MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia

 

46. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

62. - Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările uterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.556 din 4 februarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/27/CE ce stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import de produse din peste originare din Republica Turcia, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 11 din 15 ianuarie 2002, p. 36.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 7 februarie 2005.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste conditii speciale ce reglementează activitătile de import în România de produse din peste originare din Republica Turcia

 

Art. 1. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor recunoaste Directoratul General de Protectie si Control (GDPC) al Ministerului Agriculturii si Afacerilor Rurale ca autoritatea competentă din Republica Turcia pentru verificarea si certificarea faptului că produsele de pescuit si acvacultură respectă cerintele Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor din pescuit, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 329/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002.

Art. 2. - Produsele de pescuit si acvacultură originare din Republica Turcia trebuie să respecte următoarele conditii:

1. fiecare transport trebuie însotit de un certificat de sănătate în original, numerotat, completat la timp, semnat, datat si cuprinzând o singură filă, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară;

2. produsele trebuie să provină din unităti, pescadoare, frigorifere sau din pescadoare frigorifere aprobate pentru export în Uniunea Europeană si specificate de listele publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 3. - (1) Certificatele la care se referă art. 2 pct. 1 trebuie elaborate cel putin în limba oficială a tării de origine, limba engleză si limba română, România fiind tara în care sunt efectuate inspectia si controalele veterinare de frontieră.

(2) Certificatele trebuie să cuprindă numele, gradul si semnătura reprezentantului GDPC, precum si stampila oficială a acestuia, de o culoare diferită de cea a altor înscrisuri.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/27/CE.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ*)

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 518/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 134/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1.1, 1.2 si 1.4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 7 februarie 2005.

Nr. 46.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă

 

În temeiul Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect desemnarea categoriilor de frecvente radioelectrice pentru a căror utilizare nu este necesară obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si reglementarea conditiilor tehnice prin care se asigură utilizarea armonizată a acestora.

(2) Categoriile de frecvente radioelectrice mentionate la alin. (1) si aplicatiile pentru acestea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Frecventele radioelectrice prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate numai în conditii tehnice care să asigure eliminarea riscului de producere a interferentelor prejudiciabile asupra statiilor de radiocomunicatii care utilizează spectrul radioelectric în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 2. - (1) Categoriile de frecvente radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi utilizate doar în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, cu exceptia cazurilor prevăzute expres.

(2) Utilizarea categoriilor de frecvente radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) nu beneficiază de protectie radioelectrică, indiferent dacă interferentele sunt produse de utilizatori similari sau de statii de radiocomunicatii care functionează în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Sesizările utilizatorilor privind transmisiile care încalcă reglementările din domeniul comunicatiilor electronice se aduc la cunostintă subunitătilor operative ale Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(4) Lista subunitătilor operative prevăzute la alin. (3) se publică pe Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 3. - (1) Conditiile tehnice prevăzute la art. 1 alin. (3) se stabilesc prin specificatiile tehnice de interfată radio, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează, se completează, se modifică sau se actualizează permanent de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si asigură utilizarea spectrului radioelectric prin aplicatiile enumerate în anexa la prezenta decizie, cu evitarea interferentelor prejudiciabile asupra altor servicii de radiocomunicatii si cu respectarea cerintelor de protectie radioelectrică, promovându-se principiile obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.

(3) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) contin restrictiile de punere în functiune a echipamentelor pentru motive legate de utilizarea corespunzătoare si eficientă a spectrului radioelectric, de evitare a interferentelor prejudiciabile si de ocrotire a sănătătii publice.

(4) Specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) se publică pe Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 4. - Recomandările si deciziile aplicabile ale organismelor europene vor putea fi implementate prin prezenta decizie si specificatiile tehnice ale interfetelor radio prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - Utilizatorii categoriilor de frecvente radioelectrice prevăzute în anexa la prezenta decizie trebuie să asigure respectarea strictă a specificatiilor de interfată radio.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Tudor Tărăbăsanu-Mihăilă

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2005.

Nr. 62.

 

ANEXĂ*)

 

CATEGORII

de frecvente radioelectrice si benzi de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă (exceptate de la licentiere), clasificate după aplicatii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a