MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

238/2004. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

84/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru nominalizarea unitătilor de administrare prin care Ministerul Justitiei poate să vândă locuintele de serviciu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

În temeiul prevederilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

SECTIUNEA I

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor instructiuni, următorii termeni sunt definiti astfel:

a) A.N.R.M. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

b) C.I.T. - Compartimentul de inspectie teritorială;

c) Programul anual - programul anual de exploatare petrolieră.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004 si ale art. 88 lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, titularii acordurilor petroliere întocmesc programe anuale, pe care le vor trimite spre avizare C.I.T. ale A.N.R.M., până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art. 3. - (1) Programul anual este documentul care are la bază prevederile studiilor tehnico-economice avizate de A.N.R.M., potrivit cărora se desfăsoară toate operatiunile petroliere pentru fiecare zăcământ comercial.

(2) Programul anual se întocmeste de către titularii acordurilor petroliere si se avizează anual de către A.N.R.M.

Art. 4. - Programul anual cuprinde si detaliază prevederile referitoare la productie si lucrările prevăzute în studiile tehnico-economice avizate de A.N.R.M. pentru anul respectiv, precum si acele operatiuni petroliere necesare în desfăsurarea procesului de exploatare, necuprinse în studiile tehnico-economice, justificate prin evolutia procesului de exploatare ulterior întocmirii studiilor.

Art. 5. - Programul anual se elaborează pe schele de productie petrolieră, analizându-se fiecare zăcământ comercial pentru care se va emite avizul C.I.T. al A.N.R.M.

Art. 6. - Structura-cadru a programului anual este cea prevăzută de prezentele instructiuni.

 

SECTIUNEA a II-a

Întocmirea programului annual

 

A. Generalităti

 

Art. 7. - (1) Programele anuale se întocmesc de către titularii acordurilor petroliere, cu esalonarea tuturor lucrărilor, si se depun spre avizare la C.I.T. unde este arondat zăcământul comercial respectiv, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

(2) Programul anual este aprobat si însusit de către conducerea titularului acordului petrolier.

(3) Avizul la programul anual este emis de către C.I.T. pentru fiecare zăcământ comercial.

Art. 8. - La întocmirea programului anual se are în vedere ca prin executarea lucrărilor programate si prin modul lor de esalonare, pe lângă realizarea dinamicilor de productie prevăzute în studiile tehnico-economice avizate de A.N.R.M., să se asigure:

a) obtinerea si mentinerea unor indici corespunzători pentru valorificarea integrală si în termenele asumate prin acordurile petroliere a rezervelor dovedite, confirmate;

b) asigurarea conditiilor de captare si valorificare a tuturor fluidelor produse prin sonde în scopul prevenirii degradării zăcămintelor si a pierderilor de rezerve;

c) măsuri necesare pentru urmărirea exploatării, în vederea obtinerii de informatii pentru optimizarea exploatării sau a întocmirii de noi studii tehnico-economice;

d) esalonarea operatiunilor petroliere prevăzute a se executa ca obligatii în încheierile privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor, precum si acelor măsuri dispuse prin avizele sau actele de control emise de A.N.R.M. în baza atributiilor ce îi revin, în vederea cresterii gradului de cunoastere si valorificare a resurselor geologice;

e) măsuri pentru protectia suprafetei si a subsolului în cursul operatiunilor petroliere;

f) justificarea desfăsurării operatiunilor petroliere pe un zăcământ comercial, până la avizarea unui nou studiu tehnico-economic de către A.N.R.M., în conditiile în care datele privind comportarea zăcământului nu mai corespund studiului tehnico-economic avizat.

Art. 9. - (1) La întocmirea programului anual este estimată productia de hidrocarburi pe luna decembrie a anului anterior.

(2) La analiza programului anual, efectuată de A.N.R.M. în teritoriu, se vor prezenta tabele cu productia de hidrocarburi realizată pe luna decembrie a anului anterior.

B. Continutul programului anual

Art. 10. - Programul anual contine, minimal, următoarele:

a) memoriul tehnic privind respectarea programului pe anul anterior si justificarea detaliată a eventualelor modificări fată de prevederile studiului tehnico-economic avizat;

b) anexe cu volumul si esalonarea operatiunilor petroliere;

c) programul măsurilor tehnice, organizatorice, economice, de protectie a zăcământului si a mediului;

d) măsuri tehnice de conservare a zăcământului si de refacere a mediului în cazul renuntării la concesiune.

B.1. Memoriu tehnic

Art. 11. - Memoriul tehnic se referă la fiecare zăcământ comercial, cuprinzând următoarele:

I. Date generale

I.1. Zăcăminte aflate în exploatare

Sunt prezentate pe scurt zăcămintele sau obiectivele de exploatare si metoda de exploatare.

I.2. Resurse si rezerve

Resurse si rezerve initiale (nr. încheiere/data) (se vor înscrie valorile din ultima confirmare a resurselor si rezervelor).

 

Tabelul nr. 1

Substanta

Resursele

geologice initiale

Rezervele

initiale totale,

din care:

Rezervele

primare

Rezervele

secundare

Factorul de

recuperare

potential (%)

Titei, mii tone

 

 

 

 

 

Condensat, mii tone

 

 

 

 

 

Gaze asociate, milioane Stmc.

 

 

 

 

 

Gaze libere, milioane Stmc.

 

 

 

 

 

Amestecuri de gaze combustibile,

milioane Stmc.

 

 

 

 

 

 

II. Principalele realizări ale anului anterior celui programat

 

II.1. Productie

a) Pentru titei

Total produs, mii tone:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

2.1. din rezerve primare:

2.2. din rezerve secundare:

Numărul de sonde în productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

- închise din motive economice:

Date referitoare la injectia tehnologică:

- numărul de sonde de injectie:

- debite de injectie:

b) Pentru gaze asociate

Total produs, milioane Stmc.:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Ratia medie gaze-titei realizată, pe zăcământ comercial,

Stmc/mc.:

c) Pentru gaze libere

Total produs, milioane Stmc.:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Numărul de sonde în productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

- închise din motive economice:

d) Pentru condensat

Total produs, mii tone:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Numărul de sonde în productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

- închise din motive economice:

e) Pentru amestecuri de gaze combustibile

Total produs, milioane Stmc.:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Numărul de sonde în productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

- închise din motive economice:

f) Pentru zăcăminte în exploatare experimentală

Total produs mii tone/milioane Stmc.:

Numărul de sonde care produc:

din care, intrate în productie în cursul anului:

 

II. 2. Urmărire procese

Numărul de măsurători de presiune de fund:

din care:

- presiuni statice:

- presiuni dinamice:

- cercetări hidrodinamice:

- teste interferentă:

Numărul de măsurători ecometrice:

din care:

- nivel/presiuni statice:

- nivel/presiuni dinamice:

- cercetări hidrodinamice:

- teste interferentă:

III. Principalele prevederi ale programului pe anul ...

III. 1. Rezerve “dovedite”

 

Tabelul nr. 2

Substanta

Existente la 1 ianuarie

(an anterior)**)

Cumulativ extras

Extras în anul

precedent

Coeficient

de consum

2004

Existente la 1 ianuarie (anul pentru care se

întocmeste programul anual)

Dezvoltate

Nedezvoltate

În

primar

În

secundar

În

primar

În

secundar

Dezvoltate

Nedezvoltate

În

primar

În

secundar

În

primar

În

secundar

titei,

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze asociate,

milioane Stmc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaze libere,

milioane Stmc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensat,

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amestecuri gaze combustibile,

milioane Stmc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Exclusiv sondele aflate în exploatare experimentală

**) Conform rezervelor initiale confirmate.

 

III.2. Productie

a) Pentru titei

Total prevăzut produs, mii tone:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

1.3. din rezerve primare:

1.4. din rezerve secundare:

Număr de sonde de productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

b) Pentru gaze asociate

Total prevăzut, milioane Stmc:

din care:

1.1. din sonde vechi*):

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare):

Ratia medie gaze-titei, Stmc/mc:

c) Pentru gaze libere

Total prevăzut, milioane Stmc:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Numărul de sonde de productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

d) Pentru condensat

Total prevăzut, mii tone:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2. din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Numărul de sonde de productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

e) Pentru amestecuri de gaze combustibile

Total prevăzut, milioane Stmc:

din care:

1.1. din sonde vechi:

1.2 din sonde noi (exploatare/explorare)*):

Număr de sonde de productie:

din care:

- vechi:

- reparate/reactivate:

- noi (exploatare/explorare)*):

f) Pentru zăcăminte în exploatare experimentală

Total produs mii tone/milioane Stmc:

Număr de sonde care produc:

din care intrate în productie în cursul anului:

 

III.3. Urmărire procese

Număr de măsurători de presiune de fund:

din care:

- presiuni statice:

- presiuni dinamice:

- cercetări hidrodinamice:

- teste interferentă:

Număr de măsurători ecometrice:

din care:

- nivel/presiuni statice:

- nivel/presiuni dinamice:

- cercetări hidrodinamice:

- prelevări de probe de fluide în conditii de zăcământ:

 

III.4. Injectia de evacuare

 

Tabelul nr. 3

Sonda

Obiectivul în care

injectează

Debit injectie prevăzut

realizat

Debit

realizat

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5. Concluzii

În acest capitol se mentionează:

a) studiul tehnico-economic în baza căruia se desfăsoară activitatea de dezvoltare-exploatare a zăcământului comercial si/sau stadiul de executie a studiului tehnico-economic solicitat fată de termenele prevăzute în avizul la programul anual din anul precedent, aprecieri privind procesele de recuperare secundară;

b) justificări concrete în situatia în care principalii indicatori de productie sunt diferiti fată de prevederile cuprinse în avizul la programul anual din anul precedent celui preliminat (pentru fiecare zăcământ comercial la care apar astfel de situatii);

c) justificări ale diferentelor fată de studiile tehnicoeconomice avizate, în baza cărora se desfăsoară activitatea de exploatare (pentru fiecare zăcământ comercial la care apar astfel de situatii);

d) situatia derulării lucrărilor prevăzute ca obligatii în încheierile pentru confirmarea rezervelor si resurselor;

e) situatia sondelor de explorare aflate în exploatare experimentală (precizarea operatiunilor efectuate în vederea obtinerii de date pentru proiectarea exploatării);

f) propuneri privind necesitatea întocmirii unui nou studiu tehnico-economic.

Principalele prevederi ale programului anual sunt sintetizate în anexele nr. 1-6**) care fac parte integrantă din prezentele instructiuni.


*) Exclusiv sondele aflate în exploatare experimentală.

**) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

SECTIUNEA a III-a

Avizarea si aprobarea programelor anuale

 

Art. 12. - C.I.T. avizează programele anuale în temeiul art. 54 lit. c) din Legea petrolului nr. 238/2004, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 si al prezentelor instructiuni.

Art. 13. - Programele anuale, elaborate potrivit prevederilor prezentelor instructiuni, se depun de către titularii de acorduri petroliere la C.I.T. la care este arondat zăcământul comercial, până la data de 31 decembrie a anului anterior.

Art. 14. - Programul anual, respectiv eventualele modificări ale acestuia, va fi depus la C.I.T., având aprobarea conducerii titularului acordului petrolier (semnătura si stampila) atât pe memoriul tehnic, cât si pe anexele cu volumul si esalonarea lucrărilor.

Art. 15. - (1) C.I.T. analizează si avizează programul anual din punct de vedere al protectiei si exploatării în sigurantă a zăcămintelor, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii acestora.

(2) În cazul în care se constată că programul annual necesită modificări sau completări, A.N.R.M. va constitui o comisie care va organiza sedinte de analiză în vederea stabilirii măsurilor obligatorii ce se impun pentru continuarea operatiunilor petroliere pentru fiecare zăcământ comercial.

Art. 16. - (1) C.I.T. emite avizul dacă titularii au încheiat acorduri petroliere, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru zăcămintele comerciale în cauză si dacă programul anual respectă toate prevederile acestor acorduri.

(2) Avizul C.I.T. este supus aprobării conducerii Directiei generale de inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere din structura A.N.R.M.

Art. 17. - (1) C.I.T. respinge de la avizare programul anual prezentat în următoarele cazuri:

a) programul anual nu respectă, în mod nejustificat, prevederile ultimei documentatii tehnico-economice avizate de A.N.R.M. si pe baza căreia s-a emis încheierea privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor;

b) în programul anual sunt cuprinse metode de exploatare care nu corespund metodei de exploatare aprobate de A.N.R.M. prin încheierile privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor;

c) programul anual nu mentionează modul de executare a lucrărilor anterioare programului si neexecutate, prevăzute ca obligatii în încheierile privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor, de protectie a zăcământului si de refacere a mediului;

d) titularul a sistat exploatarea unui zăcământ comercial fără aprobarea prealabilă a A.N.R.M.

e) titularul încalcă orice alte prevederi sau dispozitii legale în domeniul exploatării rezervelor de petrol si/sau al protectiei si refacerii mediului, în toate componentele sale si poate aduce prejudicii zăcământului sau mediului;

f) programul anual nu tine seama de măsurile stabilite în avize si în actele de control ale A.N.R.M. ori ale organelor de protectie a mediului si/sau de protectie a muncii.

(2) În cazurile mentionate la alin. (1), C.I.T. va restitui programul anual titularului pentru a-l reface, stabilind totodată un termen maxim de 30 de zile pentru a-l reînainta la C.I.T. în vederea avizării.

Art. 18. - Avizul C.I.T. are următorul continut:

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Directia generală inspectie si supraveghere teritorială

a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere

C.I.T. ......... Nr. ....../data de expeditie ...............

 

AVIZ

Nr. .......... /data ..................

 

Obiect: Avizarea programului de exploatare pe anul .....

pentru ........................................................., la zăcământul

(substanta)

comercial .................. apartinând ............................................,

(denumirea completă a titularului)

localitatea...................., judetul .............................................. .

(adresa completă a titularului).

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

a) Numărul adresei de înaintare a programului anual de la titular si de la C.I.T.

b) Datele privind titularul acordului petrolier: denumirea sucursalei, schelei care exploatează zăcământul comercial, adresa completă, numărul de telefon/fax, activitatea pe care o desfăsoară

c) Denumirea perimetrului de exploatare

d) Substanta (tipul de hidrocarburi) exploatată

e) Data intrării în vigoare a acordurilor de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră (nr. si data hotărârii Guvernului privind aprobarea acordului)

f) Perioada de valabilitate a acordului

g) Data si numărul ultimei încheieri privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor la A.N.R.M.

 

CAPITOLUL II

Cuprinsul preliminarului

 

1. Productia fizică programată

a) Titei

b) Gaze asociate

c) Gaze libere

d) Condensat

e) Amestecuri de gaze combustibile

2. Lucrări de dezvoltare si exploatare

a) Productia de titei (se vor mentiona productia din sondele aflate în fondul de sonde existent, precum si cea din sondele noi programate pentru anul preliminat)

b) Productia de gaze asociate (idem titei)

c) Productia de gaze libere

d) Productia de condensat

e) Activitatea de reparatii capitale la sonde (număr de sonde programate, precum si productia aferentă acestora, estimată a se obtine).

3. Lucrări pentru aplicarea metodelor de recuperare secundară

(Se vor mentiona principalii indicatori ai metodei aplicate.)

4. Lucrări pentru urmărirea exploatării

(Se vor consemna operatiunile pentru urmărirea exploatării pentru anul preliminat.)

 

CAPITOLUL III

Observatii si constatări

 

Se va analiza si se va compara continutul programului anual cu prevederile din studiile tehnico-economice pe baza cărora se desfăsoară activitatea de exploatare.

Avizatorul va arăta în mod separat si explicit în ce constau încălcările normelor legale, deficientele prevăzute la art. 17 alin. (1), fundamentând cauzele pentru care nu poate fi avizat programul anual de exploatare respectiv sau nu pot fi avizate modificările la acesta, solicitate ulterior de titularul acordului petrolier.

 

CAPITOLUL IV

Aviz

 

Fată de cele de mai sus, A.N.R.M., prin C.I.T. ..........., avizează, din punct de vedere al protectiei zăcămintelor de hidrocarburi si a mediului, programul anual de exploatare pe anul ...... (bolduit), pe zăcământul comercial ........., prezentat de ..........................................................................,

(denumirea completă a titularului, sucursala, schela de productie, localitatea, judetul)

conditionat de îndeplinirea următoarelor măsuri: .................

 

Măsurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clară si vor prevedea responsablităti (de regulă, conducerea titularului) si termene de executare. Măsurile se vor referi la unele completări, modificări, rectificări etc., menite să îmbunătătească protectia si exploatarea în sigurantă a zăcământului, măsuri de protectie si refacere a mediului, precum si măsuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zăcământului.

Dacă în decursul anului pentru care s-a avizat programul operatiunilor petroliere din motive întemeiate se impun unele modificări, titularul acordului petrolier va solicita un nou aviz.

 

Director general

D.G.I.S.T.A.M.O.P.,

..................................

(numele si prenumele)

C.I.T.R.M.

.......................

(numele si prenumele)

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru nominalizarea unitătilor de administrare prin care Ministerul Justitiei poate să vândă locuintele de serviciu

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.425/2004,

în temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Vânzarea locuintelor de serviciu se realizează prin unitătile de administrare în evidenta cărora acestea sunt înregistrate, respectiv:

a) tribunalele, pentru locuintele de serviciu pe care le au în evidentă;

b) Directia investitii si administrativ din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 84/C.