MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 7         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.163/2004. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter

 

1.168/2004. - Decret pentru atribuirea titlurilor prevăzute la art. 3 din Legea recunostintei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.283/2004. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regal Petroleum plc.

 

2.380/2004. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil proprietate privată a statului

 

2.399/2004. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Rasirom”

 

2.405/2004. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Colegiul National pentru Fete “Buna Vestire” Grădinari, judetul Olt

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia deosebită în cercetarea si practica medicală, pentru serviciile aduse la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei, pentru priceperea, grija si devotamentul arătate în îngrijirea bolnavilor, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiter domnului profesor universitar doctor Iulian Mincu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru atribuirea titlurilor prevăzute la art. 3 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 5 alin. (5) si ale art. 9 alin. (6) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se atribuie titlurile prevăzute la art. 3 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 persoanelor prevăzute în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 1.168.

 

ANEXĂ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Regal Petroleum plc.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Regal Petroleum plc., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.283.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil proprietate privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2004, se abrogă.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează cu valoarea imobilului mentionat la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.380.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică în a cărei administrare

se află imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 23A, sectorul 1

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Demisol compus din 11 camere, având suprafata totală de 250,65 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Rasirom”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Rasirom” de sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrisi în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom” se aprobă de către Serviciul Român de Informatii, cu respectarea prevederilor bugetare anuale.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Rasirom” va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.399.


*) Anexa se comunică Serviciului Român de Informatii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Colegiul National pentru Fete “Buna Vestire” Grădinari, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea suprafetei de teren de 50,58 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Colegiul National pentru Fete “Buna Vestire” Grădinari, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.405.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rruale - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Colegiul National pentru Fete “Buna Vestire” Grădinari, judetul Olt

 

Locul unde este situată suprafata

de teren care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite

suprafata de teren

Nr. de

Identificare

atribuit de

M.F.P.

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă ale suprafetei de teren care se transmite

Comuna Grădinari,

judetul Olt

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale - Institutul de

Stat pentru Testarea

si Înregistrarea Soiurilor

Ministerul Educatiei si Cercetării – Colegiul National pentru Fete “Buna Vestire” Grădinari, judetul Olt

34.133

Voicesti

 

 

T12, P 65 arabil, Suprafata = 28,32 ha

T13, P 67 arabil Suprafata = 21,73 ha

De - 66 drum, Suprafata = 0,30 ha

34.093

106.429

Voicesti

T10, P 35

Suprafata = 0,23 ha curti-constructii, din care:

0,0529 ha constructii

 

Total: 50,58 ha