MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 327         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 82 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.287/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind programele valabile pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar

 

63. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 82

din 10 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Daniela Titian - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Elemar Star” - S.R.L. Călărasi în Dosarul nr. 5F/2004 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Se arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, în sensul respingerii acesteia.

Celelalte critici ale autorului exceptiei exced controlului de constitutionalitate, întrucât privesc situatii care apartin competentei instantelor judecătoresti, apreciind că sub acest aspect exceptia este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 august 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5F/2004, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Elemar Star” - S.R.L. Călărasi într-o cauză având ca obiect judecarea cererii privind deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, formulată împotriva autorului exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, într-o argumentare amplă, în care pe lângă invocarea unor texte constitutionale considerate a fi încălcate se fac numeroase referiri la dispozitii din Codul de procedură civilă, din Codul civil, din alte legi, precum si la jurisprudenta unor instante judecătoresti, inclusiv la hotărâri pronuntate în alte cauze în care este parte, autorul exceptiei sustine, în esentă, următoarele:

- Dispozitiile art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, prin care contractele de credit financiar si garantiile reale si personale constituie titlu executoriu, încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 123 [devenit, după republicarea Constitutiei art. 124] si art. 125 alin. (1) [devenit art. 126 alin. (1)]. Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate, care dau putere de titlu executoriu contractelor de credit bancar, precum si garantiilor reale si personale, contravin unor dispozitii din legislatia civilă si procesual civilă, referindu-se în acest sens la unele hotărâri pronuntate de instantele judecătoresti.

Se mai arată în sustinerea exceptiei c㠓dispozitiile Legii nr. 58/1998 si normele sale de aplicare încalcă prevederile art. 15 din Constitutia României, conform cărora «Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile», or, Legea nr. 58/1998 este o lege civilă”. Astfel, arată autorul exceptiei, în continuare, “Legea nr. 58/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, iar potrivit art. 92 din continutul ei, a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicare, adică la 30 aprilie 1998; conform Constitutiei României, de la această dată începe să producă efecte si nu anterior ei, nu retroactiv”. În consecintă, autorul exceptiei consideră că prevederile criticate nu pot fi aplicate contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a legii respective.

În acelasi timp autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat încalcă dreptul de acces la justitie si dreptul la apărare. În acest sens, se arată c㠓partea căreia i se opune actul executării silite, pe calea judecării unei cereri de încuviintare a executării silite, are interesul de a-si formula apărarea, interes legitim, ocrotit de legiuitor, si poate invoca chiar nulitatea absolută a titlului în baza căruia se cere încuviintarea executării silite, nulitate care, admisă, poate avea drept consecintă respingerea cererii de executare si anularea conventiei ce a stat la baza ei, asa încât, desfiintat fiind însusi temeiul juridic ce a stat la baza formulării cererii, o alta nu mai poate fi [promovată] în baza înscrisului formulat. În acest mod, răpindu-i-se justitiabilului dreptul la apărare, se încalcă dispozitiile mai sus invocate din Constitutia României [art. 24]. Este adevărat că, ulterior încuviintării executării silite, există posibilităti de apărare ale justitiabilului căruia i se opune actul executării, pe calea contestatiei la executare, însă prin aceasta se încalcă prevederile art. 21 din Constitutia României [...]”.

- Dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului sunt criticate în sensul că încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 21 alin. (1) si (2), ale art. 24 alin. (1) si “ale art. 123 [devenit art. 124] din Constitutia României, potrivit cărora «Justitia se înfăptuieste în numele legii»”.

Aceste dispozitii legale sunt, în opinia autorului exceptiei, neconstitutionale deoarece “permit judecarea numai într-un sens si, în spetă, a cererii creditorului, nepermitând analizarea motivelor de apărare ale pârâtului debitor, privind nulitatea absolută a titlului pe care creditorul îsi fundamentează cererea introductivă si nici solutionarea cererii acestuia, reconventională, privind pretentiile îndreptate împotriva creditorului reclamant, dovedite legal, atestate de hotărâri judecătoresti irevocabile dispuse de instante de recurs si în intimă legătură cu înscrisul ce stă la baza cererii introductive”.

Se apreciază totodată c㠓suprimarea dreptului pârâtei la apărare” este neconstitutională, “excede procedurii [...] prevăzute de Legea nr. 64/1995 si are grave consecinte asupra pârâtei, vătămată în interesele sale legitime, ocrotite de lege, împiedicând-o pe aceasta să beneficieze de prevederile Constitutiei României”.

Referitor la neconstitutionalitatea acelorasi prevederi legale, se arată că, în baza art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, “poate fi introdusă o cerere si admisă, care legal este prescrisă în sens material, lipsa dreptului la actiune putând fi acoperită printr-un act infractional [...]”.

- Dispozitiile art. 27 pct. 5 si 9 din Codul de procedură civilă, privind cazurile de recuzare a judecătorilor, sunt considerate “neconstitutionale, încălcând prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 123 [devenit art. 124] din Constitutia României”. Autorul exceptiei, referindu-se la situatii concrete în care se află, consideră că aceste texte de lege nu au în vedere si posibilitatea recuzării în cazul în care între una dintre părti si judecător există un proces penal în curs de judecată, posibilitatea recuzării întregii instante, dacă între una dintre părti “si mai mult de 50% din numărul judecătorilor instantei care solutionează dosarul civil există, în paralel, spre solutionare la instanta competentă un dosar penal având cauza exact în cauza dosarului civil”, precum si în cazul în care judecătorii unei instante pretind că s-au abtinut, cu exceptia celui care are de solutionat dosarul. De asemenea, autorul exceptiei consideră că un alt motiv de recuzare a judecătorilor întregii instante ar putea să fie, referindu-se la cauza personală, vrăjmăsia dintre una din părti si judecători, constând în faptul că partea a formulat sau formulează plângeri penale împotriva acestora, sinclusiv împotriva judecătorului desemnat să solutioneze cauza”. În acest sens, autorul exceptiei sugerează ca aceste ultime situatii să fie “încadrate în notiunea de vrăjmăsie între justitiabil si judecători”.

Se arată totodată, în sustinerea acestei critici, că, “potrivit art. 21 din Constitutia României, urmare a revizuirii acesteia din 2003, justitiabilul are drept la un proces echitabil, dispozitie de altfel actuală si în vechea formă a Constitutiei, având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, raportate la prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”.

- Dispozitiile art. 88 din Codul de procedură civilă sunt criticate pentru neconstitutionalitate, întrucât, sustine autorul exceptiei, pot fi interpretate “si în sensul că nu este absolut necesar ca în citatie să fie trecută corect calitatea părtilor din proces [...]”. Urmare a unei astfel de interpretări, dispozitiile legale criticate încalcă, în opinia autorului exceptiei, art. 16 si art. 123 [devenit art. 124] din Constitutie.

Tribunalul Călărasi nu si-a formulat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum prevăd dispozitiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, în esentă, c㠓obiectul unei cereri de natura celei mentionate la art. 29 alin. (1) nu este aceea de executare silită a unui titlu în favoarea unui creditor individual, ci constatarea de către instanta de judecată competentă a stării de insolventă a debitorului si de deschidere a procedurii concursuale aferente, în beneficiul întregii mase a creditorilor”. În continuare se arată c㠓Procedura de solutionare a acestei cereri face obiectul unui alt articol din lege, si anume art. 31. Astfel, alin. (3) si următoarele ale art. 31 precizează dreptul debitorului de a contesta starea sa de insolventă, adică incapacitatea vădită a patrimoniului său de a face fată obligatiilor exigibile cu sumele de bani disponibile”. Dreptul debitorului de a contesta starea de insolventă cuprinde, sustine Guvernul, si “facultatea de a contesta cuantumul creantelor invocate de creditorul reclamant, atât timp cât o asemenea contestatie ar reduce valoarea acestora sub minimul obligatoriu prescris de lege”. Guvernul apreciază, în consecintă, că accesul liber la justitie al debitorului, consacrat de art. 21 din Constitutie, este pe deplin respectat de prevederile art. 31 din Legea nr. 64/1995.

În ceea ce priveste incidenta art. 16 din Constitutie, Guvernul apreciază c㠓acest articol nu este înfrânt de nici o dispozitie din cadrul art. 29 sau 31 din Legea nr. 64/1995, acesta aplicându-se, fără nici un fel de deosebire, tuturor debitorilor aflati în situatia descrisă de lege”.

Referitor la competenta materială de solutionare a contestatiei debitorului întemeiată pe nevaliditatea titlului sau pe insuficienta obiectului acestuia pentru a se permite deschiderea procedurii, Guvernul consideră c㠓judecătorulsindic nu poate face abstractie de rezultatul contestatiei debitorului atunci când urmează a decide asupra stării de insolventă si, prin urmare, asupra deschiderii procedurii reorganizării judiciare si a falimentului”. Totodată, Guvernul apreciaz㠓că un asemenea aspect reprezintă o chestiune de interpretare a legii de către instantele de judecată, care nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate în fata Curtii Constitutionale”.

În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, Guvernul apreciază c㠓acordarea de către legiuitor, prin lege specială, unor anumite tipuri de acte juridice un caracter special, asimilat titlurilor executorii, fără a fi obligatorie existenta prealabilă a formei autentice, nu constituie un aspect de constitutionalitate, prin aceasta neîncălcându-se nici o dispozitie constitutională relevantă”. Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale ce vizează egalitatea în fata legii, Guvernul consideră că acestea “nu sunt aplicabile în ceea ce priveste conditiile de formă prescrise de lege în mod diferit pentru anumite categorii de acte juridice”.

În ceea ce priveste critica referitoare la neconstitutionalitatea art. 27 pct. 5 si 9 din Codul de procedură civilă, Guvernul arată că aceasta vizează inexistenta unor prevederi considerate necesare de către autorul exceptiei relativ la cauzele de revocare a judecătorilor. Or, sub acest aspect, potrivit punctului de vedere al Guvernului, Curtea Constitutional㠓este limitată la a verifica constitutionalitatea dreptului pozitiv existent, iar nu neconstitutionalitatea absentei unor anumite dispozitii considerate necesare. Căci în acest din urmă caz s-ar substitui, în mod indirect, competentei stabilite de Constitutie în sarcina Parlamentului ca autoritate legiuitoare”.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Codul de procedură civilă, Guvernul apreciază că aceasta se referă la modul de interpretare de către instante a dispozitiei referitoare la necesitatea prevederii în citatie a calitătii celui citat. Or, consideră Guvernul, “de vreme ce alin. 1 pct. 4, coroborat cu alin. 2 al art. 88 stabilesc expres că «numele, domiciliul si calitatea celui citat» sunt mentiuni obligatorii ale citatiei, sub sanctiunea nulitătii, rezultă că o interpretare diferită dată de instanta de judecată poate fi atacată la instantele de control judiciar superioare”. În acest caz, afirmă Guvernul, “nu se poate vorbi de o neconstitutionalitate a prevederilor respective, cu atât mai mult cu cât procedura de judecată se stabileste prin lege [potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutia republicată], iar în cazul de spetă nu există dispozitii constitutionale ce ar putea fi vătămate”.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale, întrucât “nu contravin nici unui text din Constitutie.”

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie: dispozitiile art. 56 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, al cărei titlu a fost modificat prin Legea nr. 485/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, care se numeste “Legea privind activitatea bancară”; dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 149/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, ulterior republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, textul criticat fiind preluat cu acelasi continut, dar cu o numerotare diferită. Astfel, art. 29 alin. (1) a devenit art. 36 alin. (1), asupra căruia Curtea Constitutională urmează a se pronunta prin prezenta decizie; dispozitiile art. 27 pct. 5 si 9 si ale art. 88 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998: “Contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii.”;

- Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995: “(1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta timp de cel putin 30 de zile, în următoarele conditii:

a) dacă creantele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.”;

- Art. 27 pct. 5 si 9 din Codul de procedură civilă:

“Judecătorul poate fi recuzat: [...]

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării; [...]

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.”;

- Art. 88 din Codul de procedură civilă: “Citatia va cuprinde:

1. numărul si data emiterii, precum si numărul dosarului;

2. arătarea anului, lunii, zilei si orei de înfătisare;

3. arătarea instantei si sediului ei;

4. numele, domiciliul si calitatea celui citat;

5. numele si domiciliul părtii potrivnice si felul pricinii;

51. alte mentiuni prevăzute de lege;

6. parafa sefului instantei si semnătura grefierului.

Arătările de la punctele 2, 3, 4 si 6 sunt prevăzute sub sanctiunea nulitătii.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei au următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 126 alin. (1): “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.”

Autorul exceptiei a invocat si încălcarea art. 20 din Constitutie, prin raportare la dispozitiile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Dispozitiile art. 20 din Constitutie au următorul continut:

“(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că prevederile criticate nu încalcă nici una dintre dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

I. De altfel, prevederile art. 29 alin. (1) [devenit, în urma republicării, art. 36 alin. (1)] din Legea nr. 64/1995 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, care, prin mai multe decizii, a respins exceptiile de neconstitutionalitate. Prin Decizia nr. 60 din 11 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 2 aprilie 2003, de exemplu, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, statuând că prevederile respective nu contravin art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 123 [devenit art. 124] si art. 125 [devenit art. 126] din Constitutie, invocate în acea cauză ca fiind încălcate. De asemenea, prin Decizia nr. 304 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1995 si a constatat că prevederile criticate nu încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 si art. 41 alin. (2) si (5) din Constitutie, invocate ca fiind încălcate în acea cauză.

În considerentele deciziilor mentionate, Curtea a retinut că, printre altele, “reglementarea cuprinsă în textul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca, în anumite conditii, orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă să poată introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile.

Acest fapt nu împiedică, sub nici un aspect, accesul liber la justitie, atât creditorii, cât si debitorii având posibilitatea de a formula pretentii si apărări”. Curtea a retinut, de asemenea, referindu-se la jurisprudenta sa si la cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, c㠓liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale”.

De asemenea, în aceeasi decizie, Curtea a arătat c㠓nu poate retine nici o incompatibilitate între textul de lege criticat si [...] prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) referitoare la protectia egală a proprietătii private, ale art. 123 alin. (2) care consacră principiul independentei justitiei si cele ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt stabilite prin lege” (Decizia nr. 60/2003).

Referitor la critica autorului exceptiei, potrivit căreia dispozitiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 încalcă prevederile art. 24 alin. (1) din Constitutie care garantează dreptul la apărare, Curtea constată că, potrivit art. 147 din aceeasi lege, text cu care art. 36 alin. (1) se coroborează, “Dispozitiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilitătii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă si ale Codului comercial român”. Prin urmare, procedura de judecată prevăzută de dispozitiile criticate asigură inclusiv dreptul la apărare al părtilor pe tot parcursul judecării sale.

De altfel, potrivit art. 38 alin. (2) si (3) din Legea nr. 64/1995, debitorului i se comunică cererea de deschidere a procedurii si poate contesta starea de insolventă.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutiile pronuntate si considerentele care au stat la baza lor îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

II. În ceea ce priveste constitutionalitatea dispozitiilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 58/1998, Curtea Constitutională s-a pronuntat, în mod indirect, prin Decizia nr. 181 din 17 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, prin care a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la Banca Agricolă - S.A., text care cuprindea o dispozitie asemănătoare cu cea criticată în prezenta cauză.

În considerentele deciziei, Curtea a retinut că textul criticat, prin care se prevedea: “Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. si împrumutatii săi pentru creditele si dobânzile ce intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă constituie titluri executorii”, nu contravine articolului 15 alin. (2) din Constitutie. În decizia la care ne referim, Curtea a constatat că textul criticat, în acea cauz㠓nu contine, în sine, nici o dispozitie cu caracter retroactiv”. Totodată, Curtea a retinut că, în realitate, exceptia nu viza “constitutionalitatea textului criticat, ci aplicarea în timp a dispozitiilor acestuia, adică stabilirea interpretării dacă sunt aplicabile sau nu si contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a actului normativ în discutie, în conditiile în care Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 nu contine dispozitii tranzitorii ori alte reglementări cu privire la aplicarea în timp a textului art. 5. Or, sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat în mod constant că nu intră în competenta Curtii Constitutionale controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp, ci numai constatarea dacă aceste dispozitii sunt în concordantă cu Constitutia”.

De asemenea, Curtea a retinut, în decizia respectivă, c㠓prin dispozitia criticată se face aplicatia unui principiu consacrat de art. 372 din Codul de procedură civilă, în sensul că executarea silită se poate face nu numai pe baza unei hotărâri judecătoresti învestite cu formulă executorie, ci si în virtutea unui titlu executoriu, prevăzut de lege”. (Aceeasi solutie a fost pronuntată, de exemplu, si prin Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000).

În considerentele aceleiasi decizii s-a mai retinut că, “de altfel, ulterior adoptării actului normativ criticat prin exceptia de neconstitutionalitate de fată, s-a acordat, prin Legea bancară nr. 58/1998, în mod general, pentru toate băncile, deci nu numai pentru Banca Agricolă - S.A., calitatea de titluri executorii contractelor de credit bancar, precum si garantiilor reale si personale, constituite în scopul garantării creditului bancar”.

Solutiile pronuntate de Curte si considerentele care au stat la baza acestora sunt aplicabile mutatis mutandis în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii în această materie, revenind instantei să stabilească aplicarea în timp a dispozitiilor respective. III. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 pct 5 si 9 din Codul de procedură civilă, criticate pentru omisiune, întrucât nu cuprind si alte cazuri de recuzare a judecătorilor, considerate de către autorul exceptiei necesare a fi prevăzute, sau cu privire la interpretarea si aplicarea notiunii de “vrăjmăsie” prevăzute de art. 27 pct. 9 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că aceste sustineri nu au legătură cu invocarea textelor art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 si art. 124 din Constitutie. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , care fixează limitele atributiilor Curtii Constitutionale în exercitarea controlului de constitutionalitate, Curtea “se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect prevederile art. 88 din Codul de procedură civilă, criticate cu privire la faptul că ar putea fi interpretate si aplicate de instante în sensul c㠓nu este absolut necesar ca în citatie să fie trecută corect calitatea părtilor din proces [...]”, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Potrivit alin. (2) al art. 88 din Codul de procedură civilă, lipsa din citatie a mentiunii privind “calitatea celui citat” [de la pct. 4 al art. 88 alin. 1] este sanctionată cu nulitatea, situatia respectivă putând fi invocată în exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, la instantele de control judiciar competente, dacă cel interesat consideră că instanta care a pronuntat hotărârea a încălcat dispozitia legală respectivă. De altfel, potrivit atributiilor sale, Curtea Constitutională exercită controlul de constitutionalitate asupra continutului actelor prevăzute de lege, fără a se pronunta asupra modului de aplicare a acestora.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Elemar Star” - S.R.L. Călărasi în Dosarul nr. 5F/2004 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Politistii aflati în situatiile prevăzute la art. 31 alin. (1) si alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, au dreptul la o compensatie lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

a) 50% din salariul de bază, dacă locuiesc în municipii, statiuni turistice ori balneare sau în localităti cu situatii deosebite;

b) 40% din salariul de bază, dacă locuiesc în alte localităti decât cele prevăzute la lit. a).

(2) Statiunile turistice ori balneare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite si atestate astfel, în conditiile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 343/2002, si în Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare.

(3) Localitătile cu situatii deosebite prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele care îndeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfăsurată în localităti sau în zone izolate ori cele din judetele unde încadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 2. - Politistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îsi are domiciliul beneficiază de compensatia lunară pentru chirie dacă îndeplineste cumulativ următoarele cerinte:

a) nu efectuează naveta la si de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;

b) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuintă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

c) unitatea de politie în care politistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia si, după caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzător;

d) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuintă din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

e) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. d), încheiat si înregistrat la administratia financiară în conditiile legii;

f) si-a stabilit resedinta în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuintei închiriate potrivit lit. e).

Art. 3. - (1) Politistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îsi are domiciliul beneficiază de compensatie lunară pentru chirie dacă îndeplineste cumulativ următoarele cerinte:

a) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuintă proprietate personală în localitatea de domiciliu;

b) unitatea de politie în care politistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia si, după caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzător;

c) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuintă din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;

d) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel prevăzut la lit. c), încheiat si înregistrat la administratia financiară în conditiile legii;

e) politistul si-a stabilit resedinta sau domiciliul la adresa locuintei închiriate potrivit lit. d);

f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că politistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensatie pentru chirie.

(2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administratiei si internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii:

a) politistul nu detine un spatiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situatia în care si-a stabilit resedinta la adresa locuintei închiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu detinea la adresa anterioară de domiciliu, în situatia în care si-a stabilit domiciliul la adresa locuintei închiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau

b) din motive neimputabile politistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau

c) domiciliul politistului este stabilit într-un spatiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.

(3) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.

Art. 4. - (1) Politistii îndreptătiti să beneficieze de compensatia lunară pentru chirie solicită, prin raport scris, sefului unitătii de politie în care sunt încadrati acordarea acestui drept bănesc.

(2) Raportul se înregistrează la secretariatul unitătii si va contine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) numărul si data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii institutiei de învătământ ori chemării/rechemării în activitate;

b) date privind situatia familială a politistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor si al altor persoane aflate în întretinerea politistului, domiciliul;

c) adresa la care si-a stabilit resedinta sau, după caz, domiciliul, în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului, anexând copia contractului de închiriere înregistrat la administratia financiară, precum si copia actului de identitate;

d) dacă în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuintă de serviciu, de interventie ori din fondul locativ de stat;

e) dacă politistul sau, după caz, sotia/sotul detine locuintă proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

f) dacă sotia/sotul este politist sau cadru militar în activitate, denumirea unitătii/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat si localitatea/garnizoana de dislocare;

g) dacă efectuează naveta în localitatea în care îsi are domiciliul, pentru politistii prevăzuti la art. 2;

h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice conditiile care au stat la baza acordării compensatiei lunare pentru chirie;

i) orice alte date pe care politistul le consideră necesare;

j) declaratia pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, precum si angajamentul de a restitui în conditiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

Art. 5. - (1) Compartimentul de resurse umane al unitătii de politie în care este încadrat politistul, în urma verificării elementelor cuprinse în raportul prevăzut la art. 4, va certifica, sub semnătură, realitatea datelor privind situatia profesională a politistului, precum si confirmarea înscrierii în actul de identitate al solicitantului a vizei de stabilire a resedintei în noua localitate sau, după caz, a stabilirii domiciliului sau resedintei potrivit art. 3 alin. (1) lit. e).

(2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnată prin dispozitia zilnică cu atributiuni pe linia cazării politistilor va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situatia locativă a solicitantului, si va certifica, sub semnătură, realitatea acestora.

(3) Rezultatul verificării si propunerile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de compartimentul de resurse umane si se prezintă sefului unitătii de politie pentru a hotărî, după caz, astfel:

a) acordarea compensatiei lunare pentru chirie politistilor care îndeplinesc conditiile legale si emiterea dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie, specificându-se în mod expres data la care se plăteste compensatia;

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc conditiile legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(4) Hotărârea referitoare la acordarea compensatiei lunare pentru chirie politistilor care îndeplinesc conditiile legale apartine sefului unitătii de politie.

(5) Proiectul dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

(6) Compensatia lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unitătii.

(7) Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei zilnice de alocare la plata compensatiei, precum si pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unitătii, exclusiv ziua înregistrării.

În situatii deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, seful unitătii de politie poate aproba prelungirea termenului initial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

Art. 6. - Politistii numiti în prima functie sau mutati în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îsi au domiciliul, care ulterior îsi stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensatie lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 2 lit. b)-e).

Art. 7. - (1) În situatia în care atât sotul, cât si sotia sunt politisti, având dreptul la compensatie lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, si locuiesc împreună, se acordă o singură compensatie lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.

(2) În situatia în care politistii, sot si sotie, locuiesc la adrese diferite, fiind despărtiti în fapt, fiecare dintre acestia beneficiază de compensatie pentru chirie potrivit art. 1 alin. (1).

(3) Pentru a beneficia de compensatia pentru chirie, politistii prevăzuti la alin. (2) trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere.

Art. 8. - Rapoartele personale ale politistilor alocati la plata compensatiei lunare pentru chirie si procesele-verbale se păstrează într-un dosar separat, la structura financiar-contabilă.

Art. 9. - (1) Compensatia lunară pentru chirie se plăteste pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru întreg personalul din unitatea de politie la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plată întocmite în acest scop.

(2) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensatia lunară pentru chirie politistii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensatia lunară pentru chirie.

(3) Sumele reprezentând compensatia lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Alocarea si scoaterea la/de la plata compensatiei lunare pentru chirie se fac prin dispozitie zilnică, potrivit normelor în vigoare.

Art. 11. - În situatia plătilor pentru fractiuni de lună, calculul compensatiei zilnice se face raportându-se compensatia lunară la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

Art. 12. - Compensatia lunară pentru chirie se acordă în conditiile reglementate de prezenta hotărâre si politistilor care se află în următoarele situatii:

a) initial au detinut locuinte din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătoresti de divort definitive si irevocabile, au pierdut beneficiul folosintei acestor locuinte;

b) au primit locuinte din fondul locativ de stat si, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;

c) au fost încadrati sau au redobândit calitatea de politist;

d) sunt detasati pentru a îndeplini functii în afara Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 13. - (1) Compensatia lunară pentru chirie, acordată în conditiile reglementate de prezenta hotărâre, se plăteste în continuare politistilor care:

a) sunt trimisi în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul fortelor de mentinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internationale;

b) sunt trimisi la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfectionare si alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;

c) sunt pusi la dispozitie potrivit legii;

d) sunt mutati în altă unitate de politie situată în aceeasi localitate în care au fost numiti în prima functie sau mutati initial în interesul serviciului.

(2) Baza de calcul a compensatiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1), o constituie salariul de bază cuvenit, potrivit legii, pentru situatiile respective.

Art. 14. - Compensatia lunară pentru chirie nu se acordă în situatia în care politistilor si, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spatiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.

Art. 15. - Dreptul la compensatia lunară pentru chirie încetează în următoarele situatii:

a) la data dobândirii de către politist sau de către sotia/sotul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuinte proprietate personală;

b) la data încheierii căsătoriei, dacă sotia/sotul are locuintă proprietate personală în localitatea în care politistul a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

c) la data încheierii, de către politistul în cauză sau de către sotia/sotul acestuia/acesteia, a contractului de închiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, în localitatea în care politistul a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuintă de serviciu sau de interventie ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană;

e) la data când se refuză, în scris, atribuirea unui spatiu de locuit corespunzător;

f) la data mutării într-o altă localitate. Unitatea din care se mută politistul plăteste compensatia lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a functiei înscris în dispozitia de personal;

g) în cazul încetării plătii drepturilor salariale cuvenite în calitate de politist.

Art. 16. - Compensatia lunară pentru chirie nu se acordă politistilor trimisi în misiune permanentă în străinătate.

Art. 17. - Pentru politistii beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie, care sunt mutati într-o altă unitate de politie din aceeasi localitate, se procedează astfel:

a) la vechea unitate se consemnează în certificatul de scoatere si alocare de la/la drepturi cuantumul compensatiei lunare pentru chirie si data până la care s-a achitat;

b) la noua unitate se vor analiza rapoartele politistilor respectivi, potrivit regulilor prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 18. - Eventualele contestatii privind stabilirea si plata compensatiei lunare pentru chirie se solutionează de către esalonul ierarhic superior unitătii din care face parte politistul.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul si conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, cuvenită politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 284.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind programele valabile pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista programelor pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Serviciul National de Evaluare si Examinare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării asigură aplicarea prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 5.287.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/23 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 4 aprilie 2005.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea unui sistem formativ care să faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învătământ si piata fortei de muncă, precum si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul urmăreste:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si integrarea României în Uniunea Europeană;

- sprijinirea demarării si dezvoltării firmelor nou-înfiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finantare; - stimularea înfiintării de noi întreprinderi mici si mijlocii (IMM), precum si îmbunătătirea performantelor economice ale microîntreprinderilor existente, prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora;

- cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare.

2. Bugetul Programului

2.1. Programul se va derula în trei etape, respectiv:

a) etapa I - mediatizarea Programului prin mijloacele de comunicare în masă, anunturi si pliante promotionale;

b) etapa a II-a - organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului;

c) etapa a III-a - finantarea celor mai bune planuri de afaceri prin alocatie financiară nerambursabilă în limita bugetului prevăzut la subpct. 2.2 lit. c) si prin credite acordate de banca selectată.

2.2. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2005 suma de 13,5 miliarde lei, defalcată astfel:

a) 0,75 miliarde lei - pentru asigurarea mediatizării Programului;

b) 1,75 miliarde lei - pentru finantarea cursurilor de pregătire antreprenorială destinate beneficiarilor Programului (inclusiv cheltuielile aferente desfăsurării acestora);

c) 10 miliarde lei - pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru cofinantarea câstigătorilor autori ai planurilor de afaceri eligibile selectati dintre beneficiarii Programului;

d) 1 miliard lei - la dispozitia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului, pentru organizarea procedurii de licitatie deschisă, inclusiv comisionul de administrare al băncii.

2.3. În cadrul etapei a III-a a Programului se vor finanta cele mai bune planuri de afaceri selectate dintre cele întocmite de beneficiarii Programului, participanti la cea de-a II-a etapă conform subpct. 2.1 lit. b).

3. Beneficiarii Programului

3.1. Pot beneficia de prevederile Programului:

a) persoanele fizice; pentru participarea la cea de-a III-a etapă persoanele fizice trebuie să îndeplinească cerinta de la subpct 8.5;

b) persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale;

c) persoanele juridice, care îndeplinesc, cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.2-3.5.

3.2. Pentru persoanele fizice:

a) au vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti;

b) au studii medii sau superioare;

c) au obtinut un număr de minimum 50 de puncte ca urmare a evaluării datelor din formularul de înscriere.

3.3. Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:

a) persoana fizică autorizată sau membrul asociatiei familiale să aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur membru al asociatiei familiale poate beneficia de acest curs;

b) au cel mult 1 an de la autorizare/înfiintare la data depunerii formularului de înscriere.

3.4. Pentru persoanele juridice:

a) sunt microîntreprinderi conform prevederilor art. 2, art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii;

b) au capital social integral privat;

c) asociatul ori actionarul solicitant să aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur asociat/actionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs; în situatia în care solicitantul nu este asociat majoritar, este obligatoriu să fie administratorul numit al societătii. În cazul în care asociatul ori actionarul are mai mult de 35 de ani, cota detinută de acesta trebuie să nu fie decisivă în luarea deciziilor;

d) au cel mult 2 ani de la înfiintare la data depunerii formularului de înscriere;

e) au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale si/sau prestarea de servicii.

3.5. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului: societătile bancare, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principală de comert, activităti de intermedieri financiare, activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti de consultantă pentru afaceri si management, activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal, selectia si plasarea fortei de muncă, precum si furnizorii de instruire.

(2) Activitătile neeligibile arătate, clasificate conform codului CAEN, vor fi incluse în contractul încheiat între ANIMMC si bancă.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1. Prin Program se organizează si se finantează în etapa a II-a cursuri de pregătire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practică necesare începerii si dezvoltării unei afaceri, conform tematicii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.2. În vederea implementării etapei a II-a a Programului, ANIMMC va încheia parteneriate cu institutii publice si/sau private si va contracta furnizori specializati pentru prestarea serviciilor de instruire specifice Programului.

4.3. (1) În etapa a III-a a Programului se acordă sprijin financiar sub formă de credit bancar în limita maximă a 10.000 euro sau echivalent în lei de către banca desemnată câstigătoare în urma achizitiei publice, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004, si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 200.000.000 lei de către ANIMMC, pentru finantarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregătire antreprenorială.

(2) Planurile de afaceri vor fi selectate de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul băncii, ai ANIMMC si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

5. Procedura de înscriere la cursurile de pregătire antreprenorială

5.1. Fiecare solicitant trebuie să completeze integral formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

5.2. În cazul beneficiarilor persoane fizice, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a solicitantului;

b) copie legalizată a diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare;

c) declaratia pe propria răspundere referitoare la existenta beneficiului, anterior participării la Program, de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

5.3. În cazul beneficiarilor persoane fizice autorizate sau asociatii familiale, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) copie a autorizatiei administrative eliberate de primarii unitătilor administrativ-teritoriale pe a căror rază teritorială îsi au domiciliul solicitantii;

b) copie a certificatului de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscală;

c) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a persoanei fizice autorizate sau al/a membrului asociatiei familiale;

d) declaratia anuală de impunere a venitului, înregistrată la administratia financiară, în original, pe anul anterior.

5.4. În cazul beneficiarilor prevăzuti la subpct. 3.4, formularul de înscriere va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul societatea, în care să se mentioneze reprezentantii legali ai societătii, precum si domeniile de activitate principale si secundare ale societătii solicitante si cifra de afaceri conform ultimului bilant contabil;

b) copie a buletinului/cărtii de identitate al/a asociatului unic/asociatului/actionarului/administratorului persoanei juridice beneficiare;

c) copie legalizată a diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare a asociatului/actionarului/ administratorului;

d) declaratia pe propria răspundere privind numărul mediu de personal din ultima lună de activitate;

e) certificate privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată către bugetul de stat si bugetele locale;

f) declaratia pe propria răspundere referitoare la existenta beneficiului, anterior participării la Program, de ajutor de stat (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

5.5. (1) Formularul de înscriere, completat corespunzător, însotit de documentele justificative, va fi depus, personal sau prin postă, numai la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - START din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod 040623, Bucuresti. Nu se primesc dosare incomplete.

(2) Formularul de înscriere poate fi ridicat de la sediul ANIMMC, fiind disponibil si pe pagina de Internet la adresa: www.animmc.ro .

5.6. Perioada de înscriere si de depunere a formularului de înscriere, însotit de documentele justificative, va fi anuntată pe pagina de Internet la adresa: www.animmc.ro si în presă.

6. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor cursurilor de pregătire antreprenorială

6.1. În vederea implementării corespunzătoare a Programului se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - START în cadrul ANIMMC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile UIP - START vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANIMMC.

6.2. Formularul de înscriere completat, însotit de documentele justificative, va fi înregistrat în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare.

6.3. (1) Formularele de înscriere vor fi evaluate, în ordinea datei si orei înregistrării în Registrul special al Programului, tinându-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

(2) Punctajul obtinut necesar pentru participarea la etapa a II-a a Programului trebuie să fie de minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibil.

6.4. (1) Lista beneficiarilor eligibili admisi pentru participarea la Program si grila de evaluare vor fi făcute publice prin afisare pe web-site-ul ANIMMC, www.animmc.ro, în termen de 15 zile de la expirarea perioadei de înscriere, conform subpct. 5.5.

(2) Grila de evaluare a formularelor de înscriere va fi afisată pe pagina web a ANIMMC, în termen de o zi de la încheierea perioadei de înscriere.

7. Organizarea cursurilor de pregătire antreprenorială

7.1. (1) Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăsura în Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi si Timisoara.

(2) Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi organizate pe module, tematica acestora fiind prezentată în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

7.2. La sfârsitul cursurilor de pregătire antreprenorială corespunzătoare etapei a II-a a Programului fiecare beneficiar eligibil care a participat la aceste cursuri poate elabora un plan de afaceri pentru participare la etapa a III-a a Programului.

7.3. Structura planului de afaceri si modelul cererii de acordare a alocatiei financiare nerambursabile vor fi stabilite în cadrul contractului dintre ANIMMC si bancă.

8. Evaluarea si selectarea planurilor de afaceri

8.1. (1) Evaluarea planurilor de afaceri se va face de către o comisie de evaluare constituită din specialisti din cadrul băncii, ANIMMC si FNGCIMM.

(2) Membrii comisiei de evaluare si regulamentul de organizare si functionare vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANIMMC.

8.2. Evaluarea si selectarea planurilor de afaceri vor fi făcute în baza criteriilor specifice prevăzute în normele de creditare ale băncii si în normele de garantare ale FNGCIMM. Aceste criterii de eligibilitate vor fi prezentate si explicate cursantilor în cadrul perioadei de pregătire aferente etapei a II-a a Programului si vor fi afisate pe site-ul ANIMMC.

8.3. (1) În urma centralizării punctajului general obtinut vor fi selectate cele mai bune planuri de afaceri pentru a fi finantate. Autorii lor vor beneficia de un sprijin financiar pentru punerea în aplicare a planului de afaceri, astfel:

a) minimum 45% din valoarea estimată a investitiei, fără T.V.A., prevăzută în planul de afaceri, microcredit în conditii avantajoase, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalent în lei/plan de afaceri eligibil;

b) 40% din valoarea estimată a investitiei, fără T.V.A., alocatie financiară nerambursabilă, fără a se depăsi plafonul de 200 milioane lei/plan de afaceri eligibil;

c) 15% din valoarea estimată a investitiei, fără T.V.A., contributie personală, în natură sau numerar.

(2) Sumele alocate pot fi utilizate pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport mărfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii.

(3) Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport mărfuri care sunt noi (nu second-hand).

(4) Atât AFN, cât si creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente care au fost contractate din alte surse.

8.4. Acordarea AFN si a creditului bancar se va face în baza unui contract corespunzător încheiat între banca selectată si beneficiar.

8.5. Persoanele fizice ale căror planuri de afaceri au fost selectate beneficiază de creditare în conditiile autorizării potrivit legii ca persoană fizică autorizată sau, după caz, societate comercială.

8.6. Grila de evaluare a planurilor de afaceri va fi făcută publică prin afisare pe site-ul ANIMMC, după expirarea perioadei de depunere a acestora.

8.7. Decizia cu privire la acordarea AFN si a creditului bancar se va lua de către Comisia de evaluare a planurilor de afaceri.

8.8. ANIMMC va încheia un contract de intermediere financiară cu banca desemnată câstigătoare în urma procesului de achizitie publică, în vederea creditării acestor planuri de afaceri în următoarele conditii minimale:

a) termenul de creditare este de 1,5-3 ani, cu o perioadă de gratie de până la un an;

b) garantii asigurate de către FNGCIMM si/sau prin investitia propriu-zisă a beneficiarului, în conditiile în care investitia are ca obiect si un bun corporal;

c) dobânda practicată va fi cu două puncte procentuale sub nivelul dobânzii la creditele în lei si cu un punct procentual sub nivelul dobânzii la creditele în valută.

8.9. Pentru obtinerea finantării planurilor de afaceri beneficiarii pot accesa numai o singură dată Programul.

9. Dispozitii finale

Data demarării Programului si a etapelor desfăsurării acestuia va fi stabilită în termen de 30 de zile de la anuntarea băncii declarate câstigătoare pentru implementarea Programului.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A CURSURILOR

 

1. Aspecte legislative privind înfiintarea unei firme

Tema I. Formalităti de înregistrare a societătilor comerciale

Tema II. Legislatie fiscală si comercială

2. Managementul resurselor umane

Tema I. Mediul extern si functia de personal a firmei

Tema II. Managementul resurselor umane: esentă, scop, componente

Tema III. Managementul grupurilor

Tema IV. Managementul comunicatiilor

Tema V. Managementul relatiilor industriale

Tema VI. Salarizarea personalului

Tema VII. Prognoza si planificarea resurselor umane

3. Managementul micilor afaceri

Tema 1. Mediul de afaceri al firmei (1)

Tema 2. Mediul de afaceri al firmei (2)

Tema 3. Afaceri: constientizarea ocaziei favorabile de pe piată

Tema 4. Parteneri si clienti într-o afacere

Tema 5. Planificarea în afaceri

Tema 6. Organizarea firmelor pentru afaceri

Tema 7. Decizia în afaceri

Tema 8. Conducerea afacerilor (1)

Tema 9. Conducerea afacerilor (2)

Tema 10. Strategii în afaceri

Tema 11. Antreprenoriatul - noua tehnologie managerială

Tema 12. Antreprenoriatul si inovatia economică si socială

Tema 13. Strategii antreprenoriale (1)

Tema 14. Strategii antreprenoriale (2)

4. Management financiar

Tema I. Managementul financiar. Definitie. Obiective

Tema II. Mediul decizional al managementului financiar

Tema III. Analiza financiară - baza managementului financiar

Tema IV. Concepte financiare de bază

Tema V. Decizii financiare în conditii de certitudine

Tema VI. Decizii financiare în conditii de risc si incertitudine

Tema VII. Riscul si valoarea firmei

Tema VIII. Strategii financiare pe termen scurt.

Managementul ciclului de exploatare

Tema IX. Strategii financiare pe termen lung

Tema X. Strategii dinamice pentru cresterea valorii firmei

Tema XI. Managementul sistemului bancar în România

Tema XII. Activitatea băncilor - parte a sistemului

economic si de afaceri din România

Tema XIII. Managementul operatiunilor bancare

Tema XIV. Riscul bancar si managementul operatiunilor bancare

5. Accesarea surselor de finantare

Tema I. Surse de finantare disponibile IMM-urilor

Tema II. Fundamentarea deciziei de investitie – modele decizionale si indicatori de eficientă economică a investitiei

Tema III. Modele decizionale privind alegerea sursei de finantare

Tema IV. Întocmirea unei documentatii de finantare

6. Marketing

Tema I. Definirea marketingului. Evolutie si specializare

Tema II. Mediul de marketing

Tema III. Segmentarea pietelor. Pozitionarea produselor

Tema IV. Politica de produs

Tema V. Politica de pret

7. Tehnici de negociere

Tema I. Negocieri interne

Tema II. Contextul organizational

Tema III. Pregătirea negocierilor

Tema IV. Desfăsurarea negocierilor

Tema V. Negocierile individuale

Tema VI. Comunicarea în negocieri

Tema VII. Momente-cheie si impasuri în negocieri

Tema VIII. Factorul timp

Tema IX. Încheierea negocierilor

Tema X. Postnegocierea

Tema XI. Personalitatea negociatorului

8. Elaborarea si implementarea planului de afaceri

Tema I. Oportunităti de afaceri: listă cu domeniile în care se consideră că este oportun a se demara o afacere, legate de activitătile de consultantă si training

Tema II. Descrierea domeniului de activitate ales în vederea înfiintării unei firme

Tema III. Necesitatea consultantei si trainingului managerial

Tema IV. Studiul pietei interne a serviciilor de consultantă si training managerial

Tema V. Planificarea activitătii firmei

1.1. Planificarea structurii organizatorice

1.2. Planificarea activitătii

Tema VI. Întocmirea documentatiei necesare înfiintării unei firme

Tema VII. Întocmirea unui plan de afaceri pentru obtinerea finantării în vederea demarării activitătii firmei

Tema VIII. Stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate Tema IX. Calculul cifrei de afaceri critice

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Programul pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Date personale

Numele si prenumele ......................................................................................................................

Sex:  Masculin  Feminin

Adresa de domiciliu:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Telefon ....................................

E-mail ......................................

Vârsta ..........

Starea civilă:  Necăsătorit/㠁 Căsătorit/ă

Locul unde doriti să participati la cursuri: ....................................................................................

Întrebări

1. Nivelul educatiei

 Studii liceale

 Studii tehnice/postliceale absolvite (perioada, unitatea de învătământ, specializarea):

..........................................................................................................................................................

 Studii universitare absolvite (perioada, unitatea de învătământ, specializarea):

..........................................................................................................................................................

 Studii postuniversitare (perioada, unitatea de învătământ, specializarea)

2. V-ati implicat în activităti de voluntariat?

 Da  Nu

Dacă da, în ce domeniu?

..........................................................................................................................................................

3. Câti din oamenii pe care îi cunoasteti au propria lor afacere? ............................................

4. Ce întelegeti prin activitate antreprenorială? ...........................................................................

5. Care sunt, după opinia dumneavoastră, principalele calităti necesare unui antreprenor?

Detaliati.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

6. Vă rugăm să completati în tabelul următor datele referitoare la experienta dumneavoastră profesională.

Angajator Functia Perioada

7. Ati încercat vreodată să începeti o afacere proprie?  Da  Nu

Ce tip de activitate? .......................................................................................................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere? .........................................................................................

8. Aveti o afacere în prezent?  Da  Nu

Ce tip de afacere? .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

9. Dacă intentionati să începeti o afacere sau să o extindeti pe cea existentă, ce tip de afacere ati începe/extinde? (Vă rugăm să dati detalii)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

10. De cât capital credeti că aveti nevoie să începeti sau să extindeti o afacere? Detaliati.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

11. Estimati suma de bani din fiecare dintre sursele mentionate mai jos pe care o puteti folosi în demararea/extinderea afacerii dumneavoastră.

Bani personali ................................................................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de familie .........................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiti de prieteni ........................................................................................

Alte surse ......................................... Specificati ...........................................................................

12. Aveti casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră personal?

 Da  Nu

Dacă da, care au fost sursele de finantare?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

13. Dati următorilor factori note cuprinse între 1-5, nota 5 fiind pentru acel factor care este, în opinia dumneavoastră, cel mai important în succesul unei afaceri.

 Banii  Educatia  Prietenii  Motivatia  Altele

14. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea deja existentă? (Marcati doar un singur răspuns.)

 Nu stiu  Medie  Destul de puternic㠁 Foarte puternică

15. Cum ati aflat despre acest program?

 Pres㠁 Radio  TV  Altele (prieteni, la serviciu etc.)

16. La ce cursuri sau seminarii de dezvoltare antreprenorială ati mai participat?

Cursul Perioada

17. În ce stadiu vă aflati în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriti să o transformati într-o afacere?

 Nu am început să lucrez la un plan de afaceri.

 Am început documentarea (colectare de materiale si informatii) necesară elaborării planului de afaceri.

 Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri.

 Am elaborat un plan de afaceri.

18. De ce sprijin credeti că aveti nevoie pentru a începe sau a extinde o afacere proprie?

 Instruire generală în domeniul afacerilor

 Consultantă juridică

 Consultantă financiar-contabilă

 Consultantă în marketing

 Consultantă în management

 Alt gen de sprijin (specificati) ...................................................................................................

19. Până în prezent ati solicitat o finantare sau un credit?

 Da, care a fost rezultatul solicitării ..........................................................................................

 Nu

20. Cunoasteti pasii ce trebuie urmati pentru obtinerea unui credit? Detaliati.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

21. Cunoasteti ce garantii trebuie să depuneti pentru obtinerea unui credit? Detaliati.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

22. Ce v-ati propus să obtineti în urma înscrierii în acest program? (Marcati un singur răspuns.)

 Mai multe informatii

 Acces la finantare

 Punerea în practică a ideii de afaceri

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că nu am mai beneficiat de finantare în cadrul altor programe similare gestionate de ANIMMC.

Localitatea ..................................

Data ............................................

......................................................

(semnătura aplicantului)

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ..................., eliberat de ................... la data de ...................,

CNP ..................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. ................... nr. ........., bl. ..........., sc. ..........., ap. .........., sectorul/judetul ......................................, în calitate de

reprezentant legal al organizatiei ......................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani:

 nu am beneficiat de ajutor de stat;

 am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Institutia finantatoare

Programul prin care s-a beneficiat

de finantare

Cuantumul

ajutorului de

stat acordat

 

 

 

 

 

 

 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Semnătura autorizată si stampila solicitantului*) ...................

Functia ...........................................................................

Data semnării ........................................


*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.