MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

335. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

1.152. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 578 din 3 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.449. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

1.471. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

1.472. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, judetul Mures

 

1.473. – Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Rosiori, Silistea, Salcia Tudor si Stăncuta, judetul Brăila

 

1.474. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

216. – Ordin al presedintelui Agentiei pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 46/2005, cu modificările ulterioare

 

1.230. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 

1.282. – Ordin al ministrului sănătătii pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

39. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 55 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

,,ORDONANTĂ

privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane“

2. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Dispozitiile prezentei ordonante se aplică transporturilor rutiere publice si în cont propriu, de mărfuri si de persoane, care se efectuează, integral sau partial, pe drumurile publice din România.“

3. La articolul I punctul 3, literele k), l) si m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“k) cartelă tahografică – cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital; aceste cartele permit identificarea de către tahograful digital a detinătorului cartelei sau a grupului căruia îi apartine detinătorul, precum si descărcarea si stocarea datelor. Cartela tahografică are o valabilitate de 5 ani si se eliberează de autoritatea competentă.

O cartelă tahografică poate fi de unul dintre următoarele tipuri:

1. cartela agentului economic autorizat – cartela eliberată unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat să monteze, să repare, să regleze si să verifice tahografe digitale. Această cartelă identifică detinătorul si permite încercarea si etalonarea aparatului de control si/sau descărcarea datelor din aparat;

2. cartela conducătorului auto – cartela eliberată unui anumit conducător auto. Această cartelă identifică conducătorul auto si permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

3. cartelă de control – cartela eliberată organismului de control abilitat prin legislatia în vigoare. Această cartelă identifică organismul de control si, eventual, persoana care efectuează controlul si permite accesul la datele stocate în memoria tahografului digital sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea si/sau descărcarea datelor;

4. cartela întreprinderii – cartela eliberată proprietarului sau detinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Această cartelă identifică întreprinderea si permite afisarea, descărcarea si imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere;

l) lucrător mobil – orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice si/sau în cont propriu si face parte din personalul implicat efectiv în operatiuni de transport rutier. Cursantii si stagiarii implicati efectiv în operatiuni de transport rutier sunt considerati lucrători mobili;

m) timp de muncă al lucrătorului mobil – perioada, cuprinsă între începutul si sfârsitul lucrului, în care lucrătorul mobil este implicat efectiv în operatiuni de transport rutier si îsi exercită functiile si atributiile si perioada în care acesta este la dispozitia angajatorului, neputând dispune liber de timpul său, fiind obligat să rămână la locul de muncă;“.

4. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct , punctul 71, cu următorul cuprins:

“71. Partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. – Întreprinderile care efectuează transport rutier public sau în cont propriu au următoarele obligatii:»“.

5. La articolul I punctul 9, litera g) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“g) să tină evidenta timpului de muncă al lucrătorilor mobili, să păstreze aceste evidente pentru o perioadă de 2 ani si să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii de pe aceste evidente cu privire la timpul de muncă.“

6. La articolul I punctul 10, literele a) si b) ale articolului 91 vor avea următorul cuprins:

“a) să respecte timpul de muncă, asa cum este stabilit prin prezenta ordonantă;

b) în cazul celor care lucrează pentru mai multi angajatori, să furnizeze în scris informatii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat.“

7. La articolul I punctul 11, litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei au obligatia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel putin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor si lucrătorii mobili care fac obiectul prezentei ordonante. Metodologia de control se va dispune printr-un ordin comun al celor doi ministri;“.

8. La articolul I punctul 12, literele l) si m) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“l) lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrărilor sau a registrelor de evidentă privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili;

m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidentă privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili pentru ultimii 2 ani;“.

9. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

131. La articolul 16, literele a), b), c), d), g) si h) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

«Art. 16. – (1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sanctionează după cum urmează:

a) cea de la lit. a), cu amendă de la 4.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;

b) cele de la lit. b) si n), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;

c) cele de la lit. c), g) si h), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;

d) cele de la lit. d) si i), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;

................................................................................................

g) cele de la lit. j) si k), cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;

h) cele de la lit. l) si m), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 3.500 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier.»“

10. La articolul I punctul 16, articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Contraventiile prevăzute în prezenta ordonantă se constată si se sanctionează de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

11. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

191. După articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 212, cu următorul cuprins:

«Art. 212. – Toate cheltuielile privind dotarea cu tahografe digitale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.152.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 578

din 3 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Asociatia PAS Fortop în Dosarul nr. 2.714/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a cautiunilor apartine competentei exclusive a legiuitorului. În acest sens este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.714/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002, exceptie ridicată de Asociatia PAS Fortop în dosarul mentionat, având ca obiect solutionarea cererii formulate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pentru obligarea autorului exceptiei la plata contravalorii pagubelor cauzate ca urmare a desfiintării unui contract de vânzare-cumpărare de actiuni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137/2002 contravin prevederilor art. 16 alin. (2) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie.

În legătură cu critica de neconstitutionalitate formulată prin invocarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constitutie, autorul exceptiei arată că “instanta constitutională s-a pronuntat, în mai multe rânduri, în sensul că statul român (si/sau autoritătile sale) nu poate avea, atunci când este parte într-un proces, mai multe drepturi decât orice altă persoană fizică sau juridică“. Cu toate acestea, se arată în continuare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului “are dreptul de a nu plăti taxa de timbru pe care orice altă persoană fizică sau juridică o datorează pentru a avea acces la justitie. Cu alte cuvinte, există cineva care este mai presus de lege [...]“.

Referitor la sustinerea încălcării dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, autorul exceptiei consideră că “nu poate fi vorba de echitate în conditiile în care reclamanta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului are dreptul de a cere obligarea noastră la plata oricărei sume de bani fără a plăti nimic drept taxă de timbru, în timp ce noi, pentru a ne putea formula pretentiile, suntem obligati să plătim taxe de timbru uriase. Egalitatea părtilor în fata justitiei este periclitată de textul legal care conferă Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului drepturi pe care nimeni altcineva nu le poate avea“.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitu- tionalitate, consideră că aceasta este neîntemeiată. În acest sens este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 461 din 2 decembrie 2003, nr. 24 din 27 ianuarie 2004, nr. 153 din 30 martie 2004, nr. 264 din 22 iunie 2004, nr. 532 din 7 decembrie 2004 si nr. 136 din 10 martie 2005, prin care s-a statuat că exonerarea de la obligatia de plată a taxelor judiciare de timbru este un atribut exclusiv al legiuitorului, a cărui exercitare nu afectează dreptul de proprietate privată si nici egalitatea în fata legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor legale criticate fată de art. 16 alin. (2) din Constitutie, că, “din interpretarea sistematică a dispozitiilor Legii fundamentale, reiese că stabilirea impozitelor, taxelor si contributiilor intră în competenta exclusivă a legiuitorului [...]“. Totodată, se apreciază că scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a cautiunilor, justificată de necesitatea protejării interesului general de accelerare a procesului de privatizare, precum si de faptul că taxele respective datorate de institutiile bugetare ar urma să constituie venituri tot la bugetul de stat, este în concordantă si cu imperativul protejării de către stat a intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară. În acelasi sens, mentionează în continuare Guvernul, “solutia normativă criticată este în acord si cu jurisprudenta Curtii Constitutionale potrivit căreia principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite“.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei că prevederile art. 401 din Legea nr. 137/2002 încalcă dispozitiile constitutionale “ce consacră liberul acces la justitie“, Guvernul consideră că este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale potrivit căreia nici o dispozitie constitutională nu prevede gratuitatea justitiei.

În sustinerea punctului său de vedere Guvernul mentionează considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 24 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere Avocatul Poporului consideră, referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea, prin dispozitiile criticate, a art. 16 alin. (2) din Constitutie, că îinstituirea de taxe si cautiuni în legătură cu procedurile judiciare reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta si-l exercită fie din ratiuni legate de descurajarea exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale – în cazul cautiunilor, fie în considerarea unor situatii concrete în care se impune gratuitatea serviciului public al justitiei, sau, dimpotrivă, stabilirea în sarcina părtilor din proces a unor obligatii fiscale – în cazul taxelor judiciare de timbru si al timbrului judiciar“. De asemenea, se arată că “[...] dispozitiile legale criticate dau expresie prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, potrivit cărora statul are obligatia să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară“.

În acest sens sunt mentionate deciziile Curtii Constitutionale nr. 153/2004 si nr. 136/2005. În legătură cu critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind încălcarea dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că “instituirea, prin dispozitiile legale indicate, a unor reguli privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru nu este contrară dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, dispozitii ce au fost introduse prin prevederile art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

– Art. 401: “Cererile formulate de institutia publică implicată, în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoresti si cu orice alte acte procedurale, efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie. Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei au următorul continut:

– Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“

Critica de neconstitutionalitate are la bază, în esentă, sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac venit la bugetul de stat, prevăzută de dispozitiile criticate, încalcă textele constitutionale mentionate, considerând că “egalitatea părtilor în fata justitiei este periclitată de textul legal care conferă Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului drepturi pe care nimeni altcineva nu le poate avea“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au constituit, în mai multe rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 136 din 10 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. 401 din Legea nr. 137/2002, constatând că nu sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. În cuprinsul deciziei s-a făcut referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, “în care s-a statuat că: «Instituirea de taxe si cautiuni în legătură cu procedurile judiciare reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta si-l exercită fie din ratiuni legate de descurajarea exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale – în cazul cautiunilor, fie în considerarea unor situatii concrete în care se impune gratuitatea serviciului public al justitiei sau, dimpotrivă, stabilirea în sarcina părtilor din proces a unor obligatii fiscale – în cazul taxelor judiciare de timbru si al timbrului judiciar.

Scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe în cazurile determinate de lege îsi are justificarea în strânsa legătură a actiunilor în justitie pentru care textul criticat prevede scutirea cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare), precum si în interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice. Astfel, dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia României, potrivit căruia statul are obligatia să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.»“

De asemenea, prin aceeasi decizie, Curtea a retinut, în acord cu practica sa anterioară, că “«instituirea de către legiuitor a unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru (scutiri de la plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi». În acest sens a amintit că, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, «Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege», astfel că legiuitorul este în drept să stabilească scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să aducă atingere principiului egalitătii în drepturi.

În consecintă, Curtea a retinut că art. 401 din Legea nr. 137/2002 nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât situatia juridică a părtilor din procesele respective nu este identică si nici similară, justificându-se în mod obiectiv si rational tratamentul juridic diferit în ceea ce priveste plata taxelor judiciare de timbru si a celorlalte taxe“.

Prin Decizia nr. 532 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, Curtea s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 în raport cu dispozitiile art. 1 alin. (3), ale art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 21 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 56 alin. (2) din Constitutie. În considerentele deciziei s-a retinut că, “anterior, în jurisprudenta sa, Curtea a stabilit, de prinicipiu, că reglementarea taxelor de timbru în justitie nu este contrară dreptului de liber acces la justitie, iar principiul egalitătii în fata legii nu este încălcat, în conditiile în care se pune problema scutirii de la plata taxelor de timbru pentru autorităti si institutii publice bugetare, tinându-se seama de faptul că taxele respective se fac venit la bugetul de stat“. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina modificarea jurisprudentei sale în materie, Curtea constată că solutiile si argumentele care au stat la baza deciziilor mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

În consecintă, Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu încalcă, sub nici o formă, prevederile art. 16 alin. (2) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Asociatia PAS Fortop în Dosarul nr. 2.714/2005 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 309/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare Autoritatea, are personalitate juridică si este organul de specialitate al administratiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, prin care acesta, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, îsi realizează atributiile în acest domeniu.

(2) Autoritatea este institutie publică, finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21–25, sectorul 1.

Art. 2. – Autoritatea îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. – Ministerul Educatiei si Cercetării exercită prin intermediul Autoritătii misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, în acord cu strategia si cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate pe aceste baze lărgirea patrimoniului national si international tehnologic si de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piata internă, europeană si pe piete globale, realizarea societătii informationale bazate pe cunoastere, satisfacerea nevoilor cetăteanului si cresterea calitătii vietii acestuia.

Art. 4. – Ministerul Educatiei si Cercetării are, prin intermediul Autoritătii, rolul si responsabilitatea:

a) de a asigura planificarea strategică si tactică;

b) de a defini obiectivele strategice si tactice;

c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizării obiectivelor;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquis-ul comunitar;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităti publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societătii civile si cu cetătenii;

g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea regională si locală, precum si pe cea a sectorului privat;

i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.

Art. 5. – În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educatiei si Cercetării exercită, prin intermediul Autoritătii, următoarele functii:

a) politică – functia de prezentare si armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetării-dezvoltă rii si inovării;

b) de strategie – prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

c) de administrare – prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează si evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) de monitorizare, evaluare si control al realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional-operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

f) de comunicare atât cu celelalte structuri ale administratiei publice, cât si cu societatea civilă si cu cetăteanul;

g) de cooperare internatională – prin care asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.

Art. 6. – (1) Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodică a politicilor si strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informatii în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării; stimularea cresterii constiintei publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării si inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea si, după caz, asigurarea editării, tipăririi si difuzării de publicatii sau de materiale specifice domeniului său de competentă;

c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;

d) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbtiei si difuziei acestora în rândul operatorilor economici si în economie în general; definirea, finantarea si implementarea de proiecte, de programe si de activităti, prin care se creează si se utilizează instrumente financiare si scheme de finantare pentru reducerea riscului pe piată al întreprinderilor, în special al celor mici si mijlocii; sustinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinantarea temelor care asigură parteneriate între unitătile de cercetare si operatorii economici;

e) definirea de politici de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului străin în domeniu;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sănătătii, educatiei, precum si din alte domenii;

g) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultatiei interne si internationale pentru domeniul său specific de competentă;

h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării si implementării de scheme de analiză si de monitorizare si evaluare a sistemuui cercetării tehnologice si inovării; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări si alte activităti similare în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică, si altele asemenea;

i) stimularea si monitorizarea participării României la programe si proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale în domeniu;

j) elaborarea si initierea de proiecte de acte normative si de reglementări în domeniu; crearea si dezvoltarea cadrului institutional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intră sub incidenta domeniului său de competentă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative si a reglementărilor promovate;

k) stimularea dezvoltării regionale si locale, precum si a coeziunii sociale, prin programe si proiecte de dezvoltare a cercetării stiintifice si dezvoltării tehnologice si de stimulare a inovării; stimularea, înfiintarea sau initierea înfiintării si dezvoltării de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea, inclusiv organizatii fără scop lucrativ sau patrimonial;

l) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetaredezvoltare si de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare;

m) exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă functionează unităti aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea si evaluarea de unităti specifice domeniului;

n) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, denumit în continuare Planul national, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin Planul national, în concordantă cu prioritătile politicilor economice si sociale ale Guvernului;

o) stimularea dialogului cu comunitatea stiintifică si cu alte structuri ale societătii civile; în acest sens, se consultă si se stimulează implicarea acestor structuri în mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea si implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

p) aprobarea regulamentului-cadru si a componentei Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ si, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;

q) evaluarea programelor cuprinse în Planul national si detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale Planului national si informarea Guvernului asupra realizării acestora;

r) stabilirea fondurilor destinate finantării programelornucleu si repartizarea acestor fonduri pe fiecare programnucleu;

s) elaborarea planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum si avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităti publice;

t) prognozarea, planificarea si programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării, cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competentă; utilizarea acestor resurse;

u) implementarea sistemului informativ national pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;

v) colaborarea cu organisme si cu organizatii nationale si internationale din domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

w) coordonarea de politici în domeniul proprietătii intelectuale si stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

x) coordonarea activitătii de participare a României la târguri, expozitii si la alte asemenea manifestări interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(3) Autoritatea, corespunzător obiectului său de activitate, reprezintă Ministerul Educatiei si Cercetării în toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu tertii.

Art. 7. – (1) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) În structura organizatorică a Autoritătii, prin decizie a presedintelui, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare de lucru.

Art. 8. – (1) În cadrul Autoritătii se organizează, la nivel de directie generală, Organismul intermediar pentru programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, denumit în continuare Organismul intermediar pentru cercetare.

(2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplineste atributiile delegate de Autoritatea de management pentru programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice si/sau de către autoritătile de plată, prin acordul părtilor implicate.

(3) Organismul intermediar pentru cercetare va functiona cu un număr de 60 de posturi în anul 2006, dintre care 35 de posturi în anul 2005.

(4) Numărul de posturi cu care functionează Organismul intermediar petru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru functionarea Autoritătii.

Art. 9. – (1) Numărul maxim de posturi pentru functionarea Autoritătii este de 136, exclusiv vicepresedintele.

(2) În anul 2005 Autoritatea va functiona cu un număr maxim de 111 posturi, exclusiv vicepresedintele.

(3) Statul de functii se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea presedintelui Autoritătii.

Art. 10. – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, care este secretarul de stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat. Vicepresedintele este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului educatiei si cercetării.

(2) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritătii se face conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 11. – (1) Presedintele Autoritătii are următoarele atributii principale:

a) asigură conducerea operativă a Autoritătii;

b) reprezintă Autoritatea în relatia cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, în conditiile legii;

c) angajează si concediază personalul unitătii, în conditiile legii;

d) încheie contracte individuale de muncă si dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si încetarea acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare;

e) exercită orice atributii care îi revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii si instructiuni, în conditiile legii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele poate delega dreptul de semnătură vicepresedintelui sau secretarului general.

Art. 12. – Presedintele Autoritătii reprezintă institutia în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

Art. 13. – Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 14. – (1) Autoritatea are un secretar general care este înalt functionar public, numit si salarizat conform prevederilor legale.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Autoritătii, continuitatea conducerii administrative si realizarea legăturilor functionale dintre structurile Autoritătii.

(3) Secretarul general îndeplineste si alte atributii stabilite prin decizie a presedintelui Autoritătii sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 15. – Pentru exercitarea atributiilor sale, Autoritatea este sprijinită de Colegiul consultativ, care se constituie si functionează conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 16. – (1) Pentru desfăsurarea activitătii, Autoritatea preia în administrare de la Ministerul Educatiei si Cercetării unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea are în dotare pentru activitătile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare si control.

Art. 17. – (1) Institutiile si unitătile care functionează în subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care functionează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Structurile organizatorice, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitătile subordonate se stabilesc prin decizie a presedintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unitătii.

(3) Numirea si eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unitătilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea presedintelui Autoritătii.

(4) Numirea si eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 se fac prin decizie a presedintelui Autoritătii.

(5) Numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie ale unitătilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea presedintelui Autoritătii.

Art. 18. – Personalul Autoritătii se constituie din personalul care a fost preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si din personal nou-angajat, în conditiile legii.

Art. 19. – Autoritatea poate să încheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu operatorii economici din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national ori international în domeniul său de activitate, în conditiile legii.

Art. 20. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 5 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.449.

 

ANEXA Nr.1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE SI UNITĂTILE

de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii/Localitatea

Sursa de finantare

1.

Institutul de Fizică Atomică – IFA Bucuresti*)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

2.

Institutul National de Informare si Documentare – INID Bucuresti**)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

3.

Agentia Spatială Română – ASR Bucuresti

Venituri proprii

4.

Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan“ – ICC RR Cluj-Napoca

Venituri proprii

5.

Institutul National de Inventică – INI Iasi

Venituri proprii

6.

Institutul de Medicină Comparată – IMC

Venituri proprii

7.

Centrul National de Management Programe – CNMP Bucuresti

Venituri proprii


*) Un număr de maximum 10 posturi pentru administrativ se finantează de la bugetul de stat.

**) Un număr de maximum 20 de posturi pentru bibliotecă se finantează de la bugetul de stat.

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTITUTELE NATIONALE

de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii/Localitatea

Sursa de finantare

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INÎ 2000 Bucuresti

Venituri proprii

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucuresti

Venituri proprii

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei – IGR Bucuresti

Venituri proprii

4.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie – INCDTP Bucuresti

Venituri proprii

5.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini Agricole si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA Bucuresti

Venituri proprii

6.

Institutul National de Cercetare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ – IFIN HH Bucuresti

Venituri proprii

7.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INFLPR Bucuresti

Venituri proprii

8.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iasi

Venituri proprii

9.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucuresti

Venituri proprii

10.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP Bucuresti

Venituri proprii

11.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucuresti

Venituri proprii

12.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată – INCEMC Timisoara

Venituri proprii

13.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEÎCOMAR Bucuresti

Venituri proprii

14.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice – INSB Bucuresti

Venituri proprii

15.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti

Venituri proprii

16.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea

Venituri proprii

17.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca

Venituri proprii

18.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – Cercetări Avansate – ICPE – CA Bucuresti

Venituri proprii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul

Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.471.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

1.

DC 142 A

DJ 173– Căciulata–Hagău

0+000–6+500

6,500

Drum vicinal

2.

DC 142 B D

J 173-Valea Uliesului-Valea Sânmartinului

0 +000–7+500

7,500

Drum vicinal

3.

DC 142 C

Pârâu Crucii(DN 15E) - Ulies

0+000–5+500

5,500

Drum vicinal

4.

DC 142 D

Râciu (DN 15E)–Nima Râciului

0+000–3+000

3,000

Drum vicinal

5.

DC 142 E

DJ 173 Sânmartinu de Câmpie–Cotorinau

0+000–2+000

2,000

Drum vicinal

6.

DC 142 F

DJ 173–Curete

0+000–1+200

1,200

Drum vicinal

7.

DC 142 G

Lenis (DJ 173)–Valea Seacă

0+000–1+800

1,800

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.472.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a drumului vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, judetul Mures

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungimea (km)

Indicativul nou

Drum vicinal

Mestera–Stânceni–Ciobotani

0+000–4+500

4,500

DC 164A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Rosiori, Silistea, Salcia Tudor si Stăncuta, judetul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Rosiori, Silistea, Salcia Tudor si Stăncuta, judetul Brăila, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexele nr. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.473.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a

comunelor Rosiori, Silistea, Salcia Tudor si Stăncuta, judetul Brăila

 

Încadrarea sectorului

Traseul drumului clasat

Pozitiile kilometrice

Lungimea de drum (km)

Indicativul nou

DC 29

Rosiori–Coltea

13+000–19+000

6,0

DJ 211 D

DC 6

Silistea–Mărtăcesti

0+000–5+400

5,4

DJ 221 C

DC 195

Salcia Tudor–DJ 202 A

17+750–19+400

1,65

DJ 202 G

DC 19

Stăncuta–Dunăre Bac

0+000–7+265

7,265

DJ 212 C

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.474.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

1.

DC 107 A

Mihesu de Câmpie–Cirhagău

0+000–3+500

3,500

Drum vicinal

2.

DC 107 B

Mihesu de Câmpie–Bujor

0+000–0+900

0,900

Drum vicinal

3.

DC 107 C

Răzoare (DC 107)–Săulita

0+000–3+000

3,000

Drum vicinal

4.

DC 107 D

Răzoare (DC 107)–Groapa Rădăii

0+000–3+300

3,300

Drum vicinal

5.

DC 107 E

Răzoare (DC 107)–Mogoaia

0+000–1+800

1,800

Drum vicinal

6.

DC 107 F

Răzoare (DC 107)–Stefanca

0+000–1+500

1,500

Drum vicinal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 46/2005, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 46/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“2. Bugetul Programului:

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este de 32.495.000 lei (RON), defalcat astfel:

– 32.475.000 lei (RON) pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN) beneficiarilor eligibili;

– 20.000 lei (RON) la dispozitia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli materiale si servicii: cheltuieli pentru derularea procedurii de achizitie publică, cheltuieli de promovare a Programului etc.).“

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 216.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. I. – Paragraful 3.4.1. al capitolului 3.4 din anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 si nr. 86 bis din 26 ianuarie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3.4.1. Scop

Pentru evacuarea în influentul unei statii de epurare orăsenesti, respectiv într-un receptor natural, valorile indicatorilor caracteristici levigatului trebuie să se încadreze în limitele stabilite de legislatia în vigoare privind protectia calitătii apelor.

În functie de conditiile locale specifice, caracteristicile levigatului si de receptorul în care se evacuează acesta, epurarea levigatului se realizează în două tipuri de instalatii, si anume:

– instalatie de epurare proprie depozitului, care să permită evacuarea levigatului direct în receptorul natural, cu respectarea legislatiei în domeniu privind valoarea indicatorilor de calitate a efluentului;

– instalatie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat într-o statie de epurare a apelor uzate orăsenesti, cu respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă de gospodărirea apelor si de operatorul de servicii publice.

Autoritatea competentă pentru protectia mediului poate aproba recircularea levigatului, cu conditia respectării stricte a cerintelor cantitative (volumul maxim de levigat care se poate recircula), calitative (concentratiile maxime admise ale indicatorilor caracteristici levigatului recirculat) si de monitorizare stabilite prin studii tehnice prealabile si numai pentru o perioadă determinată de timp, care nu poate depăsi 6 luni de la punerea în functiune a depozitului.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.230.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, editia a XVI-a, începând cu data de 16 decembrie 2005.

Art. 2. – Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării preturilor pentru medicamente sunt cele communicate de Banca Natională a României în data de 29 noiembrie 2005, valabile pentru data de 30 noiembrie 2005.

Art. 3. – Preturile cu ridicata maximale, precum si preturile cu amănuntul maximale ajustate sunt valabile până în data de 28 februarie 2006.

Art. 4. – Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii nr. 925/2005 pentru aprobarea ajustării/revizuirii preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, până în data de 15 decembrie 2005.

Art. 5. – În conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare, preturile cu amănuntul maximale vor fi afisate atât în moneda nouă, cât si în moneda veche.

Art. 6. – Este interzisă practicarea altor preturi peste nivelurile maximale ale preturilor cu amănuntul prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 925/2005 pentru aprobarea ajustării/revizuirii preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 16 decembrie 2005, cu exceptia art. 4, ale cărui prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2005.

Art. 9. – Directia generală farmaceutică si aparatură medicală, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, agentii economici importatori si distribuitori, Compania Natională “Unifarm“ si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2005.

Nr. 1.282.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna decembrie 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,5% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2005.

Nr. 39.