MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

186. - Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

192. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonantă de urgentă privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

 

230. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente

 

249. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru înfiintarea Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru înalta competentă profesională, curajul, spiritul de sacrificiu, dăruirea si initiativa dovedite în îndeplinirea misiunilor de luptă încredintate pe teatrele de operatiuni desfăsurate sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiter, cu însemn de război, domnului locotenent-comandor Suciu Teofil Eugen.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn de război:

- domnului căpitan Petrilă Emil Eugen;

- domnului căpitan Manoliu Florică Cristian;

- domnului căpitan Tăranu Stefan Iulian.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, domnului locotenent Zamfirescu Nicolae Cornel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 186.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere pentru coordonarea activitătii stiintifice multidisciplinare desfăsurate la Uivar, judetul Timis, pentru contributia personală avută în pregătirea unor tineri arheologi români, pentru valorificarea descoperirilor arheologice din Banat prin lucrări stiintifice si expozitii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H - “Cercetarea stiintifică”, domnului profesor doctor Wolfram Gottfried Schier de la Universitatea Julius-Maximilians din Wurzburg, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 192.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

În vederea reglementării unor măsuri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creată o egalitate de tratament între contribuabili, pentru favorizarea unui mediu de afaceri concurential si pentru punerea în aplicare a Programului de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele dispozitii legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plată:

1. art. 18 si 181 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

2. art. 13 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

3. art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004;

4. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002;

5. art. V din sectiunea a 3-a a capitolului II din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;

6. art. 24-26 din sectiunea a 6-a a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu modificările si completările ulterioare;

7. art. X din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;

8. art. 2 lit. b) si d)-f), art. 26, 27, 314, 315, art. 32-331 si art. 37-42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 442/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004;

9. art. 1, 2, art. 4-10 si art. 12-14 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;

10. art. 41 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare;

11. Ordonanta Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilitătilor fiscale pentru functionarea “Fondului Româno-American de Investitii”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 98/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare;

12. art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

13. art. 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare;

14. orice alte dispozitii legale care reglementează acordarea de înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante.

Art. II. - (1) Înlesnirile la plată acordate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor derula potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data acordării.

(2) Societătile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si/sau care au clauze în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, referitoare la acordarea de înlesniri la plată de către autoritatea implicată în privatizare, cu creditorii bugetari, vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si/sau ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

(3) Societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale căror contracte de vânzare-cumpărare de actiuni s-au încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării si dezvoltării societătilor comerciale din domeniul agriculturii, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sumele reprezentând obligatii fiscale restante, ce fac obiectul înlesnirilor la plată acordate potrivit dispozitiilor legale în materie, pot fi achitate anticipat de către debitori.

Art. III. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, si care, până la data de 30 aprilie 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeasi dată, precum si a îndeplinirii celorlalte conditii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de mentinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data de 30 aprilie 2005, cu toate efectele prevăzute de lege.

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor si a obligatiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează si comunică acestora diferenta de dobândă si penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Prevederile de mai sus se aplică si debitorilor pentru care au început sau au continuat, după caz, măsurile de executare silită. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, măsurile de executare silită continuă până la valorificare, iar sumele obtinute din valorificare vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă sumele recuperate prin executare silită se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.

(4) În cazul în care garantia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o nouă garantie pentru sumele rămase de plată.

(5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorilor vor comunica acestora graficele de plată refăcute fără a se depăsi numărul de rate aprobate initial.

(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plată erau stabilite termene si după data de 30 aprilie 2005, precum si pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sau expiră până la data de 30 aprilie 2005, înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate conditiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2005, inclusiv în situatia în care nu au fost constituite în termen garantiile sau nu a fost anuntată înstrăinarea de active.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 26.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

 

Luând în considerare prevederile Acordului de comert liber dintre România si Republica Macedonia, ratificat prin Legea nr. 396/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.272 din 30 decembrie 2004,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Se modifică de la 2% la 20% procentul maxim de alocare pentru tutunuri brute sau neprelucrate aferente grupei tarifare 24.01, înscris la numărul curent 7 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 4 aprilie 2005.

Nr. 141.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritătile publice centrale cu atributii în domeniu, agentii economici producători si importatori vor aplica procedura de raportare a datelor mentionată la art. 1.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează conform art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 230.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente

 

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste modul în care se efectuează colectarea informatiilor de bază cu privire la substantele existente, necesare Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, autoritatea competentă în procesul de evaluare si control al riscurilor pe care aceste substante le prezintă pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, denumită în continuare autoritate competentă.

 

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezenta procedură se aplică substantelor existente fabricate sau importate în cantităti ce depăsesc 10 tone/an.

(2) Obligatia de a furniza informatii cu privire la aceste substante cade în sarcina producătorilor si importatorilor de substante existente, aflate în inventarul european al substantelor existente puse pe piată (IESCE-EINECS), aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 227/2002.

 

Procedura de raportare

 

Transmiterea initială a informatiilor de bază

Art. 3. - (1) Agentii economici producători si importatori care fabrică si, respectiv, importă o substantă existentă, aflată în inventarul IESCE-EINECS, ca atare sau într-un preparat, în cantităti ce depăsesc 10 tone/an, cel putin o dată în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004, raportează Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) un pachet initial de date, conform art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.

(2) Raportarea cuprinde două grupe de informatii: a) cu caracter general, conform art. 6 alin. (1) lit. a)-d) si art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, cu privire la identificarea substantei existente (denumire, coduri numerice, precum CAS, EINECS), clasificare, utilizări, cantitate totală fabricată sau importată pe an. Aceste informatii se raportează de către fiecare agent economic producător sau importator care a fabricat sau a importat o substantă existentă, conform alin. (1);

b) informatii detaliate, conform art. 6 alin. (1) lit. e)-j) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, pentru substante existente, fabricate sau importate în cantităti ce depăsesc 1.000 tone/an, referitoare la proprietăti fizico-chimice, căi de pătrundere si distributie în mediu, toxicitate acută si toxicitate cronică (carcinogenitate, mutagenitate, toxicitate pentru reproducere), ecotoxicitate. Pentru această categorie de informatii agentii economici producători si importatori raportează informatiile disponibile, făcând eforturi rezonabile pentru a le obtine, dar fără a avea obligatia de a realiza teste suplimentare acolo unde aceste informatii lipsesc. Modul individual de raportare a acestor informatii de detaliu de către fiecare agent economic producător sau importator nu mai este obligatoriu ca în cazul informatiilor de ordin general, prevăzut la lit. a). Agentii economici se pot asocia si în cadrul acestor grupuri de asociere pot utiliza împreună informatiile si pentru a contribui împreună la costurile pentru obtinerea acestora.

Informatiile se pot solicita furnizorului de substante existente, asociatiei industriale din care agentul economic producător sau importator poate face parte ori prin consultarea unor baze de date tehnice sau comerciale.

(3) La transmiterea datelor către ANSPCP, agentii economici producători si importatori vor preciza datele care au caracter confidential, iar acestea vor fi tratate în consecintă, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.

Datele confidentiale vor fi dezvăluite numai autoritătilor responsabile, cu atributii în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004, conform art. 3 lit. k) si art. 4 din aceeasi hotărâre, sau în caz de procedură legală.

 

Perioadele de raportare

Art. 4. - (1) Raportarea informatiilor de bază, într-o primă fază, prevăzută la art. 3, către ANSPCP, de către agentii comerciali producători si importatori se face pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2002, 2003 si 2004, astfel:

a) pentru cantităti de substantă existentă fabricată sau importată, ce depăsesc 1.000 tone/an (volume mari), raportarea pachetului initial de date prevăzut la art. 3 va contine informatiile specificate la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004. Raportarea se va face astfel: pentru informatiile cu caracter general, conform art. 3 alin. (2) lit. a), informatiile vor fi trimise la ANSPCP, până la data de 30 decembrie 2005; pentru informatiile detaliate, conform art. 3 alin. (2) lit. b), informatiile vor fi trimise la ANSPCP până la data de 30 septembrie 2006;

b) pentru cantităti de substantă existentă fabricată sau importată, ce depăsesc 10 tone/an, dar nu mai mari de 1.000 tone/an (volume mici), raportarea pachetului initial de date cu informatii cu caracter general, conform art. 3 alin. (2) lit. a) si care contin informatiile specificate la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se va face până la data de 30 septembrie 2006.

(2) În etapele următoare fazei initiale de raportare 2002-2004, raportările pentru anii 2005, 2006 si anii care vor urma se vor face astfel:

a) informatiile cu caracter general, pentru substante existente fabricate sau importate în volume mari, conform art. 6 alin. (1) lit. a)-d) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, precum si pentru substante existente fabricate sau importate în volume mici, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se vor transmite ANSPCP în primul trimestru al anului ce urmează perioadei de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, în primul trimestru al anului 2006, pentru anul 2006, în primul trimestru al anului 2007 si asa mai departe);

b) informatiile detaliate, pentru substante existente fabricate sau importate în volume mari, conform art. 6 alin. (1) lit. e)-j) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, se vor transmite ANSPCP până la sfârsitul anului ce urmează perioadei de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, până la 30 decembrie 2006, pentru anul 2006, până la 30 decembrie 2007 si asa mai departe).

 

Lista substantelor fabricate sau importate în volume mari

Art. 5. - (1) Pe baza informatiilor transmise ANSPCP de către agentii economici producători si importatori, cu privire la cantitatea de substante existente fabricate sau importate în perioada initială 2002-2004, autoritatea competentă va elabora o listă natională cu “Substantele existente fabricate sau importate în cantităti ce depăsesc 1.000 tone/an (volume mari)”. Lista va cuprinde două părti:

a) “Lista natională a substantelor existente fabricate sau importate în cantităti peste 1.000 tone/an (volume mari) care se regăsesc pe “Lista substantelor existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităti ce depăsesc 1.000 tone/an (volume mari)” si

b) “Lista natională a substantelor existente fabricate sau importate în cantităti peste 1.000 tone/an (volume mari), altele decât substantele existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităti ce depăsesc 1.000 tone/an (volume mari)”.

(2) Lista substantelor existente fabricate sau importate în Comunitatea Europeană în cantităti ce depăsesc 1.000 tone/an (volume mari) constituie anexa nr. 1 la Regulamentul Consiliului 793/93/EEC privind evaluarea  si controlul riscurilor substantelor existente. Această listă se va face publică, pentru a fi pusă la dispozitie celor interesati, pe pagina web a autoritătii competente.

(3) Listele nationale ale substantelor existente fabricate sau importate în volume mari, conform alin. (1), se vor elabora si se vor pune la dispozitie celor interesati pe pagina web a autoritătii competente, până la data de 30 iunie 2006.

(4) Autoritatea competentă va actualiza listele nationale prevăzute la alin. (1) din 3 în 3 ani.

 

Lista substantelor fabricate sau importate în volume mici

Art. 6. - (1) Pe baza informatiilor transmise ANSPCP de către agentii economici producători si importatori, cu privire la cantitatea de substante existente fabricate sau importate în perioada initială 2002-2004, autoritatea competentă va elabora o listă natională cu “Substantele existente fabricate sau importate în cantităti ce depăsesc 10 tone/an, dar nu mai mari de 1.000 tone/an (volume mici)”, pe care o va pune la dispozitie celor interesati pe pagina web a sa, până la data de 30 iunie 2007.

(2) Autoritatea competentă va actualiza lista natională prevăzută la alin. (1) din 3 în 3 ani.

 

Transmiterea de informatii ulterioare privind substantele deja raportate

 

Actualizarea informatiilor

Art. 7. - Agentii economici producători si importatori vor transmite ANSPCP, după caz, conform art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004, date actualizate cu privire la utilizări noi ale substantei, care pot avea drept consecintă schimbări importante în expunerea populatiei sau mediului la substanta în cauză, precum si informatiile noi despre proprietătile sau efectele substantei ce pot conduce la schimbarea opiniei autoritătii competente si a Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase, referitoare la riscul potential al acesteia. Aceste date actualizate se vor transmite începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru înfiintarea Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare

 

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002,

în baza art. 5 alin. (8) coroborat cu art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează în cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului Centrul national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare, denumit în continuare Centrul IPPC.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 26 martie 2005.

Nr. 249.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Centrul national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare, denumit în continuare Centrul IPPC, este un organism de coordonare independent, fără personalitate juridică, a cărui activitate se desfăsoară în cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Centrul IPPC îsi desfăsoară activitatea în sediul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului din Bd. Libertătii nr. 12, municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Activitatea Centrului IPPC vizează următoarele domenii:

a) procesul de elaborare si promovare a ghidurilor nationale privind cele mai bune tehnici disponibile pentru domeniile de activitate specificate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002;

b) diseminarea informatiilor privind cele mai bune tehnici disponibile;

c) comunicarea cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare.

II. Atributii

Art. 3. - Atributiile Centrului IPPC:

a) asigură suport tehnic pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, si promovează principiile prevenirii si controlului integrat al poluării;

b) identifică tehnicile utilizate în prezent la nivel national si international, care asigură cele mai bune performante din punct de vedere al protectiei mediului;

c) realizează, în cadrul grupurilor tehnice de lucru, analiza comparativă a documentelor de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF) elaborate de tările membre ale Uniunii Europene cu cele ale tehnicilor existente la nivel national, în scopul elaborării BREF-urilor nationale;

d) elaborează ghiduri nationale privind cele mai bune tehnici disponibile, prin intermediul grupurilor tehnice de lucru organizate pe domenii de activitate;

e) asigură schimbul de informatii la nivel national între Centrul IPPC si publicul interesat, în ceea ce priveste cele mai bune tehnici disponibile corespunzătoare activitătilor industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002;

f) asigură schimbul de informatii din domeniul său de activitate între autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si celelalte organisme similare din statele membre ale Uniunii Europene si cu Biroul European IPPC de la Sevilla.

III. Organizare si functionare

Art. 4. - Centrul IPPC este alcătuit din:

- coordonator;

- comitet tehnic;

- secretariat;

- compartiment de informatizare;

- grupuri tehnice de lucru (GTL) organizate pe categorii de activităti, conform anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

Art. 5. - Coordonatorul Centrului IPPC este numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale de protectie a mediului, la propunerea secretarului de stat pe probleme de mediu, si are următoarele atributii:

a) conduce întreaga activitate a Centrului IPPC;

b) informează conducătorul autoritătii centrale pentru protectia mediului asupra evolutiei activitătii Centrului IPPC;

c) reprezintă Centrul IPPC în relatiile cu tertii;

d) supune spre aprobare secretarului de stat pentru protectia mediului programul anual de activitate al Centrului IPPC până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Art. 6. - (1) Comitetul tehnic este alcătuit din reprezentanti numiti de directiile tehnice din cadrul autoritătii publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului, reprezentanti ai Administratiei Nationale “Apele Române” si ai altor autorităti publice centrale cu responsabilităti în implementarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.

(2) Comitetul tehnic se reuneste sub conducerea coordonatorului, conform programului anual aprobat potrivit art. 5 lit. d).

Art. 7. - (1) Comitetul tehnic avizează proiectele ghidurilor de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile.

(2) Comitetul tehnic analizează si avizează raportul annual de activitate al Centrului IPPC.

(3) Comitetul tehnic adoptă regulamentul specific de organizare si functionare în prima sa reuniune.

Art. 8. - (1) Secretariatul Centrului IPPC este format din 3 persoane din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Secretariatul Centrului IPPC are următoarele responsabilităti:

a) asigură activitatea de secretariat în cadrul sedintelor semestriale si, ori de câte ori este necesar, la nivelul GTL;

b) convoacă membrii GTL la sedinte, cu cel putin 5 zile înainte de datele fixate ale acestora, prin fax, în format electronic sau prin telefon;

c) cu 5 zile înainte de data fixată a sedintei, secretariatul transmite membrilor GTL documentele supuse dezbaterii în cadrul sedintelor de lucru, în format electronic;

Art. 2. - Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Centrului IPPC este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Structura organizatorică a Centrului IPPC este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

d) pe baza rapoartelor anuale ale fiecărui GTL, întocmeste raportul anual privind activitatea Centrului IPPC;

e) pe baza propunerilor programelor anuale ale GTL, întocmeste proiectul programului anual de activitate al Centrului IPPC, pe care îl transmite spre avizare comitetului tehnic;

f) asigură schimbul de informatii la nivelul GTL si accesul la informatii specifice.

Art. 9. - (1) Compartimentul de informatizare asigură activitatea de publicare pe site-ul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului a rezultatelor activitătii Centrului IPPC, a proiectelor de ghiduri de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile, precum si a ghidurilor finale.

(2) Compartimentul de informatizare realizează reteaua de mesagerie electronică interactivă între membrii GTL si între acestia si secretariatul Centrului IPPC.

Art. 10. - Atributiile si responsabilitătile GTL:

a) fiecare GTL este alcătuit din reprezentanti ai autoritătii publice centrale si locale pentru protectia mediului, ai unitătilor economice IPPC reprezentative, ai asociatiilor profesionale sau patronale, ai institutelor de cercetare în domeniul tehnologiei si mediului, precum si din reprezentanti ai institutiilor de învătământ superior, ai organizatiilor nonguvernamentale si, după caz, ai altor institutii publice cu responsabilităti în domeniu;

b) coordonatorul GTL se alege din cadrul membrilor pentru fiecare grup prin vot cu majoritate simplă din totalul membrilor GTL;

c) GTL se întrunesc în sedinte semestriale, conform calendarului aprobat în cadrul comitetului tehnic si ori de câte ori este necesar;

d) GTL analizează documentele transmise de unitătile economice reprezentative ale categoriilor de activităti din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, în vederea stabilirii compatibilitătii tehnicilor utilizate în prezent la nivel national cu cele prevăzute de documentele de referintă la nivel european, pentru fiecare activitate listată în anexa mentionată;

e) GTL elaborează propunerile de proiecte pentru documentele de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile la nivel national si le supune spre avizare comitetului tehnic;

f) între sedintele de lucru semestriale, membrii GTL realizează schimbul de informatii prin reteaua de mesagerie electronică interactivă, creată conform art. 9 alin. (2);

g) membrii GTL acordă suport tehnic agentiilor regionale de protectie a mediului în procesul de emitere a autorizatiilor integrate de mediu, precum si în crearea bazei de date specifice fiecărui domeniu;

h) regulamentul specific fiecărui GTL se va elabora la prima sedintă după constituire si va fi aprobat de comitetul tehnic la prima reuniune a acestuia, care se va desfăsura după sedinta GTL.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului national de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile si de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluării si cu Forumul European de Informare (Centrul IPPC)