabile care pot fi atacate cu contestatie în anulare si a cazurilor în care se poate cere revizuirea hotărârilor nu încalcă accesul liber la justitie în scopul apărării drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ale părtilor interesate. Curtea Constitutională a statuat că instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor extraordinare de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Referitor la critica privind omisiunea legiuitorului de a prevedea expres în textele legale criticate, ca motiv de revizuire sau de contestatie în anulare, cazul nesemnării minutei de către toti judecătorii care au participat la deliberare, aceasta reprezintă o problemă de legiferare si nu de constitutionalitate. Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra acestui aspect, de exemplu prin Decizia nr. 14/2004, prin care a retinut că instanta de contencios constitutional nu poate da o altă formulare textelor de lege, pe care le-ar considera nesatisfăcător redactate, nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, de a îndeplini rolul de legislator pozitiv, nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 120, 123 si 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. 322 din Codul de procedură civilă a fost completat de art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, prin care s-a introdus pct. 9. Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. 317: “Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:

1. când procedura de chemare a părtii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerintele legii;

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispozitiilor de ordine publică privitoare la competentă.

Cu toate acestea, contestatia poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond.”;

- Art. 322: “Revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri date de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

1. dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire;

2. dacă s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

3. dacă obiectul pricinii nu se află în fiintă;

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecătii. În cazul în care, în ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanta de revizuire se va pronunta mai întâi, pe cale incidentală, asupra existentei sau inexistentei infractiuii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel învinuit de săvârsirea infractiunii;

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfătisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa părtilor, ori dacă s-a desfiintat sau modificat hotărârea unei instante pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;

6. dacă statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publică, dispărutii, incapabilii, sau cei pusi sub curatelă sau consiliu judiciar nu au fost apărati deloc sau au fost apărati cu viclenie de cei însărcinati să-i apere;

7. dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, în una si aceeasi pricină, între aceleasi persoane, având aceeasi calitate.

Aceste dispozitii se aplică si în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instante de recurs. În cazul când una dintre instante este Curtea Supremă de Justitie, cererea de revizuire se va judeca de această instantă;

8. dacă partea a fost împiedicată să se înfătiseze la judecată si să înstiinteze instanta despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa.

9. dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertătilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoresti, iar consecintele grave ale acestei încălcări continuă să se producă si nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronuntate”.

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la dispozitiile art. 317 din Codul de procedură civilă, care reglementează motivele pentru care hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, Curtea observă că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate, obiectul acesteia constituindu-l o cerere de revizuire a unei decizii civile.

În consecintă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

II. Cu privire la dispozitiile art. 322 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că si aceasta este inadmisibilă pentru următoarele motive:

Textul de lege criticat reglementează cazurile în care se poate cere revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri date de o instantă de recurs atunci când evocă fondul.

Autorul exceptiei solicită Curtii să declare neconstitutional textul criticat, în măsura în care persoana interesată nu poate solicita revizuirea hotărârii a cărei nulitate o invocă si pentru alte motive decât cele expres si limitativ cuprinse în art. 322 din Codul de procedură civilă.

În temeiul art. 61 din Constitutie, “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, astfel încât modificarea, completarea ori abrogarea normelor juridice constituie atributii exclusive ale acestuia.

Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si ale art. 322 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “S.I.C. KLITEHNIMA” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.665/2003 al Tribunalului Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 447

din 26 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Data Titian - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Promotion As” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.888/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal este prezentă partea Societatea Comercială “Unita” - S.A. - Sucursala Galati, prin consilierul juridic Narcis Valentin Maftei, lipsă fiind autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, consilierul juridic solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a instituit o procedură specială, simplificată, pentru recuperarea creantelor, dispozitiile de lege criticate fiind în deplină concordantă cu principiile constitutionale. De asemenea, se arată că dispozitiile art. 16 din Constitutie nu au relevantă în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură derogatorie de la dreptul comun, fără a îngrădi însă accesul liber la justitie. De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestor texte, statuând că ele nu vin în contradictie cu prevederile Constitutiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.888/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Promotion As” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 1 alin. (1) si cele ale art. 6 sunt neconstitutionale, deoarece permit instantei să solutioneze cauza fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor creditoarei si pe baza înscrisurilor depuse la dosar, fără ca pârâta să poată solicita si folosi în favoarea sa toate probele pe care le prevede Codul de procedură civilă, contravenindu-se astfel dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi, dreptul la apărare, accesul liber la justitie si la un proces echitabil. Se arată că dispozitiile art. 8 încalcă prevederile art. 16, 20, 21, 24 si 53, precum si pe cele ale art. 126 din Constitutie, deoarece prevăd norme procedurale contrare celor prevăzute de Codul de procedură civilă. De asemenea, se încalcă dispozitiile constitutionale si prin aceea că ordonanta care va contine somatia de plată poate fi atacată numai cu o actiune în anulare, iar nu prin recurs.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, procedura somatiei de plată fiind instituită ca o procedură specială, accelerată, derogatorie de la normele de procedură civilă, în scopul realizării în timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile, ceea ce a determinat si restrângerea admisibilitătii probelor si reformularea căilor de atac.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernnului nr. 5/2001 reprezintă o procedură specială de judecată, simplificată si accelerată pentru realizarea creantelor certe, lichide si exigibile care pot fi dovedite ca atare prin înscrisuri, procedură care oferă ambelor părti posibilitatea de a-si exercita drepturile în aceleasi conditii, fără a se institui vreo discriminare. Dacă în cadrul procedurii somatiei de plată se folosesc ca dovadă numai înscrisurile, când se sesizează instanta judecătorească, după caz, de către creditor cu actiunea de drept comun, sau de către debitor cu cerere în anulare, sau de oricare dintre acestia cu contestatie la executare, în apărare se vor putea folosi toate mijloacele legale de probă. Astfel, dispozitiile criticate sunt în deplină concordantă atât cu prevederile Constitutiei, cât si cu cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestor dispozitii, statuând, prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, si Decizia nr. 274 din 24 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 10 august 2004, că ele nu contravin nici unui principiu constitutional.

Avocatul Poporului arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate raportată la art. 16 din Constitutie, deoarece dispozitiile criticate reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri. Mijloacele procedurale speciale puse la îndemâna părtilor, desi diferă de normele generale ale procedurii civile, sunt aplicabile oricărei persoane aflate în situatiile mentionate în ipoteza normei legale, fără a fi încălcat principiul fundamental al egalitătii în drepturi.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 21 din Constitutie, se arată că scopul emiterii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost tocmai instituirea unei proceduri speciale si accelerate, pentru a asigura recuperarea într-un termen cât mai scurt a creantelor, fără a se încălca în nici un fel accesul liber la justitie. De asemenea, nu poate fi primită nici critica potrivit căreia dispozitiile criticate vin în contradictie cu art. 24 din Constitutie, deoarece exercitarea dreptului la apărare nu este limitată, ci, dimpotrivă, este asigurată si prin reglementarea posibilitătii de a formula cerere de anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis cererea creditorului, cale de atac în cadrul căreia debitorul poate folosi în apărarea sa toate mijloacele legale de probă, nefiind limitat numai la înscrisuri.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 1 alin. (1), art. 6 si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 1. alin. (1): “Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 6: “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”;

- Art. 8: “(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Abrogat.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 24 alin. (1), art. 53 si în art. 126, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 126: “(1) Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie si regulile de functionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu

Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente să solutioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.”

I. Curtea constată că art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, a abrogat în mod expres prevederile alin. (3) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, solutia legislativă a art. 8 alin. (3) nefiind preluată în noua reglementare.

Având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă “în vigoare”, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) ca inadmisibilă.

II. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială, simplificată si accelerată în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile.

Astfel, în ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 1 alin. (1) si cele ale art. 6 sunt neconstitutionale, deoarece permit instantei să solutioneze cauza doar pe baza sustinerilor creditoarei si pe baza înscrisurilor depuse la dosar, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Limitarea mijloacelor de probă doar la înscrisuri completate cu explicatii si lămuriri date de părti a fost determinată tocmai de caracterul special al procedurii ce se aplică, potrivit art. 1 alin. (1), doar “creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege (...)”. Întrucât ordonanta privind somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, este justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ale având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau accesul liber la justitie si la un proces echitabil.

În acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, si Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004.

De asemenea, Curtea constată că prin Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, si prin Decizia nr. 332 din 11 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, a statuat că în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată, în termenul prevăzut pentru introducerea cererii în anulare, precum si în tot cursul solutionării cererii în anulare, debitorul are posibilitatea de a-si exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate pentru toate părtile conditii ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil. Posibilitatea exercitării dreptului la apărare de către debitor este asigurată si prin reglementarea, în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 8 alin. (1), (2), (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt neconstitutionale în sensul că ordonanta care va contine somatia de plată poate fi atacată numai cu o actiune în anulare, iar nu prin recurs, Curtea constată că si această critică este neîntemeiată. Astfel, prin Decizia nr. 270 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003, Curtea a statuat că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei. Împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun nu relevă nici un aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie.

Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând, de altfel, si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional, potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (3) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident cu conditia ca nici o normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, atât în ansamblul său, cât si asupra dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si art. 8, statuând că acestea sunt constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, sau Decizia nr. 198 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003.

Atât considerentele, cât si solutiile pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Promotion As” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.888/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

II. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si art. 8 alin. (1), (2), (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie  ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Emilian Vasile Cutean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.354.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Institutului National de Statistică, pentru sediul Directiei Judetene de Statistică Bacău, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 163 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Institutului National de Statistică, pentru sediul Directiei Judetene de Statistică Bacău, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51, judetul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.382.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se dau în administrarea Institutului National de Statistică, pentru sediul Directiei Judetene de Statistică Bacău

 

Adresa bunurilor imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Bacău, str. George Bacovia

nr. 51, judetul Bacău

- Teren în suprafată de 2.500 m2

- Clădire administrativă - Corp A (clădire birouri - C1)

în suprafată totală de 352,8 m2

- Cabină poartă (C2) în suprafată de 32,28 m2

- Garaj-anexă (C3+C4) în suprafată de 210,8 m2 (C3 = 153,7 m2

si C4 = 57,1 m2)

- Sediu administrativ II si beci - sediu administrativ

(două clădiri birouri, respectiv C5 = 154,08 m2 si C6 = 291,50 m2)

în suprafată de 445,58 m2 + beci în suprafată de 68,51 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea lucrării de artă monumentală “Ivan Mazepa” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea lucrării de artă monumentală “Ivan Mazepa”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.383.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală “Ivan Mazepa”, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Nr. de inventar

M.F.P.

Valoarea

de inventar (lei)

Statul român, Ministerul Culturii si Cultelor

 

Municipiul Galati, Consiliul Local

al Municipiului Galati

147.866

380.120.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Directia Judeteană a Drumurilor - R.A. Deva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare pentru nisipuri si pietrisuri, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Directia Judeteană a Drumurilor - R.A. Deva, din municipiul Deva, str. Dragos Vodă nr. 1-3, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Uroi, situat în localitatea Harău, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.384.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordurile de concesiune încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, în calitate de concesionar, pentru 22 de perimetre de dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră.

(2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, identificate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt prevăzute în anexele nr. 2-23*).

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 288/2000, Hotărârii Guvernului nr. 251/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 559/2003 referitoare la perimetrele identificate în anexa nr. 1 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.390.


*) Anexele nr. 2-23 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

zăcămintelor comerciale pentru care au fost încheiate acorduri de concesiune individuală

 

A. Acorduri de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră

 

Nr.

crt.

Nr. anexei

la Hotărârea

Guvernului

Zăcământul comercial

Judetul

Anul expirării

1.

2

Alunu

Vâlcea

2019

2.

3

Ernei

Mures

2027

3.

4

Glăvănesti

Bacău

2014

4.

5

Moara Vlăsiei

Ialomita

2005

5.

6

Petrilaca de Mures - Teleac

Mures

2028

6.

7

Românesti

Vâlcea

2016

 

B. Acorduri de concesiune pentru exploatare petrolieră

 

Nr.

crt.

Nr. anexei

la Hotărârea

Guvernului

Zăcământul comercial

Judetul

Anul expirării

1.

8

Boiu

Sibiu

2005

2.

9

Brătesti

Dâmbovita

2009

3.

10

Frasin - Gura Humorului

Suceava

2017

4.

11

Gârbovi

Ialomita

2010

5.

12

Grădiste

Vâlcea

2009

6.

13

Hurezani-Piscu Stejari

Gorj

2024

7.

14

Loamnes

Sibiu

2005

8.

15

Mărgineni

Neamt

2011

9.

16

Padina-Jugureanu

Buzău

2021

10.

17

Pârâieni

Vâlcea

2005

11.

18

Săpunari

Arges

2009

12.

19

Saschiz

Mures

2004

13.

20

Silivasu de Câmpie

Bistrita-Năsăud

2009

14.

21

Slatina N-Strejesti

Olt

2027

15.

22

Tămăsesti

Gorj

2014

16.

23

Urziceni

Ialomita

2007

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii Parcului industrial “Victoria” prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. la Consiliul Local al Orasului Victoria

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al unor elemente de patrimoniu prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, inclusiv terenul aferent în suprafată de 55.015,74 m2, situate în orasul Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judetul Brasov, proprietate privată a statului, din patrimoniul Societătii Comerciale “Pirochim Victoria” - S.A. în domeniul privat al orasului Victoria, în vederea constituirii Parcului industrial “Victoria”.

(2) Predarea-preluarea terenului si a elementelor de patrimoniu prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Compania Natională “Romarm” - S.A. si Consiliul Local al Orasului Victoria, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Pentru administrarea Parcului industrial “Victoria” se înfiintează o societate comercială sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Victoria, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, exercitând toate drepturile si asumându-si obligatiile ce decurg din această calitate.

(2) Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

Art. 3. - Personalul necesar în vederea functionării societătii comerciale care va administra Parcul industrial “Victoria” va fi preluat, cu prioritate, de la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A.

Art. 4. - Prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (2) lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.407.

 

ANEXĂ

 

ELEMENTELE DE PATRIMONIU

care se transferă cu titlu gratuit de la Societatea Comercială “Pirochim Victoria” - S.A. la Consiliul Local al Orasului Victoria, în vederea constituirii Parcului industrial “Victoria”

 

Nr.

crt.

Elementele

de patrimoniu

Caracteristici

Valoarea

Valoarea de inventar

Valoarea rămasă

de amortizat

1.

Terenul

Suprafata = 55.015,74 m2

1.546.473.955 lei - Hotărârea

Guvernului nr. 540/1994

9.540.096.546 lei - Hotărârea

Guvernului nr. 403/2003

 

2.

Clădirea 392/1, 2, 3

Suprafata construită = 1.795,56 m2

Suprafata desfăsurată = 2.530,26 m2

979.718.146 lei

539.999.871 lei

3.

Clădirea 393

Suprafata construită = 150,32 m2

Suprafata desfăsurată = 150,32 m2

79.635.531 lei

46.069.157 lei

4.

Clădirea 394

Suprafata construită = 939 m2

Suprafata desfăsurată = 939 m2

391.978.018 lei

226.759.285 lei

5.

Clădirea 395

Suprafata construită = 965,25 m2

Suprafata desfăsurată = 1.245,6 m2

615.728.170 lei

356.198.748 lei

6.

Clădirea 260/4

Suprafata construită = 456,12 m2

Suprafata desfăsurată = 456,12 m2

220.092.901 lei

127.323.745 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)

 

Tinând seama de Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) nr. 887 din 27 decembrie 2004, referitor la aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV),

în baza prevederilor Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

conform bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) pe anul 2005, aprobat,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică si statul de functii ale Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV), prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 96/2004 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV).

Art. 3. - Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2004.

Nr. 967.

 

ANEXE

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)