MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1115         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

357. – Lege privind bursele de mărfuri

 

1.254. – Decret pentru promulgarea Legii privind bursele de mărfuri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

315. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 “Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere“

 

316. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală 062-05 “Instalatii pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive“

 

317. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 039-05 “Electroencefalografe“

 

318. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 “Contoare de energie termică“

 

319. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 077-05 “Higrometre“

 

320. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 060-05 “Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice si măsurarea cuplului mecanic. Partea I. Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice“

 

321. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 050-05 “Sisteme/ echipamente de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex“

 

322. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 007-05 “Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de lichide, altele decât apa“

 

323. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 043-05 “Butirometre“

 

324. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 “Transformatoare pentru măsurare“

 

325. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 019-05 “Viscozimetre“

 

326. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 016-05 “Planimetre“

 

1.090. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind bursele de mărfuri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileste modul de înfiintare, organizare si functionare a burselor de mărfuri.

(2) La înfiintare, bursele de mărfuri solicită avizul prealabil si de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a României, denumită în continuare C.C.I.R.

(3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze si să sanctioneze bursele de mărfuri.

(4) Bursele de mărfuri înfiintate în temeiul prezentei legi administrează piete de interes public si asigură membrilor si clientilor conditii centralizate de negociere pentru operatiuni de:

a) vânzări si cumpărări la vedere ori la termen pe piata la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile si mobile prin natura lor sau bunuri fungibile si mobile prin anticipatie, precum si orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzactionabile;

b) vânzări si cumpărări la vedere ori la termen pe piata la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului si al altora asemenea, agreate si calificate de bursa de mărfuri;

c) vânzări si achizitii de mărfuri, servicii sau lucrări pe piata licitatiilor;

d) vânzări si achizitii de creante comerciale pe piata creantelor;

e) vânzări si achizitii de mărfuri si/sau produse pe o piată mixtă.

(5) Bursele de mărfuri pot detine participări unice la un operator de piată, asa cum este acesta definit în legislatia aferentă, cu conditia îndeplinirii de către bursa de mărfuri a conditiilor de capital si de structură a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piată.

(6) Bursele de mărfuri difuzează în România si în alte tări informatii privind pretul de piată pentru mărfuri si derivatele acestora.

(7) Difuzarea de informatii de către bursa de mărfuri are ca scop informarea producătorilor, procesatorilor, comerciantilor si consumatorilor de mărfuri, servicii sau lucrări.

Art. 2. – (1) În baza prezentei legi:

a) bursele de mărfuri se înfiintează ca societăti pe actiuni;

b) bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.

(2) În întelesul prezentei legi, bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activităti în legătură cu pietele pe care le administrează, activitătile desfăsurate de membri si clienti pe pietele administrate de bursa de mărfuri si să asigure respectarea propriilor reglementări.

Art. 3. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) agent de bursă – persoana fizică împuternicită de o persoană juridică sau de o persoană fizică să negocieze oferte, să efectueze tranzactii si să încheie contracte în numele si pe contul persoanei juridice/fizice care l-a împuternicit;

b) broker – persoana fizică, atestată potrivit regulamentelor operationale ale bursei de mărfuri în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, care are în atributia sa exclusivă negocierea ofertelor, efectuarea tranzactiilor si încheierea contractelor în numele si pe contul unei societăti de brokeraj sau în numele societătii de brokeraj si pe contul clientilor acesteia pe piata la disponibil, pe piata mixtă, respectiv în numele si pe contul clientilor pe piata creantelor;

c) bursa de mărfuri – societatea comercială pe actiuni, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autonomă în raport cu participantii la piată si care prestează servicii de utilitate publică pentru membrii si clientii săi, precum si pentru orice altă persoană juridică sau fizică a cărei activitate interferează cu pietele administrate de bursa de mărfuri;

d) bunuri fungibile – bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligatii contractuale;

e) bunuri mobile prin anticipatie – bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar părtile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;

f) client al bursei – persoana juridică sau fizică a cărei activitate de bază este comertul cu mărfurile care fac obiectul tranzactiilor pe piata la disponibil sau al contractelor pe piata licitatiilor ori pe o piată mixtă sau producătorul ori beneficiarul mărfurilor sau care utilizează respectivele mărfuri în desfăsurarea activitătii sale de bază;

g) comandă – ansamblul format din ofertă, procedura de vânzare sau de achizitie ce va fi utilizată pentru stabilirea ofertelor răspuns câstigătoare, conditii de calificare a persoanelor juridice si fizice care răspund la ofertă, caietul de sarcini cuprinzând specificatiile tehnice, conditii de contractare sau contractul si, dacă este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garantiei, pretul maxim sau minim acceptat de cel care înregistrează comanda. Comanda este valabilă pentru piata licitatiilor sau pentru piata mixtă;

h) contract de bursă – un contract spot, un contract forward, un contract de vânzare ori furnizare de mărfuri, servicii sau lucrări, un contract de cesiune de creantă încheiat în conformitate cu reglementările bursei de mărfuri ori un contract de vânzare-cumpărare pe piata mixtă;

i) contract spot – un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de vointă al părtilor prin tranzactia efectuată la bursa de mărfuri;

j) contract forward – un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce initiază oferta până la 18 luni, dar nu mai putin de 10 zile lucrătoare;

k) drept de tranzactionare – dreptul acordat de consiliul de administratie al bursei de mărfuri membrului actionar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte si de a efectua tranzactii pe piata la disponibil, pe o piată mixtă si/sau de a negocia oferte si de a încheia contracte pe piata licitatiilor si/sau pe piata creantelor;

l) manipularea pietei – actiunea sau inactiunea unui membru actionar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, actionar al acesteia de natură a induce în eroare, sub orice formă, volumul si calitatea ofertei sau a unei comenzi, în măsura în care acestea influentează elementele unui contract de bursă în scopul obtinerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri;

m) membru actionar – societatea comercială sau persoana juridică, având calitatea de actionar al unei burse de mărfuri, care detine dreptul de tranzactionare la acea bursă de mărfuri;

n) membru afiliat – o tertă persoană juridică ce îndeplineste conditiile impuse de consiliul de administratie al bursei de mărfuri, dobândind astfel dreptul de tranzactionare la acea bursă de mărfuri;

o) ofertă – manifestarea fermă de a contracta, materializată printr-o instructiune de vânzare sau de cumpărare în care sunt consemnate cel putin marfa, pretul în formă determinată sau în formă determinabilă si modalitatea de negociere a ofertei pe o piată administrată de o bursă de mărfuri;

p) piata la disponibil – piata în care se negociază oferte si se efectuează tranzactii pentru încheierea contractelor spot si forward;

q) piata licitatiilor – piata deschisă organizată pentru vânzarea/achizitia de mărfuri, servicii sau lucrări ce necesită specificatii tehnice pentru a fi identificabile si vandabile;

r) piata creantelor – piata deschisă organizată pentru vânzarea sau achizitia creantelor;

s) piata mixtă – o piată la disponibil incipientă; piata mixtă se organizează ori de câte ori se urmăreste trecerea unei mărfi de pe piata licitatiilor pe piata la disponibil. Piata mixtă prezintă atât caracteristici ale pietei la disponibil, cât si ale celei a licitatiilor, administrată de bursa de mărfuri pentru o perioadă de timp;

t) servicii de brokeraj se referă la prestarea pe cont propriu si pe contul clientilor a următoarelor activităti:

1. negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe piata la disponibil si/sau pe piata mixtă;

2. negocierea ofertelor si încheierea contractelor pe piata creantelor;

u) societate de brokeraj – societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, recunoscută ca intermediar profesionist în bursa de mărfuri, detinând calitatea de membru actionar al unei burse de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

v) tranzactie – acordul de vointă cu privire la încheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al pretului; efectuarea unei tranzactii pe piata la disponibil sau pe piata mixtă este echivalentă cu încheierea unui contract pe piata licitatiilor sau creantelor.

 

CAPITOLUL II

Bursa de mărfuri.

Membri

 

SECTIUNEA 1

Bursa de mărfuri

 

Art. 4. – (1) Bursa de mărfuri este societatea comercială pe actiuni având ca obiect principal de activitate administrarea pietelor organizate, potrivit prezentei legi.

(2) Bursele de mărfuri administrează piete la disponibil, piete mixte, piete ale licitatiilor si piete ale creantelor, precum si orice alte tipuri de piete, dacă bursa de mărfuri îndeplineste conditiile prevăzute în legislatia specifică acestora.

(3) Bursa de mărfuri poate să desfăsoare si activităti secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii si cursuri în scopul pregătirii participantilor în domeniul burselor de mărfuri.

Art. 5. – (1) Pentru a se înfiinta o bursă de mărfuri trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se constituie ca societate comercială pe actiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) obiectul principal de activitate să fie administrarea pietelor dezvoltate de bursa de mărfuri;

c) să emită numai actiuni nominative;

d) actionarii să fie numai persoane juridice;

e) capitalul social minim să reprezinte echivalentul în lei a cel putin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referintă al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din data subscrierii;

f) capitalul social să fie integral subscris si vărsat în numerar la momentul înfiintării;

g) actul constitutiv să nu permită unui actionar să detină direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;

h) actul constitutiv să nu permită nici unui membru al consiliului de administratie al bursei de mărfuri să detină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

i) actul constitutiv să prevadă obligativitatea elaborării regulamentelor si procedurilor specifice activitătii bursei de mărfuri;

j) actul constitutiv să contină obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(2) Bursa de mărfuri trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1) pe toată durata functionării sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Membri actionari. Membri afiliati. Clientii bursei

 

Art. 6. – Persoanele care detin calitatea de membru actionar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, în nume si pe cont propriu, să negocieze si să încheie tranzactii pe piata la disponibil, pe piata mixtă si/sau să negocieze si să încheie contracte pe piata licitatiilor si/sau a creantelor, în conditiile prevăzute de prezenta lege si de regulamentele bursei de mărfuri, precum si pe alte piete administrate de bursa de mărfuri, dacă sunt îndeplinite conditiile specifice pietei respective.

Art. 7. – (1) Consiliul de administratie al bursei de mărfuri poate hotărî ca terte persoane juridice să devină membri afiliati ai bursei de mărfuri, dacă îndeplinesc conditiile impuse de regulamentele operationale ale acesteia.

(2) Membrii afiliati negociază si încheie tranzactii si/sau contracte pe una sau mai multe piete administrate de bursa de mărfuri în aceleasi conditii ca si membrii actionari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la consiliul de administratie al bursei de mărfuri.

Art. 8. – (1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevăzute la art. 6, încetează la cererea membrului sau pe perioada suspendării dreptului de tranzactionare al membrului actionar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sanctiune.

Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de actionar al bursei de mărfuri.

(2) Sanctiunea de suspendare sau de excludere se pronuntă motivat de către consiliul de administratie al bursei de mărfuri, în conditiile si în situatiile prevăzute în prezenta lege, si poate fi contestată la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligatiilor în curs ale acestuia pe pietele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 9. – Clientii bursei au acces pe pietele administrate de bursa de mărfuri în conditiile instituite de regulamentele bursei respective.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul de administratie al bursei de mărfuri

 

Art. 10. – (1) Activitatea curentă de administrare a bursei de mărfuri este asigurată de consiliul de administratie al acesteia ales de adunarea generală a actionarilor, membrii săi fiind reprezentantii actionarilor, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Consiliul de administratie al bursei de mărfuri are, pe lângă atributiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pe lângă cele din actul constitutiv al bursei de mărfuri, următoarele atributii:

a) să aprobe regulamentele operationale ale pietelor administrate de bursa de mărfuri si să solicite validarea lor în proxima adunare generală a actionarilor;

b) să stabilească cuantumul tarifelor si comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri pentru ofertele care se înregistrează si pentru tranzactiile care se efectuează, cuantumul tarifelor si comisioanelor aferente pietei licitatiilor si pietei creantelor;

c) să stabilească nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj;

d) să hotărască asupra cererilor adresate de terte persoane juridice pentru dobândirea calitătii de membru afiliat, orice hotărâre de respingere fiind temeinic motivată;

e) să hotărască asupra cererilor adresate de membrii actionari sau afiliati privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de mărfuri;

f) să exercite, prin persoane împuternicite expres, supravegherea si controlul activitătilor membrilor bursei de mărfuri, în temeiul atributiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de mărfuri;

g) să suspende dreptul de tranzactionare al unui membru actionar;

h) să suspende dreptul de tranzactionare sau să excludă un membru afiliat;

i) să suspende sau să retragă accesul unui client al bursei;

j) să suspende sau să excludă un broker de la tranzactionare;

k) să suspende sau să retragă accesul în piată unui agent de bursă;

l) să stabilească atributiile pe care presedintele consiliului de administratie al bursei de mărfuri le poate delega;

m) să facă publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzactionare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces în piete.

(3) Prevederile lit. g), h), i), j) si k) ale alin. (2) se aplică numai dacă se constată săvârsirea unor abateri grave de la regulamentele operationale ale bursei de mărfuri si de la normele emise de consiliul de administratie al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru actionar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri.

Art. 11. – (1) Presedintele consiliului de administratie al bursei de mărfuri este directorul general al bursei de mărfuri, care, pe lângă atributiile prevăzute în actul constitutiv, este învestit:

a) să fixeze programul si orarul pentru sedintele de bursă si să asigure publicarea cursurilor/preturilor după fiecare zi de tranzactionare;

b) să desemneze o persoană care în mod obisnuit conduce sedintele de tranzactionare pe piata la disponibil, să coordoneze negocierea ofertelor si efectuarea de tranzactii pentru încheierea de contracte spot si forward;

c) să întrerupă o sedintă de tranzactionare în cazul în care cotatiile la o marfă înregistrează o fluctuatie mai mare decât fluctuatia permisă prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piata la disponibil;

d) să desemneze o persoană care în mod obisnuit conduce sedintele de bursă să coordoneze sedintele de pe piata mixtă;

e) să întrerupă o sedintă de bursă în cazul în care preturile la o marfă/produs înregistrează fluctuatii mai mari decât fluctuatiile permise prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piata mixtă;

f) să desemneze o persoană care în mod obisnuit conduce sedintele de licitatie să coordoneze vânzările/achizitiile de mărfuri, servicii sau lucrări;

g) să desemneze o persoană care în mod obisnuit conduce sedintele de licitatii cu creante să coordoneze vânzările/achizitiile de creante comerciale;

h) să decidă verificarea unei societăti de brokeraj în situatii temeinic motivate.

(2) Presedintele consiliului de administratie al bursei de mărfuri poate delega atributiile sale potrivit hotărârii consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Adunarea generală a actionarilor

 

Art. 12. – Adunarea generală a actionarilor are, pe lângă drepturile si obligatiile conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si actului constitutiv al bursei de mărfuri, si următoarele atributii:

a) să dezbată si să valideze regulamentul de functionare a bursei de mărfuri si orice amendament la acest regulament, precum si regulamentele operationale ale bursei de mărfuri si orice amendamente la acestea;

b) să valideze hotărârile consiliului de administratie al bursei de mărfuri privind excluderea de la tranzactionare a brokerilor ori retragerea dreptului de acces agentilor de bursă, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită si/sau de la regulamentele operationale ale bursei de mărfuri;

c) să valideze hotărârile consiliului de administratie al bursei de mărfuri privind excluderea societătilor de brokeraj ori retragerea dreptului de acces al clientilor bursei, în cazul unor abateri grave de la normele de  conduită si/sau de la regulamentele operationale ale bursei de mărfuri;

d) să valideze hotărârile consiliului de administratie al bursei de mărfuri privind admiterea sau respingerea cererilor adresate de terte persoane juridice pentru dobândirea calitătii de membru afiliat.

 

CAPITOLUL III

Prestarea serviciilor de brokeraj

 

SECTIUNEA 1

Societătile de brokeraj

 

Art. 13. – (1) Societătile de brokeraj au ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de brokeraj în calitate de intermediari profesionisti, pe piata la disponibil, piata mixtă si pe piata creantelor. Poate actiona ca societate de brokeraj si persoana juridică ce are organizat în structura sa un departament specializat pentru aceste activităti.

(2) Societătile de brokeraj pot, de asemenea, să desfăsoare activităti secundare, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi acordarea de consultantă clientilor cu privire la activitătile si operatiunile desfăsurate pe pietele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 14. – Acceptarea unei societăti de brokeraj de către consiliul de administratie al bursei de mărfuri este conditionată de îndeplinirea următoarelor conditii:

a) să fie constituită legal ca societate comercială, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) să aibă în obiectul de activitate, prevăzut în actul constitutiv, prestarea serviciilor de brokeraj în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) să detină calitatea de membru actionar sau membru afiliat la bursa de mărfuri;

d) să îndeplinească conditiile de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;

e) cel putin o persoană din conducerea executivă să detină atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe pietele căreia prestează servicii de brokeraj;

f) să aibă angajată cel putin o persoană care detine atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe pietele căreia prestează servicii de brokeraj si care are în atributiile sale exclusiv prestarea acestor servicii;

g) să îndeplinească cerintele minime de personal si dotare tehnică stabilite în regulamentele bursei de mărfuri.

Art. 15. – (1) Societătile de brokeraj, prin brokerii care actionează în numele acestora, negociază oferte, efectuează tranzactii, încheie contracte si răspund de transmiterea tuturor informatiilor privind predarea mărfii si plata pretului. Societătile de brokeraj sunt obligate să păstreze confidentialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociază pe piata la disponibil, cu exceptiile prevăzute de legislatia în vigoare si regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Societătile de brokeraj sunt obligate să trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele si alte bunuri primite, cu scopul de a constitui garantii si de a efectua tranzactii ori de a încheia contracte, precum si rezultatele obtinute din asemenea operatiuni în numele clientului respectiv. Asemenea sume sau alte bunuri ale clientului sunt înregistrate în evidente separate si nu sunt confundate cu fondurile societătii de brokeraj respective ori utilizate în folosul altui client pentru a constitui garantii, în vederea efectuării de tranzactii ori încheierii de contracte sau pentru a obtine ori acorda credite.

Art. 16. – Societătii de brokeraj îi este interzis:

a) să se asocieze cu altă societate de brokeraj pentru negocierea în comun a tuturor ofertelor primite sau a unei părti din acestea, fără acordul clientului său;

b) să ofere garantii speciale în ceea ce priveste tranzactionarea/contractarea în afara celor privind negocierea cu diligentă a ofertelor primite;

c) să primească o ofertă de la o persoană aflată în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) să efectueze tranzactii sau să încheie contracte fără plata tarifelor ori a comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri;

e) să negocieze o ofertă pe piata la disponibil, piata mixtă sau pe piata creantelor fără constituirea garantiilor solicitate.

Art. 17. – Societătile de brokeraj au dreptul să solicite si să primească de la clientii lor orice măsură de protectie împotriva riscului financiar propriu, rezultând din garantarea tranzactiilor efectuate ori din încheierea contractelor prin intermediul lor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Brokerii

 

Art. 18. – Brokerii sunt persoane fizice aflate în relatii de muncă exclusiv cu o societate de brokeraj, privind negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe piata la disponibil, pe piata mixtă si încheierea contractelor pe piata creantelor.

Art. 19. – Brokerii sunt atestati de consiliul de administratie al bursei de mărfuri pe baza promovării examenului cursului de brokeri organizat de bursa de mărfuri sau de organismele de formare profesională recunoscute de aceasta.

Art. 20. – Brokerului îi este interzis:

a) să fie angajat, administrator sau cenzor/auditor la o altă societate de brokeraj, la o societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit ori să detină participări de orice fel ar fi acestea la astfel de societăti;

b) să negocieze oferte si să efectueze tranzactii pe piata la disponibil în numele si pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse si/sau să încheie contracte pe piata creantelor în numele si pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse;

c) să negocieze oferte pentru persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) să negocieze oferte în mod discretionar fără acordul clientului;

e) să negocieze ofertele clientilor altfel decât în strictă conformitate cu instructiunile primite de la acestia.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea pietelor la disponibil, a licitatiilor si a creantelor

 

SECTIUNEA 1

Sedintele de bursă

 

Art. 21. – (1) La bursele de mărfuri, în cadrul fiecărei piete organizate, sedintele de bursă se desfăsoară în mod distinct, conform regulilor stabilite pentru fiecare piată în parte.

(2) Sedintele de bursă sunt conduse de un coordonator de sedintă, numit de presedintele director general al bursei de mărfuri.

(3) Atributiile coordonatorului de sedintă sunt stabilite  prin regulamentele operationale ale bursei de mărfuri pentru fiecare piată în parte.

(4) Sunt nule de drept contractele de bursă încheiate pe piata la disponibil dacă uneia dintre părtile contractante nu i s-a acordat de consiliul de administratie al bursei de mărfuri dreptul de tranzactionare.

(5) În cazul în care autoritătile contractante achizitionează produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, acestea din urmă au obligatia de a respecta prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice atunci când aplică procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică în numele autoritătilor contractante respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Tranzactionarea si încheierea contractelor

 

Art. 22. – (1) Pe piata la disponibil pot înregistra oferte membrii actionari, precum si membrii afiliati.

(2) Pe piata licitatiilor pot înregistra comenzi membrii actionari, membrii afiliati si orice persoane juridice/fizice sau alte entităti care au încheiat în prealabil un contract de prestări servicii cu bursa de mărfuri.

(3) Pe piata mixtă pot înregistra oferte membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei.

(4) Pe piata creantelor pot înregistra oferte membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei.

(5) Pot răspunde comenzilor prevăzute la alin. (2) si ofertelor prevăzute la alin. (4) orice persoane fizice sau juridice interesate, în conditiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri.

(6) Pot răspunde ofertelor prevăzute la alin. (3) membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei, în conditiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri.

 

SECTIUNEA a 3-a

Operatiuni de bursă

 

Art. 23. – (1) Operatiunile de bursă reprezintă, fără a se limita la acestea, ansamblul de reguli comerciale privind:

a) înregistrarea, negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pentru încheierea de contracte spot si forward pe piata la disponibil;

b) înregistrarea, negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe o piată mixtă;

c) înregistrarea comenzilor, negocierea ofertelor si încheierea contractelor de vânzare sau achizitie de mărfuri, servicii ori lucrări pe piata licitatiilor;

d) înregistrarea, negocierea ofertelor si încheierea contractelor de cesiune de creantă pe piata creantelor.

(2) Mecanismele specifice efectuării operatiunilor de bursă sunt prevăzute în regulamentele operationale ale fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de prezenta lege.

(3) Bursa de mărfuri reglementează cel putin: proceduri de înregistrare a ofertelor si a comenzilor, modul de desfăsurare a sedintelor de tranzactionare si de licitatii, proceduri de efectuare a tranzactiilor si de atribuire a contractelor si proceduri de diseminare a informatiilor.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 24. – (1) Consiliul de administratie al bursei de mărfuri constată abaterile disciplinare si aplică amenzi ca sanctiuni principale în cazul încălcării regulamentelor bursei de mărfuri pe care aceasta le-a emis în temeiul dreptului său la autoreglementare.

(2) Nivelul amenzilor, ca sanctiuni principale, se stabileste prin regulamentele bursei de mărfuri.

(3) Consiliul de administratie al bursei de mărfuri poate, de asemenea, decide excluderea sau suspendarea pe o perioadă determinată a unui membru actionar, membru afiliat sau a unui client al bursei, ca sanctiune disciplinară complementară.

(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile si pentru abaterile săvârsite de broker sau de un agent de bursă, în conditiile în care acestea nu constituie infractiuni.

(5) Regulamentele bursei de mărfuri contin cel putin următoarele prevederi exprese privind fapte ce constituie încălcări disciplinare ale activitătii desfăsurate în legătură  cu pietele administrate de bursa de mărfuri:

a) negocierea unei oferte fără dreptul de tranzactionare obtinut de societatea de brokeraj de la consiliul de administratie al bursei de mărfuri;

b) negocierea unei oferte în mod discretionar, fără acordul clientului;

c) lipsa unei evidente separate în registrele contabile ale unei societăti de brokeraj între tranzactiile efectuate în cont propriu si tranzactiile efectuate în contul unor terti sau între contractele încheiate în cont propriu si contractele încheiate în contul unor terti, precum si în cazul în care prestarea serviciilor se efectuează printr-un departament, lipsa unei evidente separate între registrele contabile ale societătii de brokeraj în ansamblu si ale departamentului în special;

d) transmiterea si folosirea în interes propriu a informatiilor privilegiate si/sau confidentiale, asa cum sunt acestea definite în legislatia pietei de capital, primite de la un client;

e) primirea sau negocierea unei oferte în contul unei persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) negocierea unei oferte sau efectuarea unei tranzactii, respectiv a unui contract, de către o societate de brokeraj, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client al său sau unui membru actionar ori  iliat al bursei de mărfuri ori unui client al bursei;

g) transmiterea unei oferte de către o societate de brokeraj altei societăti de brokeraj, fără acordul clientului;

h) neîndeplinirea obligatiilor asumate în urma participării unui membru actionar, membru afiliat ori a unui client pe una sau mai multe piete administrate de bursa de mărfuri.

(6) Consiliul de administratie al bursei de mărfuri constată si aplică sanctiuni disciplinare si în cazul săvârsirii uneia dintre următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, acestea nu constituie infractiuni:

a) manipularea sau încercarea de manipulare a preturilor tranzactiilor efectuate pe pietele administrate de bursa de mărfuri;

b) cumpărarea sau încercarea de a deveni cumpărător într-un contract de bursă în asa fel încât să se obtină controlul pretului acestuia sau să se încerce acest lucru;

c) furnizarea cu intentie de raportări false, confuze sau lipsite de precizie si/sau informatii de piată care influentează ori pot să influenteze preturile mărfurilor.

(7) În conditiile în care abaterile prevăzute la alin. (6) nu constituie infractiuni, acestea vor fi sanctionate prin amendă si suspendarea sau excluderea membrului actionar, a membrului afiliat ori a clientului de la tranzactionare sau licitare, în functie de gravitatea faptei, potrivit regulamentelor operationale ale bursei de mărfuri.

(8) Sanctiunile prevăzute la alin. (7) sunt aplicabile si pentru abaterile săvârsite de broker sau de un agent de bursă, în conditiile în care acestea nu constituie infractiuni.

Art. 25. – (1) Sanctiunile prevăzute la art. 24 alin. (3) constau în:

a) suspendarea temporară a dreptului de tranzactionare pentru o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni sau retragerea dreptului de tranzactionare pentru un membru actionar, un membru afiliat ori pentru un client al bursei;

b) excluderea unui membru afiliat sau denuntarea unilaterală de către bursa de mărfuri a contractului de prestări servicii încheiat cu una dintre persoanele prevăzute la art. 22 alin. (2) ori retragerea dreptului de tranzactionare unui client al bursei, în cazul săvârsirii unor abateri grave de la regulamentele operationale si de la normele emise de consiliul de administratie al bursei de mărfuri, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client în contul căruia a operat sau bursei de mărfuri.

(2) Săvârsirea faptelor prevăzute de regulamentele bursei de mărfuri se constată de membrii consiliului de administratie al bursei de mărfuri sau de persoanele desemnate de acesta, precum si de coordonatorul sedintelor de bursă.

(3) Deciziile de sanctionare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) de către consiliul de administratie al bursei de mărfuri, sub semnătura presedintelui, pe baza actelor de constatare si a probelor administrate, si îsi produc efectele de la data comunicării lor.

(4) Deciziile de sanctionare se comunică făptuitorului în termen de 30 de zile de la data adoptării lor.

(5) Deciziile de aplicare a sanctiunilor, emise de consiliul de administratie al bursei de mărfuri, pot fi atacate, începând cu data comunicării lor, în termen de maximum 30 de zile, la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(6) Sumele provenite din sanctiunile aplicate vor fi utilizate cu prioritate pentru despăgubirea părtii prejudiciate, acolo unde este cazul, sau pentru modernizarea si dezvoltarea bursei de mărfuri.

(7) Deciziile de sanctionare sunt făcute publice prin afisare la sediul bursei de mărfuri, publicate într-un ziar de răspândire natională, precum si pe site-ul bursei de mărfuri.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26. – (1) Litigiile apărute în legătură cu modul de negociere a unei oferte, precum si în legătură cu un contract de bursă se solutionează de Camera arbitrală a bursei de mărfuri, în situatia în care părtile convin în acest sens.

(2) În măsura în care nu intervine conventia părtilor, competenta de solutionare revine instantelor de drept comun.

(3) Camera arbitrală a bursei de mărfuri se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile cărtii a IV-a din Codul de procedură civilă.

(4) Până la functionarea Camerei arbitrale a bursei de mărfuri, litigiile prevăzute la alin. (1) vor fi solutionate de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României.

Art. 27. – (1) Bursele de mărfuri sunt obligate să păstreze cel putin 5 ani evidenta tranzactiilor si a contractelor încheiate pe pietele administrate. Evidentele pot fi verificate oricând, la cererea Colegiului de conducere al C.C.I.R. sau a unei instante judecătoresti.

(2) Orice societate de brokeraj sau broker are obligatia:

a) să întocmească documentele si să tină evidentele activitătii sale de societate de brokeraj sau de broker si ale tranzactiilor sale, precum si ale tranzactiilor clientilor săi;

b) să întocmească si să păstreze cel putin 5 ani rapoarte cu privire la activitatea desfăsurată pe pietele administrate de bursa de mărfuri;

c) să pună aceste registre si evidente la dispozitie consiliului de administratie al bursei de mărfuri si/sau Colegiului de conducere al C.C.I.R.

Art. 28. – (1) Colegiul de conducere al C.C.I.R. avizează, supraveghează, controlează si sanctionează bursele de mărfuri, membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei care detin dreptul de tranzactionare pe pietele administrate de o bursă de mărfuri, astfel:

a) avizează regulamentele operationale ale bursei de mărfuri;

b) controlează respectarea legislatiei si a regulamentelor emise de bursa de mărfuri;

c) în situatia în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate retrage avizul dat asupra unuia sau mai multor regulamente;

d) în situatia în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise de bursa de mărfuri, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate suspenda dreptul de tranzactionare al membrului actionar, poate suspenda dreptul de tranzactionare sau exclude de la tranzactionare membrul afiliat ori poate retrage dreptul de acces unui client al bursei.

(2) Pe perioada retragerii avizului asupra unui regulament, nu se pot desfăsura activitătile specificate în regulamentul pentru care a fost retras avizul. Retragerea avizului nu aduce atingere obligatiilor în curs de executare asumate potrivit prevederilor respectivului regulament.

(3) Regulamentele operationale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Colegiul de conducere al C.C.I.R., sunt publicate pe site-ul bursei de mărfuri.

Art. 29. – Societătile de bursă si societătile de brokeraj existente, care se află în diverse stadii de autorizare si care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 1 alin. (4) si la art. 13, au obligatia să se reorganizeze, în vederea încadrării în prevederile prezentei legi, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 29 ianuarie 2006, sub sanctiunea dizolvării acestora sau a eliminării din obiectul de activitate a acelor prevederi ce intră sub incidenta prezentei legi, respectiv sub sanctiunea neacceptării la tranzactionare într-o bursă de mărfuri.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2005.

Nr. 357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind bursele de mărfuri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind bursele de mărfuri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2005.

Nr. 1.254.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 “Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 023-05 “Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 3-01-98 “Standuri cu role pentru sistemul de frânare al vehiculelor rutiere“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Normei de metrologie legală NML 3-01-98 “Standuri cu role pentru sistemul de frânare al vehiculelor rutiere“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 315.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 062-05 “Instalatii pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 062-05 “Instalatii pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Procedura de încercare/verificare metrologică P 151-01 “Instalatie pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a Procedurii de încercare/verificare metrologică P 151-01 “Instalatie pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 316.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 039-05 “Electroencefalografe“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 039-05 “Electroencefalografe“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 10-01-94 “Verificarea metrologică a electroencefalografelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a Normei NTM 10-01-94 “Verificarea metrologică a electroencefalografelor“, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 317.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 “Contoare de energie termică“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 006-05 “Contoare de energie termică“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 4-06-01 “Contoare de energie termică“ si Norma tehnică de metrologie NTM 3-159-94 “Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 318.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 077-05 “Higrometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 077-05 “Higrometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 8-10-99 “Higrometre electronice“, NML 9-06-95 “Psihrometre cu aspiratie“ si Norma tehnică de metrologie NTM 9-35-94 “Verificarea metrologică a higrometrelor cu punct de rouă cu comprimarea gazului“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementărilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 319.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 060-05 “Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice si măsurarea cuplului mecanic. Partea I. Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 060-05 “Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice si măsurarea cuplului mecanic. Partea I. Masini/aparate pentru încercarea materialelor la solicitări mecanice“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-08-97 “Masini de încercare statică a materialelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a normei prevăzute la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestei norme, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice si după reparatii.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 320.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 050-05 “Sisteme/echipamente de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 050-05 “Sisteme/echipamente de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste procedurile de încercare/verificare metrologică P1-96 “Masini de timp utilizate în centrele telefonice tip TW- 55“, P20-97 “Echipamente de taxare din centralele digitale tip DRX-4“, P 37-97 “Echipamente de contorizare după durată pentru convorbiri telefonice tip TTA-IDT ALSTON“, P 55-98 “Echipamente de taxare după durată a convorbirilor telefonice în centralele telefonice digitale tip ALCATEL 1000 E 10 (OCB283)“, P 71-99 “Echipamente de taxare a convorbirilor telefonice din centralele telefonice automate tip STAREX IMS“, P164-02 “Echipament de măsurare si taxare a convorbirilor telefonice pentru telefonia mobilă, din centrala telefonică tip AXE10 ERICSSON si tip AXE810 ERICSSON“, P 168-02 “Echipament de taxare după durată a comunicatiilor telex din centralele telegrafice tip DK-TLXSW“, P 204-03 “Echipament de taxare după durată a convorbirilor telefonice tip ARRAY 3000“, P221-03 “Sistem de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice prin retea Internet Protocol, tip Gatekepeer 1000 Vocaltec–VGKFTDC“, P 206-04 “Echipament de taxare a convorbirilor telefonice după durată tip INFONOVA BILLING SYSTEM“, P 211-04 “Sistem de măsurare si taxare a convorbirilor telefonice tip TTS 2000“ si P 227-05 “Echipament de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice, din sistem digital de acces în retea, tip TA-IS“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementărilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială la introducerea pe piată si punerea în functiune;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în utilizare, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Se abrogă Norma de metrologie legală NML 1-12-99 “Echipament ceasornic-generator de impulsuri de tarif din centralele telefonice automate analogice urbane“.

Art. 5. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 321.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 007-05 “Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de lichide, altele decât apa“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 007-05 “Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de lichide, altele decât apa“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 1-04-01 “Distribuitoare de carburanti auto“ si NML 4-04-01 “Termometre cu rezistentă din platină“, normele tehnice de metrologie NTM 1-119/2-83 “Verificarea metrologică prealabilă a contoarelor pentru măsurarea volumelor de lichide industriale, NTM 3-131-82 “Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor si manovacuummetrelor cu semnal de iesire unificat pneumatic (traductoare pneumatice)“, NTM 3-160-83 “Verificarea metrologică a traductoarelor pneumatice de diferentă de presiune“, NTM 3-161-83 “Verificarea metrologică a traductoarelor electronice de diferentă de presiune“ si procedurile P 176-02 “Sistem de măsurare a cantitătilor de produse petroliere SP-1 Arpechim si SP-2 Arpechim“, P 46-98 “Contoare cu tambur pentru alcool si dispozitivele lor complementare“, P 34-97 “Procedură de verificare pentru calculatoarele de debit cu unitate de achizitie de date, tip CUAD/u EMC-xy fabricatie S.C. Microsim S.R.L. Timisoara“, P 68-99 “Calculatoare de debit“, P 207-04 “Adaptoare de temperatură“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementărilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială la introducerea pe piată si punerea în functiune;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în utilizare, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 322.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 043-05 “Butirometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 043-05 “Butirometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-121-87 “Verificarea metrologică a butirometrelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normei prezentate a art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială la introducerea pe piată si punerea în functiune;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în utilizare, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 323.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 “Transformatoare pentru măsurare“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 026-05 “Transformatoare pentru măsurare“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 5-03-97 “Transformatoare de curent pentru măsurare“ si NML 5-04-99 “Transformatoare de tensiune pentru măsurare“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor si procedurilor prezentate la art. 2, prin mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 324.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 019-05 “Viscozimetrie“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 019-05 “Viscozimetre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele tehnice de metrologie NTM 8-02-86 “Verificarea metrologică a viscozimetrelor din sticlă cu tub capilar“, NTM 8-02a-86 “Verificarea metrologică a viscozimetrelor cu bilă căzătoare în tub înclinat (tip Hoppler)“, NTM 8-07-80 “Verificarea metrologică a viscozimetrelor cu corp rotitor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 325.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 016-05 “Planimetre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 016-05 “Planimetre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-11-97 “Planimetre“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normei mentionate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 326.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii nr. 13 din 7 decembrie 2005 a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea tarifelor privind activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.278 din 30 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 si 6.5 vor avea următorul cuprins:

“6.1 Planuri si hărti digitale pe suport magnetic (informatii fisier plan/hartă 40 lei (RON) raster alb/negru)

6.2. Planuri si hărti digitale pe suport magnetic (informatii fisier plan/hartă 80 lei (RON raster color)

6.3 Planuri si hărti vectoriale pe suport magnetic fisier plan/hartă 120 lei (RON)

6.4 Planuri si hărti numerice, pe suport magnetic, obtinute hectarul 300 lei (RON) din ridicări topografice în intravilan

6.5 Planuri si hărti numerice, pe suport magnetic, obtinute hectarul 50 lei (RON)“ din ridicări topografice în extravilan

2. După punctul 6.5 se introduc punctele 6.6, 6.7, 6.8 si 6.9, cu următorul cuprins:

“6.6 Ortofotoplanuri alb-negru fisier plan/hartă 40 lei (RON)

6.7 Ortofotoplanuri color fisier plan/hartă 80 lei (RON)

6.8 Fotograme aeriene alb-negru fotogramă 70 lei (RON

6.9 Fotograme aeriene color fotogramă 100 lei (RON)“

3. Punctul 8.11 va avea următorul cuprins:

“8.11. Serviciul de înscriere acte de adjudecare, hotărâri Imobil (corp de 100 lei (RON) + judecătoresti sau alte acte translative ale dreptului proprietate) 1% din de proprietate si eliberare extras de carte funciară valoarea pentru informare din act, dar nu mai putin decât valoarea de impozitare 100“

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 decembrie 2005.

Nr. 1.090.