MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

814. – Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona echipamentele, software-ul, investitiile, serviciile si materialele destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatică – etapa a III-a

 

871. – Hotărâre privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro destinat realizării Autostrăzii Brasov–Cluj–Bors

 

872. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

882. – Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, precum si pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

 

883. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

884. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

885. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Călărasi

 

886. – Hotărâre privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru institutiile prefectului unor judete afectate de calamităti naturale în perioada aprilie–iulie 2005

 

887. – Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

888. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brăila

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona echipamentele, software-ul, investitiile, serviciile si materialele destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatică – etapa a III-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să achizitioneze în limita a 25.000.000 euro echipamentele, software-ul, investitiile, serviciile si materialele destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatică – etapa a III-a.

Art. 2. – Achizitiile prevăzute la art. 1 se vor efectua în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 3. – Livrările de bunuri, investitii si servicii prevăzute la art. 1 vor fi incluse în programele anuale de achizitii publice ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. – Achizitiile prevăzute la art. 1 vor fi finantate în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 814.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro destinat realizării Autostrăzii Brasov–Cluj–Bors

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 100 milioane euro, destinat realizării Autostrăzii Brasov– Cluj–Bors.

Art. 2. – În vederea contractării creditului extern prevăzut la art. 1 se va semna un acord de împrumut între Ministerul Finantelor Publice si Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG si Calyon Corporate and Investment Bank – S.A., cu următoarele conditii financiare:

a) perioada de acordare a creditului este de 12 ani, din care 4 ani reprezintă perioada de gratie;

b) ratele de rambursare sunt în număr de 17, egale, consecutive si plătibile semestrial, prima la 4 ani de la data intrării în efectivitate a acordului de împrumut;

c) rată variabilă de dobândă.

Art. 3. – Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de Împrumutat, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de Subîmprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se vor delega Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreaga autoritate si responsabilitate în implementarea proiectului, utilizarea sumelor din împrumut si efectuarea plătilor aferente serviciului datoriei publice externe.

Art. 4. – Rambursarea creditului extern prevăzut la art. 1 si 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 871.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 20.000 mii lei (RON) la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte“, titlul “Transferuri“, pozitia “Locuinte“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 20.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru înlăturarea efectelor inundatiilor asupra caselor de locuit din zonele calamitate.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2005.

Nr. 872.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, precum si pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Începând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv prescolar.

Art. II. – Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I–IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul regulament“.

2. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 “Specificatii“, cu următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 5

la regulament

SPECIFICATII

1. Pentru produsele lactate valoarea nu va depăsi 0,67 lei (RON) pentru laptele UHT, respectiv 0,57 lei (RON)  pentru laptele pasteurizat, si 0,30 lei (RON) pentru produsul de panificatie.

2. Pentru obtinerea unor preturi cât mai competitive autoritătile contractante, de regulă, vor opta pentru licitatia de tipul separat pe produse.

3. În situatiile exceptionale, când se optează pentru licitatia de tip pachet, se va mentine prioritatea distribuirii de lapte UHT.

4. Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăsi limita maximă de 33%.

5. Ca ordine de prioritate în distributia produselor lactate derivate pe primul loc se situează iaurtul.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 882.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 200 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Hănesti, judetul Botosani, pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare drumuri prin împietruire în comuna Hănesti, judetul Botosani“.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 883.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 200 mii lei (RON), pentru judetul Botosani, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Frumusica, judetul Botosani, pentru finantarea lucrărilor de reabilitare a drumului comunal DC 46 Km 2+270–8+270 situat pe raza comunei Frumusica, judetul Botosani.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 884.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 528,8 mii lei (RON), pentru judetul Călărasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea unor obiective de investitii.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 885.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale din judetul Călărasi,

pentru realizarea unor lucrări de investitii

 

Nr.

crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma

– mii lei RON –

1.

Orasul Budesti Refacere

podet

220,6

2.

Comuna Mitreni Refacere

podet

308,2

 

TOTAL:

 

528,8

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru institutiile prefectului unor judete

afectate de calamităti naturale în perioada aprilie–iulie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (5) si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de gestionarea situatiilor de urgentă în zonele afectate de calamităti naturale, consumul lunar de carburanti si cheltuielile privind convorbirile telefonice, corespunzătoare lunilor aprilie– iulie 2005, se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, pentru institutiile prefectului judetelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu obligatia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 886.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând judetele în care institutiile prefectului beneficiază de suplimentarea consumului lunar de carburanti

si a cheltuielilor privind convorbirile telefonice cu 50% fată de normativele de cheltuieli

 

1. Alba

2. Arges

3. Bacău

4. Brăila

5. Buzău

6. Caras-Severin

7. Cluj

8. Galati

9. Harghita

10. Hunedoara

11. Mehedinti

12. Olt

13. Prahova

14. Suceava

15. Teleorman

16. Timis

17. Tulcea

18. Vrancea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 25 iulie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă alocarea sumei de 255.000 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii ale unor judete, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în acest an, în vederea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate (drumuri judetene, drumuri comunale, străzi, poduri, podete, retele de canalizare si colectare a apelor pluviale, alimentări cu apă, lucrări de apărări de maluri si diguri din administrarea autoritătilor administratiei publice locale), la propunerea comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 887.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum  si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 435,5 mii lei (RON), pentru judetul Brăila, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Brăila, judetul Brăila.

(2) Alocarea prevăzută la alin. (1) este necesară pentru sustinerea ajutorului de stat regional acordat prin intermediul Administratiei Zonei Libere Brăila operatorilor economici care functionează în regim de zonă liberă si care au încheiat contracte de concesiune cu Administratia Zonei Libere Brăila până la data de 1 iulie 2002, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 4 august 2005.

Nr. 888.