MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

187. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

253. - Hotărâre privind trecerea localitătii turistice Arieseni, judetul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

255. - Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

256. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei, formării profesionale si tineretului “Leonardo da Vinci II”, “Socrates II” si “Youth”

 

257. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind criteriile specifice de acordare a avizului pentru asociatii si fundatii din domeniul de activitate al ministerului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Normă pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti a României

 

9. - Normă privind regimul special de decontare

 

10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2005

 

11. - Circulară pentru abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Natională a României si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

44. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A) si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

pentru servicii deosebite aduse în întreaga activitate desfăsurată în scopul dezvoltării permanente a relatiilor de colaborare, întrajutorare, prietenie si încredere reciprocă între Ministerul Administratiei si Internelor si Garda Civilă Spaniolă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler domnului maior Pedro Jacinto Martin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 187.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea localitătii turistice Arieseni, judetul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 alin. (2) si al art. 9 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea localitătii turistice Arieseni, judetul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 253.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subventia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinte în anul 2005, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculată la valoarea finală a acesteia, categoriilor de persoane prevăzute la alin. 1 din acelasi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 4.800.000 lei.

Art. 2. - Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 4.800.000 lei, cuantumul subventiei de la bugetul de stat prevăzute la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste după cum urmează:

a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.800.001 lei si 5.500.000 lei;

b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.500.001 lei si 5.800.000 lei;

c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.800.001 lei si 6.500.000 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

Lászlö Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 255.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunitătii Europene în domeniul educatiei, formării profesionale si tineretului “Leonardo da Vinci II”, “Socrates II” si “Youth”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2005 la Programul Comunitătii Europene “Leonardo da Vinci II” în limita echivalentului în lei al sumei de 2.728.000 euro.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2005 la Programul Comunitătii Europene “Socrates II” în limita echivalentului în lei al sumei de 4.878.000 euro.

Art 3. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2005 la Programul Comunitătii Europene “Youth” în limita echivalentului în lei al sumei de 1.457.000 euro.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1-3 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Educatiei si Cercetării la capitolele 57.01 si 59.01, titlul 38 “Transferuri”, alineatul 40.93 “Programe Comunitare” prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 256.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei si unitătile sale subordonate a activitătii finantate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere în aparatul propriu si, după caz, în unitătile subordonate, în conditiile legii.

(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:

a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege;

b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor si a persoanelor care corectează lucrările candidatilor ori care solutionează contestatiile, numiti în conditiile legii.

(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor si a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizatia de încadrare brută lunară sau solda lunară brută a functiei în care este încadrat cel în cauză.

(4) Membrii comisiilor de examinare si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru examenul de admitere a personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor sunt remunerati prin plata cu ora, luându-se în calcul indemnizatia brută lunară a functiei de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 2. - Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite care o organizează.

Art. 3. - (1) Finantarea activitătii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activitătii prevăzute la art. 1 se constituie din:

a) sumele rezultate din taxele prevăzute de lege percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile de admitere;

b) donatii, legate ori sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din tară ori din străinătate.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea finantată integral din venituri proprii, prevăzută la art. 1, se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Justitiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea finantată integral din venituri proprii se întocmeste la venituri, pe surse de provenientă, iar la cheltuieli, după natura si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

(3) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează cu aceleasi destinatii.

(4) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - Ministerul Justitiei si, după caz, unitătile sale subordonate, pot utiliza si personal de specialitate din afara unitătii pentru realizarea activitătii, în conditiile legii.

Art. 6. - În relatiile contractuale, pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1, Ministerul Justitiei si unitătile sale subordonate, pe lângă care se organizează această activitate, pot fi reprezentate de către persoanele autorizate în acest scop prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 7. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii, se vor derula în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2005.

Nr. 257.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind criteriile specifice de acordare a avizului pentru asociatii si fundatii din domeniul de activitate al ministerului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.689 din 25 martie 2005, întocmit de Directia juridică si contencios,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în baza prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale avizează înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor din domeniile de activitate specifice, după verificarea prealabilă privind desfăsurarea activitătii acestora în domeniul de activitate al ministerului.

(2) Principalele obiective ale asociatiilor si fundatiilor din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt:

A. În domeniul agroalimentar:

a) dezvoltarea durabilă a productiei agricole si alimentare;

b) corelarea nivelului productiilor si a calitătii produselor cu cerintele pietei, cresterea productiei agroalimentare;

c) îmbunătătirea sistemului informational privind cererea si oferta;

d) dezvoltarea pietelor agroalimentare si formarea spiritului de afaceri;

e) promovarea produselor agroalimentare pe piata internă si externă;

f) asigurarea de drepturi egale pentru toti membrii;

g) apărarea intereselor membrilor în relatiile acestora cu alte organisme guvernamentale si ale administratiei de stat;

h) promovarea unor practici si tehnologii de productie, care să asigure protectia mediului înconjurător;

i) acordarea de consultantă în domeniul asocierii, managementului si marketingului.

B. În domeniul silviculturii:

a) conservarea si dezvoltarea pădurilor;

b) protejarea ecosistemelor forestiere;

c) sprijinirea proprietarilor sau detinătorilor de păduri;

d) sprijinirea profesiilor si activitătilor silvocinegetice;

e) promovarea gospodăririi durabile si a exploatării rationale a pădurilor si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;

f) asocierea proprietarilor de pădure în vederea constituirii de structuri silvice private pentru gospodărirea pădurilor în regim silvic;

g) dezvoltarea valorificării durabile a produselor primare (lemnoase si nelemnoase) ale pădurii, precum si a serviciilor în domeniul silviculturii si cinegetic;

h) împădurirea terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinte, înfiintarea perdelelor forestiere de protectie, reconstructia ecologică a pădurilor în declin.

C. În domeniul cinegetic:

a) gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare si a fondului piscicol din apele de munte, protejarea vânatului;

b) popularea fondurilor de vânătoare cu anumite specii de vânat, înfiintarea de crescătorii destinate populărilor sau crescătorii destinate exclusiv consumului.

Art. 2. - Cererea de avizare va fi însotită de actul constitutiv, statutul asociatiei sau fundatiei, întocmite în formă autentică, dovada de sediu, dovada de patrimoniu si dovada disponibilitătii denumirii, eliberată de Ministerul Justitiei.

Art. 3. - Avizele vor fi emise de către Directia juridică si contencios si vor fi avizate de către directiile de specialitate din minister.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 29 martie 2005.

Nr. 188.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti a României

 

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

Articol unic. - Perioada de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma nr. 4/2004 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 7 iulie 2004, se prelungeste de la 3 luni la 6 luni.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind regimul special de decontare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 89 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. - Prezentele norme se aplică institutiilor de credit autorizate de Banca Natională a României si reglementează modul de efectuare a operatiunilor de plăti si încasări ale institutiilor de credit aflate în regim special de decontare în relatiile cu celelalte institutii de credit si cu Trezoreria Statului.

Art. 2. - (1) În scopul evitării aparitiei riscului imposibilitătii de decontare a pozitiilor nete din cadrul sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor administrat de Banca Natională a României, banca centrală, în calitate de administrator, poate să instituie regimul special de decontare asupra unei institutii de credit participante.

(2) Regimul special de decontare se instituie prin hotărâre a Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, pe baza unei analize efectuate de directiile de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României, si va fi notificat institutiei de credit în cauză.

Art. 3. - Instituirea regimului special de decontare va fi adusă de către Banca Natională a României la cunostintă celorlalte institutii de credit si Trezoreriei Statului.

Art. 4. - Regimul special de decontare constă în următoarele:

a) institutia de credit nu va mai putea efectua operatiuni de plăti prin sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, aceste operatiuni urmând a fi desfăsurate exclusiv prin sistemul de decontare pe bază brută în timp real - ReGIS, în conformitate cu regulile acestui sistem;

b) institutia de credit va efectua doar operatiuni de încasări prin sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României;

c) institutia de credit nu mai are obligativitatea constituirii garantiilor unilaterale în vederea participării la sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, prevăzute la art. 18 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor;

d) institutia de credit va participa în continuare la sedintele de verificare a instrumentelor de plată de debit desfăsurate în cadrul casei de compensare care face parte din sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, urmând ca plata instrumentelor de debit acceptate să fie efectuată exclusiv prin intermediul sistemului ReGIS, cel mai târziu în ziua următoare zilei în care urma să fie compensată. În situatia în care, în ziua următoare zilei compensării, institutia de credit nu are suficiente fonduri în contul de decontare deschis în sistemul ReGIS, pentru a efectua plata instrumentelor de debit acceptate, aceasta este obligată să crediteze contul clientului plătitor cu suma înscrisă în instrumentul de debit care nu a putut fi plătit si să înstiinteze clientul plătitor în legătură cu neefectuarea plătii.

Art. 5. - Prevederile prezentelor norme se aplică si institutiilor de credit care la data intrării în vigoare a acestora se află în regim special de decontare.

Art. 6. - Încetarea regimului special de decontare instituit asupra unei institutii de credit se face prin hotărâre a Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, urmând ca aceasta să fie notificată institutiei de credit în cauză si celorlalte institutii de credit, precum si Trezoreriei Statului.

Art. 7. - Prezentele norme intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind procedura de decontare a operatiunilor interbancare ale băncilor aflate în regim special de decontare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 31 ianuarie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna aprilie 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,45% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Natională a României si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 89 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Începând cu data de 8 aprilie 2005 se abrogă Circulara Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Natională a României si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, modificată si completată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 21/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 22 iulie 2003.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2005.

Nr. 11.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, si ale prevederilor art. 6 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 23 martie 2005, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 reglementează numărul mediu minim de ore de lucru pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, neprecizându-se o limită superioară, aceasta putând varia în functie de gradul de complexitate a activitătii entitătii care trebuie să efectueze, potrivit legii, auditul financiar al situatiilor financiare.

Art. 3. - Pentru societătile cu un grad mai mic de complexitate a activitătii, care trebuie să efectueze auditul financiar, potrivit legii, numărul mediu de ore pe ansamblu poate fi mai mic cu până la 25% fată de numărul total prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004.

Art. 5. - Departamentul de conduită si disciplină profesională va propune măsuri de sanctionare, în baza procesului-verbal de inspectie întocmit de inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competentă profesională, conform Regulamentului de organizare a Camerei Auditorilor Financiari din România, în functie de gradul de nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Normele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aduse la cunostintă auditorilor financiari, membri ai Camerei, prin grija Departamentului de învătământ si admitere si a Departamentului de servicii pentru membri.

Art. 7. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 23 martie 2005.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar

 

Numărul minim de ore care trebuie executate pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar se determină astfel:

1. Planificarea si documentarea auditului presupun: 30 de ore

- stabilirea contactelor dintre cabinetul de audit (partener) si client;

- dobândirea cunostintelor despre afacerea clientului, identificarea evenimentelor, tranzactiilor si practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare;

- actualizarea si documentarea informatiilor despre client;

- evaluarea preliminară a riscurilor si a pragului de semnificatie;

- estimarea erorilor si compararea lor cu valoarea preliminară a pragului de semnificatie;

- elaborarea proiectului planului de misiune, a bugetului financiar si a fondului de timp previzionat;

- elaborarea si semnarea contractului de audit etc.

2. Controlul intern si riscul legat de control au în vedere: 60 de ore

- evaluarea sistemului de înregistrare si procesare a tranzactiilor entitătii auditate, precum si a efectului tehnologiei informationale asupra auditului;

- întelegerea sistemelor de contabilitate si control intern;

- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor care presupun estimări contabile;

- convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient si elaborarea programelor de audit pentru evidentierea corespunzătoare a activitătii desfăsurate;

- estimarea riscului legat de control;

- testarea sistemelor de contabilitate si control intern;

- testarea sistemului informatic etc.

3. Procedurile de fond presupun: 120 de ore

- proceduri analitice;

- teste de detaliu;

- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a exercitiului etc.

4. Finalizarea lucrării de audit are în vedere: 30 de ore

- întocmirea dosarului permanent;

- întocmirea dosarului curent (al exercitiului);

- analiza, revizuirea si evaluarea concluziilor auditului efectuat;

- elaborarea raportului auditorului si comunicarea deficientelor structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii etc.

TOTAL: 240 de ore