MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

356. – Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

1.178. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.450. – Hotărâre privind transmiterea unui obiectiv de investitii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

1.475. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

363. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Planului national privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006–2008 si a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat în protectia si îngrijirea persoanei adulte cu handicap

 

1.256. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – (1) Se ratifică Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, intrat în vigoare la 28 februarie 1977 si semnat de România la Moscova, la 4 octombrie 2001, denumit în continuare Acord european.

(2) Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula următoarele declaratii:

a) potrivit dispozitiilor art. 2 din Acordul european, se desemnează Ministerul Justitiei ca autoritate centrală expeditoare si autoritate centrală primitoare;

b) potrivit dispozitiilor art. 13 paragraful 1 din Acordul european, se exclude în întregime aplicarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 lit. b).

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 356.

 

ACORD EUROPEAN

asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară*)

           


*) Traducere.

 

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

apreciind că este de dorit să se elimine obstacolele economice care împiedică accesul la justitie în materie civilă si să se permită persoanelor defavorizate din punct de vedere financiar o mai bună valorificare a drepturilor lor în statele membre,

convinse că instaurarea unui sistem de transmitere a cererilor de asistentă judiciară adecvat ar contribui la atingerea acestui scop,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Orice persoană având resedinta obisnuită pe teritoriul uneia dintre părtile contractante, care doreste să solicite asistentă judiciară în materie civilă, comercială sau administrativă pe teritoriul unei alte părti contractante, poate prezenta cererea sa în statul resedintei sale obisnuite. Acest stat este obligat să transmită cererea celuilalt stat.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe autorităti expeditoare care să transmită direct cererile de asistentă judiciară autoritătii străine desemnate, după cum urmează.

2. Fiecare parte contractantă desemnează, de asemenea, o autoritate centrală primitoare, însărcinată să primească cereri de asistentă judiciară provenind de la o altă parte contractantă si să le dea curs.

 

Statele federale si statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept au posibilitatea de a desemna mai multe autorităti centrale.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru ca toate documentele care, în opinia acestei autorităti, sunt necesare evaluării cererii să fie anexate la aceasta. De asemenea, autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru traducerea eventual necesară a documentelor.

Autoritatea expeditoare poate refuza transmiterea cererii în cazul în care aceasta i se pare în mod evident abuzivă.

2. Autoritatea centrală primitoare transmite dosarul autoritătii competente pentru a decide asupra cererii. Ea informează autoritatea expeditoare asupra tuturor dificultătilor referitoare la examinarea cererii, precum si asupra deciziei luate de autoritatea competentă.

 

ARTICOLUL 4

 

Documentele transmise conform prezentului acord sunt scutite de legalizare si de orice altă formalitate similară.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante nu pot percepe nici o remuneratie pentru serviciile aduse conform prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Sub rezerva altor întelegeri încheiate între autoritătile interesate ale părtilor contractante si a dispozitiilor art. 13 si 14:

a) cererea de asistentă judiciară si documentele anexate, precum si orice altă comunicare sunt redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale autoritătii primitoare ori sunt însotite de o traducere în această limbă;

b) fiecare parte contractantă trebuie totusi să accepte cererea de asistentă judiciară si documentele anexate, precum si orice comunicare, dacă acestea sunt redactate în limbile engleză sau franceză ori dacă sunt însotite de o traducere în una dintre aceste limbi.

2. Comunicările ce provin din statul autoritătii primitoare pot fi redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 7

 

În scopul facilitării aplicării prezentului acord, autoritătile centrale ale părtilor contractante se informează reciproc asupra dreptului intern în materie de asistentă judiciară.

 

ARTICOLUL 8

 

Autoritătile prevăzute la art. 2 sunt desemnate prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei în momentul în care statul respectiv devine parte la prezentul acord, conform dispozitiilor art. 9 si 11. Orice schimbare în privinta competentei acestor autorităti va face, de asemenea, obiectul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord este deschis semnării statelor membre ale Consiliului Europei, care pot deveni părti prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare ori aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data la care două state membre ale Consiliului Europei vor deveni părti la acesta conform dispozitiilor art. 9.

2. Pentru orice stat membru care îl va semna ulterior fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ori îl va ratifica, îl va accepta sau îl va aproba, prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data semnării ori a depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

ARTICOLUL 11

 

1. După intrarea în vigoare a prezentului acord, Comitetul Ministrilor Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la acesta.

2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va deveni efectiv la o lună după data depunerii sale.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să indice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezentul acord.

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în oricare alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentului acord, prin declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu indicat în declaratie si pentru care asigură relatiile internationale sau este abilitat să dispună. Extinderea devine efectivă la o lună după data primirii declaratiei.

3. Orice declaratie făcută conform paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveste orice teritoriu indicat în această declaratie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să declare excluderea aplicării în întregime sau partial a dispozitiilor art. 6 paragraful 1 lit. b). Nici o altă rezervă nu este admisă la prezentul acord.

2. Orice parte contractantă poate retrage în întregime sau partial rezerva pe care a făcut-o, prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Efectul rezervei va înceta la data primirii declaratiei.

3. Atunci când o parte contractantă prezintă o rezervă, orice altă parte poate aplica aceeasi rezervă în privinta acestei părti.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Orice parte contractantă având mai multe limbi oficiale poate, în vederea aplicării art. 6 paragraful 1 lit. a), să facă cunoscută, prin intermediul unei declaratii, limba în care cererea si documentele anexate trebuie să fie redactate sau traduse în vederea transmiterii lor în acele părti ale teritoriului său pe care le-a stabilit.

2. Declaratia prevăzută la paragraful precedent va fi adresată secretarului general al Consiliului Europei în momentul semnării prezentului acord de statul interesat sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare. Declaratia poate fi retrasă sau modificată în orice moment ulterior, conform aceleiasi proceduri.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveste, să denunte prezentul acord adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 16

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricărui stat care a aderat la prezentul acord:

a) orice semnătură fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) orice semnătură sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

c) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

d) orice declaratie primită privind aplicarea dispozitiilor art. 8;

e) orice dată de intrare în vigoare a prezentului acord, conform art. 10;

f) orice declaratie primită privind aplicarea dispozitiilor paragrafelor 2 si 3 ale art. 12;

g) orice rezervă făcută privind aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 13;

h) retragerea oricărei rezerve efectuate privind aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 13;

i) orice declaratie primită privind aplicarea dispozitiilor art. 14;

j) orice notificare primită în aplicarea dispozitiilor art. 15 si data la care denuntarea va deveni efectivă.

Drept care subsemnatii, autorizati în acest scop, am semnat prezentul acord.

Adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, în limbile franceză si engleză, ambele texte având aceeasi valoare, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia conformă fiecăruia dintre statele semnatare sau care au aderat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.178.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui obiectiv de investitii din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea obiectivului de investitii în curs de executie, bloc O1, scările II si III, situat în municipiul Turda, Piata Romană nr. 15, judetul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Art. 2. – Predarea-preluarea obiectivului de investitii transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul Administratiei si Internelor redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.450.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investitii care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

Locul unde este situat

obiectivul de investitii

care se transmite

Persoana juridică de

la care se transmite

obiectivul de investitii

Persoana juridică

la care se transmite

obiectivul de investitii

Caracteristicile tehnice

ale obiectivului de investitii

Valoarea

lucrărilor

executate

Municipiul Turda,

Piata Romană nr. 15,

bl. O1, sc. II si III,

judetul Cluj

Statul român – Ministerul

Administratiei si Internelor

Municipiul Turda –

Consiliul Local al

Municipiului Turda

• Suprafata construită la sol = 623,31 m2

• Suprafata terenului = 1.213,0 m2

• Scara II – 18 apartamente:

infrastructură, structură de rezistentă, sarpantă, învelitoare– 100 %; zidărie exterioară – 80%; zidărie interioară – 50%; instalatii sanitare – 10% – coloane

• Scara III – 10 apartamente:

infrastructură – 100%; structură de rezistentă – P+M+E1 – 30%

12.113.461.645 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în municipiul Timisoara, compus din clădire si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.475.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Timisoara,

str. Avram Imbroane nr. 54, judetul Timis

Statul român, Regia Autonomă de Transport Timisoara

Municipiul Timisoara,

Consiliul Local al Municipiului Timisoara, judetul Timis

Imobil compus din: D+P+1E si terenul aferent

Suprafata totală = 1.184 m2

Suprafata construită = 839 m2

Suprafata terenului = 345 m2

Suprafata desfăsurată = 2.013 m2

Teren înscris în C.F. 18.312

Nr. topo 4547

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului national privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006–2008 si a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat în protectia si îngrijirea persoanei adulte cu handicap

 

Având în vedere prevederile planului de actiune privind implementarea strategiei nationale, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006–2013,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Planul national privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006–2008 si Programa-cadru de instruire specifică a personalului implicat în protectia si îngrijirea persoanei adulte cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 363.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAN NATIONAL

privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006–2008

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMA-CADRU

de instruire specifică a personalului implicat în protectia si îngrijirea persoanei adulte cu handicap

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

Având în vedere prevederile Directivei Comisiei 2002/63/CE din 11 iulie 2002 pentru stabilirea metodelor comunitare de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în si pe produse de origine vegetală si animală si abrogarea Directivei 79/700/CEE,

având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001,

văzând Referatul de aprobare nr. 93.376 din 7 noiembrie 2005 al Directiei fitosanitare si pentru selectie vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodele de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide, conform prevederilor art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Metodele prevăzute în anexa nr. 1 se aplică prelevării de probe din plante si produse vegetale în vederea determinării nivelurilor de reziduuri de pesticide prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale.

Art. 3. – Procesul-verbal de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 1.048/2003 pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile referitoare la produsele de origine vegetală ale Directivei Comisiei 2002/63/CE din 11 iulie 2002 pentru stabilirea metodelor comunitare de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în si pe produse de origine vegetală si animală si aprobarea Directivei 79/700/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 187 din 16 iulie 2002.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 1.256.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODE

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator

pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Obiectiv

1.1. Probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în si pe plante si produse vegetale se prelevează în conformitate cu metodele descrise mai jos.

1.2. Obiectivul acestor proceduri de prelevare este de a permite obtinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacă sunt respectate nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale. În cazul în care nivelurile maxime de reziduuri nu sunt stabilite prin ordinul mentionat, se vor lua în considerare alte niveluri, cum ar fi cele stabilite de Comisia Codex Alimentarius. Metodele si procedurile stabilite le includ pe cele recomandate de Comisia Codex Alimentarius.

1.3. Probele se prelevează de către inspectorii fitosanitari din cadrul unitătilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

2. Principii

Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide stabilite în ordinul mentionat la pct. 1.2 se bazează pe datele privind buna practică agricolă, iar produsele agricole neprelucrate, ca si alimentele derivate din acestea, care respectă nivelurile maxime de reziduuri, trebuie să fie acceptabile din punct de vedere toxicologic.

Nivelul maxim de reziduuri pentru un produs de origine vegetală ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent într-o probă compozită, care a fost obtinută din mai multe unităti din produsul tratat si care trebuie să reprezinte nivelul mediu de reziduuri dintr-un lot. Nivelurile maxime admise se aplică la o probă vrac compusă, obtinută din una până la zece probe primare.

3. Definitia termenilor

În sensul prezentei anexe, următorii termeni se definesc astfel:

a) portiunea de analizat este o cantitate reprezentativă, de mărime adecvată, din materialul extras din proba de analizat, care permite măsurarea concentratiei reziduurilor. Pentru a extrage portiunea de analizat se poate utiliza un instrument de prelevare;

b) proba analitică reprezintă materialul pregătit pentru analiză, obtinut din proba de laborator prin separarea portiunii din produs care trebuie analizată1), urmată de amestecare, măcinare, tocare fină etc., în vederea extragerii portiunii de analizat cu o eroare minimă de prelevare.

La pregătirea probei analitice se vor lua în considerare prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 505/720/2005, care specifică partea din produs pentru care se stabilesc niveluri maxime de reziduuri, astfel că portiunea din produs care urmează să fie analizată poate include părti care, în mod normal, nu sunt consumate;

c) proba în vrac/proba reunită reprezintă proba reunită, combinată si bine omogenizată, obtinută din probele primare prelevate dintr-un lot.

Probele primare trebuie să contină suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelor de laborator din proba în vrac.

În cazul în care, în timpul colectării probei sau a probelor primare, se pregătesc probe de laborator separate, proba în vrac este suma probelor de laborator la momentul prelevării probelor din lot;

d) proba de laborator este proba expediată la laborator sau primită de laborator si reprezintă o cantitate reprezentativă de material extrasă din proba în vrac. Proba de laborator poate fi constituită din întreaga probă în vrac sau o portiune din aceasta. Pentru a obtine probele de laborator unitătile nu vor fi tăiate sau divizate. Se pot pregăti probe de laborator duplicat;

e) lotul este o cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, despre care inspectorul de prelevare stie sau presupune că are caracteristici comune, cum ar fi: origine, producător, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare, expeditor etc. Un lot suspect este un lot care, din orice motiv, este suspectat că ar contine un nivel excesiv de reziduuri. Un lot nesuspect este un lot pentru care nu există nici un motiv de suspiciune că ar contine un nivel excesiv de reziduuri. Dacă un transport de marfă este constituit din loturi care pot fi identificate ca provenind, de exemplu, de la diferiti cultivatori, fiecare lot va fi tratat separat. Un transport de marfă poate fi constituit din unul sau mai multe loturi. Dacă nu se poate stabili cu certitudine mărimea sau marginile/limitele fiecărui lot dintr-un transport mare, atunci fiecare serie de vagoane, camioane, cale de vapor poate fi considerată un lot separat. Un lot poate fi amestecat prin procese de fabricare sau de sortare;

f) proba primară/proba increment reprezintă una sau mai multe unităti luate dintr-un singur loc al lotului. Este de preferat ca locul din care se prelevează o probă primară din lot să fie ales prin sondaj, dar, dacă acest lucru nu este practic posibil, acesta se alege în mod aleatoriu din părtile accesibile ale lotului. Numărul de unităti necesare pentru a constitui o probă primară depinde de mărimea si numărul de probe de laborator cerute. Dacă se prelevează din lot mai mult de o probă primară, fiecare probă primară trebuie să contribuie în aceeasi proportie la proba în vrac.

Dacă unitătile sunt de dimensiuni medii sau mari, iar amestecarea probei în vrac nu ar permite obtinerea de probe de laborator reprezentative sau dacă unitătile (de exemplu, fructe moi) pot fi afectate prin amestecare, acestea pot fi împărtite aleatoriu, în momentul prelevării probelor primare, în probe de laborator duplicat. Dacă probele primare sunt prelevate la diferite intervale de timp în timpul încărcării sau descărcării unui lot, îpozitia“ de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care se realizează încărcarea sau descărcarea lotului.

Pentru a obtine probe primare unitătile nu vor fi tăiate sau divizate;

g) proba reprezintă una sau mai multe unităti selectate dintr-o populatie de unităti ori o portiune selectată dintr-o cantitate mai mare de material. Pentru ca o probă să fie reprezentativă pentru acel lot sau probă în vrac, se ia în considerare exclusiv continutul de reziduuri de pesticide pe care îl poate avea aceasta;

h) prelevarea este procedura utilizată pentru a extrage si constitui o probă;

i) instrumentul de prelevare este:

– un instrument cum ar fi o lingură, un căus, o sondă sau un cutit, utilizat pentru a preleva o unitate dintr-un material în vrac sau din ambalaje care sunt prea mari pentru a fi utilizate ca probe primare;

– un instrument ca divizorul de probe, utilizat pentru pregătirea unei probe de laborator dintr-o probă în vrac sau pentru pregătirea unei portiuni de analizat dintr-o probă analitică.

Instrumentele specifice de prelevare sunt descrise de standardele internationale ISO 950: Cereale – prelevare (boabe), ISO 951: Leguminoase uscate ambalate în pungi – prelevare si ISO 1839: Prelevare – ceai.

Pentru materiale cum ar fi frunze în vrac, poate fi considerată instrument de prelevare chiar mâna inspectorului care prelevează proba;

j) inspectorul de prelevare este o persoană instruită în procedurile de prelevare si, dacă este necesar, autorizată de către autoritătile competente pentru a preleva probe. Inspectorul de prelevare este responsabil cu toate procedurile care conduc la si care includ prepararea, ambalarea si expedierea probelor de laborator. Acesta trebuie să înteleagă că este necesar să respecte întocmai procedurile de prelevare specificate, să furnizeze toate informatiile despre probe si să colaboreze cu laboratorul care efectuează analizele;

k) mărimea probei reprezintă numărul de unităti sau cantitatea de material care constituie o probă;

l) unitatea este portiunea cea mai mică dintr-un lot, care trebuie prelevată pentru a constitui proba primară sau o parte din aceasta.

Unitătile sunt identificate astfel:

1. fructe si legume proaspete. Fiecare fruct sau legumă întreagă ori un grup din acestea (de exemplu, strugurii) va forma o unitate, exceptând cazurile în care acestea sunt mici. Unităti de produse mici, ambalate, pot fi identificate conform lit. b). Dacă un instrument de prelevare poate fi utilizat fără a afecta materialul, acesta poate servi la constituirea de unităti. Fructele sau legumele proaspete nu vor fi tăiate sau divizate pentru a obtine unităti;

2. produse ambalate. Cele mai mici ambalaje individuale vor fi considerate unităti. Dacă cele mai mici ambalaje sunt prea voluminoase, atunci materialul va fi prelevat ca produse în vrac, conform lit. c). Dacă cele mai mici ambalaje sunt foarte mici, un pachet de ambalaje poate forma o unitate;

3. materialele în vrac si pachetele mari care sunt prea voluminoase pentru a fi luate ca probe primare. În acest caz unitătile se obtin cu ajutorul unui instrument de prelevare.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de prelevare2)

 

4. Măsuri de precautie

4.1. Din fiecare lot care urmează să fie verificat se vor preleva probe separat.

4.2. În cursul prelevării si pregătirii probelor de laborator se iau măsuri pentru evitarea oricărei contaminări si deteriorări a acestora, care ar putea afecta rezultatele analitice.

5. Colectarea probelor primare

5.1. Numărul minim de probe primare care se prelevează dintr-un lot este stabilit în tabelul nr. 1.

5.2. Pe cât posibil, fiecare probă primară va fi prelevată dintr-un loc ales în mod aleatoriu din lot.

5.3. Probele primare trebuie să contină suficient material pentru a constitui probele de laborator cerute din lotul respectiv.

5.4. Instrumentele de prelevare necesare pentru cereale, leguminoase uscate si ceai sunt cele descrise în recomandările ISO prezentate la pct. 3 lit. i).

6. Pregătirea probei în vrac

6.1. Procedurile pentru pregătirea probei în vrac sunt descrise în tabelul nr. 2.

6.2. Probele primare trebuie combinate si bine amestecate, dacă este posibil, pentru a forma proba în vrac.

6.3. În cazul în care amestecarea pentru a forma proba în vrac este nepotrivită sau impracticabilă, se poate utiliza următoarea procedură alternativă. Dacă prin procesul de amestecare sau subdivizare a probei în vrac unitătile se pot deteriora si astfel vor fi afectate reziduurile ori dacă unitătile mari nu pot fi amestecate pentru a realiza o distributie uniformă a reziduurilor, atunci, în momentul prelevării probelor primare, unitătile trebuie repartizate aleatoriu în probe de laborator duplicat. În acest caz rezultatul care se va utiliza va reprezenta media rezultatelor valabile obtinute din probele de laborator analizate.

7. Pregătirea probei de laborator

7.1. Dacă proba în vrac este mai mare decât ar fi necesar pentru o probă de laborator, aceasta va fi divizată pentru a obtine o portiune reprezentativă.

7.2. Se poate utiliza un instrument de prelevare, împărtirea în sferturi sau alt proces corespunzător de reducere a volumului, însă unitătile de produse vegetale proaspete nu vor fi tăiate sau divizate.

7.3. Dacă este necesar, în această etapă se vor preleva probe de laborator duplicat sau acestea pot fi pregătite prin procedura alternativă descrisă mai sus.

7.4. Dimensiunile minime ale probelor de laborator sunt prezentate în tabelul nr. 2.

8. Procesul-verbal de prelevare

8.1. Inspectorul de prelevare trebuie să înregistreze natura si originea lotului, detinătorul, furnizorul sau transportatorul acestuia, data si locul prelevării si orice alte informatii relevante.

8.2. Se va înregistra orice deviere de la metoda de prelevare recomandată.

8.3. Fiecare probă de laborator va fi însotită de un exemplar semnat al procesului-verbal de prelevare, un alt exemplar va fi păstrat de inspectorul de prelevare, iar al treilea exemplar din formular va fi înmânat proprietarului lotului sau unui reprezentant al acestuia, indiferent dacă acesta va primi sau nu o probă de laborator.

8.4. Dacă procesele-verbale de prelevare sunt în format electronic, acestea vor fi distribuite acelorasi persoane mentionate mai sus si se va mentine o modalitate similară de înregistrare, verificabilă pentru audit.

9. Ambalarea si transmiterea probei de laborator

9.1. Fiecare probă de laborator va fi introdusă într-un container curat si inert, care să ofere o protectie adecvată împotriva contaminării, deteriorării si scurgerilor.

9.2. Containerul trebuie să fie etichetat si sigilat astfel încât să nu poată fi deschis sau să nu se poată îndepărta eticheta fără a se deteriora sigiliul si va fi însotit de procesul-verbal de prelevare.

9.3. Eticheta aplicată pe container contine următoarele date: a) felul probei;

b) destinatia probei.

9.4. În cazul în care este utilizat un cod de bare, se recomandă furnizarea si a informatiei alfanumerice.

9.5. Proba trebuie livrată către laborator cât mai curând posibil. Se va evita orice deteriorare a probelor în timpul transportului; fructele si legumele în stare proaspătă vor fi păstrate la rece, iar cele congelate trebuie să rămână ca atare.

10. Pregătirea probei analitice

10.1. Proba de laborator va primi un cod de identificare unic, care va fi trecut în fisa probei împreună cu data receptiei si cu greutatea probei.

10.2. Partea din produs care urmează să fie analizată3) (proba analitică) trebuie separată cât mai curând posibil.

10.3. Dacă nivelul de reziduuri trebuie calculat astfel încât să includă părtile care nu sunt analizate4), se va înregistra greutatea părtilor separate.

11. Pregătirea si depozitarea portiunii analitice

11.1. Dacă este cazul, proba analitică se va mărunti si se va amesteca pentru a permite extragerea portiunilor analitice reprezentative.

11.2. Mărimea portiunii analitice se va determina în functie de metoda de analiză si de eficacitatea amestecării.

11.3. Metodele de măruntire si amestecare vor fi înregistrate si nu trebuie să afecteze reziduurile prezente în proba analitică.

11.4. Dacă este cazul, proba analitică va fi prelucrată în conditii speciale, de exemplu la temperaturi sub 0sC, pentru a reduce la minimum efectele adverse.

11.5. În cazul în care prelucrarea ar afecta reziduurile si dacă nu există proceduri practice alternative, portiunea analitică poate fi constituită din unităti întregi sau segmente îndepărtate din unităti întregi.

11.6. Dacă portiunea analitică constă în câteva unităti sau segmente, este putin probabil să fie reprezentativă pentru proba analitică si este necesar să se analizeze un număr suficient de portiuni similare pentru a putea indica gradul de incertitudine al valorii medii.

11.7. Dacă portiunile analitice urmează să fie depozitate înainte de efectuarea analizei, metoda si perioada de depozitare nu trebuie să afecteze nivelul de reziduuri prezente.

11.8. Dacă este necesar, trebuie extrase portiuni suplimentare pentru confirmare.

12. Reprezentarea schematică

Reprezentarea schematică5) a procedurilor de prelevare descrise mai sus este prevăzută în anexa la prezentele metode.

13. Criterii pentru determinarea conformitătii

13.1. Rezultatele analitice trebuie să fie obtinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot si care sunt receptionate într-o stare corespunzătoare pentru analiză.

13.2. Rezultatele trebuie să fie însotite de date acceptabile privind controlul calitătii.

13.3. Dacă un reziduu depăseste nivelul maxim admis, se va confirma identitatea acestuia, iar concentratia sa va fi verificată prin analizarea uneia sau mai multor portiuni analitice suplimentare, prelevate din probă ori din probele de laborator initiale.

13.4. Nivelurile maxime admise se aplică la proba în vrac.

13.5. Lotul respectă nivelurile maxime admise de reziduuri numai dacă rezultatele analitice nu depăsesc valorile stabilite.

13.6. În cazul în care rezultatele pentru proba în vrac depăsesc nivelurile maxime admise, constatarea faptului că lotul nu respectă nivelurile maxime admise se face tinându-se seama de rezultatele obtinute, pornind de la una sau mai multe probe de laborator, si de acuratetea si precizia analizei, indicate de datele privind controlul calitătii6).


1) Clasificarea produselor alimentare de origine vegetală si portiunea din produs pentru care sunt stabilite nivelurile maxime de reziduuri sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 bis din 17 august 2005.

2) Dacă este necesar pot fi adoptate recomandările ISO pentru prelevarea cerealelor [ISO 950: Cereale – prelevare (boabe)] sau a altor produse transportate în vrac.

3) Partea din produs la care se aplică nivelul maxim prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 505/720/2005.

4) De exemplu, sâmburii fructelor sâmburoase nu sunt analizati, dar nivelul de reziduuri se calculează presupunând că acestia sunt inclusi în proba de analizat, dar nu contin reziduuri.

5) Reprezentarea schematică este preluată din documentul Comisiei Codex Alimentarius CAC/GL 33-1999, FAO, Roma, ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/GL_033e.pdf.

6) Proceduri pentru controlul calitătii pentru analiza reziduurilor de pesticide. Documentul SANCO/3103/2000. Amendamentele se găsesc pe site-ul Comisiei Europene.

 

Tabelul nr. 1*)

 

Tabelul nr. 21)

 

ANEXĂ*)

la metode

 

ANEXA Nr. 2

- model –

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

PROCES-VERBAL

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

Nr. .......... din .........., localitatea ..........

 

Subsemnatul ......................................., în calitate de inspector fitosanitar din cadrul ..........................................., atest că în ziua de .........., ora .........., s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în conformitate cu legislatia în vigoare, dintr-un lot de ........................................, în cantitate de ............................................. .

Datele de identificare ale lotului: ......................................................

.................................................................................................................................................................................

Cantitatea de probe prelevate a fost de .........................................

Prelevarea probelor a fost făcută de la agentul economic: persoană juridică/persoană fizică ....................................., cu sediul în .................................................., înmatriculat la Oficiul registrului comertului ................................................... sub nr. ............, codul fiscal ............................, reprezentat de domnul/doamna ......................................................, născut/născută la data de .................................. în localitatea .........................................., judetul/sectorul ..........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................................................., str. ............................................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judetul/sectorul ................................................, cu resedinta în ......................................................., legitimat/legitimată cu actul de identitate .......... seria ........ nr. ...................., eliberat de .................. la data de ...................

Mentiuni:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Inspector fitosanitar,

............................................................

Reprezentatul agentului economic,

............................................................