MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1187         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 decembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.573. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul “Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti“, etapa I

 

1.663. – Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Protocol privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară

 

1.664. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

1.665. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

1.666. – Hotărâre privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale

 

1.719. – Hotărâre pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română – S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 

1.747. – Hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

1.769. – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.129. – Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul “Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti“, etapa I

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul “Reabilitarea infrastructurii educationale din Bucuresti“, etapa I, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1–2/45*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1–2/45, se face din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii si, în completare, de la bugetul propriu al municipiului Bucuresti, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si nr. 2/1–2/45 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Cecilia Paloma Rodica Petrescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.573.

 

ANEXE


*) Anexele nr. 2/1–2/45 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Protocolul privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.663.

 

PROTOCOL

privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară, denumite în continuare ministere,

în dorinta de a contribui la dezvoltarea cooperării bilaterale si a relatiilor de prietenie existente între statele lor, în contextul Tratatului de întelegere, cooperare si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996,

interesate de diversificarea si consolidarea legăturilor prietenesti dintre cele două tări, precum si de imprimarea de noi valente cooperării bilaterale în domeniul administratiei publice si al dezvoltării acesteia,

convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la îmbunătătirea pe mai departe a relatiilor dintre cele două state,

tinând cont de angajamentele asumate prin documentele juridice internationale la care cele două state sunt parte, au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Domeniile cooperării

 

1. Ministerele, în conformitate cu legislatiile statelor lor, potrivit competentelor, în procesul de cooperare în domeniul profesional si operativ îsi oferă sprijin reciproc în următoarele domenii:

a) informarea si schimbul de experientă în domeniile administratiei publice si functionării autoritătilor publice locale;

b) reglementarea juridică si asigurarea functionării sistemului functionarilor publici si a serviciilor publice;

c) supravegherea frontierei si a ordinii la frontieră;

d) modernizarea documentelor;

e) lupta împotriva criminalitătii organizate;

f) cooperarea în domeniul migratiei.

2. Cooperarea dintre ministere, potrivit prezentului protocol, include, de asemenea:

a) schimbul de experti în vederea informării si pregătirii în domeniile circumscrise prezentului protocol si schimbului de experientă acumulat;

b) consultări bilaterale la nivelul grupurilor de lucru comune;

c) organizarea de conferinte cu tematici de interes reciproc, de alte manifestări si seminarii, participarea la activitătile organizate de celălalt minister;

d) schimbul de documente si de publicatii pe problematici de interes, circumscrise prezentului protocol;

e) schimbul rezultatelor cercetărilor stiintifice, precum si activităti comune de cercetare si dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Cooperarea la nivelul administratiei publice centrale si locale

 

1. Cele două ministere vor sprijini, pe lângă schimbul de informatii periodic sau ocazional dintre functionarii publici, si schimbul sistematic de experientă la nivel de experti, alesi locali, precum si la nivel de structuri asociative ale autoritătilor publice locale, în următoarele domenii:

a) mecanismele de cooperare la nivelul administratiei publice centrale si locale, competentele autoritătilor administratiei publice locale stabilite conform principiului autonomiei locale, precum si cele delegate de la nivel central;

b) analiza cooperării dintre autoritătile administratiei publice locale din cele două tări, repartizarea responsabilitătilor si a competentelor;

c) mecanismele de control si verificare a autoritătilor administratiei publice locale;

d) posibilele directii si experienta acumulată în domeniul restructurării autoritătilor publice locale, posibilităti ale asocierii autoritătilor publice locale, locul si rolul lor în cele două state;

e) reglementarea atributiilor pentru asigurarea de către autoritătile publice locale a gestionării serviciilor publice; modalităti de finantare;

f) actiuni de prevenire si protectie împotriva inundatiilor, pentru asigurarea functionării eficiente a serviciilor publice, forme de reglementare juridică;

g) reglementarea gestionării de către autoritătile administratiei publice locale a deseurilor din localităti;

h) întretinerea spatiilor publice, a spatiilor verzi (parcurilor), dezvoltarea zonelor publice din orase, comune, regimul subventiilor acordate de către stat;

i) scopul politicii regionale, dezvoltarea cooperării transfrontaliere;

j) atributiile autoritătilor administratiei publice locale pentru reducerea decalajelor zonelor defavorizate si a localitătilor cu o rată ridicată a somajului.

2. Ministerele sprijină initierea si dezvoltarea relatiilor de înfrătire între localitătile din cele două tări.

3. Ministerele sustin alocarea unui spatiu mai larg în reviste de specialitate proprii pentru promovarea reciprocă a experientei în domeniul administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL III

Reglementarea juridică si asigurarea functionării sistemului serviciilor publice

 

1. În scopul asigurării cooperării în domeniul reformei serviciilor publice si al politicilor privind functia publică, ministerele convin următoarele:

a) reforma sistemului juridic pentru ocuparea fortei de muncă în domeniul serviciilor publice;

b) formarea si perfectionarea personalului angajat în domeniul administratiei publice;

c) atributiile în domeniul integrării în Uniunea Europeană pentru personalul din administratia publică.

2. Ministerele vor realiza consultări periodice, de specialitate, la nivel de experti, precum si schimburi reciproce de materiale documentare de specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Cooperarea în domeniul supravegherii frontierei si al ordinii la frontieră

 

1. Domeniile cooperării sunt:

Transmiterea experientei acumulate în cursul realizării controlului de frontieră corespunzător cerintelor Schengen, cu accent pe proiectele de Twinning – PHARE:

a) derularea proiectelor ARGO, care vizează:

– atributiile, practica relevantă si experienta în lupta împotriva migratiei ilegale cu sensul spre Uniunea Europeană, imigratia si combaterea retelelor internationale cu caracter transfrontalier, care se ocupă de călăuzirea de persoane si de traficul de fiinte umane;

– actiunea internatională pentru cresterea eficientei luptei împotriva migratiei ilegale;

b) derularea proiectelor de Twinning:

– armonizarea sistemului managerial si a structurii Politiei de Frontieră Române în conformitate cu cele mai noi prevederi ale Uniunii Europene;

c) analizarea la nivel de experti a sistemului de control al frontierei la frontierele externe, după aderarea României la Uniunea Europeană.

2. Părtile vor sprijini îndeplinirea sarcinilor prevăzute la pct. I al anexei care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

CAPITOLUL V

Cooperarea în domeniul modernizării documentelor

 

Domeniile cooperării se referă la:

1. solutiile informatice, cele de organizare a administrării si cele de constructie legislativă, legate de introducerea categoriilor de documente cu elementele de securizare si de eliberare a documentelor, cu accent pe acele documente care permit identificarea persoanei;

2. schimbul de experientă legat de introducerea vizelor si permiselor de sedere unitare;

3. schimbul de experientă privind regulile de procedură legate de eliberarea, respectiv tinerea unei evidente a pasapoartelor, ca documente cu grad ridicat de securizare, precum si posibilitătile de realizare a sistemelor informatice care sustin o asemenea procedură;

4. schimbul de experientă privind realizarea, respectiv asigurarea functionării sistemului de evidentă informatizată a persoanei;

5. schimbul de experientă privind modernizarea administrativă a zonelor mici, respectiv posibilitătile de perfectionare a structurii realizate;

6. schimbul de experientă privind practica procedurii legate de controlul prealabil al provenientei autovehiculelor, respectiv al actelor de autoritate care asigură aplicarea legislatiei în acest domeniu si în cel al sigurantei publice în acest sens.

 

CAPITOLUL VI

Competenta organelor de cercetare penală ale politiei judiciare

 

1. fiinând seama de faptul că între statele lor cooperarea în domeniul crimei organizate este reglementată printr-un acord separat, ministerele efectuează un schimb de experientă în domeniul combaterii crimei organizate, în special referitor la problematica terorismului si la infractiunile legate de traficul cu fiinte umane si cu stupefiante, la noi forme ale infractionalitătii transfrontaliere si, de asemenea, sprijină elaborarea unui nou acord între cele două state în acest domeniu, care să corespundă reglementărilor Uniunii Europene.

2. Părtile sprijină executarea sarcinilor prevăzute la pct. II al anexei care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

CAPITOLUL VII

Cooperarea în domeniul migratiei

 

1. Ministerele îsi garantează reciproc sprijin si cooperare în domeniul migratiei, în special prin:

a) informarea reciprocă referitor la normele juridice proprii în domeniul migratiei (legale si ilegale), precum si referitor la eventualele modificări ale acestora;

b) schimbul de experientă privind practica juridică legată de eliberarea diferitelor tipuri de permise care dau dreptul la intrare si sedere;

c) informarea reciprocă cu privire la practica respectării obligatiei de părăsire a teritoriului statului de către străinii care au încălcat normele juridice;

d) schimbul de experientă în legătură cu măsurile care limitează libertătile persoanei;

e) efectuarea, trimestrial, a schimbului de date statistice referitoare la domeniul regimului străinilor;

f) schimbul de experientă privind migratia care are ca origine, tranzitează sau are ca destinatie teritoriul statelor lor;

g) transmiterea experientei acumulate în cursul aderării la Uniunea Europeană, în scopul armonizării legislatiei române privind regimul străinilor cu legislatia Uniunii Europene.

2. Ministerele vor sprijini îndeplinirea sarcinilor stabilite la pct. III al anexei care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

CAPITOLUL VIII

Reguli de aplicare

 

1. Ministerele vor consemna în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol Programul de cooperare bilateral detaliat privind cooperarea dintre cele două părti. Programul de cooperare bilateral este valabil pe o perioadă de 2 ani si poate fi prelungit pentru o perioadă de încă 2 ani.

2. Toate cheltuielile legate de desfăsurarea întâlnirilor organizate în cadrul cooperării dintre ministere, cu exceptia cheltuielilor de transport si cazare, sunt suportate de ministerul primitor. În cazul în care ministerele nu convin altfel, în situatia întâlnirilor neplanificate, cheltuielile legate de primirea delegatiei sunt suportate de acea parte în al cărei interes se realizează primirea delegatiei.

3. Informatiile obtinute de ministere în cursul aplicării prezentului protocol pot fi comunicate unui tert doar cu acordul ministerului care a transmis informatia, iar aceste informatii pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv primite.

4. În baza prezentului protocol, ministerele nu fac schimb de date cu caracter personal.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată. Ministerul român notifică ministerului ungar în scris, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii notificării de către ministerul ungar.

2. Oricare dintre ministere poate denunta prezentul protocol prin notificare scrisă, pe cale diplomatică, transmisă celuilalt minister. În această situatie prezentul procotol îsi pierde valabilitatea în cea de-a 30-a zi următoare primirii unei astfel de notificări.

3. Prezentul procotol poate fi modificat sau completat pe cale diplomatică, în scris, prin acordul reciproc al ministerelor. Modificările si completările intră în vigoare conform procedurii prevăzute la alin. 1 din prezentul articol.

Semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, în două exemplare originale, în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Vasile Blaga

Pentru Ministerul de Interne din Republica Ungară,

Monika Lamperth

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de cooperare bilateral România–Ungaria

 

I. Cooperarea în domeniul frontierei de stat comune

a) Publicarea si implementarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului rutier si feroviar si a Acordului dintre Guvernul Republicii Ungare si Guvernul României pentru aplicarea Conventiei, semnate la 27 aprilie 2004

b) Începerea functionării Punctului comun de contact de la Ártand

c) Pregătirea unui sistem de control la frontieră, cu o singură oprire, de către un grup comun de experti si modificarea corespunzătoare a acordului mentionat la lit. a)

d) Semnarea Tratatului dintre România si Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea si asistenta reciprocă, precum si a Tratatului dintre România si Republica Ungară privind marcarea, întretinerea si asigurarea vizibilitătii la frontiera de stat comună

e) Vizite de studiu ale expertilor români în scopul realizării controlului în adâncime.

II. Cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

a) Vizite de studii în Republica Ungară si în România în scopul facilitării de către ministere a cooperării si a schimbului de experientă dintre autoritătile nationale de resort

b) Schimb de experientă în vederea stabilirii unor noi forme de cooperare la nivelul organelor de cercetare penală

c) Pregătirea unui nou acord în domeniul combaterii crimei organizate, completat cu noi forme de cooperare, corespunzător prevederilor legislatiei Uniunii Europene

d) Schimb de experientă în cadrul unor seminarii privind combaterea eficientă a călăuzirii de persoane, a traficului de fiinte umane, a documentelor false si falsificate.

III. Cooperarea pe problematica migratiei

a) Vizite de studiu la autoritatea ungară în domeniul migratiei

b) Schimb de experientă privind noul tip al documentelor de călătorie

c) Initierea unui proiect comun în scopul obtinerii asistentei Uniunii Europene.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pentru anul de piată 2005–2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole“

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Sprijinul direct al statului, acordat producătorilor agricoli pentru anul de piată 2005–2006 în sectorul vegetal, este în valoare de 128.300 mii lei (RON) si se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2005, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si viticultură» si prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2006, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare».“

3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Produsele nevalorificate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi valorificate în anul 2006, potrivit anului de piată prevăzut în anexa nr. 1, în limita sumei prevăzute cu această destinatie.“

4. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.664.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele agricole vegetale pentru care se acordă sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 

Nr.

crt.

Cultura/Produsul

An de piată

1.

Grâu + secară

1 iunie 2005 – 31 mai 2006

2.

Sfeclă de zahăr

1 septembrie 2005 – 28 februarie 2006

3.

Orez

1 octombrie 2005 – 28 februarie 2006

4.

In + cânepă pentru fibră

1 august 2005 – 28 februarie 2006

5.

Legume de seră

1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005

6.

Soia

1 septembrie 2005 – 28 februarie 2006

7.

Struguri nobili pentru vinuri DOC

1 august 2005 – 31 decembrie 2005

8.

Hamei (productie de conuri)

1 septembrie 2005 – 28 februarie 2006

9.

Produse ecologice*):

 

– grâu + secară

1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005

– floarea-soarelui

1 august 2005 – 31 decembrie 2005

– legume de câmp

15 mai 2005 – 31 decembrie 2005

– leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob si lupin dulce)

15 iulie 2005 – 31 decembrie 2005

 


*) Productia marfă ecologică, certificată de un organism de inspectie si certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform legislatiei în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, pentru anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale“

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie si reproductie sau care detin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati în exploatatii agricole constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, beneficiază pentru anul 2005 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 418.077 mii lei (RON), în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România».“

3. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2005 si din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2006, astfel: 294.200 mii lei (RON) din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2005, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România» si 123.877 mii lei (RON) din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anul 2006, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare».“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.665.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Pe perioada sezonului rece, în lunile ianuarie, februarie si martie 2006, nivelul ajutorului pentru încălzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 776/2005 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a nivelurilor acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2005, se majorează după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 190 lei (RON);

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 110 lei (RON) si 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 116 lei (RON);

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 150 lei (RON) si 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 85 lei (RON);

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 190 lei (RON) si 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 60 lei (RON);

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 225 lei (RON) si 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 48 lei (RON);

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260 lei (RON) si 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 24 lei (RON).

Art. 2. – (1) Bonurile valorice reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale, aferente lunilor ianuarie, februarie si martie 2006, în cuantumurile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2005, tipărite si transmise beneficiarilor în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2006 vor purta valorile aprobate la art. 1 lit. a)–f).

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizează furnizorii de gaze naturale sau, după caz, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, să modifice cuantumul înscris pe bonurile valorice transmise beneficiarilor ori care urmează să fie transmise acestora, aplicând pe acestea o stampilă specială cu nivelul ajutorului aprobat la art. 1 lit. a)–f).

(3) Modelul stampilei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – În aplicarea prevederilor art. 2, în cazul familiilor si persoanelor care au stabilit dreptul la ajutor pentru încălzire înainte de 1 ianuarie 2006, directorii executivi ai directiilor teritoriale de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, emit noi decizii, pe care le transmit titularilor ajutorului până la data de 15 ianuarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.666.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română – S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă pretul de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română – S.A., determinat pe baza comparării ofertelor angajante îmbunătătite, depuse de ofertantii selectati în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A., cu modificările si completările ulterioare, reprezentând 7,65 euro pentru o actiune.

(2) Pretul total ce urmează a fi încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea pachetului de 292.282.131 actiuni reprezentând 36,8825% minus 2 actiuni din capitalul social al Băncii Comerciale Române – S.A. este de 2.235.958.502,15 euro.

(3) Valoarea totală a tranzactiei prin care investitorul strategic dobândeste pachetul de 490.399.321 actiuni reprezentând 61,8825% din capitalul social al Băncii Comerciale Române – S.A. este de 3.751.554.805,65 euro.

Art. 2. – Se aprobă încheierea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională a Contractului de garantie si asistare la plată si drepturi de coparticipare la apărare, în forma prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.719.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se prelungeste până la data de 31 martie 2006 aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I al anului 2006 prin acte aditionale la contractele încheiate în anul 2005 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele aprobate pe domeniile de asistentă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.747.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Modificările bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A. sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Ion,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.769.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 decembrie 2005, prin care s-au aprobat reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, având în vedere Avizul Ministerului

Finantelor Publice nr. 26.741 din data de 20 decembrie 2005,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor si Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societătilor din domeniul asigurărilor.

Art. 2. – (1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor se aplică de către societătile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare si de către brokerii de asigurare si/sau de reasigurare.

(2) Subunitătile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor mentionate la alin. (1).

Art. 3. – Societătile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare au obligatia auditării situatiilor financiare anuale, potrivit legii.

Art. 4. – (1) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare care la data bilantului depăsesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;

– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

– număr mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

au obligatia auditării situatiilor financiare anuale, potrivit legii.

(2) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare care la data bilantului nu depăsesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligatia verificării situatiilor financiare anuale, potrivit legii.

(3) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare care au auditat situatiile financiare anuale vor asigura verificarea situatiilor financiare anuale numai dacă în două exercitii financiare consecutive nu depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(4) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare care au verificat situatiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situatiile financiare anuale numai dacă în două exercitii financiare consecutive depăsesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru situatiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar 2005.

Art. 5. – Potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurărilor.

Art. 6. – Situatiile financiare consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societătilor din domeniul asigurărilor.

Art. 7. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

– Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 si nr. 34 bis din 18 ianuarie 2002, si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Art. 9. – Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 3.129.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.