MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1163         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.658. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

49. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi

 

Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 775/2005;

             - Hotărârea Guvernului nr. 939/2005;

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.458/2005;

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2005;

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Aurel Netin,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.658.

 

ANEXĂ1)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, tarifele zonale aferente serviciului de transport si tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, cuprinse în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice, precum si pentru decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 27 iunie 2005.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 48.

 

ANEXE

 

Tarife medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) si (7), ale art. 11 alin. (2) lit. d) si e), ale art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de  Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică – Revizia 2,

având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul de functionare si dezvoltare a pietei de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 decembrie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, cuprinse în anexele nr. 1.1–1.4*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii pentru toate categoriile de consumatori se utilizează tarifele în forma publicată în anexe (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. – (1) Se aprobă tariful A33AP, cuprins în anexa nr. 1.5*) care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru autoproducătorii care vând energie electrică la furnizorii consumatorilor captivi, cu exceptia Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, sucursala ROMAG-TERMO.

(2) Achizitia energiei electrice de către/de la autoproducători se realizează pe perioada de facturare, utilizându-se zonele orare aferente tarifului A33 în vigoare, astfel:

a) la tariful A33 ales de autoproducător, pentru orele în care autoproducătorul cumpără de la furnizor;

b) la tariful A33AP, pentru orele în care autoproducătorul vinde la furnizor.

(3) Durata de utilizare a tarifului A33AP aplicat unui autoproducător trebuie să fie identică cu durata de utilizare a tarifului A33 ales de respectivul autoproducător.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) se aplică numai autoproducătorilor care cumpără energia electrică la tariful reglementat A33.

Art. 3. – Încadrarea în transele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, cuprins în anexa nr. 1.4, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. – Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali, stabilite conform legii, si taxa pe valoarea adăugată.

Aceste taxe vor fi evidentiate distinct în factură si vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. – Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 2.1–2.3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Consumatorii captivi pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte, în conditiile prevăzute la art. 7.

Art. 7. – Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

1. pentru toate tipurile de consumatori:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu exceptia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif în conditiile reglementărilor în vigoare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului;

2. pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fată de prevederile pct. 1), chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice:

a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

b) de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;

c) de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33.

Art. 8. – Pentru consumatorii captivi industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim si două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.

Art. 9. – Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în functie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 10. – Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 11. – Aplicarea tarifelor CTP de tip monom, CR2 si CR3 de tip monom cu rezervare, precum si a tarifelor cu preplată aplicabile consumatorilor casnici se va face treptat, în functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul societătilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice.

Art. 12. – Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază si care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

Art. 13. – (1) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv transei I, transei a II-a si transei a III-a.

(2) Cantitatea corespunzătoare transei I se calculează considerându-se 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare transei a II-a se calculează considerându-se 1 kWh/zi (suplimentar fată de transa I) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare transei a III-a nu este limitată.

Art. 14. – La tariful CI de tip monom cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Abonamentul cuprinde pretul rezervării si o cantitate zilnică de energie de 1 kWh. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament si neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 15. – La tarifele de tip monom si monom diferentiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 16. – Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform optiunii consumatorului.

Art. 17. – În cazul tarifelor de tip binom, dacă puterea măsurată depăseste cu mai mult de 15% puterea contractată, diferenta dintre puterea măsurată si puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depăsirea.

Art. 18. – Preturile pentru energia electrică reactivă se aplică tuturor consumatorilor agenti economici, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice.

Art. 19. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 20. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 27 iunie 2005.

Art. 21. – Furnizorii consumatorilor captivi vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Departamentul de functionare si dezvoltare a pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 15 decembrie 2005.

Nr. 49.

 

ANEXE

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 16 alin. (1) si (2), în loc de: “... avizului conform prevăzut la art. 14“ se va citi: “.... avizului conform prevăzut la art. 15 alin. (2)“.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 939/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 24 august 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. 96, în loc de: “Popov Stela, fiica lui – si Paham Ecaterina (n. 05.03.1929 în Slobozia-Vărăncău), născută la data de 7 ianuarie 1967 în localitatea Slobozia-Vărăncău, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, sat Milestii Mici, jud. Ialoveni. (1635/2002) Copii minori: Popov Dumitrita născut la data 02.11.1989.“

 se va citi: “Popov Stela, fiica lui – si Pahom Ecaterina (n. 05.03.1929 în Slobozia-Vărăncău), născută la data de 7 ianuarie 1967 în localitatea Slobozia-Vărăncău, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, sat Milestii Mici, jud. Ialoveni. (1635/2002) Copii minori: Popov Dumitrita născută la 02.11.1989 si Popov Diana, născută la 03.05.1993.“;

– la nr. 118, în loc de: “Tăran Ilie ...“ se va citi: “Taran Ilie ...“.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.458/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.081 din 30 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 5 si 6, coloana “Eparhia“, în loc de: “Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia“ se va citi: “Eparhia Reformată din Ardeal“.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea si consolidarea de lăcasuri de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 9 decembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la nr. crt. 1, coloana “Unitatea de cult“, în loc de: “Parohia greco-catolică Sibot, jud. Arad“ se va citi: “Parohia greco-catolică Sibot, jud. Alba“.