MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 116         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

2. - Hotărâre pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 si ale art. 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Toma Ion - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Steriu Valeriu Andrei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 februarie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 4.


*) Raportul va fi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Având în vedere constatările Raportului de tară al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, care mentionează că nu s-a dat curs încă recomandării de eliminare a imunitătii penale a fostilor ministri, dar că autoritătile române sunt decise să o elimine până în ianuarie 2005, angajament ce justifică situatia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

tinând seama de Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva Coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004, care recomandă României ca legislatia natională să se modifice în sensul eliminării imunitătii penale a fostilor ministri si să trimită neîntârziat informatii suplimentare si legislatia privind punerea în aplicare a acestei recomandări,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 106 si 110 din Constitutia României, republicată, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitătii ministeriale de care au răspuns, precum si a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.”

2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri numiti pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit, iar componenta acesteia se aprobă prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului administratiei si internelor.”

3. Articolul 19 se abrogă.

4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor se efectuează, după caz, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de către Parchetul National Anticoruptie, iar judecarea acestora, de către Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.”

5. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică fostilor membri ai Guvernului, în nici o situatie.”

6. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Punerea sub urmărire penală a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile săvârsite în exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedură penală de drept comun.”

Art. II. - Comisia prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 115/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 3.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

 

În temeiul dispozitiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1), art. 50, 51 si ale art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale, cu unanimitate de voturi, în sedinta sa din data de 28 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Contrasemnează:

Secretar general,

Ruxandra Săbăreanu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2005.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

 

În temeiul dispozitiilor art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004,

 

Plenul Curtii Constitutionale adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Curtea Constitutională este organizată si functionează în baza dispozitiilor art. 142-147 din Constitutia României, ale Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileste atributii si reguli de procedură specifice activitătii Curtii Constitutionale, organizarea si functionarea compartimentelor încadrate cu personal de specialitate si administrativ, precum si regulile de disciplină si răspunderea disciplinară.

Art. 3. - Dispozitiile prezentului regulament se interpretează si se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992 si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile, după caz, corpului magistratilor-asistenti si personalului încadrat în structurile Secretariatului General al Curtii Constitutionale.

 

CAPITOLUL II

Plenul si presedintele Curtii Constitutionale

 

Art. 4. - Plenul Curtii Constitutionale îndeplineste, pe lângă atributiile prevăzute de Constitutie si de lege, si următoarele atributii:

a) adoptă reglementări si normative proprii, în aplicarea dispozitiilor legale;

b) aprobă proiectul de buget al Curtii Constitutionale si rectificările aduse bugetului, în conditiile legii;

c) aprobă programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum si lista anuală de investitii;

d) aprobă structura organizatorică a sectiilor corpului de magistrati-asistenti, a Secretariatului General al Curtii Constitutionale, precum si nomenclatorul functiilor, potrivit legii;

e) validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent si rezultatele examenului de capacitate a magistratilor-asistenti stagiari;

f) stabileste conditiile referitoare la asimilările de functii privind personalul din structura Curtii;

g) aprobă Planul de relatii externe si participarea la diferitele actiuni organizate în plan bilateral sau multilateral, precum si reprezentarea Curtii în cadrul unor organisme internationale;

h) aprobă organizarea de către Curtea Constitutională a unor conferinte, seminarii si a altor manifestări specifice, cu participarea unor invitati din tară si din străinătate;

i) hotărăste programul de lucru al Curtii si stabileste zilele în care au loc sedintele de judecată;

j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea legii si buna desfăsurare a activitătii Curtii.

Art. 5. - Presedintele Curtii Constitutionale îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 47/1992, precum si următoarele atributii:

a) dispune comunicarea sesizărilor adresate Curtii către autoritătile publice, pentru ca acestea să transmită, în cazurile prevăzute de lege, punctele de vedere, precum si orice alte documente solicitate de către Curte, potrivit legii, si desemnează judecătorul-raportor;

b) îl înstiintează pe Presedintele României în cazurile prevăzute de Constitutie si de Legea nr. 47/1992;

c) dispune, potrivit legii, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curtii, precum si comunicarea acestora autoritătilor publice îndreptătite;

d) numeste magistratii-asistenti si coordonează activitatea acestora;

e) repartizează magistratii-asistenti pe lângă judecătorii Curtii;

f) aprobă statul de functii si de personal;

g) dispune delegările de atributii;

h) încheie si desface, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

i) exercită autoritatea disciplinară în conditiile prezentului regulament;

j) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea magistratilor-asistenti si a examenului de capacitate pentru magistratii-asistenti stagiari;

k) aprobă efectuarea concediilor de odihnă, în conditiile legii, de către judecători, magistratii-asistenti si de către secretarul general si dispune rechemarea acestora din concediul de odihnă; aprobă concediile fără plată si concediile de 3-5 zile pe an plătite, pentru evenimente deosebite, potrivit legii;

l) stabileste răspunderea materială a angajatilor Curtii, pe baza propunerilor secretarului general;

m) dispune măsuri privind îndeplinirea, de către personalul Curtii, a obligatiilor de serviciu prevăzute de lege si de regulament.

 

CAPITOLUL III

Corpul magistratilor-asistenti

 

Art. 6. - (1) În cadrul Curtii Constitutionale functionează corpul magistratilor-asistenti, din care fac parte prim-magistratulasistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti, numiti în functie potrivit legii si dispozitiilor prezentului regulament. Corpul magistratilor-asistenti îsi desfăsoară activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale.

(2) Repartizarea magistratilor-asistenti pe sectii se face prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.

Art. 7. - Prim-magistratul-asistent are următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea magistratilor-asistenti si supraveghează ca aceasta să se desfăsoare în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;

b) prezintă presedintelui actele de sesizare a Curtii, în vederea numirii judecătorului-raportor si a stabilirii termenului de judecată, după caz;

c) ia măsuri pentru înlocuirea magistratului-asistent care lipseste cu un alt magistrat-asistent;

d) exercită atributiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate;

e) coordonează activitatea magistratilor-asistenti pentru întocmirea culegerilor anuale de jurisprudentă;

f) colaborează cu Serviciul de cercetare, documentare si informatică la lucrările de sistematizare a jurisprudentei Curtii Constitutionale si confirmă exactitatea datelor si informatiilor privind activitatea jurisdictională a Curtii;

g) asigură programarea magistratilor-asistenti pentru efectuarea concediului de odihnă si a serviciului de permanentă, atunci când este cazul;

h) îndeplineste atributiile ce îi revin, potrivit prezentului regulament, privind pregătirea magistratilor-asistenti în perioada de stagiu, precum si pentru organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate;

i) semnează certificatele întocmite de către magistratii-asistenti desemnati în dosare, ce se eliberează în baza rezolutiei presedintelui Curtii;

j) întocmeste si semnează, în baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale, răspunsuri la cererile formulate de părti în dosarele aflate pe rolul Curtii;

k) propune presedintelui Curtii, cu consultarea magistratilorasisten ti sefi, premierea trimestrială si anuală, precum si calificativele pentru activitatea profesională desfăsurată de magistratii-asistenti;

l) aduce la cunostintă presedintelui Curtii deficientele constatate în activitatea profesională a magistratilor-asistenti, precum si abaterile disciplinare ale acestora;

m) îndeplineste orice altă sarcină dispusă de presedintele Curtii.

Art. 8. - (1) Magistratii-asistenti sefi îndeplinesc, în sectiile pe care le conduc, următoarele atributii principale:

a) coordonează si urmăresc activitatea magistratilor-asistenti din sectie, conform dispozitiilor Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;

b) exercită atributiile de magistrat-asistent în dosarele în care sunt desemnati în această calitate;

c) îndeplinesc atributiile ce le revin, potrivit regulamentului, privind pregătirea magistratilor-asistenti în perioada de stagiu, precum si pentru desfăsurarea examenului de capacitate;

d) verifică proiectele actelor Curtii întocmite de magistratiiasisten ti din sectie înainte de prezentarea acestora judecătorilorraportori desemnati în cauză sau presedintelui Curtii;

e) verifică, prin sondaj, regularitatea citărilor si a celorlalte comunicări dispuse a se efectua în dosarele Curtii;

f) verifică actualizarea fisierului de jurisprudentă;

g) în cazul absentei prim-magistratului-asistent, îndeplinesc atributiile acestuia, potrivit ordinului presedintelui;

h) îndeplinesc orice altă sarcină stabilită de presedintele Curtii.

(2) Magistratul-asistent sef - director al cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale îndeplineste atributiile prevăzute în fisa postului.

Art. 9. - Magistratii-asistenti au următoarele atributii principale privind pregătirea lucrărilor si redactarea actelor emise de Curtea Constitutională:

a) preiau dosarele jurisdictionale în care a fost desemnat ca raportor judecătorul pe lângă care sunt repartizati, întocmesc concepta de citare si redactează corespondenta în legătură cu solutionarea cauzei;

b) asigură documentatia necesară judecătorului-raportor cu privire la solutiile din jurisprudenta si doctrina română si străină, în dosarele repartizate si participă la întocmirea raportului;

c) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare si de comunicare în dosarele la a căror solutionare participă;

d) redactează proiectele de decizii, hotărâri si avize sub controlul judecătorului-raportor;

e) urmăresc corecta publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat si semnalează presedintelui Curtii eventualele erori constatate;

f) întocmesc fisele de jurisprudentă după modelul stabilit de către Plen;

g) îndeplinesc orice alte sarcini profesionale stabilite de către judecătorul pe lângă care sunt repartizati;

h) efectuează serviciul de permanentă, atunci când este cazul.

Art. 10. - Atributiile de consilier juridic al Curtii Constitutionale sunt exercitate de magistratul-asistent desemnat prin ordin al presedintelui Curtii.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea Curtii

 

SECTIUNEA 1

Registrele Curtii

 

Art. 11. - Registrele Curtii Constitutionale sunt următoarele:

a) registrul de intrare-iesire a corespondentei, în care se trec, în ordine cronologică, toate actele de sesizare, cererile si celelalte acte care privesc activitatea jurisdictională a Curtii, precum si toate scrisorile, petitiile si adresele cu caracter administrativ;

b) registrul general de dosare, în care se trec, în ordinea intrării, toate actele de sesizare a Curtii; numărul de înregistrare al fiecărui act de sesizare reprezintă numărul de dosar, la care se adaugă litera corespunzătoare încadrării sesizării în categoriile de atributii prevăzute la art. 146 din Constitutie. Toată corespondenta Curtii în legătură cu acel dosar poartă acelasi număr;

c) registrul opis alfabetic, în care se înscriu denumirea, respectiv numele autorului sesizării si numărul dosarului; în cazul în care actul de sesizare apartine unui grup de deputati sau de senatori ori unui grup de persoane, în opisul alfabetic se va înscrie numai numele primului autor al sesizării;

d) registrul informativ, în care se înscriu dosarele în ordinea lor numerică, cu următoarele mentiuni: primul termen de judecată si termenele ulterioare; data iesirii dosarului din arhivă si persoana căreia i s-a predat; data reintrării dosarului în arhivă; numărul si data deciziei, hotărârii sau avizului si solutia pe scurt;

e) registrul de termene al arhivei, în care se înscriu dosarele, pe termenele de judecată;

f) condica sedintelor de judecată, în care se înscriu toate dosarele din fiecare sedintă, în ordinea din lista dosarelor, solutia, numele judecătorilor si al magistratului-asistent;

g) registrele de evidentă a redactării actelor Curtii, în care se trec - în ordine si separat, în functie de distinctia făcută de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 - toate deciziile si hotărârile pronuntate, precum si avizele emise; data redactării se consideră data depunerii la mapă a deciziei, hotărârii sau avizului.

Art. 12. - La sfârsitul fiecărui an, după ultima operatiune din fiecare registru, se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi semnat de secretarul general si de prim-magistratul-asistent, aplicându-se sigiliul. Dacă este cazul, înscrierile se vor face în aceleasi registre, reîncepându-se cu o nouă numerotare.

Art. 13. - La propunerea secretarului general si cu avizul prim-magistratului-asistent, presedintele Curtii poate aproba si tinerea altor registre în afara celor prevăzute la art. 11, dacă sunt necesare activitătii Curtii.

Art. 14. - Modelul fiecărui registru se aprobă de Plenul Curtii.

Art. 15. - (1) Corespondenta care poartă mentiunea “confidential” se înregistrează numai cu această mentiune, fără a fi desfăcută, după care se predă destinatarului.

(2) Corespondenta cu caracter secret se prezintă nedesfăcută direct presedintelui Curtii, fiind evidentiată într-un registru special, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Activitatea premergătoare sedintelor de dezbateri

 

Art. 16. - (1) Actele de sesizare a Curtii sunt cele stabilite de lege, primite prin postă sau prin curier. Ele se depun la registratură, unde, în aceeasi zi, primesc data certă, după care se predau, prin prim-magistratul-asistent, presedintelui Curtii, având atasate si plicurile.

(2) Celelalte cereri si acte, de orice natură, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin postă sau prin curier ori depuse personal, precum si cele transmise telegrafic sau prin telefax se înregistrează, iar apoi se prezintă, după caz, presedintelui sau secretarului general, împreună cu plicurile în care au fost primite.

(3) În cazul în care Curtea se sesizează din oficiu asupra constitutionalitătii initiativelor de revizuire a Constitutiei, actul prin care se declansează procedura jurisdictională este încheierea prin care Plenul a hotărât acest lucru.

(4) Dovezile de comunicare a procedurii se primesc direct la arhiva Curtii, sub semnătură, după care se atasează la dosar, arhivarul-registrator atestând despre aceasta pe concepta de citare.

Art. 17. - (1) Presedintele Curtii, primind actul de sesizare, numeste judecătorul-raportor, care întocmeste un raport scris asupra punctelor de vedere si relatiilor cerute, a solutiilor din doctrina si jurisprudenta română si străină, precum si asupra oricăror elemente necesare dezbaterilor.

(2) Dacă actul de sesizare vizează atributia Curtii prevăzută de art. 146 lit. d) din Constitutie, judecătorul-raportor verifică dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 si, dacă este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind si termenul în care instanta să răspundă. Dacă judecătorul-raportor sau, ulterior, Plenul apreciază că este necesar, se va solicita instantei trimiterea dosarului în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.

(3) Magistratul-asistent, pe baza dispozitiilor judecătoruluiraportor, va redacta adresele necesare obtinerii punctelor de vedere prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

(4) În cazurile prevăzute la art. 146 lit. a) teza întâi, lit. b), c), d) si k) din Constitutie, termenul de depunere a raportului nu poate depăsi, de regulă, 60 de zile de la data înregistrării sesizării.

(5) În celelalte cazuri [art. 146 lit. a) teza a doua si lit. e)-j) din Constitutie, republicată], termenul de depunere a raportului se stabileste tinându-se seama de termenele prevăzute de lege sau cu aplicarea, după caz, a dispozitiilor art. 49 din prezentul regulament.

(6) După luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), actele de sesizare se restituie de prim-magistratul-asistent la registratură, unde, în aceeasi zi, primesc numărul din registrul de dosare si se înscriu, totodată, în registrul prevăzut de art. 11 lit. c) din prezentul regulament.

(7) Magistratul-asistent repartizat pe lângă judecătorul-raportor pregăteste lucrările în vederea dezbaterilor.

Art. 18. - (1) Termenul de judecată se stabileste de presedintele Curtii, potrivit legii, fără a putea depăsi 30 de zile, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 17 alin. (5) din prezentul regulament, când acesta se fixează astfel încât să fie respectate cerintele legale de celeritate.

(2) În cazul solutionării exceptiilor de neconstitutionalitate, termenul de judecată se stabileste la data depunerii raportului. (3) După fixarea termenului de judecată dosarele vor fi înregistrate în registrele prevăzute de art. 11 lit. d), e) si f) din prezentul regulament.

Art. 19. - (1) Pe coperta dosarului se vor mentiona numai: denumirea Curtii, numărul dosarului, autorii sesizării, obiectul sesizării si termenul de judecată.

(2) Dosarul trebuie să aibă toate filele cusute si numerotate; după solutionarea definitivă se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioară a ultimei coperti arhivarulregistrator va certifica numărul filelor, în cifre si în litere.

(3) Scoaterea dosarelor din incinta Curtii este interzisă.

(4) Dosarele vor fi puse la dispozitie părtilor sau reprezentantilor legali ai acestora pentru studiu numai în arhivă, după identificarea si notarea prenumelui si numelui persoanelor care le solicită, verificându-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integralitatea dosarului la restituire.

Personalul arhivei supraveghează studiul dosarelor.

Art. 20. - (1) În cauzele privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, înstiintarea părtilor se poate face prin citare, precum si prin alte modalităti operative, cum ar fi telefonic sau prin telegramă, telex ori telefax, pe concepta de citare urmând să se facă mentiune despre modalitatea folosită, data si ora comunicării.

(2) Pe formularul de citatie se mentionează expres că prezentarea părtii în fata Curtii nu este obligatorie.

(3) În cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul în străinătate, citarea se face în limba română, iar deciziile pronuntate se vor comunica netraduse, în mod direct, prin postă, recomandat, pe bază de recipisă si cu confirmare de primire.

Art. 21. - Exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicată si direct de Avocatul Poporului, sub forma unei sesizări scrise.

Art. 22. - (1) Magistratul-asistent întocmeste conceptele de citare, dispune emiterea procedurilor de chemare în fata Curtii si comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, urmăreste primirea punctelor de vedere sau a memoriilor prevăzute de lege si asigură aducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor dispuse de presedinte sau de judecătorul-raportor, după caz.

(2) Totodată, magistratul-asistent ia măsuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecători, a actului de sesizare, a raportului întocmit în cauză, a fisei dosarului si a punctelor de vedere legal primite în vederea solutionării cauzei.

(3) După depunerea raportului, magistratul-asistent asigură, la cerere, consultarea dosarului de către oricare judecător al Curtii.

(4) Expedierea corespondentei se face numai pe cale oficială, prin postă, agent sau curier.

Art. 23. - (1) Magistratul-asistent preia dosarele de la arhivă, prin semnătură în registrul de termene, cu cel putin 48 de ore înaintea sedintei, după care:

a) întocmeste lista dosarelor si dispune ca grefa să o distribuie membrilor Plenului si să o afiseze cu minimum 24 de ore înaintea termenului de dezbateri;

b) verifică dacă au sosit la Curte si s-au atasat la dosar dovezile de înmânare sau de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte procedurale, precum si memoriile formulate în apărare, punctele de vedere, actele si relatiile solicitate de presedintele Curtii ori de judecătorul-raportor;

c) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar.

(2) Despre neregulile procedurale constatate, magistratul-asistent îl informează, în scris, pe presedintele Curtii.

(3) Verificările mentionate la alin. (1) lit. b) si c) se fac si înaintea începerii dezbaterilor.

Art. 24. - (1) În cadrul compartimentului de arhivă se asigură consultarea dosarelor de către părti sau reprezentantii legali ai acestora.

(2) În cauzele care, potrivit legii, se solutionează cu participarea procurorului, acestuia i se comunică, o dată cu înstiintarea, si actul de sesizare a Curtii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Activitatea în timpul sedintelor de dezbateri

 

Art. 25. - Magistratul-asistent care a pregătit dezbaterile intră în sala de sedintă înainte de începerea dezbaterilor, verifică respectarea dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 47/1992 si asigură prezenta la usă a aprodului.

Art. 26. - (1) După deschiderea sedintei de către presedintele Curtii, dosarele sunt strigate de către magistratulasistent în ordinea stabilită prin lista de sedintă. Presedintele, la cererea părtilor sau din oficiu, poate dispune strigarea unor dosare peste rând sau lăsarea mai la urmă.

(2) În fiecare cauză, dacă este cazul, magistratul-asistent face apelul părtilor si al celorlalte autorităti sau persoane citate, după care referă asupra modului în care s-a efectuat procedura de citare a persoanelor sau a autoritătilor chemate la proces si, dacă s-au îndeplinit celelalte măsuri dispuse de Curte, referă pe scurt asupra obiectului cauzei si stadiului în care se află judecata acesteia.

(3) Magistratul-asistent duce la îndeplinire, în fiecare dosar, prevederile art. 56 din Legea nr. 47/1992.

Art. 27. - Aprodul anuntă publicului din sală intrarea si retragerea Plenului Curtii. La intrarea si la retragerea Plenului Curtii, publicul se ridică în picioare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor

 

Art. 28. - (1) Actele Curtii se redactează în numărul de exemplare necesar spre a asigura păstrarea lor la dosar si în mape speciale, la arhiva si la biblioteca Curtii, comunicarea acestora, în cazurile prevăzute de lege, si trimiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992, decizia Curtii se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si - spre stiintă - autoritătilor publice implicate.

(3) După întocmirea procedurilor de comunicare a deciziilor, a hotărârilor sau a avizelor, magistratul-asistent va preda dosarele la arhivă, sub semnătură.

(4) La arhivă se păstrează si câte un exemplar din fiecare act pronuntat de Curte, în mape speciale de decizii, hotărâri si avize, grupate în ordine numerică pe ani.

Art. 29. - (1) În cazul în care s-a dispus amânarea dezbaterilor, magistratul-asistent va trece în condica de sedintă termenul fixat si motivele amânării, iar în termen de 48 de ore va întocmi încheierea de amânare, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele si va asigura ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri dispuse de Curte.

(2) După redactarea si semnarea încheierilor, magistratulasistent predă dosarele amânate arhivarului-registrator, care semnează de primirea lor pe lista de dosare.

 

CAPITOLUL V

Secretariatul General al Curtii Constitutionale

 

Art. 30. - (1) Secretariatul General al Curtii Constitutionale răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătilor functionale si tehnice ale acesteia, pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legii organice a Curtii si ale prezentului regulament.

(2) Secretariatul General al Curtii Constitutionale are în structura sa Directia generală economică, servicii si alte compartimente, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul Curtii Constitutionale.

(3) Organizarea, functionarea si atributiile compartimentelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Plenului Curtii.

(4) Atributiile personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale se detaliază prin fisa fiecărui post.

Art. 31. - (1) Secretariatul General al Curtii Constitutionale este condus de un secretar general care are următoarele atributii principale:

a) răspunde de pregătirea, organizarea si coordonarea lucrărilor de competenta structurilor Secretariatului General al Curtii Constitutionale, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;

b) informează, în scris, presedintele Curtii asupra modului de exercitare a atributiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de câte ori solicită presedintele;

c) duce la îndeplinire, în conditiile legii, hotărârile Plenului Curtii si dispozitiile presedintelui, referitoare la atributiile ce îi revin;

d) conduce compartimentele Secretariatului General al Curtii Constitutionale si ia măsuri pentru realizarea la termen si în mod corespunzător a lucrărilor ce le sunt repartizate;

e) prezintă si asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curtii sau presedintelui acesteia, cu exceptia deciziilor, a hotărârilor si a avizelor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 47/1992;

f) consemnează solutiile adoptate de Plen în materie administrativă într-un proces-verbal, în baza căruia se emite o hotărâre, pentru fiecare sedintă;

g) solutionează petitiile adresate de cetăteni si organizatii, potrivit rezolutiei presedintelui Curtii;

h) supraveghează direct activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informatiile de interes public, în conditiile legii;

i) organizează si coordonează actualizarea paginii de Internet si a bazei de date apartinând Curtii Constitutionale;

j) întocmeste proiectul planului de relatii externe al Curtii si, după aprobarea de către Plenul Curtii, urmăreste realizarea acestuia;

k) întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii, îl supune spre aprobare Plenului si îl înaintează Guvernului, sub semnătura presedintelui Curtii, în conditiile legii;

l) angajează si utilizează creditele bugetare, în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, în conditiile legii;

m) aprobă fisele cuprinzând atributiile fiecărui post din structura Secretariatului General al Curtii Constitutionale;

n) aprobă deplasările în tară ale personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale;

o) aprobă compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul General al Curtii Constitutionale;

p) face propuneri presedintelui Curtii pentru stabilirea răspunderii materiale a personalului Curtii;

q) organizează concursurile pentru angajarea personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale;

r) aprobă învoirile si efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din Secretariatul General al Curtii Constitutionale si dispune rechemarea din concediul de odihnă a acestuia;

s) organizează inventarierea patrimoniului Curtii, aprobă si valorifică rezultatele acestei actiuni, în conditiile legii;

t) aprobă valoarea de inventar a cărtilor primite gratuit;

u) aprobă, în conditiile legii, plata orelor suplimentare efectuate de personalul Curtii;

v) contrasemnează ordinele semnate de presedintele Curtii;

x) îndeplineste si alte atributii stabilite de Plenul Curtii Constitutionale sau de presedintele acesteia.

(2) În exercitarea atributiilor sale de ordonator principal de credite, precum si în alte cazuri prevăzute de lege, secretarul general emite dispozitii.

Art. 32. - (1) Directia generală economică asigură fundamentarea si elaborarea proiectului de buget al Curtii Constitutionale si utilizarea resurselor financiare în limita bugetului aprobat; asigură administrarea patrimoniului, mijloacele logistice si materiale, precum si serviciile aferente bunei desfăsurări a activitătii Curtii, în baza programelor aprobate; gestionează problematica financiară si materială privitoare la resursele umane; aplică prevederile legale privind plata drepturilor salariale, evidenta si virarea obligatiilor financiare aferente drepturilor salariale; asigură realizarea activitătii de protocol si de relatii externe, precum si a celorlalte atributii stabilite de Plenul Curtii, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Directia generală economică este condusă de un director general si are în structura sa următoarele compartimente:

a) Serviciul financiar-contabil;

b) Serviciul administrativ si pentru achizitii publice;

c) Biroul salarizare, resurse umane si relatii externe.

(3) În lipsa secretarului general, directorul general îndeplineste si atributiile acestuia, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.

Art. 33. - Serviciul grefă, registratură si arhivă asigură pregătirea desfăsurării lucrărilor Curtii; primeste si înregistrează actele de sesizare, cererile si corespondenta, tine evidenta acestora, precum si a circulatiei lor, în conditiile art. 11; efectuează multiplicarea documentelor si expedierea actelor Curtii, a celorlalte lucrări si a corespondentei, precum si restituirea dosarelor de fond la instantă; organizează si mentine în ordine arhiva, conform prevederilor legale; pune la dispozitie dosarele Curtii spre consultare, în arhivă, părtilor sau reprezentantilor legali ai acestora si le oferă informatii asupra datelor solicitate din dosare; asigură celelalte servicii auxiliare necesare activitătii jurisdictionale.

Art. 34. - Serviciul documentare, cercetare si informatică urmăreste realizarea si prelucrarea fondului documentar necesar activitătii Curtii, efectuarea de sinteze, informări si traduceri; asigură evidenta jurisprudentei si a doctrinei, păstrarea colectiilor de acte normative, precum si gestionarea si completarea fondului de carte; creează si implementează aplicatiile necesare sistemului integrat de informatizare al Curtii, asigură gestionarea si actualizarea bazelor de date, precum si a paginii de Internet; tehnoredactează si editează brosuri si alte publicatii ale Curtii Constitutionale; îndeplineste orice alte însărcinări dispuse de Plenul Curtii, de presedinte sau de secretarul general.

Art. 35. - (1) Personalul de la cabinetele judecătorilor îndeplineste atributiile de secretariat pentru cabinetele acestora, precum si orice alte însărcinări stabilite de judecători.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stabilirea programului de lucru si a orelor suplimentare care se plătesc potrivit legii, programarea concediilor, acordarea învoirilor, precum si compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru sunt de competenta judecătorilor.

(3) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, si în cazul personalului de la cabinetul secretarului general.

Art. 36. - Serviciul de permanentă se asigură în conditiile stabilite de Plenul Curtii Constitutionale.

Art. 37. - Compartimentul de audit public intern functionează în subordinea presedintelui Curtii si îndeplineste atributiile prevăzute de lege si de regulament, precum si sarcinile dispuse de presedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului General al Curtii Constitutionale.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea disciplinară

 

Art. 38. - Judecătorii Curtii Constitutionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovătie, a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 47/1992.

Art. 39. - (1) Pornirea actiunii disciplinare împotriva judecătorilor Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise si semnate.

(2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 judecători, pentru a examina cele sesizate.

(3) Dacă sesizarea îl priveste pe presedintele Curtii Constitutionale, desemnarea celor 3 judecători revine Plenului Curtii si se face prin tragere la sorti.

(4) Unul dintre cei 3 judecători va fi desemnat ca presedinte al comisiei de cercetare disciplinară.

(5) Ascultarea celui în cauză în fata comisiei de cercetare disciplinară este obligatorie.

(6) În situatia în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este neîntemeiată, cauza se clasează, cu aprobarea organului care a numit comisia.

(7) În cazul în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este întemeiată, va întocmi un raport care, împreună cu dosarul, se prezintă Plenului Curtii Constitutionale.

Art. 40. - (1) Plenul Curtii Constitutionale poate aplica judecătorilor, în functie de gravitatea abaterii, următoarele sanctiuni disciplinare:

a) mustrare;

b) avertisment sever;

c) încetarea mandatului de judecător al Curtii Constitutionale.

(2) Sanctiunile se aplică prin hotărâre, adoptată cu votul majoritătii judecătorilor.

Art. 41. - (1) Stabilirea abaterilor disciplinare săvârsite de secretarul general si aplicarea sanctiunii sunt de competenta Plenului Curtii Constitutionale, care va hotărî pe baza unui raport întocmit de o comisie de cercetare disciplinară formată din 3 judecători, numită de presedintele Curtii Constitutionale.

(2) Plenul Curtii Constitutionale, prin hotărâre adoptată cu votul majoritătii judecătorilor, poate aplica secretarului general, în functie de gravitatea abaterii, următoarele sanctiuni disciplinare:

a) mustrare;

b) avertisment sever;

c) revocarea din functie.

Art. 42. - (1) Magistratii-asistenti si ceilalti salariati ai Curtii Constitutionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovătie, a dispozitiilor Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament.

(2) Abaterile disciplinare ale magistratilor-asistenti si ale personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare privind statutul fiecărei categorii de personal.

Art. 43. - (1) Stabilirea abaterilor disciplinare săvârsite de magistratii-asistenti si aplicarea sanctiunii sunt de competenta presedintelui Curtii.

(2) Cel sanctionat se poate plânge împotriva sanctiunii, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, unui consiliu de disciplină format din 3 judecători numiti de Plenul Curtii.

(3) Consiliul de disciplină ia hotărâri cu votul majoritătii membrilor care îl compun si se pronuntă prin hotărâre motivată.

(4) Magistratilor-asistenti li se pot aplica, în raport cu gravitatea abaterilor, următoarele sanctiuni disciplinare:

a) observatie;

b) mustrare;

c) avertisment;

d) diminuarea drepturilor salariale cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni;

e) eliberarea din functie.

Art. 44. - (1) Numirea comisiei de cercetare disciplinară si a consiliului de disciplină, prevăzută la art. 39, 41 si 43, se face pentru fiecare caz în parte. După pronuntarea hotărârii, comisia ori, după caz, consiliul îsi încetează activitatea.

(2) Lucrările de secretariat vor fi duse la îndeplinire de un magistrat-asistent desemnat de presedintele Curtii.

Art. 45. - (1) În cazul abaterilor disciplinare săvârsite de personalul din compartimentele Secretariatului General al Curtii Constitutionale, cercetarea, stabilirea si sanctionarea acestora urmează procedura prevăzută de lege aplicabilă raportului de serviciu sau de muncă, după caz.

(2) Exercitarea actiunii disciplinare împotriva personalului de la cabinetele judecătorilor se face numai la propunerea judecătorului respectiv.

Art. 46. - (1) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului prevăzut la art. 45 alin. (1), în functie de gravitatea abaterilor săvârsite, sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) dimininuarea drepturilor salariale si a indemnizatiei de conducere cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni;

d) suspendarea dreptului de avansare (promovare) pe o perioadă de 1-3 ani;

e) trecerea într-o functie inferioară, pe o perioadă de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

f) destituirea din functie, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. f) se dispun de presedintele Curtii, la propunerea organului competent.

(3) Procedura de contestare a sanctiunilor disciplinare este cea prevăzută de lege.

Art. 47. - Dacă în aceeasi cauză sunt implicate persoane care fac parte din categorii diferite de salariati ai Curtii, competenta de stabilire si sanctionare a abaterilor disciplinare si de contestare a sanctiunilor revine autoritătii disciplinare corespunzătoare celei mai înalte functii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 48. - Curtea Constitutională stabileste relatii de cooperare cu autorităti similare din străinătate si poate deveni membră a unor organizatii internationale din domeniul justitiei constitutionale.

Art. 49. - În situatii exceptionale, când urgenta o impune, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune, după consultarea judecătorului-raportor, ca termenele prevăzute în cap. IV să fie mai scurte.

Art. 50. - Judecătorii-raportori pot solicita consultatii de specialitate unor personalităti sau unor institutii, cu aprobarea prealabilă a presedintelui Curtii.

Art. 51. - Modelul robei si al insignelor judecătorilor si ale magistratilor-asistenti se aprobă de Plenul Curtii Constitutionale.

Costul confectionării robelor si al insignelor judecătorilor si magistratilor-asistenti se suportă din bugetul Curtii, potrivit legii.

Art. 52. - (1) Personalul Curtii este obligat să păstreze confidentialitatea activitătii, cu exceptia situatiilor în care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public.

(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage răspunderea disciplinară.

Art. 53. - Agentii autoritătilor de ordine publică nu pot intra în sediul Curtii decât cu aprobarea presedintelui Curtii sau a secretarului general.

Art. 54. - Regulamentul privind concediile se aprobă de Plenul Curtii, cu votul majoritătii judecătorilor.

Art. 55. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale din 4 noiembrie 1997, adoptat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 12/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna februarie 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 15,69% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2005.

Nr. 5.

 

RAPORTUL CONSILIULUI CONCURENTEI

privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2001-2003*)