MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 141         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

6. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind importul si exportul medicamentelor de uz uman

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum si pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Decizia nr. 62 din 9 februarie 2005

 

Lista cuprinzând asociatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. III - Comisia pentru privatizare - domnul senator Toma Ion - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Simionescu Aurel Gabriel – Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 februarie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR MELESCANU

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind importul si exportul medicamentelor de uz uman

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. 1.721 din 10 februarie 2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind importul si exportul medicamentelor de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătătii si agentii economici importatori sau exportatori de medicamente de uz uman vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi dată se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind importul si exportul medicamentelor de uz uman

 

Art. 1. - (1) Importul medicamentelor se realizează numai de către agenti economici autorizati de Ministerul Sănătătii, denumiti în continuare importatori.

(2) Prin operatiuni de import, în sensul prezentelor norme, se întelege operatiunile referitoare la produse provenind din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European. Operatiunile referitoare la produsele provenind din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European sunt supuse dispozitiilor de drept intern care reglementează distributia angro a medicamentelor.

Art. 2. - (1) Autorizatia de functionare pentru activitatea de import se emite, la solicitarea agentului economic, în baza autorizatiei de functionare a depozitului de medicamente de uz uman sau a documentelor mentionate la art. 2 din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru unitătile de productie si unitătile de distributie angro, autorizate în vederea functionării, în autorizatia de functionare se precizează si activitatea de import.

(3) Agentii economici care nu detin un spatiu de depozitare propriu vor depune, pe lângă documentele susmen tionate, contractul încheiat cu o unitate de distributie angro (în copie), precum si documentele referitoare la persoana calificată-farmacist, responsabilă cu asigurarea calitătii (în copie).

Art. 3. - Orice modificare survenită cu privire la conditiile necesare eliberării autorizatiei de functionare pentru activitatea de import este supusă aprobării Ministerului Sănătătii.

Art. 4. - Trimestrial, agentii economici autorizati pentru activitatea de import vor transmite în format electronic către Ministerul Sănătătii - Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală lista proprie, utilizând aplicatia CADIS, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 513/2003.

Art. 5. - Supravegherea si controlul agentilor economici autorizati pentru activitatea de import se fac de către Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală prin inspectori farmacisti.

Art. 6. - (1) Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage suspendarea autorizatiei de functionare pentru activitatea de import, pentru o perioadă cuprinsă între una si sase luni.

(2) Încălcarea gravă sau repetată a prevederilor prezentului ordin atrage retragerea autorizatiei de functionare pentru activitatea de import.

Art. 7. - În vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru activitatea de import, solicitantul va achita un tarif de 500.000 lei.

Art. 8. - Modelul autorizatiei de functionare pentru activitatea de import este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 9. - Autoritatea vamală va permite operatiunile vamale de import pentru medicamentele de uz uman astfel:

1. pentru medicamentele de uz uman înregistrate în România, efectuarea operatiunilor vamale în baza autorizatiei de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului;

2. pentru medicamentele de uz uman la care termenul de valabilitate al autorizatiei de punere pe piată eliberate de Agentia Natională a Medicamentului a expirat, dar acestea sunt în procedură de reautorizare la Agentia Natională a Medicamentului, în baza adresei de confirmare emise de aceasta din urmă, pentru medicamentele respective;

3. pentru medicamentele de uz uman înregistrate în România, importate în scopul utilizării lor în procesul de promovare, efectuarea operatiunilor vamale în baza autorizatiei de punere pe piată eliberate de Agentia Natională a Medicamentului si a facturii ce precizează că  acestea sunt mostre fără valoare comercială;

4. pentru medicamentele de uz uman înregistrate în România, importate în scopul utilizării lor în procesul de control al calitătii realizat de Agentia Natională a Medicamentului, efectuarea operatiunilor vamale în baza autorizatiei de punere pe piată si a facturii ce precizează că acestea sunt mostre fără valoare comercială;

5. importul medicamentelor de uz uman neînregistrate în România, destinate utilizării lor în efectuarea de studii clinice, studii preclinice, efectuarea operatiunilor vamale în baza aprobării primite din partea Agentiei Nationale a Medicamentului si a aprobării emise de Comisia de etică;

6. importul medicamentelor de uz uman neînregistrate în România, destinate utilizării lor în procedura de autorizare pentru punere pe piată, efectuarea operatiunilor vamale în baza confirmării primite din partea Agentiei Nationale a Medicamentului, cu privire la depunerea dosarului pentru autorizarea de punere pe piată;

7. pentru medicamentele de uz uman importate în vederea donatiilor sau ajutoarelor, efectuarea operatiunilor vamale în baza acceptului de vamă emis de Comisia Interdepartamentală din cadrul Ministerului Sănătătii si a listei-anexă de medicamente de uz uman, vizată, semnată si parafată de un farmacist-inspector din Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală.

Art. 10. - În cazurile în care la controlul efectuat de către birourile vamale se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile ocazionate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.

Art. 11. - (1) Exportul medicamentelor de uz uman se efectuează de agenti economici autorizati de Ministerul Sănătătii în baza declaratiei de export, vizată de Ministerul Sănătătii.

(2) Ministerul Sănătătii va putea refuza avizarea exportului în situatia în care nu se asigură necesarul de medicamente pentru piata natională.

(3) Modelul declaratiei de export este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

Directia generală farmaceutică,

inspectia de farmacie si aparatură medicală

Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, 70109, Bucuresti,

tel. & fax: 0040-1-310.49.66; 307.25.50; 307.25.48

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

pentru activitatea de import

Nr. .........................................

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza documentatiei înaintate, se autorizează agentul economic:  ............................................................................., certificat de înregistrare la registrul comertului  ..............................., autorizatia de functionare a depozitului de medicamente nr. ........................................... .

Prezenta autorizatie nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Agentul economic autorizat este obligat să anunte autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentatia depusă la autorizare, în termen de 10 zile de la producerea acesteia.

 

Director general, ...........................

Inspector principal, ...........................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

AVIZAT

Ministerul Sănătătii

Firma exportatoare

 

DECLARATIE DE EXPORT

 

DESTINATIA

 

Subsemnatul .............................................., farmacist responsabil, înscris în Colegiul Farmacistilor din România cu Certificatul de membru nr. ........................, reprezentând Societatea Comercială  ...............................................” - S.R.L., ce beneficiază de autorizatia de functionare nr. ............................, declar următoarele:

Denumirea comercială, denumirea comună internatională, concentratia, forma farmaceutică, ambalajul

 

Compozitie

Concentratie

 

Statutul medicamentului în tara importatoare:

- autorizat

- alte cazuri

Statutul medicamentului în alte tări:

Autorizat în tările următoare:

Producătorul de medicamente:

-  beneficiarul certificatului GMP (numele si adresa)

- alte cazuri

Declar motivele pentru care medicamentul nu este autorizat de punere pe piată în România:

Declar pe propria răspundere că informatiile chimice, farmaceutice, biologice (se mentionează metodele de fabricatie si de control) si clinice permit garantarea calitătii medicamentului si evaluarea riscurilor la utilizarea sa.

Declar că toate modificările declaratiei de export vor face obiectul unei declaratii de export complementare.

 

Farmacist responsabil,

............................................

Director general,

............................................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum si pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 58/1998*) privind activitatea bancară, republicată, si ale art. 164 si 206 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu  modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează, începând cu perioada de observare 24 februarie - 23 martie 2005:

1. În tot cuprinsul regulamentului sintagma bancă/casă centrală a cooperativelor de credit se înlocuieste cu sintagma institutii de credit.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale institutiilor de credit străine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, si casele de economii pentru domeniul locativ, denumite în continuare institutii de credit, trebuie să mentină rezerve minime obligatorii, în monedă natională si în valută, în

conditiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Natională a României.”

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Pentru mijloacele bănesti în monedă natională si în valută cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, care au o scadentă reziduală mai mare de 2 ani de la sfârsitul perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum si pentru împrumuturile nerambursabile în monedă natională si în valută, Banca Natională a României poate stabili rate diferentiate ale rezervelor minime obligatorii. La determinarea scadentei reziduale a elementelor de pasiv incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se va avea în vedere scadenta initial stabilită, nefiind luate în calcul prelungiri/reînnoiri ulterioare.”

4. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care o institutie de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Natională a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, si ale art. 189 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, una dintre următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris dat institutiei de credit;

b) amendă aplicabilă institutiei de credit, între 0,05% si 1% din capitalul social;

c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor institutiei de credit ori persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta, respectiv între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei.

Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.”

5. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d) si 3 se completează si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) si 3*) la prezenta circulară.

Art. II. - Începând cu perioada de observare 24 februarie-23 martie 2005, ratele rezervelor minime obligatorii sunt următoarele:

a) 18% pentru mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în monedă natională si pentru mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate;

b) 0 (zero) % pentru mijloacele bănesti în monedă natională cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum si pentru împrumuturile nerambursabile în monedă natională;

c) 30% pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în valută si pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate;

d) 0 (zero) % pentru mijloacele bănesti în valută cu scadentă reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase până la data de 23 februarie 2005

inclusiv, precum si pentru împrumuturile nerambursabile în valută;

e) 30% pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase începând cu data de 24 februarie 2005 inclusiv, indiferent de data angajării si/sau contractării.

Art. III. - Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2005, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. este de 0,80% pe an.


*) Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 11 februarie 2005.

Nr. 6.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIA Nr. 62

din 9 februarie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. IV din Legea nr. 285/2004, precum si în conditiile prevăzute de art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 17 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor literare de către organismele de televiziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO, pe de o parte, si din câte un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 2. - Se constituie, începând cu data de 17 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor literare de către organismele de radiodifuziune, în conformitate cu disspozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO, pe de o parte, si din câte un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 3. - Comisiile prevăzute la art. 1 si 2 îsi vor stabili programul întâlnirilor, locul si modalitatea desfăsurării acestora, pe care le vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Anexă la Adresa nr. 810

din 8 februarie 2005

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

 

LISTA

cuprinzând asociatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2005, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează

unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei aprobate

Cuantumul subventiei

- mii lei -

Asociatia “O sansă pentru copii”

600.000

 

Primar,

ing. Constantin Boscodeală