MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

180. – Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

 

Acord de împrumut (Proiectul “Economia bazată pe cunoastere“) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

182. – Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

1.657. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Păulesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti, judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

686. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

2.411/1.963. – Ordin al ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

 

Având în vedere necesitatea ratificării de către partea română a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“ în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar încălcându-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,

tinând seama de faptul că timpul rămas până la vacanta parlamentară este foarte scurt si nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, denumit în continuare Acord, pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“, denumit în continuare Proiect, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005*).

Art. 2. – Implementarea Proiectului se va realiza de Unitatea de management al proiectului, denumită în continuare UMP, înfiintată în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei sub directa responsabilitate si coordonare a ministrului.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei un acord de împrumut subsidiar, prin care va delega acestuia din urmă întreaga responsabilitate pentru utilizarea împrumutului, efectuarea tragerilor din împrumut în numele Împrumutatului, precum si realizarea Proiectului potrivit termenilor si conditiilor stipulate în Acord.

Art. 4. – (1) Contributia României la realizarea Proiectului, inclusiv impozitele si taxele plătibile pe teritoriul României, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu această destinatie.

(2) Plata serviciului datoriei externe aferent Acordului, respectiv rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumutului, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu această destinatie.

Art. 5. – Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin UMP, poate efectua plăti în valută către rezidenti, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii, din sumele si în limita împrumutului acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Art. 6. – (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul implementării Acordului amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 180.

 

*) Acord de împrumut

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Pentru asigurarea unei obiectivităti sporite în procesul de evaluare si avizare a preschimbării certificatelor de revolutionar, este imperios necesară prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru următoarele considerente:

– solicitarea expresă a organizatiilor de revolutionari;

– cercetările efectuate de institutiile abilitate privind implicarea unor persoane în evenimentele din decembrie 1989 nu sunt finalizate;

– dificultătile întâmpinate de revolutionari pentru completarea dosarelor cu elementele prevăzute de lege după 16 ani de la evenimentele din decembrie 1989;

– obligativitatea înregistrării si analizării unui număr mare de completări depuse în ultima perioadă la dosare cu documente lipsă, în conditiile în care nu este prevăzut un termen final pentru depunerea acestor documente;

– neasigurarea în permanentă a prezentei reprezentantilor unor ministere în comisia constituită la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pentru verificarea dosarelor;

– expirarea la data de 23 ianuarie 2006 a termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare. Datorită perioadei scurte rămase până la această dată, nu se pot proroga aceste termene printr-un proiect de lege;

– în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, certificatele îsi păstrează valabilitatea pe perioada preschimbării.

Datorită prorogării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, pe de o parte, si tinând cont de prevederile art. 45 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, referitoare la acordarea  indemnizatiilor, pe de altă parte, se impune si modificarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (4) din lege.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2005, se prorogă până la data de 23 octombrie 2006 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989,

Petrisor Morar,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 182.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Păulesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Păulesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti, judetul Prahova.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.657.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Păulesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti, judetul Prahova

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Păulesti,

judetul Prahova

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Comuna Păulesti,

Consiliul Local

al Comunei Păulesti

– imobil 828

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.762

– Suprafata construită = 1.264 m2

– Suprafata desfăsurată = 1.649 m2

– Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 72.300 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si ale art. 3 alin. (4) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2005 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta decizie are ca obiect aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în temeiul licentelor eliberate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 2. – (1) Abrevierile din cuprinsul prezentei decizii au următoarele semnificatii:

a) O.U.G. nr. 79/2002 – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si  completările ulterioare;

b) Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(2) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) licente – licentele pentru utilizarea spectrului de frecvente radio, eliberate în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 79/2002, si licentele de emisie eliberate în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002;

b) tarife – sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru si care sunt încasate anual sau trimestrial, după caz;

c) decizie – actul administrativ emis de presedintele IGCTI sau de directorii directiilor teritoriale ale IGCTI, în baza delegării date de presedintele IGCTI, prin care se individualizează cuantumul tarifelor datorate de titularii licentelor, în temeiul art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 79/2002 si al art. 62 alin. (1) si (4) din Legea nr. 504/2002, după caz, si care constituie titlu de creantă în sensul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;

d) documente de asignare – licentele si anexele la acestea;

e) înăltime efectivă – diferenta calculată pe un azimut dat între înăltimea centrului de radiatie al antenei emitătorului (din amplasamentul fix dat) deasupra nivelului mării si media înăltimii terenului deasupra nivelului mării, calculată pe o distantă fată de amplasamentul antenei, cuprinsă între 1–15 km;

f) înăltime efectivă maximă – valoarea maximă care rezultă din valorile înăltimilor efective, calculate pe toate azimuturile luate din 10 în 10 grade în jurul antenei;

g) putere aparent radiată – produsul dintre puterea de emisie si câstigul antenei pe diferite azimuturi, produs din care se scad pierderile pe traseul dintre borna de iesire a emitătorului si borna de intrare în antenă;

h) putere aparent radiată maximă – valoarea puterii aparent radiate, calculată pentru câstigul maxim al antenei;

i) sistem de distributie MMDS – sistemul prin care se admite o emisie sectorială sau omnidirectională cu receptie individuală, cu acoperire limitată la maximum 3 localităti;

j) linie de transmisie MMDS – fasciculul de microunde dintre un emitător si unul sau mai multe receptoare conectate la retelele de comunicatii electronice destinate difuzării/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (capete de retea), situate în zona de acoperire a lobului de radiatie al antenei de emisie;

k) putere de emisie – puterea la borna de iesire a emitătorului.

Art. 3. – (1) Lista tarifelor prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexă.

(2) Tarifele sunt stabilite în euro si se plătesc în lei la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din data emiterii deciziei.

(3) Tarifele cuprinse în anexă sunt anuale si nu include taxa pe valoarea adăugată.

(4) În cazul licentelor acordate în urma unei proceduri de selectie competitivă, tarifele din anexă sunt minimale.

(5) Cuantumul tarifelor aplicate ca urmare a unei proceduri de negociere competitivă, organizată înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii, se modifică de drept în orice situatie în care cuantumul tarifelor minimale stabilite prin prezenta decizie depăseste valoarea acestora.

 

CAPITOLUL II

Modalitatea de plată

 

Art. 4. – (1) Tarifele se încasează anual, cu exceptia tarifelor prevăzute la cap. I pct. 3, 4 si 5.2, cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 si 3.5, cap. III, IV, V, cap. VI pct. 1, cap. VII si VIII din anexă, care se încasează trimestrial.

(2) Cuantumul tarifelor care se încasează trimestrial este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicat cu 1/4.

(3) Plata tarifelor se face în baza deciziilor emise de presedintele IGCTI sau de directorii directiilor teritoriale ale IGCTI si în baza delegării date de presedintele IGCTI.

(4) Deciziile prevăzute la alin. (3) vor fi întocmite în 3 exemplare originale si vor fi însotite de facturi fiscale.

Art. 5. – (1) În cazul tarifelor care se încasează anual, deciziile se emit până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(2) În cazul tarifelor care se încasează trimestrial, deciziile se emit până la data de 30 a primei luni din fiecare trimestru.

(3) Pentru anul obtinerii licentei deciziile vor fi emise în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii licentei, cu exceptia acelor decizii pentru tarifele care se încasează trimestrial, care se emit până la sfârsitul trimestrului în care a fost emisă licenta.

(4) În cazul tarifelor prevăzute la cap. IX din anexă, deciziile vor fi emise în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii licentei.

(5) Deciziile vor fi transmise titularului licentei în termen de 7 zile calendaristice de la emitere, fie prin postă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

Art. 6. – (1) Titularii licentelor sunt obligati să plătească tarifele prevăzute la art. 5 până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a emis decizia.

(2) În cazul tarifelor prevăzute la art. 5 alin. (4), titularii licentelor sunt obligati să plătească tarifele în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii licentelor.

(3) În situatia în care titularii licentelor nu au primit deciziile într-un termen de 10 zile calendaristice de la data limită a emiterii acestora în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)–(3), acestia au obligatia să solicite de îndată IGCTI comunicarea deciziei.

Art. 7. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 6, pentru primul an de emisie titularii licentelor eliberate conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 au obligatia să plătească tariful de utilizare a spectrului radio în termen de 15 zile calendaristice de la obtinerea licentei.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) deciziile vor fi emise în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii licentei.

(3) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. – (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii licentei, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, respectiv până la sfârsitul trimestrului, luna obtinerii licentei fiind inclusă în acest număr.

(2) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv trimestrului, si până la data expirării licentei, luna expirării fiind inclusă în acest număr.

Art. 9. – (1) Modificarea parametrilor cuprinsi în documentele de asignare conduce la retarifare conform noilor conditii prevăzute în licente sau în anexele la acestea, modificate, începând cu luna imediat următoare emiterii documentelor referitoare la modificările respective, în cazul tarifelor care se încasează anual, si începând cu prima lună a trimestrului imediat următor, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), pentru tarifele care se încasează anual, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în lista din anexă, multiplicată cu 1/12, si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, luna efectuării modificărilor nefiind inclusă în acest număr.

(3) Prevederile art. 6 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. – Tarifele se reduc cu 75% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de statiile de ambulantă si salvamar, pentru frecventele din serviciul mobil maritim si mobil aeronautic, utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti.

Art. 11. – Data efectuării plătii se stabileste potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. – (1) Pentru neplata la termen a tarifelor se datorează majorări de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dacă, în termen de 90 de zile calendaristice de la data scadentei, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice nu achită în totalitate tarifele si majorările de întârziere datorate, IGCTI dispune suspendarea sau retragerea licentei, în conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

(3) Dacă în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei titularul licentei de emisie nu depune la IGCTI dovada achitării tarifelor, IGCTI dispune retragerea licentei de emisie, în conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. e) din Legea nr. 504/2002.

Art. 13. – (1) În cazul în care titularul solicită retragerea unor documente de asignare înainte de data expirării perioadei de valabilitate, în cazul tarifelor care se încasează anual, tarifele plătite, aferente perioadei cuprinse între luna următoare retragerii licentei si sfârsitul anului, vor fi returnate în termen de 30 de zile, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada cuprinsă între începutul anului si luna retragerii.

(2) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri exprese din partea persoanei care solicită retragerea documentelor de asignare, cerere care va identifica obligatoriu numărul contului în care urmează să se facă viramentul si societatea bancară la care este deschis acest cont.

(3) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice, se face pe baza unei cereri exprese care va cuprinde precizări cu privire la modalitatea de restituire, respectiv prin virament bancar sau în numerar; în cazul restituirii în numerar, IGCTI va comunica data la care solicitantul se va prezenta în vederea încasării sumelor de restituit.

(4) Pentru anul retragerii licentei valoarea tarifului ce urmează a fi returnat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, luna retragerii nefiind inclusă în acest număr.

(5) Valoarea tarifului datorat în cazul prevăzut la alin. (1) este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului si până la data retragerii licentei, luna retragerii fiind inclusă în acest număr.

(6) În situatia prevăzută la alin. (1), în cazul tarifelor care se încasează trimestrial, tarifele încasate nu se returnează, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru tot trimestrul în care s-a solicitat retragerea.

(7) În situatia în care documentele de asignare sunt retrase din vina titularului, tarifele plătite nu se returnează, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada rămasă până la sfârsitul anului.

Art. 14. – Valoarea tarifului de utilizare a spectrului radio în cazul licentelor acordate pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale se calculează conform metodologiei relevante pentru aplicatia care face obiectul licentei respective, proportional cu perioada de valabilitate a licentei. Perioada de factuare este de o lună necalendaristică pentru fiecare lună începută.

 

CAPITOLUL III

Individualizarea tarifelor

 

Art. 15. – (1) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz pentru retelele GSM 900 si GSM 1800 (DCS 1800).

(2) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1.3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex CDMA 450 de 1,25 MHz.

(3) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 1.4 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv fiecare bloc nepereche de 5 MHz.

(4) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 2 din anexă se datorează pentru fiecare canal duplex de 25 kHz alocat.

(5) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se multiplică cu numărul frecventelor asignate prin documentul de asignare, în cazul retelelor/statiilor care au asignate mai mult de o frecventă;

b) la pct. 3.1 tariful se aplică fiecărei statii de bază, corespunzător înăltimii efective maxime (Hef max.) si puterii aparent radiate maxime (PAR max.);

c) tariful se multiplică cu 5 pentru retele functionând în benzile de frecvente VHF si UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu exceptia titularilor de licente prevăzuti la art. 11 si a retelelor prevăzute la lit. d);

d) tariful se reduce cu 50% pentru retelele functionând în banda de frecvente 30–87 MHz.

(6) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se multiplică cu numărul canalelor duplex sau semiduplex asignate prin documentul de asignare, în cazul retelelor/statiilor care au asignate mai mult de un canal;

b) tariful se aplică fiecărei statii de bază, corespunzător înăltimii efective maxime (Hef max.) si puterii aparent radiate maxime (PAR max.);

c) tariful se multiplică cu 5 pentru retele functionând în benzile de frecventă VHF si UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu exceptia titularilor de licente prevăzuti la art. 10 si a retelelor prevăzute la lit. d);

d) tariful se reduce cu 50% pentru retelele functionând în banda de frecvente 30–87 MHz.

(7) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. I pct. 5.2 din anexă tariful se aplică fiecărei statii de bază, corespunzător înăltimii efective maxime (Hef max.) si puterii aparent radiate maxime (PAR max.).

Art. 16. – (1) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 1 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se aplică fiecărei statii de radioreleu a legăturii bilaterale/unilaterale (inclusiv repetoarelor pasive), pentru fiecare frecventă de emisie, tinându-se cont de lărgimea de bandă asignată;

b) tarifele prevăzute la pct. 1.1 si 1.2 se aplică si pentru legături punct la punct între statii fixe ale retelelor mentionate la pct. 3, 4 si 5 ale cap. I din anexă;

c) tariful prevăzut la pct. 1.2 se multiplică cu 5, în cazul statiilor de radioreleu cu lărgime de bandă asignată mai mare de 25 kHz, care au frecvente de emisie aflate în una dintre subbenzile: 300–380 MHz, 380–400 MHz, 410–430 MHz si 440–450 MHz.

(2) Individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 2 din anexă se realizează cu respectarea următoarelor criterii:

a) în cazul sistemelor MMDS alcătuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplică fiecărei linii (antenă de emisie) a fiecărei statii de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) pe directia liniei de transmisie si lărgimii de bandă asignată;

b) în cazul sistemelor de distributie MMDS, tariful se aplică fiecărei statii de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) si înăltimii efective maxime (Hef. max.).

(3) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. II pct. 3.1 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se aplică fiecărei statii de bază, corespunzător înăltimii efective maxime (Hef. max.) si puterii aparent radiate maxime (PAR max.);

b) tariful se multiplică cu numărul canalelor duplex asignate;

c) tariful se multiplică cu 5 pentru retelele tip URTES si SIRAM care functionează în benzile VHF si UHF din serviciul mobil terestru care nu sunt desemnate pentru aplicatii de acces radio fix în buclă locală (WLL).

(4) Pentru lărgimi de bandă mai mari de 1 MHz, tarifele prevăzute la cap. II pct. 3.3 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea lărgimii de bandă asignată cu 1 MHz.

Art. 17. – (1) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 1 si 2 din anexă se aplică pentru fiecare frecventă asignată corespunzător puterii de emisie (Pem), respectiv puterii aparent radiante (PAR max.) înscrise în licenta de emisie.

(2) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. III pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se aplică pentru fiecare frecventă asignată corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) si înăltimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licenta de emisie;

b) tarifele pentru statiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licentă de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licenta audiovizuală;

c) tariful se reduce cu 25% pentru statiile ce lucrează în polarizare orizontală.

(3) Pentru individualizarea cuantumului tarifelor prevăzute la cap. III pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii:

a) tariful se aplică pentru fiecare canal asignat corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) si înăltimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licenta de emisie;

b) tarifele pentru statiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licentă de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licenta audiovizuală.

(4) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 3 si 4 din anexă se aplică si statiilor digitale terestre de radiodifuziune sonoră (T-DAB) si televiziune (DVB-T), cu mentiunea că în primul an de la emiterea licentei tariful va fi multiplicat cu 1/2.

Art. 18. – (1) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 1 si 2 din anexă se aplică si pentru navele din apele interioare. (2) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 3 si cap. V pct. 3 din anexă se multiplică cu numărul frecventelor asignate prin documentul de asignare a frecventei, în cazul statiilor care au asignate mai mult de o frecventă.

(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3 din anexă se aplică si pentru terminale mobile instalate pe nave, suplimentar fată de cerintele GMDSS, precum si pentru terminale mobile amplasate în aeronave.

(4) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 2 din anexă se aplică pentru fiecare titular de licentă de utilizare a frecventelor pentru sisteme GMPCS/S-PCS, inclusiv în cazul în care, la momentul facturării, sunt în vigoare mai multe licente pentru acelasi sistem GMPCS/S-PCS.

(5) Tarifele prevăzute la cap. VII si VIII din anexă se aplică fiecărei statii, pentru fiecare frecventă (bandă de frecventă) de emisie asignată.

Art. 19. – Tarifele prevăzute la cap. IX din anexă sunt aplicabile numai pentru persoanele fizice/juridice străine si pentru fiecare transmisie ocazională.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. – Tarifele datorate în temeiul legislatiei speciale din domeniul audiovizualului pentru licentele de emisie care nu contin prevederile necesare individualizării cuantumului acestuia vor fi stabilite prin raportare la elementele cuprinse în autorizatiile tehnice de functionare. Art. 21. – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 22. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. – Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 24. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General

pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 686.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.411 din 19 decembrie 2005

MINSTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.963 din 20 decembrie 2005

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Articol unic. – Punctul 6 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al punctului 6 va avea următorul cuprins:

“Toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care editează sau importă carte beletristică ce urmează să fie vândută cu amănuntul, fie prin retele proprii ale acestora, fie prin alte retele de difuzare, sunt obligate să vireze în conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului literar, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, după caz, a mostenitorilor acestora. În acest scop, unitătile plătitoare vor mentiona, într-o situatie anexă la ordinul de plată, titlul lucrării, numărul de exemplare vândute, pretul de vânzare si suma încasată reprezentând valoarea timbrului literar.“

2. După alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Unitătile plătitoare vor transmite organizatiilor de creatori beneficiare, până la sfârsitul lunii următoare trimestrului expirat, o situatie în care vor fi mentionate titlurile tuturor cărtilor editate sau importate, cu evidentierea distinctă a titlurilor cărtilor beletristice editate sau importate, care au fost vândute cu amănuntul, precum si sumele reprezentând valoarea timbrului literar virate în conturile fiecărei organizatii de creatori beneficiare.“

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu Sebastian

Ministrul finantelor publice,

Teodor Gheorghe Vlădescu