MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

71. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si practicarea vânătorii

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

Decizia nr. 57 din 3 februarie 2005

 

Decizia nr. 58 din 3 februarie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si practicarea vânătorii

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului National de Vânătoare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si practicarea vânătorii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 823/1993 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii, recoltarea si valorificarea vânatului se abrogă.

Art. 3. - Gestionarii fondurilor de vânătoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului competentă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 15 mai 2005.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2005.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si practicarea vânătorii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Vânătoarea este actiunea de căutare, stârnire, urmărire (pândire), hăituire, ucidere sau capturare a vânatului, desfăsurată de una sau de mai multe persoane care detin dreptul legal de a practica această activitate (permis de vânătoare, ordin de serviciu), în baza autorizatiei legale de vânătoare, eliberată de gestionarul fondului de vânătoare.

Art. 2. - (1) Vânătoarea exemplarelor din speciile de vânat admise de lege se realizează în scop recreativsportiv, didactic sau de cercetare stiintifică, urmărindu-se cu consecventă mentinerea echilibrului ecologic si ameliorarea calitătii vânatului.

(2) Vânătoarea exemplarelor din speciile de vânat strict protejate se exercită numai în situatia în care există aprobat, potrivit legii, un număr de exemplare care se pot recolta într-un sezon de vânătoare.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (2) se acordă în următoarele situatii:

a) în interesul protejării faunei si florei sălbatice si al conservării habitatelor naturale;

b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, în special culturilor, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor si altor bunuri;

c) în interesul sănătătii si securitătii publice;

d) în scopul cercetării stiintifice si învătământului;

e) în scopul repopulărilor în arealele din care o specie a dispărut si al introducerii acestei specii în alte areale.

Art. 3. - (1) Responsabilitatea pentru modul în care se desfăsoară actiunile de vânătoare revine organizatorului de vânătoare sau, după caz, împuternicitului legal al gestionarului fondului de vânătoare.

(2) Indirect, la actiunile de vânătoare pot participa si alte categorii de persoane, altele decât cele care detin dreptul legal de a practica vânătoarea, respectiv observatori si invitati, candidati la dobândirea permisului de vânătoare, precum si gonaci (bătăiasi). Aceste categorii de persoane sunt obligate să respecte prevederile regulilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Tipuri si metode de vânătoare

 

Art. 4. - Prin metodă de vânătoare se întelege modalitatea prin care se practică actiunea de vânătoare asa cum a fost definită la art. 1.

Art. 5. - În functie de numărul de vânători care participă la actiunile de vânătoare, aceasta poate fi de trei tipuri, după cum urmează:

A. Vânătoare individuală; aceasta se practică de un singur vânător, însotit de paznicul de vânătoare sau de împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare. Metodele de vânătoare pentru acest tip sunt:

a) vânătoarea “la pândă” constă în asteptarea vânatului si se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis, locurile unde vânatul produce pagube, vizuină, locurile de pasaj, locurile de înnoptat, locurile de rut;

a1) pentru speciile de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda “la pândă” se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în functie de etologia fiecărei specii de vânat;

a2) pentru specia urs, vânătoarea prin metoda “la pândă” se poate exercita la trecători, în perioada 15 septembrie - 31 decembrie, si tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de urs sau în alte locuri unde ursul produce pagube;

a3) pentru specia lup, vânătoarea prin metoda “la pândă” se poate exercita la trecători, în perioada 15 septembrie - 31 martie, si tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de lup sau în alte locuri unde lupul produce pagube;

a4) pentru specia pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda “la pândă” se poate exercita la trecători si la vizuină, în perioada 15 septembrie - 31 martie;

b) vânătoarea “la vizuină” constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare;

b1) pentru specia pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda “la pândă” se poate exercita în perioada 15 septembrie - 31 martie;

b2) pentru celelalte specii de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda “la vizuină” se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în functie de etologia fiecărei specii de vânat;

c) vânătoarea “cu chemători si/sau atrape” constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători si/sau atrape, permise de lege;

c1) pentru speciile lup si pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda “cu chemători” se poate exercita în perioada 15 septembrie - 31 martie;

c2) pentru celelalte specii de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda “cu chemători si/sau atrape” se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în functie de etologia fiecărei specii de vânat;

d) vânătoarea “la nadă” constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare stiintifică, pentru populări, repopulări, precum si pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau septelului, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Metoda se poate practica în perioadele prevăzute de lege pentru speciile la care vânătoarea este admisă si tot timpul anului în cazul speciilor urs, lup si pisică sălbatică, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

d1) pentru specia urs, vânătoarea prin metoda “la nadă” se practică în scop de cercetare stiintifică si pentru populări sau repopulări, doar cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru fiecare caz; nădirea se va face exclusiv cu hrană de origine vegetală.

Pentru autorizarea vânătorii la urs prin metoda “la nadă” din partea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, gestionarii fondurilor de vânătoare interesati trebuie să prezinte documente prin care trebuie să dovedească următoarele:

- scopul capturării (cercetare stiintifică în domeniul cinegetic, popularea sau repopularea unor fonduri de vânătoare din tară sau din străinătate);

- existenta solicitării părtilor interesate în efectuarea cercetărilor, populării sau repopulării;

- tema de cercetare stiintifică aprobată de autoritătile competente sau fondul de vânătoare/zona în care se urmăreste popularea/repopularea;

- necesitatea capturării din fondul de vânătoare vizat;

- nivelul efectivelor de urs structurate pe sexe si categorii de vârstă pe fondul de vânătoare de pe care urmează să se captureze exemplarul în sezonul de vânătoare în derulare;

e) vânătoarea “la dibuit” (“apropiat”) constă în apropierea vânătorului de vânat; la specia urs se poate practica doar în perioada 15 septembrie - 31 decembrie;

f) vânătoarea “la sărite” constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare.

B. Vânătoare în grup restrâns. Metodele de vânătoare sunt similare cu metodele folosite la vânătoarea individuală, diferenta constând în faptul că la acestea participă un număr restrâns de vânători (minimum 2 si maximum 5), cu sau fără câini de vânătoare, fără gonasi.

C. Vânătoare în grup mare. Metoda se practică de un număr mai mare de 5 vânători si constă în stârnirea si hăituirea vânatului în scopul dobândirii acestuia, în functie de posibilitătile practice de organizare, de etologia speciilor care fac obiectul actiunii de vânătoare si de preferintele vânătorilor participanti. Aceste actiuni se clasifică astfel:

a) vânătoarea “la goană” - la această metodă de vânătoare se pot sau nu utiliza câini de vânătoare;

a1) la specia urs, vânătoarea prin metoda “la goană” se organizează o singură dată pe aceeasi suprafată a unui fond de vânătoare într-un sezon de vânătoare. La această metodă de vânătoare se vor folosi câini de vânătoare din rasele admise, iar numărul maxim de gonaci nu va fi mai mare decât numărul vânătorilor. Metoda se poate practica în perioada 15 septembrie - 31 decembrie;

b) vânătoarea “în cerc” constă în formarea unui cerc, alcătuit din participantii la actiunea de vânătoare, care se strânge treptat. Această vânătoare se practică exclusiv în câmp deschis si are ca scop capturarea vânatului în diferite scopuri;

c) vânătoare în grup mare “la sărite” metoda se practică cu vânătorii dispusi în linie sau semicerc, în miscare.

Art. 6. - Metodele de vânătoare admise în România pentru fiecare specie de vânat sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 7. - Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc si munitiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat se realizează prin mijloace si metode specifice fiecărei specii, cu respectarea instructiunilor si reglementărilor legale în vigoare.

(2) Actiunile de vânătoare care au ca scop capturarea vânatului viu se realizează în limita cotelor de recoltă aprobate de autoritatea publică centrală în domeniul cinegetic, pentru fiecare gestionar.

Art. 9. - Participantii la actiunile de vânătoare sunt obligati să respecte normele de securitate în timpul practicării vânătorii, precum si regulile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Realizarea selectiei la speciile sedentare de vânat la care selectia artificială se poate realiza prin actiuni de vânătoare

 

Art. 10. - (1) În actiunea de management al populatiilor de vânat sedentar, în scopul păstrării si ameliorării calitătii, este necesară realizarea selectiei artificiale corespunzătoare. Selectia artificială constă în extragerea prin actiuni de vânătoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviatii comportamentale evidente, din ambele sexe si din toate categoriile de vârstă.

(2) În cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv “masculi de trofeu”, “masculi de selectie”,  “femele de selectie” si “tineret de selectie”. Pentru corecta identificare a exemplarelor de selectie, este necesar ca, la orice actiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, acestia să fie însotiti de personalul de specialitate împuternicit al gestionarului fondului de vânătoare si să nu tragă decât asupra vânatului indicat de acesta.

Art. 11. - (1) Prin exemplar “de viitor” dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu conventional se întelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa si care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmasi.

(2) Prin exemplar “de trofeu” se întelege că un trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile.

(3) Prin exemplar “de selectie” se întelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative si calitative cu vârsta sa si care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmasi. Exemplarele de selectie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de crestere, bolnave, rănite ori cu evidente deviatii de comportament.

Art. 12. - La speciile de cervide si capră neagră, în scopul asigurării de exemplare valoroase si al eliminării de la reproducere a exemplarelor necorespunzătoare, exemplarele “de trofeu” se vor recolta numai după următoarele date:

a) cerb comun: 5 octombrie;

b) cerb lopătar: 1 noiembrie;

c) căprior: 1 august;

d) capră neagră: 1 noiembrie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. - În toate cazurile, vânătoarea se practică în conditii de etică vânătorească si de protectie a vânatului, cu respectarea prevederilor Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si a Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vânătoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/2002.

Art. 14. - Vânătoarea exemplarelor de urs de către vânători aflati în observatoare este interzisă.

Art. 15. - Valorificarea vânatului recoltat prin actiunile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitare veterinare în vigoare.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

REGULI

ce trebuie respectate la practicarea vânătorii, suplimentare fată de prevederile pct. 3.7.1 (art. 218-255) si pct. 3.7.2 (art. 256-269) din Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 727/1999

 

I. Obligatii pentru vânători

La vânătorile colective, vânătorii au obligatia să respecte următoarele reguli:

a) deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în liniste si în sir indian;

b) schimbarea locului indicat de organizator este interzisă; în mod exceptional este permis acest lucru, cu obligatia ca vânătorul să-si anunte vecinii din stânga si din dreapta;

c) nu este admis consumul de băuturi alcoolice în stand;

d) se trage în vânat doar după ce acesta a fost foarte bine identificat si numai dacă se află sub distanta de tir eficient;

e) în cazul aparitiei în goană a ursului, acesta trebuie prevenit din timp prin gesturi vizibile si eventual prin zgomote discrete, nu surprins la distantă mică, fiindcă în astfel de situatii poate ataca;

f) nu se trage în vânatul care se îndreaptă spre vecin, dacă acesta nu este foarte aproape si în pozitie foarte favorabilă de foc;

g) înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea între goane făcându-se doar cu arma frântă sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest lucru să fie vizibil; nu se părăseste standul până ce nu sunt strânse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deseurilor.

II. Obligatii pentru gonaci (bătăiasi)

Acestia sunt obligati să respecte următoarele reguli:

- să se deplaseze în goană aliniati cu vecinii, la distantă egală de acestia, pe traseul sau după directia indicată de organizator;

- să facă permanent zgomot pentru a fi usor identificati de vânători, mai ales atunci când se apropie de linia acestora;

- să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânătorii la începutul acesteia;

- să nu se apropie de vânatul mare căzut si nici de cel rănit;

- să poarte elemente care permit identificarea sa.

III. Obligatiile observatorilor, invitatilor, candidatilor la obtinerea permisului de vânătoare

Aceste categorii de participanti vor respecta regulile stabilite de organizatorul actiunii de vânătoare, având în vedere si prevederile din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIA Nr. 57

din 3 februarie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. e), ale art. 1232 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. IV din Legea nr. 285/2004, precum si în conditiile prevăzute de art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor audiovizuale, cu exceptia muzicii continute în acestea, prin proiectie publică în sălile de cinematograf, în conformitate cu dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), pe de o parte, si din câte un reprezentant al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm”, al Hollywood Multiplex si al Societătii Comerciale CINEMA “LOTUS”, pe de altă parte.

Art. 2. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor audiovizuale în sălile de cinematograf, în conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si din câte un reprezentant al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm”, al Hollywood Multiplex si al Societătii Comerciale CINEMA “LOTUS”, pe de altă parte.

Art. 3. - Comisiile îsi vor stabili programul întâlnirilor, locul si modalitatea desfăsurării acestora, pe care le vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIA Nr. 58

din 3 februarie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. d) si f), ale art. 1232 alin. (1) lit. d) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. IV din Legea nr. 285/2004, precum si în conditiile prevăzute de art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si din câte un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 2. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia este formată din câte un reprezentant al organismelor de gestiune colectivă: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, precum si din câte un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 3. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi pentru dreptul de radiodifuzare a operelor audiovizuale de către organismele de televiziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), pe de o parte, si din câte un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 4. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia este formată din reprezentantul organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si din câte un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 5. - Se constituie, începând cu data de 10 februarie 2005, Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, în conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia este formată din câte un reprezentant al organismelor de gestiune colectivă: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte, precum si din câte un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pe de altă parte.

Art. 6. - Comisiile îsi vor stabili programul întâlnirilor, locul si modalitatea desfăsurării acestora, pe care le vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu