MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1090         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

334. – Lege pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine  publică si sigurantă natională

 

1.151. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

336. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

1.153. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

340. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

1.157. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

341. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

1.158. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

346. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

1.163. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

658. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio

 

1.276. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

“Art.1. – (1) Bunurile aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, scoase din functiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau ca materiale si piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării lor, astfel:

a) prin licitatie, selectie de oferte de pret sau negociere directă, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare institutie publică de apărare, ordine publică si sigurantă natională si aprobat de Guvern;

b) prin valorificarea directă, fără organizare de licitatie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel putin aceiasi parametri, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatori economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de constructii – cazare sau de resortul hrănirii, a uneltelor genistice, a echipamentului si a ambalajelor, potrivit regulamentului elaborat de fiecare institutie publică de apărare, ordine publică si sigurantă natională si aprobat de Guvern, sau în alte situatii aprobate de conducătorii acestor institutii, la propunerea sefului Statului Major General (similare);

c) prin transmitere fără plată la alte institutii publice sau la unităti de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, în conditiile legii.

(2) În sensul prezentei ordonante, prin sintagma bunuri scoase din functiune se întelege mjloacele fixe scoase din functiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de functionare, precum si alte bunuri materiale în starea în care se află, declasate sau clasate.

(3) Bunurile culturale mobile clasate conform legii, care sunt scoase din functiune, pot fi valorificate de institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională numai prin transmiterea, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor, pentru a fi repartizate institutiilor specializate sau unitătilor de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, după caz, pe bază de procesverbal de predare-preluare.

(4) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi valorificate numai după declansarea din oficiu si finalizarea procedurii de clasare, conform legii.

(5) Dezmembrarea bunurilor prevăzute la alin. (3) si (4), în vederea scoaterii din functiune si a valorificării lor, este interzisă.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 334.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.151.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste activităti autoritătile competente ale statului încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în scopul furnizării de servicii de transport adecvate.“

2. La articolul unic punctul 3, articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art.111. – (1) Compania natională care administează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, instalatiile de tractiune electrică si de electroalimentare si reteaua de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice către filialele sale, în vederea administrării acestora pentru desfăsurarea transporturilor publice de mărfuri si persoane.

(2) Compania natională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării si desfăsurării procesului de transport feroviar, aferente instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, închiriate filialelor sale.

(3) Conditiile de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.153.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 5, litera h) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“h) sume de bani acordate de către un tert societătii, pe baza unei conventii cu cumpărătorul;“.

2. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 261 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care obiectivele de investitii prevăzute în contract, cu exceptia investitiilor de mediu, nu mai corespund cerintelor pietei si cumpărătorul fundamentează necesitatea modificării acestora, în conditiile mentinerii cuantumului valoric, vânzătorul poate accepta modificarea prin act aditional, cumpărătorul nedatorând penalităti/ majorări de întârziere.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 340.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.157.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 341.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductil㓠pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.158.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare“

2. La articolul unic punctul 1, alineatele (5) si (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(5) Absolventii ciclurilor de studii universitare de licentă sau masterat pot ocupa posturi didactice în învătământul prescolar si preuniversitar obligatoriu, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învătământ, care nu detine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.

(6) Absolventii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învătământul liceal, postliceal sau universitar, cu conditia detinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

Personalul existent în sistemul de învătământ, care nu detine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani.“

3. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. După alineatul (6) al articolului 9 se introduc patru noi alineate, alineatele (7)–(10), cu următorul cuprins:

«(7) Programele de pregătire psihopedagogică sunt oferite de facultătile de psihologie si stiinte ale educatiei si de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, abilitate de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

(8) Facultătile de psihologie si stiinte ale educatiei pot organiza studii universitare de masterat didactic.

(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. Anual, Ministerul Educatiei si Cercetării aprobă cifrele de scolarizare pe specializări si programele de studii ale masteratului didactic.

(10) Diploma de masterat didactic, care contine un modul de specializare din domeniul apropiat licentei, dă dreptul exercitării profesiei didactice, în regim de completare de normă, în acel domeniu.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.163.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 52.164 din 21 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin posturile de inspectie la frontieră, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 779/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003, si Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001, cu completările ulterioare.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2002/349/EC ce stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 8 mai 2002, p. 6–30.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare cu 3 luni înainte de data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Prin exceptie, art. 4 din norma sanitară veterinară, precum si anexa la aceeasi normă vor intra în vigoare la 5 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio

 

În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta decizie are ca obiect reglementarea procedurii de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio.

(2) Prezenta decizie se aplică pentru:

a) frecventele radio din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente, utilizate pentru furnizarea de retele si/sau servicii de comunicatii electronice;

b) frecventele radio din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente, utilizate pentru furnizarea de retele de comunicatii electronice civile si/sau pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice.

(3) Prevederile prezentei decizii nu se aplică pentru:

a) categoriile de frecvente a căror utilizare este liberă, pentru anumite tipuri de aplicatii desemnate prin decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu respectarea specificatiilor tehnice de interfată radio, stabilite de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

b) benzile de frecvente radio atribuite, conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicatii în serviciul de amator;

c) frecventele radio alocate ambasadelor si misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul României; utilizarea frecventelor radio de către ambasadele si misiunile diplomatice aflate pe teritoriul României va respecta procedura si conditiile armonizate la nivel european, precum si prevederile acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 2. – (1) Abrevierile din cuprinsul prezentei decizii au următoarele semnificatii:

a) IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

b) ANRC – Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii;

c) TNABF – Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente;

d) OUG nr. 79/2002 – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) OG nr. 34/2002 – Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

(2) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) licentă de utilizare a frecventelor radio – actul administrativ prin care IGCTI acordă unei persoane, autorizată în conditiile legii de către ANRC să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radio/benzi de frecvente radio, în conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor conditii tehnice si operationale, pentru o perioadă limitată;

b) autorizatie de asignare a frecventelor radio – actul administrativ, anexă a licentei de utilizare a frecventelor radio, prin care IGCTI asignează frecvente radio/benzi de frecvente radio, în conditiile stabilite prin licenta de utilizare a frecventelor radio.

(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 79/2002, la art. 2 din OG nr. 34/2002 si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 3. – (1) IGCTI acordă licentele de utilizare a frecventelor radio prin procedură de încredintare directă ori prin procedură de selectie, competitivă sau comparativă, cu respectarea principiilor obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.

(2) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în cadrul procedurii de încredintare directă se face în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri, întocmită cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în cadrul procedurii de selectie competitivă sau comparativă se face în cel mult 8 luni de la data initierii procedurii.

(4) Termenele prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international la care România este parte, referitor la utilizarea spectrului de frecvente radio.

Art. 4. – (1) Nu este necesară licentă de utilizare a frecventelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicatii care functionează în regim de receptie, cu exceptia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care operează în cadrul unor retele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile stiintifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spatială, exploatare spatială), radioastronomie;

b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la tărm/la sol si operează în asociere cu nave/aeronave.

(2) Nu este necesară autorizatie de asignare a frecventelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicatii care functionează în regim de receptie, cu exceptia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care fac parte integrantă din retele ce includ statii de emisie (în sensul că prin retelele respective nu se pot furniza servicii de comunicatii electronice în absenta acestor echipamente de receptie);

b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.

(3) Nu este necesară licentă de utilizare a frecventelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicatii care functionează în regim de emisie sub controlul unei retele de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio, cu exceptia terminalelor care operează într-o retea din cadrul serviciilor de comunicatii prin satelit pentru care nu există licentă de utilizare a frecventelor în vederea furnizării de servicii prin intermediul acesteia în România.

(4) Nu este necesară autorizatie de asignare a frecventelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicatii care functionează în regim de emisie sub controlul unei retele de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio si pentru care există licentă de utilizare a frecventelor, cu următoarele exceptii:

a) terminale care operează sub controlul unor retele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit;

b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la tărm/la sol în asociere cu acestea.

Art. 5. – (1) Procedura de selectie competitivă sau comparativă este aplicată în următoarele situatii:

a) când spectrul de frecvente radio disponibil pentru o anumită aplicatie, destinată publicului, sau piata de comunicatii electronice limitează competitia;

b) când nu există posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru acelasi tip de aplicatie, în aceeasi zonă geografică, ce utilizează spectrul de frecvente radio;

c) ori de câte ori strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radio impun această măsură.

(2) Benzile de frecvente pentru care se organizează selectii competitive sau comparative sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(3) Stabilirea etapelor, a termenelor si a conditiilor de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio în cadrul unei proceduri de selectie competitivă sau comparativă se face individual pentru fiecare bandă de frecvente supusă procedurii de selectie, prin decizie a presedintelui IGCTI.

(4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) IGCTI acordă licentele de utilizare a frecventelor radio prin procedura de încredintare directă.

Art. 6. – În functie de tipul retelelor sau al serviciilor de comunicatii electronice solicitate si de serviciul de radiocomunicatii în care acestea se încadrează, având în vedere strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radio, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licentă se poate concretiza în alocări de canale radio/benzi de frecvente pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvente/benzi de frecvente.

Art. 7. – (1) În cazul licentelor de utilizare a frecventelor radio ce contin alocări în serviciul mobil terestru si serviciul fix, emiterea si modificarea autorizatiilor de asignare a frecventelor radio se realizează în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) Modificarea conditiilor tehnice si operationale din cuprinsul licentelor mentionate la alin. (1) este posibilă în conformitate cu prevederile art. 17 sau 18.

(3) În cazul licentelor de utilizare a frecventelor radio ce contin alocări în alte servicii de radiocomunicatii decât cele din serviciul mobil terestru sau din serviciul fix, precum si al celor care contin asignări, emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 9–11, 13 si 14.

Art. 8. – (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio stabileste conditiile tehnice si operationale în care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin aceasta; aceste conditii vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proportionale si transparente.

(2) Licenta de utilizare a frecventelor radio cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de retea sau de serviciu de comunicatii electronice, termenul de valabilitate, frecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate sau alocate, aria furnizării retelei sau serviciului de comunicatii electronice, conditii tehnice si operationale asociate, termenul de punere în functiune a retelei, oricare dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 79/2002, obligatii privind plata tarifelor în vigoare, precum si, după caz, alte obligatii ce decurg din legislatia în vigoare în domeniul comunicatiilor electronice.

(3) Autorizatia de asignare a frecventelor radio, anexă a licentei de utilizare a frecventelor radio si parte integrantă a acesteia, cuprinde datele de identificare a titularului, frecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate, datele tehnice asociate acestora, parametrii tehnici si operationali care definesc zona de serviciu si zona de protectie radioelectrică, pentru statiile de radiocomunicatii din componenta retelei, precum si alte date relevante.

(4) Termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio este de 5 ani de la data emiterii acesteia, cu exceptia:

a) licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate pentru retelele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;

b) licentelor de utilizare a frecventelor radio care se acordă prin proceduri de selectie competitivă sau comparativă;

c) licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate în benzi de frecvente radio pentru care reglementările tehnice în vigoare impun un termen mai scurt.

 

CAPITOLUL II

Emiterea si modificarea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

SECTIUNEA 1

Emiterea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

Art. 9. – (1) În vederea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radio, solicitantul va depune la IGCTI o cerere având continutul-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, pentru persoanele juridice, în mod obligatoriu de următoarele:

a) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii si care să contină cel putin mentiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de functionare, actionariat si starea de faliment;

b) certificatul-tip, emis în conditiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza retele publice sau servicii de comunicatii electronice;

c) documentatia tehnică care sustine solutia propusă de realizare a retelei de comunicatii electronice în baza conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile si tinând cont de serviciul de radiocomunicatii în care se încadrează aplicatia solicitată.

Continutul documentatiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, în cazul persoanelor fizice autorizate si în cazul asociatiilor si fundatiilor care functionează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, în mod obligatoriu de următoarele:

a) autorizatie, în cazul persoanelor fizice autorizate; certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

b) certificatul de înregistrare fiscală;

c) extras de registru, în cazul persoanelor fizice autorizate, în original, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii si care să contină cel putin mentiuni referitoare la: atribute de identificare legală, datele de identificare a persoanei fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, activitatea principală, durata de valabilitate a autorizatiei de functionare, mentiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizatiei, existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) certificatul-tip, emis în conditiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza retele publice sau servicii de comunicatii electronice;

e) documentatia tehnică care sustine solutia propusă de realizare a retelei de comunicatii electronice în baza conditiilor tehnice stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile si tinând cont de serviciul de radiocomunicatii în care se încadrează aplicatia solicitată; continutul documentatiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, în cazul persoanelor fizice, în mod obligatoriu de următoarele:

a) copia actului de identitate;

b) certificatul-tip, emis în conditiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza retele publice sau servicii de comunicatii electronice;

c) documentatia tehnică care sustine solutia propusă de realizare a retelei de comunicatii electronice în baza conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile si tinând cont de serviciul de radiocomunicatii în care se încadrează aplicatia solicitată; continutul documentatiei tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), b) si d) si alin. (4) lit. b) vor fi legalizate sau însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(6) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1)–(4) IGCTI va analiza documentatia tehnică si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va emite licenta de utilizare a frecventelor radio însotită de autorizatia/autorizatiile de asignare a frecventelor radio, conform continutului-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(7) Dacă în urma analizei cererii si documentatiei tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că solutia propusă nu corespunde conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, în termenul prevăzut la alin. (6) IGCTI va comunica solicitantului observatiile în acest sens.

Art. 10. – (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio nu va fi acordată în următoarele situatii:

a) nu există frecvente radio disponibile în conditiile solicitate;

b) nu sunt îndeplinite conditiile tehnice sau legale din domeniul comunicatiilor electronice;

c) solicitantii nu au achitat în totalitate tarifele si majorările de întârziere datorate IGCTI pentru alte drepturi de utilizare a spectrului de frecvente radio, dobândite anterior depunerii cererii, în temeiul legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice.

(2) În cazul în care se constată existenta unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.

Art. 11. – (1) Utilizarea efectivă a frecventelor radio este permisă numai după obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radio, respectiv a autorizatiei/autorizatiilor de asignare a frecventelor radio.

(2) Cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecventelor radio si cu respectarea termenului de punere în functiune a retelei titularul licentei de utilizare a frecventelor radio va depune la IGCTI o notificare privind punerea în functiune a retelei de comunicatii electronice, întocmită conform modelului prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru statiile de navă din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) si pentru statiile de aeronavă din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit).

(4) În situatia în care, ulterior punerii în functiune, datele cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (2) se modifică, titularul licentei de utilizare a frecventelor radio are obligatia de a comunica către IGCTI o nouă notificare, care să contină datele modificate.

Art. 12. – În cazul licentelor de utilizare a frecventelor radio care contin alocări de canale/benzi de frecvente pe o anumită arie geografică, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, pentru obtinerea autorizatiilor de asignare a frecventelor radio sau modificarea celor existente se vor parcurge etapele detaliate în continuare:

a) titularul acesteia va propune asignările efective pentru fiecare statie de radiocomunicatii din componenta retelei proprii de comunicatii electronice, în limitele alocărilor si în conditiile tehnice si operationale prevăzute în licentă, prin procedură directă de notificare către IGCTI, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de punerea în functiune a statiilor de radiocomunicatii; notificările mentionate anterior vor avea la bază studiul tehnic de compatibilitate electromagnetică dintre statiile componente ale retelei, realizat conform reglementărilor în vigoare;

b) IGCTI analizează notificările prevăzute la lit. a) si, în cazul în care este asigurată compatibilitatea electromagnetică cu asignările existente, emite autorizatiile de asignare a frecventelor radio;

c) în cazul în care parametrii propusi afectează functionarea altor retele de comunicatii electronice, IGCTI solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilitătii electromagnetice cu asignările existente;

d) în situatiile precizate la lit. c) emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor radio se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificati, în concordantă cu cerintele exprimate de către IGCTI.

Art. 13. – (1) Ulterior acordării licentei de utilizare a frecventelor radio, în cazul în care titularul îsi extinde reteaua de comunicatii electronice în sensul includerii de noi statii de radiocomunicatii si cu respectarea conditiilor tehnice si operationale din licentă, acesta va solicita emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor radio în mod corespunzător.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de documentatia tehnică care justifică extinderile respective.

(3) Pentru emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor radio se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 alin. (3)–(5).

Art. 14. – (1) Solicitantul se va adresa IGCTI în vederea determinării posibilitătilor legale si tehnice de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radio înainte de depunerea cererii si documentatiei prevăzute la art. 9, în următoarele situatii: serviciul fix, serviciul radiodeterminare (radionavigatie si radiolocatie), serviciul mobil terestru (numai pentru retelele nationale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecventelor radio), serviciul mobil maritim (numai pentru statii amplasate pe tărm), serviciul mobil aeronautic (numai pentru statii amplasate la sol).

(2) IGCTI comunică solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radio, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii solicitării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

Art. 15. – (1) În situatia modificării datelor de identificare a titularului licentei de utilizare a frecventelor radio, modificarea licentei se va face în baza unei cereri depuse la IGCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării respectivelor date.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile tuturor documentelor care certifică modificarea datelor de identificare.

(3) Copiile tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1) IGCTI va modifica licenta de utilizare a frecventelor radio.

Art. 16. – În cazul în care certificatul-tip emis de ANRC se modifică ulterior depunerii cererii, solicitantul va depune la IGCTI copia acestuia, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), în termen de 15 zile de la efectuarea modificărilor respective.

Art. 17. – (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radio ce a fost acordată prin procedură de încredintare directă se realizează în baza unei cereri din partea titularului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la IGCTI si va fi însotită în mod obligatoriu de memoriul justificativ si, după caz, de copiile tuturor documentelor care sustin modificările respective.

(3) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radio se realizează cu respectarea prevederilor art. 9–11, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Utilizarea frecventelor radio în conditiile tehnice si operationale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a licentei de utilizare a frecventelor radio.

(5) Prevederile art. 11 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. – (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radio care contin alocări în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix si care nu au fost acordate prin procedură de încredintare directă se realizează numai cu respectarea tuturor cerintelor ce au fost avute în vedere la acordarea initială a licentei de utilizare a frecventelor radio.

(2) Prevederile art. 17 alin. (2)–(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. – (1) Modificarea parametrilor tehnici si operationali cuprinsi în autorizatia de asignare a frecventelor radio se realizează în baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusă la IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de documentatia tehnică care justifică modificările respective.

(3) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2) IGCTI va analiza documentatia tehnică si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va emite autorizatia de asignare a frecventelor radio.

(4) Utilizarea frecventelor radio în parametrii tehnici si operationali modificati este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a autorizatiei de asignare a frecventelor radio.

(5) Prevederile art. 9 alin. (7) si ale art. 11 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. – (1) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radio, respectiv a autorizatiei de asignare a frecventelor radio, se poate realiza, la initiativa IGCTI, potrivit competentelor ce îi revin în conformitate cu legislatia în vigoare, în cazurile impuse de:

a) respectarea conditiilor privind utilizarea efectivă, ratională si eficientă a frecventelor radio;

b) evitarea interferentelor prejudiciabile;

c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internatională privind utilizarea frecventelor radio;

d) respectarea acordurilor internationale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecventelor radio;

e) rezolvarea situatiilor de criză de frecvente radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvente radio alocate pentru furnizarea retelei care face obiectul licentei;

f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicatiilor electronice si a politicii de gestionare a spectrului de frecvente radio; g) modificarea TNABF.

(2) IGCTI va informa titularul licentei cu privire la modificările ce trebuie operate în cadrul retelei de comunicatii electronice/statiei de radiocomunicatii, într-un termen rezonabil si proportional cu natura calitativă si cantitativă a acestora.

Art. 21. – (1) Valabilitatea licentei de utilizare a frecventelor radio poate fi prelungită succesiv pentru o perioadă cel mult egală cu perioada pentru care a fost acordată initial conform prevederilor prezentei decizii.

(2) Prelungirea valabilitătii licentei de utilizare a frecventelor radio, indiferent de procedura prin care a fost acordată, se face în baza unei cereri a titularului, solicitare ce va fi depusă la IGCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice, dar nu mai devreme de 6 luni, înainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, IGCTI va prelungi termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio.

(4) IGCTI nu va prelungi termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radio până la achitarea în totalitate de către solicitant a tarifelor si majorărilor de întârziere datorate IGCTI în temeiul legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si al licentei a cărei prelungire se solicită.

 

CAPITOLUL III

Cesionarea, suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

SECTIUNEA 1

Cesionarea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

Art. 22. – (1) Licenta de utilizare a frecventelor radio acordată prin procedura de încredintare directă poate fi cesionată, cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor conditii cumulative:

a) respectarea conditiilor prevăzute în licentă cu privire la cesionarea acesteia;

b) cesionarul să fie autorizat de către ANRC, în conditiile legii;

c) cesionarul să îsi asume toate obligatiile care decurg din licenta de utilizare a frecventelor radio;

d) acordul prealabil al IGCTI.

(2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri care va fi depusă la IGCTI de către cesionarul licentei de utilizare a frecventelor radio.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) acordul titularului cedent cu privire la cesionarea licentei;

b) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligatiilor cuprinse în licenta de utilizare a frecventelor radio;

c) certificatul-tip (în copie legalizată sau copie însotită de original, pentru conformitate) emis cesionarului de ANRC, în conditiile legii;

d) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, care să contină cel putin mentiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de functionare, actionariat si starea de faliment/certificat de înregistrare fiscală.

(4) În cazul persoanelor fizice autorizate, asociatiilor si fundatiilor ce functionează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită, în afara documentelor prevăzute la alin. (3) lit. a)–c), de extrasul de registru, respectiv certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(5) IGCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2)–(4) si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licentei de utilizare a frecventelor radio, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

Art. 23. – Licenta de utilizare a frecventelor radio acordată prin procedura de selectie competitivă sau comparativă poate fi cesionată, cu respectarea prevederilor si a procedurii cuprinse în art. 22, precum si cu respectarea tuturor conditiilor ce au fost avute în vedere la acordarea initială a licentei de utilizare a frecventelor radio.

Art. 24. – (1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 79/2002, IGCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cesionarea licentei de utilizare a frecventelor radio, în situatia în care această operatiune juridică ar avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, precum si schimbarea destinatiei de folosintă a frecventelor care fac obiectul licentei de utilizare a frecventelor radio.

(2) Emiterea acordului prealabil este conditionat de plata integrală către IGCTI a tarifelor de utilizare a spectrului, precum si a majorărilor de întârziere, aferente licentei respective, datorate de cedent si neachitate.

Art. 25. – (1) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice cesionarul va depune la IGCTI o cerere de modificare a licentei de utilizare a frecventelor radio, care va fi însotită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului de cesiune în formă autentică.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentele depuse si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va modifica licenta de utilizare a frecventelor radio.

(3) Utilizarea frecventelor de către cesionar se va putea face numai după modificarea de către IGCTI, în mod corespunzător, a licentei de utilizare a frecventelor radio.

Art. 26. – Cesionarea licentelor de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele publice si de servicii de comunicatii electronice se aduce la cunostintă publicului prin intermediul paginii de Internet a IGCTI.

 

SECTIUNEA a 2-a

Suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radio

 

Art. 27. – Licenta de utilizare a frecventelor radio poate fi retrasă de către IGCTI în următoarele situatii:

a) ANRC a revocat titularului licentei autorizatia generală;

b) în cazul nerespectării repetate de către titular a conditiilor prevăzute în licentă sau a obligatiilor asumate în cuprinsul licentei;

c) ca urmare a neplătii de către titular, în termen de 90 de zile de la scadentă, a tarifului de utilizare a spectrului si a majorărilor de întârziere;

d) în cazul în care titularul modifică destinatia de folosintă a frecventelor care fac obiectul licentei;

e) pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul comunicatiilor electronice, în conditiile în care o asemenea încălcare a avut ca efect prejudicierea gravă a interesului public;

f) la cererea titularului.

Art. 28. – În cazurile prevăzute la art. 27 lit. b)–e) IGCTI poate dispune fie retragerea licentei de utilizare a frecventelor radio, fie suspendarea acesteia până în momentul în care titularul licentei se va conforma măsurilor dispuse de legislatia în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.

 

CAPITOLUL IV

Emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radio pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale

 

Art. 29. – (1) În vederea obtinerii licentelor de utilizare a frecventelor radio pentru retelele de comunicatii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional, solicitantul va depune la IGCTI cererea prevăzută la art. 9 alin. (1), însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alineatele relevante din cuprinsul art. 9.

(2) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentatia tehnică si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va emite licenta de utilizare a frecventelor radio.

(4) În cazul solicitărilor pentru transmisiile ocazionale în regim de urgentă termenul prevăzut la alin. (3) se poate reduce.

(5) Termenul de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radio pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor este prevăzut la art. 8 alin. (4).

Art. 30. – (1) Licentele de utilizare a frecventelor radio pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale nu vor fi acordate în situatiile prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) În cazul în care se constată existenta unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul art. 10 alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 31. – (1) Prevederile prezentului articol se aplică drepturilor de utilizare a spectrului radio ale titularilor licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare, emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare, si potrivit dispozitiilor legislatiei speciale asociate acesteia si valabile conform termenului înscris în respectivul act administrativ si prevederilor reglementărilor în vigoare privind revizuirea drepturilor de utilizare a spectrului radio, drepturi conferite prin actele administrative amintite anterior.

(2) În cadrul procesului de revizuire a drepturilor de utilizare a spectrului precizate la alin. (1), prevederile art. 9 alin. (6) si (7) si ale art. 10–13 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinta termenelor stipulate.

Art. 32. – IGCTI va refuza revizuirea prevederilor care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor radio si la obligatiile conexe acestora din cadrul licentelor, autorizatiilor si acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996, cu modificările si completările ulterioare, si potrivit dispozitiilor legislatiei speciale asociate acesteia, în cazul în care solicitantii acestora nu au achitat în totalitate tarifele de utilizare a spectrului, precum si obligatiile accesorii acestora, datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radio.

Art. 33. – (1) Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile si retelelor de comunicatii electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr . 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care au în componenta lor sisteme ce utilizează benzi de frecvente neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF.

(2) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate pentru realizarea legăturilor la utilizatorii finali sau la alti utilizatori, astfel cum acestia sunt definiti de prevederile OG nr. 34/2002 (sisteme MMDS si alte sisteme de distributie tip punct-multipunct, statii de comunicatii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii, coroborate, după caz, cu prevederile altor acte normative din domeniu.

(3) Autorizarea sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), care realizează legătura dintre studioul unde se elaborează programul audiovizual final ce urmează a fi difuzat si emitătorul care difuzează efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei decizii. În acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existentei licentei audiovizuale si a licentei de emisie pentru serviciul de programe ce urmează a fi difuzat.

(4) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale între diverse puncte ale propriilor retele de comunicatii electronice (sisteme MMDS, statii de comunicatii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii; în acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existentei documentelor precizate de Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare – licentă audiovizuală, autorizatie de retransmisie, aviz de retransmisie, după caz – corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi difuzate/retransmise.

(5) Procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale se va initia, în conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui IGCTI nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, numai după obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radio în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) si (4).

Art. 34. – IGCTI va pune la dispozitie publicului, prin intermediul paginii proprii de Internet, informatiile necesare obtinerii licentei de utilizare a frecventelor radio.

Art. 35. – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 36. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 403/2003 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

BENZI DE FRECVENTE

pentru care se acordă licente de utilizare a frecventelor radio prin procedură de selectie competitivă sau comparativă pentru diverse categorii de retele

 

Licentele de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării retelelor publice de comunicatii electronice din categoriile enumerate mai jos se acordă prin procedură de selectie competitivă sau comparativă.

 

A. Serviciul mobil terestru

 

Bandă de frecvente

Categorii de retele

Observatii

146–174 MHz

Retele de radiocomunicatii mobile de acces public (PAMR)

În partaj cu retele de radiocomunicatii mobile profesionale de uz privat (PMR), până în anul 2010

415–420 MHz/425–430 MHz

Retele de radiocomunicatii mobile de acces public (PAMR)

În partaj cu retele de radiocomunicatii mobile profesionale de uz privat (PMR)

453–457,5 MHz/463–467,5 MHz

Retele de telefonie mobilă celulară digitală CDMA 450

 

870–876 MHz/915–921 MHz

Retele de radiocomunicatii mobile de acces public (PAMR)

 

890–915 MHz/935–960 MHz

Retele de telefonie mobilă celulară digitală GSM 900

 

880–890 MHz/925–935 MHz

Retele de telefonie mobilă celulară  digitală GSM 900

E–GSM (GSM 900 extins)

1710–1785 MHz/1805–1880 MHz

Retele de telefonie mobilă celulară digitală DCS 1800

 

1900–1920 MHz si 2010–2025 MHz

Retele mobile de generatia a III-a UMTS/IMT–2000

Componenta terestră TDD a sistemelor UMTS/IMT–2000

1920–1980 MHz/2110–2170

MHz Retele mobile de generatia a III-a UMTS/IMT–2000

Componenta terestră FDD a sistemelor UMTS/IMT–2000

 

B. Serviciul fix

 

Bandă de frecvente

Categorii de retele

Observatii

3410–3500/3510–3600 MHz

Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA)

Aranjament canale conform recomandării CEPT/ERC/REC 14–03, Anexa B

24,5–25,5/25,5–26,5 GHz

Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA)

Aranjament canale conform recomandării CEPT T/R 13–02, Anexa B

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 4.505 din 28 noiembrie 2005,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11), (12), (5), (51) si (6) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 311/2004, precum si ale art. 9 alin. (1), art. 15 alin. (1)–(9), art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (6) si (7) din Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – DSPMS, pe baza referatului de evaluare, eliberează certificatul de înregistrare conform anexei nr. IV si realizează înregistrarea laboratorului în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile.“

2. Anexele nr. I, II si III se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Directia de sănătate publică din Ministerul Sănătătii, institutele de sănătate publică Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 1.276.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. I la Ordinul nr. 764/2005)

 

CERERE

pentru înregistrarea în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile al Ministerului Sănătătii

 

Domnule director,

Subsemnatul ..................................................., reprezentant al .........................................................., solicit

înregistrarea la Ministerul Sănătătii – Directia de sănătate publică a laboratorului .............................................................

acreditat  neacreditat  în vederea prelevării  analizării  probelor de apă potabilă.

Laboratorul are personalitate juridică: Da  Nu 

Denumirea si adresa completă (telefon/fax/e-mail): .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului: ..................................................................... CUI: ....................................................................

 

Organizatia care are personalitate juridică:

 

Denumirea si adresa completă (telefon/fax/e-mail): .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Datele de contact ale persoanei la care se găseste dosarul tehnic al laboratorului: ...........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. II la Ordinul nr. 764/2005)

 

REFERAT DE EVALUARE

Laboratorul ....................................................................... din cadrul ................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului: ....................................................................................................................

Codul unic de înregistrare: ...................................................................................................................................................

Institutia evaluatoare: ...........................................................................................................................................................

Evaluator: ...........................................................................................................................................................................

Nume: ....................................................................... Prenume: .......................................... Functia: ..................................

Telefon: ............................................................................. E-mail: ......................................................................................

Data evaluării: ......................................................................................................................................................................

 

Activitătile evaluate

Referiri la documentele,

încăperile,

instrumentele

etc. evaluate

Dacă au fost adecvate,

se va scrie DA.

Dacă au fost

inadecvate,

se va explicita.

 

Organizatia/Laboratorul si personalul

Spatii

Metode de analiză

Echipamente

Reactivi si consumabile

Modul de manipulare a probelor

Buletine de analiză:

Locul de prelevare, timpul, data si numărul de identificare al probei

Pot constitui un suport de decizie pentru autoritătile de sănătate publică?

Modul de tratare a reclamatiilor de la clienti

Evaluarea directă a modului de efectuare a determinărilor analitice (în timpul vizitei):

Enumerati parametrii si metodele de analiză evaluate direct

Alte remarci

 

Concluziile evaluării:

a) Evaluarea personalului: .........................................................................................................................................................

Calificarea personalului: ........................................................................................................................................................

Evaluarea va evidentia dacă persoana are/nu are cunostinte adecvate despre metodele de analiză, instrumentele utilizate, raportarea rezultatelor etc.

b) Evaluarea laboratorului: ........................................................................................................................................................

În concluzie, cerintele sunt/nu sunt îndeplinite pentru înregistrarea laboratorului pentru:

• monitorizare de control  de audit 

• prelevare de probe 

Anexe: A. Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat

B. Analizele si metodele de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

Evaluat de către evaluatorul .....................................................................................................................................................

 

Data

.................................

Semnătura

......................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. III la Ordinul nr. 764/2005)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .........................................................................

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pentru laboratoarele care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile

 

Laboratorul ......................................................................... din cadrul .........................................................................................

Adresa: ......................................................................................................................................................................................

Institutia evaluatoare: ................................................................................................................................................................

Data evaluării: .........................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, laboratorul sus-mentionat este înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitătii apei potabile pentru:

• monitorizare de control o de audit 

• prelevare de probe 

Anexe: A. Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat

B. Analizele si metodele de analiză pentru care laboratorul este înregistrat

 

Înregistrarea este valabilă timp de 2 ani, în conditiile în care nu apare nici o modificare care să conducă la neconformarea cu datele furnizate la data înregistrării.

 

Director,

.....................................