MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 174         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 februarie 2005

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

9. - Hotărâre privind numirea secretarului general al Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

105. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 

106. - Hotărâre privind eliberarea domnului Diaconu Ion, la cerere, din functia de prefect al judetului Botosani

 

118.- Hotărâre privind modificarea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 49 din 27 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.457. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitroexplosives” - S.A. Făgăras

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea secretarului general al Senatului

 

În temeiul art. 200 alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Dan Vasiliu se numeste în functia de secretar general al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale

 

Având în vedere faptul că prin aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal veniturile bugetelor locale provenite din cote defalcate din impozitul pe venit se diminuează începând cu luna februarie 2005, când, potrivit legii, se încasează impozitul pe venit aferent lunii ianuarie,

tinând cont de necesitatea mentinerii nivelului veniturilor bugetelor locale programate initial pentru anul 2005,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1), (2), (3) si (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul cărora îsi desfăsoară activitatea plătitorii de impozite, 13% la bugetul propriu al judetului si 22% într-un cont distinct, deschis pe seama consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.

(2) În executie, cota de 22% se alocă de către directiile de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3).

(3) Cota de 82% din impozitul pe venit, pentru municipiul Bucuresti, se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 47,5% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 11% într-un cont distinct, deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti.

(4) În executie, cota de 11% se alocă de către directia de specialitate din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).”

2. Alineatele (3) si (5) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 22% prevăzută la art. 28 alin. (2), o cotă de 25% se alocă bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizează pe comune, orase si municipii prin hotărâre a consiliului judetean, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice, în functie de următoarele criterii:

a) capacitatea financiară calculată în baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proportie de 30%;

b) suprafata unitătii administrativ-teritoriale, în proportie de 30%;

c) populatia unitătii administrativ-teritoriale, în proportie de 25%;

d) alte criterii stabilite prin hotărâre a consiliului judetean, în proportie de 15%, care să asigure cu prioritate sustinerea programelor cu finantare externă, care necesită cofinantare locală.

............................................................................................

(5) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 11% prevăzută la art. 28 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul propriu al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizează pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după consultarea primarilor de sector si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice, în functie de aceleasi criterii prevăzute la alin. (3).”

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna februarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, se completează cu cinci noi articole, articolele 5-9, cu următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pe durata derulării procesului de recalculare a pensiilor prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se autorizează contractarea de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unor servicii ce urmează a fi prestate de către Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral plătile aferente tuturor serviciilor efectuate de Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.

Art. 6. - Serviciile prestate de Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale constau în operatiuni de culegere si introducere pe calculator, din documentatiile de pensii aflate în arhivele caselor teritoriale de pensii, a datelor necesare efectuării operatiunilor de recalculare, precum si în operatiuni de verificare a modului de preluare pe calculator a datelor necesare efectuării actiunii de recalculare a pensiilor.

Art. 7. - (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale pentru efectuarea activitătilor prevăzute la art. 6 este de 1.400.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de specialisti din cadrul caselor teritoriale de pensii si va lucra sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.

Art. 8. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispozitie Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale spatiile necesare desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 6.

(2) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispozitie Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale orice facilităti legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul si comunicatii, precum si informatiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Art. 9. - Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 5 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul «Cheltuieli materiale si servicii», în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Diaconu Ion, la cerere, din functia de prefect al judetului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Diaconu Ion se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data prezentei hotărâri, componenta Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 23 martie 2001, cu modificările ulterioare, este

următoarea:

1. Adriean Videanu, ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic;

2. Ionel Popescu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

3. Aleodor-Marian Frâncu, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

4. Bogdan Olteanu, reprezentant al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul; 5. Sebastian Bodu, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

6. Gabriel Ionel Zbîrcea, reprezentant al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului;

7. Giliola Ciorteanu, reprezentant al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului;

8. Nicolae Cinteză, reprezentant al Băncii Nationale a României;

9. Adrian Cosmescu, reprezentant al Băncii Nationale a României.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor-Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 118.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 27 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

Ioan Vida - presedinte

Nicoale Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Press Vitrina Com” - S.R.L., în Dosarul nr. 5.460/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată. Se arată că asupra dispozitiilor criticate Curtea s-a mai pronuntat în sensul că acestea sunt constitutionale, iar în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice această jurisprudentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.460/2004, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Press Vitrina Com” - S.R.L. într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate de autorul exceptiei împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 (indicate gresit ca fiind ale art. 5 pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001) contravin prevederilor art. 134 din Constitutie (devenit, în urma republicării Constitutiei, art. 135), “care prevede că «statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie»”. În acest sens se arată că dispozitiile legale criticate sinstituie un monopol asupra activitătii de colectare a deseurilor industriale reciclabile, deoarece prevede obligativitatea predării acestor deseuri către agentii economici specializati si autorizati pentru valorificare, fără a stabili preturi minimale pentru achizitie”. Astfel, consideră autorul exceptiei, se încalcă si art. 4 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Judecătoria Cluj-Napoca, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că prevederile criticate “nu sunt neconstitutionale [...], întrucât, practic, nu se instituie un monopol al agentilor economici autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor reciclabile, deoarece, conform dispozitiilor aceluiasi act normativ, accesul agentilor economici la procedura de autorizare este liber si neîngrădit, iar această procedură este dictată de importanta socială a materiei reglementate”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, se arată în argumentarea acestei sustineri, dispozitiile criticate “nu instituie un monopol al agentilor economici specializati si autorizati, dată fiind importanta procesului de reciclare a deseurilor industriale, ci doar stabilesc conditiile în care, cu egalitate de sanse, în urma autorizării, agentii economici pot să desfăsoare activităti de reciclare pe piata deseurilor industriale”. Aceste dispozitii, se arată în continuare, “permit detinătorilor de deseuri să le reutilizeze în propriile procese de productie sau să le valorifice conform legii. În acest mod legiuitorul nu impune agentilor economici, detinători de deseuri industriale, să intre în raporturi economice cu agentii economici specializati si autorizati să desfăsoare operatiuni pe piata deseurilor industriale”. Legiuitorul a înteles, mai arată Guvernul, “să limiteze si să controleze predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă, restrângerea accesului agentilor economici pe piata deseurilor industriale si a concurentei pe această piată fiind reglementată în considerarea interesului public general cu privire la reciclarea si valorificarea acestor deseuri, conform normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Se apreciază că dispozitiile criticate nu încalcă art. 135 alin. (2) din Constitutie. Astfel, “optiunea legiuitorului de a institui în sarcina persoanelor juridice obligatia de reutilizare a deseurilor industriale reciclabile în propriile procese de productie nu contravine principiilor consacrate prin art. 135 din Constitutie, ci se conformează acestor principii. Se asigură, pe această cale, cadrul normativ necesar gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile, în concordantă cu interesul national de refacere si ocrotire a mediului înconjurător, precum si de mentinere a echilibrului ecologic”. Totodată, se arată în continuare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, alături de alte măsuri legislative, reglementează rolul statului în garantarea dreptului fundamental la ocrotirea sănătătii, prevăzut de art. 34 din Constitutie, si, respectiv, a celui la un mediu sănătos, prevăzut de dispozitiile constitutionale ale art. 35.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 465/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001 si ulterior republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 5: “Detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin: [...]

c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, prevederi care au următorul continut:

- Art. 135 alin. (1) si (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale mentionate, deoarece instituie un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile, fără ca acestora să le fie impusă si obligatia de a practica anumite preturi minimale pentru achizitie. În opinia autorului exceptiei, sunt încălcate si dispozitiile art. 4 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că obiectul reglementării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile în conditii de protectie a mediului si a sănătătii populatiei. În cadrul măsurilor prevăzute în acest sens de ordonantă se numără si cele mentionate prin textul criticat, care stabilesc obligatia detinătorilor de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, de a asigura strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si sănătătii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv, între altele, prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă.

În consecintă, apare evident că dispozitia criticată nu este incompatibilă cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) invocate de autorul exceptiei.

Dispozitiile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, care, prin mai multe decizii, de exemplu, Decizia nr. 519 din 25 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 26 ianuarie 2005, precum si Decizia nr. 506 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 20 ianuarie 2005, a respins ca neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate.

În motivarea deciziilor mentionate, Curtea a retinut că dispozitia criticată nu este incompatibilă cu principiile economiei de piată si cu libertatea comertului prevăzute de art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie.

S-a apreciat, de asemenea, de către Curte, prin Decizia nr. 519/2004, că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, prin prevederea autorizării pentru activitatea de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, nu are ca obiectiv instituirea unui monopol în acest domeniu, cum sustine autorul exceptiei, ci garantarea existentei unor conditii care să preîntâmpine eventualele pericole asociate acestor activităti. [...]

În ceea ce priveste sustinerea că actul normativ criticat nu prevede impunerea unor preturi maximale sau minimale pentru achizitionarea deseurilor industriale reciclabile sau a altor obligatii pentru agentii economici autorizati, Curtea retine că aceasta este lipsită de concludentă, controlul de constitutionalitate neavând ca obiect completarea ori modificarea legilor sau ordonantelor Guvernului. Pe de altă parte, stabilirea unor preturi maximale sau minimale este incompatibilă cu economia de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă, consacrată de art. 135 alin. (1) din Constitutie.”

Referitor la critica autorului exceptiei că sunt încălcate prevederile art. 4 din Legea nr. 21/1996, Curtea Constitutională a retinut în considerentele aceleiasi decizii că “dispozitiile criticate, prin continutul lor, nu au legătură cu practicile anticoncurentiale sau cu concentrarea economică, prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, sustinerile autorului exceptiei că prin aplicarea acestor dispozitii s-ar ajunge la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia fiind si sub acest aspect neîntemeiate”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să impună modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale referitoare la dispozitiile criticate, Curtea retine că solutiile pronuntate, precum si argumentele care au stat la baza lor îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Press Vitrina Com” - S.R.L. în Dosarul nr. 5.460/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitroexplosives” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Nitroexplosives” - S.A. Făgăras,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Nitroexplosives” - S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J8/675/2004, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe perioada administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 4.457.