MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 148         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

79. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

149. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

 

Rectificări la: Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 80/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 4 februarie 2005.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subventiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie si reproductie sau care detin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati în exploatatii agricole constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Beneficiază de subventii de la bugetul de stat producătorii agricoli care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 si care:

a) livrează animale pentru abatorizare, individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare;

b) livrează miere pentru procesare;

c) livrează productii de carne în viu pentru abatorizare sau ouă de găină, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) livrează lapte de oaie si/sau capră pentru prelucrare la agenti economici specializati în procesare;

e) livrează gogosi crude de viermi de mătase la unitătile de procesare;

f) detin material biologic de reproductie;

g) livrează peste de consum la unităti de comercializare si unităti de procesare autorizate.

(2) Producătorii agricoli si producătorii din sectorul piscicol beneficiază de subventii pentru productiile realizate si abatorizate sau livrate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005.

Art. 3. - (1) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 numai pentru animalele abatorizate în unităti autorizate sanitar-veterinar si licentiate, precum si pentru produsele procesate în unităti specializate, autorizate sanitar-veterinar si licentiate pentru acea activitate.

(2) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu respectarea conditiilor mentionate la alin. (1) si a căror activitate este certificată ecologic.

(3) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 în următoarele conditii:

a) cresc viermi de mătase din specia Bombyx mori din ouă de viermi de mătase preluate prin contract de la unităti specializate în producerea ouălor de viermi de mătase, ambalate în cutii de 10 g care să contină minimum 20.000 de ouă de viermi de mătase, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale si gogosile de viermi de mătase crude, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003;

b) îndeplinesc conditiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 119/2004 privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 februarie 2004;

c) livrează minimum 20 kg gogosi de mătase crude pentru fiecare cutie de 10 g cu ouă de viermi de mătase preluate prin contract pentru crestere, la unităti specializate în prelucrare, care respectă conditiile de calitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002.

Art. 4. - Pentru a beneficia de subventiile de la bugetul de stat producătorii agricoli care desfăsoară activitatea de crestere si exploatare a animalelor/pestelui de consum trebuie să completeze o cerere, ale cărei model si termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

Art. 5. - Cererile pentru încasarea subventiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se depun de către beneficiarii sprijinului la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, în vederea verificării si aprobării.

Art. 6. - (1) Pentru persoanele juridice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declaratiei conducătorului exploatatiei într-un registru special de evidentă a exploatatiilor, la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, pe a cărei rază administrativă îsi desfăsoară activitatea.

(2) Producătorii agricoli, persoane fizice, trebuie să fie atestati pentru conducerea unei exploatatii familiale sau comerciale, conform legislatiei în vigoare.

(3) Pentru producătorii din acvacultură, activitatea de crestere a pestelui de consum în unitătile de productie din acvacultură este atestată prin înscrierea unitătii de acvacultură în Registrul unitătilor de productie din acvacultură si prin obtinerea licentei de acvacultură.

(4) Beneficiarul subventiei nu poate solicita subventia înaintea înscrierii în registrul exploatatiilor si a obtinerii atestatului de conducător de exploatatie.

Art. 7. - Producătorii agricoli pot solicita subventiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 64/2005, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupă de produse ori al organizatiilor profesionale constituite la nivel local cu reprezentare judeteană si prin intermediul filialelor judetene ale asociatiilor profesionale, în cazul crescătorilor de albine, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si piscicole din care fac parte, constituite conform legislatiei în vigoare, denumite în continuare forme asociative legal constituite.

Art. 8. - În cazul solicitării subventiilor prin intermediul formelor asociative legal constituite, se procedează astfel:

1. forma asociativă legal constituită va pune la dispozitie producătorilor:

a) lista cu abatoarele autorizate sanitar-veterinar si licentiate pentru activitatea de abatorizare, precum si lista cu abatoarele cu activitate ecologică certificată;

b) lista operatorilor de însământări artificiale autorizati de unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si lista reproducătorilor masculi autorizati pentru montă naturală;

c) modelele de cereri si lista documentelor necesare pentru a beneficia de subventii;

2. forma asociativă legal constituită centralizează cererile membrilor asociati, preia documentele care atestă dreptul la subventii si le depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, împreună cu:

a) cererea, al cărei model este prezentat în anexa nr. 15;

b) actul de constituire a formei asociative legal constituite;

c) procesul-verbal al adunării generale în care membrii, nominalizati si identificati pe baza actelor de identitate, au fost de acord cu derularea subventiilor cuvenite prin forma asociativă legal constituită, autentificat prin biroul notarului public;

d) denumirea băncii si numărul de cont al formei asociative legal constituite în care vor fi virate sumele corespunzătoare subventiilor;

3. directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică solicitările centralizate ale membrilor asociati, în vederea virării sumelor cuvenite în contul formei asociative legal constituite;

4. forma asociativă legal constituită, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, număr, cod numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum si semnătura crescătorului, execută plata individuală a subventiilor;

5. cererile individuale si borderourile de plată vor fi arhivate conform legislatiei în vigoare si vor fi puse la dispozitie reprezentantilor serviciului de inspectii din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 9. - (1) Subventiile pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1a) si 1b), depusă în termen de 30 de zile de la dataefectuării plătii, însotită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării

abatorului.

(2) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar-veterinar sunt următoarele:

a) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul animalelor detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

c) copie de pe borderoul de achizitie întocmit de abator;

d) copii de pe actele care atestă efectuarea plătii;

e) copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor, în situatia abatorizării ca prestatori de servicii;

f) copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului.

(3) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru persoanele juridice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar-veterinar:

- copii de pe certificatul de înregistrare al societătiicomerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti,după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelorjudeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copii de pe factura fiscală de vânzare a animalelor si de pe documentele care atestă efectuarea plătii facturii;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului;

b) pentru persoane juridice care abatorizează animale în regim de prestare de servicii:

- copii de pe certificatul de înregistrare al societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor si de pe documentele care atestă efectuarea plătii facturii;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului;

c) persoane juridice care abatorizează animalele înabatoarele proprii:

- copii de pe certificatul de înregistrare al societătii comerciale de crestere si abatorizare;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;

- copie de pe actul de licentiere a activitătii de abatorizare;

- act contabil de evidentiere a efectivului de animale - miscarea animalelor;

- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a animalelor de lafermă la abator;

- copie de pe nota de intrare-receptie în abator;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor;

d) persoanele juridice, crescători de porci sau pui broiler, depun, împreună cu documentele prevăzute la lit. a), b) si c), programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau de pasăre,al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 10. - Subventiile pentru productiile de carne în viu, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei deurgentă a Guvernului nr. 34/2000, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 3a) si 3b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plătii, însotită de documentele prevăzute la art. 9 alin. (1), (2) si (3), pentrufiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului, la care se adaugă:

- fisa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilorsi Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

- contractul producătorului cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- certificatul de atestare ecologică a animalelor sau certificatul de atestare ecologică a exploatatiei, după caz, cu evidenta animalelor pe specii;

- certificatul de acreditare a abatorului, emis de un organism de inspectie si certificare acreditat de MinisterulAgriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru activităti de procesare a produselor animaliere ecologice;

- certificatul produsului ecologic.

Art. 11. - (1) Subventiile pentru ouăle de găină, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, seacordă crescătorilor de păsări în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 4a) si 4b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plătii, care va fi însotită de următoarele documente:

- fisa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a producătorului în agricultura ecologică;

- contractul producătorului cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- certificatul de atestare ecologică a exploatatiei, emis de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu specificarea numărului de păsări;

- certificatul produsului ecologic.

(2) Fată de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele fizice se adaugă:

- copie de pe biletul de proprietate a păsărilor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul păsărilordetinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copii de pe documentele care atestă efectuarea plătii.

(3) Fată de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele juridice se adaugă:

- copii de pe certificatul de înregistrare al societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură sidezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti,după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copii de pe documentele care atestă efectuareaplătii.

Art. 12. - (1) Subventiile pentru juninci la prima fătare, asa cum sunt prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă pentru animalele individualizate astfel încât să se poată stabili trasabilitatea acestora până la origine, în cazul în care au originea cunoscută si pentru care data însământării sau a montei naturale a fost consemnată în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 5a) si 5b), se depune de către solicitant în termen de 60 de zilede la data fătării.

Art. 13. - (1) Subventiile pentru vitei si malaci, asa cum sunt prevăzute la lit. B din anexa la HotărâreaGuvernului nr. 64/2005, se acordă pentru produsii obtinutisi mentinuti în aceeasi exploatatie minimum 6 luni dupăfătare, care sunt individualizati astfel încât să se poată stabili trasabilitatea acestora până la origine si a căror dată de însământare artificială sau de montă naturală, precum si paternitatea sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 6a) si6b), se depune de către solicitant în termen de 60 ziledupă ce vitelul împlineste vârsta de 6 luni, cu conditia ca acesta să fie în viată.

Art. 14. - (1) Beneficiarii subventiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 si diferentiate conform lit. A pct. 2 si lit. B pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, din zona de munte, sunt cei care au domiciliul stabil în localitătile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraselor si comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) pot solicita subventia numai dacă detin si exploatează animale, conform art. 1, în zona de munte.

Art. 15. - (1) Subventiile pentru scrofitele de reproductie la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei, prevăzute la lit. C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă pentru animalele individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare si ale căror date de însământare artificială sau montă naturală, fătare si întărcare sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 7a) si 7b), se depune de către solicitant după întărcarea purceilor, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare.

Art. 16. - (1) Subventiile pentru ovine se acordă diferentiat pentru oile mioare, individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, ale căror gestatie si produsi provin din însământări artificiale, respectiv dinmontă naturală, conform lit. D pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, a căror dată de însământare sau de montă naturală este consemnată în registrele oficiale, pentru berbecii adulti din rasele de carne si din alte rase, individualizati în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, folositi la însământări artificiale si montă naturală conform lit. D pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, precum si pentru berbecii miori din rasele decarne si din alte rase folositi la însământări artificiale si montă naturală, conform lit. D pct. 3 din aceeasi anexă.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei pentru oi-mioare însământate artificial sau montate natural cu berbeci autorizati, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) si 8b), se depune de către solicitant după fătare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la fătare.

(3) Cererea pentru acordarea subventiei pentru berbecii adulti si berbecii miori din rasele de carne si din alte raseautorizati, folositi la însământări artificiale si la montă naturală, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) si 8b), se depune după autorizarea acestora, în termen de 30 zile, si va fi însotită de copia de pe certificatul de origine si productivitate si de pe autorizatia pentru folosirea masculului la însământare artificială sau montă naturală, eliberate de unitatea judeteană pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Art. 17. - Subventiile pentru laptele de oaie si capră prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă crescătorilor de oi si capre, în bazacererii scrise, al cărei model este prezentat în anexelenr. 9a), 9a1), 9b), 9b1), 9c) si 9c1), depusă în primele 10 zile lucrătoare ale lunii, pentru cantitătile predate în luna precedentă, care va fi însotită de:

a) adeverintă, al cărei model este prezentat în anexele nr. 9d) si 9d1), eliberată de agentii economici specializati în procesare, care atestă cantitatea de lapte preluată si că aceasta a îndeplinit conditiile minime STAS 2418-61;

b) copie de pe avizul de însotire a mărfii, care atestă livrarea cantitătii de lapte din exploatatii către sectiile de procesare specializate si licentiate - în cazul agentilor economici, societăti comerciale, care cresc animale si dispun de sectii proprii de procesare;

c) adeverintă eliberată de consiliul local, în care se va mentiona numărul animalelor detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

d) copie de pe carnetul de sănătate emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 18. - (1) Subventia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă pentru familiile de albine care îndeplinesc conditiile prevăzute în Caietul de sarcini nr. 39/1977, emis de Asociatia Crescătorilor de Albine din România, după predarea cantitătii de 10 kg miere/familie la unitătile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 10a) si 10b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plătii mierii livrate si va fi însotită de:

a) adeverintă care să ateste proprietatea familiilor de albine, eliberată de consiliul local din localitatea de domiciliu al crescătorului de albine sau din localitatea în care familiile de albine sunt înregistrate în Registrul agricol;

b) copii de pe factura fiscală, de pe chitanta de plată si de pe borderoul de plată.

Art. 19. - (1) Subventia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 se acordă, pentru ouăle de viermi de mătase, crescătorilor de viermi de mătase care livrează minimum 20 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 g ouă de viermi de mătase, la unitătile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 11a) si 11b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plătii gogosilor crude livrate si va fi însotită de:

a) copii de pe contractul de crestere a viermilor de mătase;

b) adeverintă de primire si plată a gogosilor crude livrate;

c) factura fiscală si chitanta de plată.

Art. 20. - (1) Subventia pentru pestele de consum, prevăzută la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, se acordă producătorilor din acvacultură care livrează la unităti de comercializare si procesare autorizate minimum 100 kg/specie/producător la fiecare livrare, din speciile salău, somn, stiucă sau sturion, cu respectarea conditiilor care privesc ambalarea, etichetarea, gradul de prospetime, calibrajul etc., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/944/147/2002.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexa nr. 12, se depune în termen de 30 zile de la data efectuării plătii pentru pestele de consum livrat, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare al societătii comerciale;

b) copie de pe factura fiscală de vânzare a pestelui de consum;

c) copie de pe autorizatia sanitară veterinară pentru desfăsurarea activitătii de acvacultură, emisă de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

d) copie de pe certificatul sanitar-veterinar de transport, emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 21. - (1) Producătorii agricoli, persoane juridice eligibile la subventiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, pe parcursul anului 2005, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare a unitătii, în copie, precum si originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei responsabile cu subventiile din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) În cererile ulterioare solicitantul mentionează pozitia si data la care a fost înregistrată prima solicitare.

Art. 22. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, vor deschide un registru special, denumit Registru de produs, pentru înscrierea solicitărilor de subventii, separat, pentru următoarele produse: carne pe specii, carne ecologică pe specii, ouă ecologice, lapte de oaie, lapte de capră, miere, gogosi crude de viermi de mătase, peste pe specii, juninci, vitei si malaci, scrofite, ovine.

Art. 23. - În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, persoanele nominalizate prin decizie pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-iesiri, le clasifică si le înregistrează în Registrul de produs.

Art. 24. - (1) Serviciul de inspectii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subventii cu registrele de evidentă a efectivelor de animale - Registrul agricol, registrul de miscare a animalelor, registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unitătile de abatorizare, rapoartele de tăiere, precum si valabilitatea autorizatiilor sanitare veterinare si a licentelor acordate pentru activitatea de tăiere.

(2) În urma verificărilor, inspectorii din serviciul de inspectii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul în baza căruia s-a acordat subventia.

(3) În urma verificărilor, inspectorul piscicol teritorial certifică, prin semnătură pe cererea de solicitare a subventiei, corectitudinea înscrisurilor în actele anexate.

Art. 25. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, după verificarea si aprobarea cererilor pentru încasarea subventiilor prevăzute la art. 2-4, 6 si 8-11 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, întocmesc si transmit la Directia generală buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 13a) pentru tineret bovin, porcine, ovine si păsări, în anexele nr. 13b) si 13c) pentru productiile de carne si ouă de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 si certificate ecologic, în anexa nr. 13d) pentru juninci, vitei, scrofite de reproductie, oi mioare si berbeci, familii de albine, precum si ouă de viermi de mătase, în anexele nr. 13e) si 13f) pentru laptele de oaie si capră si în anexa nr. 13g) pentru pestele de consum, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă.

Art. 26. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subventiilor, transmisă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri”. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, întocmită potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 14a), 14b), 14c), 14d), 14e), 14f) si 14g).

Art. 27. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate privind încasarea subventiilor cuvenite producătorilor agricoli, virează sumele în conturile producătorilor sau asociatiilor, după caz, astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 28. - (1) Pentru produsii care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, precum si pentru productiile realizate si livrate, pentru care s-a efectuat plata în luna ianuarie 2005, subventiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, până în data de 28 februarie 2005.

(2) Pentru produsii care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, precum si pentru productiile realizate si livrate, pentru care s-a efectuat plata în luna decembrie 2005, subventiile cuvenite se solicită prin cereri care se depun la directiile pentru agricultură si  dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti,după caz, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2006. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru plata subventiilor aferente anului 2005.

(3) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc si transmit la Directia generală buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare a solicitărilor depuse în luna decembrie 2005, până la data de 31 ianuarie 2006.

Art. 29. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a înregistra si monitoriza toti beneficiarii de subventii.

Art. 30. - Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3a), 3b), 4a), 4b), 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 8a), 8b), 9a), 9a1), 9b), 9b1), 9c), 9c1), 9d), 9d1), 10a), 10b), 11a), 11b), 12, 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f), 13g), 14a), 14b), 14c), 14d), 14e), 14f), 14g) si 15*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pebaza situatiei financiare anuale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficialal României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit

plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei

de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2004 contribuabilii au avut obligatia de a plăti impozit pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor. Banca Natională a României, băncile, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, au avut obligatia de a plăti impozit pe profit lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul pe profit.

(2) Pentru trimestrul IV al anului 2004 sau pentru luna decembrie a anului 2004, după caz, contribuabilii datorează o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al anului fiscal 2004, respectiv o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2004 să se facă până la data stabilită ca termen limită pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.

Art. 2. - (1) În cazul în care impozitul pe profit stabilit prin Declaratia privind impozitul pe profit, întocmită în baza situatiei financiare anuale, este mai mic decât impozitul anual cumulat, stabilit prin declaratiile de impozite si taxe lunare sau trimestriale, după caz, dobânzile datorate pentru neplata în termen a impozitului pe profit declarat în cursul anului fiscal se recalculează începând cu data de 26 ianuarie a anului următor celui de impunere.

(2) Recalcularea se face asupra sumei rămase neachitate din impozitul pe profit din declaratia anuală privind impozitul pe profit, întocmită pe baza situatiei financiare anuale.

Art. 3. - (1) În cazul în care impozitul pe profit declarat si înregistrat prin declaratia anuală privind impozitul pe profit este mai mare decât impozitul anual cumulat,declarat prin declaratiile de impozite si taxe lunare sau trimestriale, după caz, dobânzile datorate pentru neplata în termen a impozitului pe profit se recalculează începând cu ziua următoare datei prevăzute pentru depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

(2) Recalcularea se face asupra sumei neplătite, reprezentând impozitul pe profit din declaratia anuală de impozit pe profit întocmită pe baza situatiei financiare anuale.

Art. 4. - Dobânzile calculate pentru neplata la termen a impozitului pe profit declarat prin declaratiile de impozite si taxe lunare sau trimestriale, după caz, în cursul anului fiscal precedent până la data de 25 ianuarie se datorează si trebuie achitate.

Art. 5. - În exemplul următor se prezintă modul de calcul al dobânzilor datorate pentru neplata în termen a impozitului pe profit aferent anului 2004.

Exemplu:

Să presupunem o societate comercială care în cursul anului 2004 a declarat următoarele sume cu titlu deimpozit pe profit:

Trimestrul I (26 aprilie) 1.000.000 lei

Trimestrul II (26 iulie) 1.200.000 lei

Trimestrul III (25 octombrie) 1.500.000 lei

Pentru trimestrul IV, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, societatea comercială datorează impozit pe profit la nivelul trimestrului III în sumă de 1.500.000 lei, având scadenta la 25 ianuarie 2005.

Considerăm că societatea comercială nu a achitat nici o sumă din cele mentionate mai sus si că a depus declaratia anuală de impozit pe profit pe data de 21 aprilie 2005, iar termenul prevăzut pentru depunerea situatiilor financiare anuale este 30 aprilie 2005.

Societatea comercială efectuează plata impozitului pe profit total la data de 10 mai 2005.

Întrucât societatea comercială nu a achitat impozitul pe profit, soldul neachitat al acestui impozit este de 5.200.000 lei si aceasta datorează până la data de 25 ianuarie 2005 (inclusiv) următoarele dobânzi:

d1. 1.000.000 lei x 274 zile [27 aprilie 2004-25 ianuarie 2005] x 0,06% = 164.400 lei

d2. 1.200.000 lei x 183 zile [27 iulie 2004-25 ianuarie 2005] x 0,06% = 131.760 lei

d3. 1.500.000 lei x 92 zile [26 octombrie 2004-25 ianuarie 2005] x 0,06% = 82.800 lei

d4. 1.500.000 lei x 0 zile x 0,06% = 0 lei

TOTAL (până la 25 ianuarie 2005) = 378.960 lei

A. Considerăm că din declaratia anuală de impozit pe profit, depusă la data de 21 aprilie 2005, rezultă un impozit pe profit anual de 4.300.000 lei pentru anul 2004 (mai mic decât cel umulat, datorat la cele 4 termene trimestriale).

În această situatie societatea comercială trebuie să achite următoarele sume:

- lei -

Impozit pe profit

4.300.000

Dobânzi datorate:

 

- până la data de 25 ianuarie 2005 (pentru impozitul pe profit stabilit conform declaratiilor de impozite si taxe lunare sau trimestriale)

378.960

- între data de 26 ianuarie si data de 10 mai 2005, data plătii (4.300.000 lei x 105 zile x 0,06%)

270.900

Dobândă totală

649.860

 

B. Considerăm că din declaratia anuală de impozit pe profit, depusă la data de 21 aprilie 2005, rezultă un impozit pe profit anual de 5.500.000 lei pentru anul 2004 (mai mare decât cel cumulat, datorat la cele 4 termene trimestriale).

În această situatie societatea comercială trebuie să achite următoarele sume:

- lei -

Impozit pe profit

5.500.000

Dobânzi datorate:

 

- până la data de 25 ianuarie 2005 (pentru impozitul pe profit stabilit

conform declaratiilor de impozite si taxe lunare sau trimestriale)

378.960

- între data de 26 ianuarie si data de 30 aprilie 2005, data prevăzută

pentru depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe profit

(5.200.000 lei x 95 zile x 0,06%)

296.400

- între data prevăzută pentru depunerea declaratiei anuale privind impozitul

pe profit si data plătii (5.500.000 lei x 10 zile x 0,06%)

33.000

Dobândă totală

708.360

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 80/2005 pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) si (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie  2005, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- La art. I, alin. (9) al art. 1, în loc de: “... 1 aprilie 2004” se va citi: “... 1 aprilie 2005”.