MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 882         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 284 din 1 iulie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

398. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind publicarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN)

 

803. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind adaptarea scării de intensităti seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale României si la necesitătile ingineresti”, indicativ GT-053-04

 

804. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obtinute pe clădiri instrumentate seismic în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-055-04

 

805. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CDROM) cuprinzând înregistrări ale miscărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990, obtinute în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-054-04

 

Rectificări la:

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 199/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 284

din 1 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Maria Catrinoiu în Dosarul nr. 1.378/2003 al Judecătoriei Brezoi.

La apelul nominal răspund consilierii juridici Florin Colta si Laurentiu Stefan pentru Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” S.A. - Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu delegatii depuse în sedintă, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantii Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” S.A. - Sucursala Râmnicu Vâlcea solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate din Legea energiei electrice nu contravin dreptului de proprietate, consacrat de art. 44 din Constitutie, republicată, si de prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile legale criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta recentă a Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 72/2004 si nr. 140/2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.378/2003, Judecătoria Brezoi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4) si art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Maria Catrinoiu într-o cauză civilă având ca obiect obligarea Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. la respectarea dreptului de proprietate al autoarei exceptiei si la ridicarea constructiilor de pe terenul proprietatea sa.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor Constitutiei referitoare la garantarea proprietătii, întrucât prevăd că terenurile pe care se situează retelele electrice sunt si rămân în proprietatea statului. Astfel, autorul exceptiei arată că, întrucât i s-a stabilit prin hotărâre judecătorească dreptul de proprietate asupra unor asemenea terenuri, statul nu poate fi si el proprietarul acestora “în absenta unei operatiuni de expropriere, de concesionare ori de cumpărare din partea statului”.

Judecătoria Brezoi opinează în sensul că exceptia este neîntemeiată, deoarece art. 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 precizează doar că terenurile respective sunt si rămân în proprietatea statului, fără a reglementa un transfer al acestor terenuri din proprietatea privată în proprietatea publică. Dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente retelelor electrice “este stabilit a fi public prin art. 4 alin. 2, 3, 4 si 5 din Legea nr. 18/1991 si prin dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietătii publice”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 44 din Constitutie, republicată.

Terenurile pe care sunt amplasate retelele de distributie a energiei electrice, fiind afectate utilitătii publice, au trecut în proprietatea publică a statului, iar autorul exceptiei nu putea dobândi dreptul de proprietate asupra acestora.

Astfel, regimul juridic de apartenentă la domeniul public al statului a terenurilor respective a fost doar reconfirmat, iar nu stabilit prin dispozitiile art. 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 si, ca atare, nu se mai pune problema plătii unei drepte si prealabile despăgubiri pentru exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor respective, în temeiul art. 480 si 481 din Codul civil.

Totodată, arată că dispozitiile legale criticate se încadrează în măsurile necesare pentru îndeplinirea obligatiei statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară, astfel cum

prevede art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia revizuită si republicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată. Astfel, reglementarea modului de exercitare a dreptului de uz si de servitute de către titularii autorizatiilor de înfiintare si de către titularii licentelor, precum si a bunurilor proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale respectă prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, în acest sens, fiind Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si Legea nr. 318/2003.

Totodată, textele criticate sunt în conformitate si cu prevederile alin. (2) al art. 44 din Constitutie, republicată, întrucât se aplică tuturor proprietarilor de terenuri pe care se află retele electrice de distributie, nefiind instituite nici un fel de discriminări.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice, în raport cu art. 44 alin. (3) si (6) din Constitutie, republicată, arată că dispozitiile criticate nu reglementează procedura exproprierii, ci stabilesc doar faptul că terenurile pe care se situează retelele electrice de distributie, existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 318/2003, sunt si rămân în proprietatea publică a statului.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile alin. (4), (5), (7), (8) si (9) ale art. 44 din Constitutie, republicată, apreciază că acestea nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (4) si ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (4): “Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor energetice, titularii de licentă au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile prezentei legi.”;

- Art. 37 alin. (4): “Terenurile pe care se situează retelele electrice de distributie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si rămân în proprietatea publică a statului.”

În sustinerea exceptiei, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44, al căror continut, în urma republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, este următorul:

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: Dispozitiile art. 16 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 reglementează exclusiv drepturile de uz si de servitute asupra proprietătilor - bunuri imobile afectate de capacitătile energetice, drepturi care privesc unul dintre atributele dreptului de proprietate. Această reglementare este în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora continutul si limitele exercitării dreptului de proprietate se stabilesc de lege, precum si cu prevederile art. 1 paragraful 2 din Primul protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care recunosc dreptul statelor de a reglementa, prin lege, “folosinta bunurilor conform interesului general”. Or, înfiintarea instalatiilor si executarea lucrărilor la capacitătile energetice pentru buna functionare a acestora reprezintă, fără putintă de tăgadă, un interes general major si, ca atare, legiuitorul este pe deplin competent să stabilească conditiile exercitării dreptului de proprietate. Chiar si în aceste conditii, alin. (5) al art. 18 din Legea nr. 318/2003 prevede, în mod expres, obligatia titularului licentei “să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul si să-l repună în situatia anterioară, în cel mai scurt timp posibil”.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003, Curtea constată că acestea nu dispun exproprierea si nici transferul dreptului de proprietate în vreun alt mod, ci doar constată că “Terenurile pe care se situează retelele electrice existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si rămân în proprietatea publică a statului”. Această prevedere se justifică prin dispozitiile art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicată, potrivit cărora fac obiectul exclusiv al proprietătii publice .[...] si alte bunuri stabilite de legea organică”. De asemenea, dispozitiile criticate dau expresie si prevederilor constitutionale cuprinse în alin. (2) si (4) ale art. 136, potrivit cărora proprietatea publică apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale si este inalienabilă.

Pe de altă parte, dispozitiile legale criticate în prezenta cauză au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004, Curtea respingând exceptia de neconstitutionalitate si constatând că aceste dispozitii legale sunt în concordantă cu prevederile constitutionale, cu reglementările internationale, precum si cu practica în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Întrucât nu există elemente noi, de natură a determina modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei mentionate sunt valabile si în această cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) si ale art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Maria Catrinoiu în Dosarul nr. 1.378/2003 al Judecătoriei Brezoi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind publicarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN)

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2004,

în baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune prin prezentul ordin publicarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN), încheiat la data de 14 iunie 2004 cu reprezentantul împuternicit de Comisia Europeană, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

 

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

 

Bucuresti, 27 august 2004.

Nr. 398.

 

ANEXĂ

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între România si Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN)

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare România, pe de altă parte,

având în vedere că:

1. Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere UE-România din 18 februarie 20021) stabileste principiile generale referitoare la participarea României la programele Comunitătii (2002/257/EC), lăsând Comisia si autoritătile competente din România să determine termenii specifici si conditiile, incluzând si contributia financiară, cu referire la o astfel de participare la fiecare program;

2. programul eTEN a fost stabilit prin Decizia nr. 1.336/97/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 19972), modificată corespunzător prin Decizia nr. 1.376/2002/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 20023);

3. Reglementarea Consiliului (EC) nr. 2.236/95 din 18 septembrie 19954), modificată prin Reglementarea (EC) nr. 1.655/1999 a Parlamentului European si a Consiliului din 19 iulie 19995), stabileste normele generale pentru garantarea ajutorului financiar al Comunitătii în domeniul retelelor transeuropene,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Program

 

România va participa la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN), denumit în continuare Programul, în conformitate cu conditiile stipulate în Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de Asociere UE-România din data de 18 februarie 2002, stabilind principiile generale pentru participarea României la programele Comunitătii (2002/257/EC), si în conformitate cu termenii si conditiile la care se face referire la art. 2-4.

 

ARTICOLUL 2

Conditii privind participarea la Program

 

1. România va participa la activitătile Programului în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele limită definite în Decizia nr. 1.336/97/EC a Parlamentului European si a Consiliului, modificată corespunzător prin Decizia nr. 1.376/2002/EC a Parlamentului European si a Consiliului.

2. Termenii si conditiile aplicabile predării, examinării si selectării dosarelor institutiilor participante, organizatiilor si ale persoanelor fizice din România vor fi aceleasi care se

aplică institutiilor, organizatiilor si persoanelor fizice din statele membre ale Uniunii Europene.

3. Pentru a participa la Program România va plăti o contributie financiară anuală la bugetul general al Uniunii Europene.

4. Contributia financiară a României privind participarea sa si implementarea Programului va fi adăugată la suma specificată în fiecare an în bugetul general al Uniunii Europene, pentru echilibrarea obligatiilor financiare ce revin din diferitele măsuri necesare ce trebuie luate pentru executarea, controlul si punerea în functiune a Programului.

5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi folosită pentru procedurile referitoare la cereri, contracte si rapoarte, precum si la alte aspecte administrative ale Programului.

 

ARTICOLUL 3

Contributia financiară

 

Regulile privind contributia financiară a României sunt stipulate în anexa nr. 1.

O parte din contributia financiară va fi finantată din ajutorul extern relevant al unui instrument al Comunitătii, dacă România cere astfel.

 

ARTICOLUL 4

Raport si evaluare

 

Fără a aduce atingere responsabilitătilor Comisiei si ale Curtii de Conturi a Comunitătilor Europene referitoare la monitorizarea si evaluarea Programului, participarea României la Program va fi monitorizată pe baza parteneriatului ce implică Comisia si România. România va trimite Comisiei rapoarte relevante si va lua parte la alte activităti specifice oferite de către Comisie în contextul Programului.

Regulile privind controlul financiar, recuperarea si alte măsuri antifraudă sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi aplicabil pe durata Programului. Cu toate acestea, dacă Comunitatea Europeană va decide să prelungească durata Programului fără nici o schimbare esentială în cadrul  acestuia, prezentul memorandum de întelegere va fi de asemenea prelungit în mod corespunzător si automat, dacă nici o parte nu îl va denunta.

Proiectele si activitătile aflate în derulare la momentul terminării Programului vor continua până la finalizarea lor în conditiile stipulate în prezentul memorandum de întelegere, precum si în aranjamentele contractuale corespunzătoare acestor proiecte si activităti, prevăzute în anexa nr. 2.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere va putea fi amendat numai în scris, prin acordul comun al părtilor. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data la care va fi semnat de ambele părti.

Încheiat la 14 iunie 2004.

 

Dan Nica,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Erkki Liikanen,

membru al Comisiei pentru Întreprinderi

si Societatea Informatională

 


1) OJ L 91, 6 aprilie 2002, pag. 20.

2) OJ L 183, 11 iulie 1997, pag. 12-20.

3) OJ L 200, 30 iulie 2002, pag. 1.

4) OJ L 228, 23 septembrie 1995, pag. 1.

5) OJ L 197, 29 iulie 1999, pag. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI

privind contributia financiară a României la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN)

 

1. Contributia financiară va fi plătită de România la bugetul general al Uniunii Europene pentru a participa la Program si va fi următoarea:

- 91.000 euro pentru anul 2004;

- 246.000 euro pentru anul 2005;

- 250.000 euro pentru anul 2006.

2. Contributia României va acoperi costurile referitoare la pregătirea, fezabilitatea, dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si pentru dezvoltarea si implementarea măsurilor pe linie orizontală, conform prevederilor Programului.

3. Costurile de călătorie ale reprezentantilor si ale expertilor români în scopul de a lua parte în calitate de observator la activitatea comitetului la care s-a făcut referire în art. 17 din Reglementarea Consiliului nr. 2.236/95 si în art. 8 din Decizia nr. 1.336/97/EC a Parlamentului European si a Consiliului sau la alte întâlniri referitoare la implementarea Programului vor fi rambursate de către Comisie pe aceeasi bază si în conformitate cu procedurile în vigoare pentru reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene va fi aplicat si gestionării contributiei României.

5. Când prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare, precum si la începutul fiecărui an fiscal, Comisia va trimite României o cerere de fonduri corespunzătoare contributiei ei la costurile acoperite de acest memorandum de întelegere.

Contributia corespunzătoare va fi plătită în euro într-un cont al Comisiei special stabilit pentru plăti în euro.

6. România va plăti contributia sa financiară la costurile anuale în conformitate cu cererea de fonduri, dar nu mai târziu de 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plătii va duce la plata de dobânzi de către România, adăugate la suma respectivă începând de la acea dată. Rata dobânzii va fi aceea a Băncii Centrale Europene pentru operatiunile sale principale de refinantare, publicată în seriile C ale Jurnalului Oficial al Comunitătilor Europene, si va fi făcută în euro la data limită, cu o crestere de 3,5%. În cazul în care întârzierea plătii contributiei este atât de mare încât poate pune în pericol implementarea si controlul Programului, participarea României la Program pentru anul respectiv va fi suspendată de către Comisie în urma neplătii timp de 20 de zile după trimiterea către România a unei scrisori oficiale de avertizare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTROL FINANCIAR, RECUPERARE SI ALTE MĂSURI ANTIFRAUDĂ

 

I. Controale si măsuri antifraudă efectuate de Comunitate

 

1. În conformitate cu reglementările (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002, (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002 si cu alte reglementări la care se face referire în prezentul memorandum de întelegere, contractele încheiate cu beneficiarii programelor stabiliti în România vor permite ca expertizele contabile financiare sau de alt tip să fie efectuate oricând la sediul beneficiarilor si al subcontractorilor de către agentii Comisiei sau de către alte persoane împuternicite de Comisie.

2. Oficialii Comisiei sau alte persoane împuternicite de Comisie vor avea acces corespunzător la site-uri, lucrări si documente, precum si la toate informatiile necesare efectuării unor astfel de expertize contabile, inclusiv în formă electronică. Acest drept de acces va fi stipulat în mod explicit în contractele încheiate în vederea implementării instrumentelor la care se face referire în prezentul memorandum de întelegere. Curtea Europeană a Auditorilor va avea aceleasi drepturi ca si Comisia.

3. În cadrul prezentului memorandum de întelegere, Comisia este autorizată să efectueze verificări si inspectii la fata locului, pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile procedurale ale Reglementării Comisiei (Euratom, CE) nr. 2.185/96 din 11 noiembrie 1996.

Aceste verificări si inspectii vor fi pregătite si efectuate în strânsă colaborare cu autoritătile competente din România desemnate de autoritătile din România, care trebuie să fie notificate la timp asupra obiectului, scopului si bazei legale a acestor verificări si inspectii, astfel încât să poată furniza sprijinul cerut.

Dacă autoritătile interesate din România doresc acest lucru, verificările si inspectiile la fata locului pot fi efectuate împreună cu acestea.

În cazul în care participantii la programe sunt supusi inspectiei sau controlului la fata locului, autoritătile române, actionând în concordantă cu legislatia natională, vor acorda inspectorilor Comisiei asistentă pentru a prelua sarcina acestora de realizare a inspectiei sau verificării la fata locului.

Comisia va raporta cât se poate de repede autoritătilor române orice aspect sau suspiciune legată de neregulile constatate în timpul inspectiei sau verificărilor la fata locului. În orice caz Comisia este obligată să informeze autoritătile mentionate mai sus asupra rezultatelor verificărilor si inspectiilor.

 

II. Informare si consultare

 

1. În scopul implementării corecte a prezentei anexe, autoritătile competente din România si autoritătile comunitare vor face schimb de informatii periodic, iar la cererea uneia dintre părti, vor acorda consultantă.

2. Autoritătile române competente vor informa fără întârziere Comisia despre orice fapt sau suspiciune constatată în legătură cu o neregularitate privind încheierea si implementarea contractelor încheiate pentru aplicarea instrumentelor mentionate în prezentul memorandum de întelegere.

 

III. Măsuri administrative si penalităti

 

Fără a prejudicia aplicarea Codului penal din România, pot fi impuse de către Comisie măsuri administrative si penalităti, în conformitate cu reglementările (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 si (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002 si cu Reglementarea Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene.

 

IV. Recuperare

 

Deciziile luate de către Comisie în cadrul prezentului memorandum de întelegere, care impun obligatii financiare asupra persoanelor, altele decât statele, se vor aplica în România. Punerea în vigoare a acestor decizii se va face conform unor reguli de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul căruia aceasta este efectuată. Ordinul pentru punerea în vigoare a deciziei va fi anexat la aceasta, fără alte formalităti, cu exceptia verificării autenticitătii deciziei de către autoritatea natională desemnată de Guvernul României în acest scop, care va înstiinta si Comisia Europeană. În momentul în care aceste formalităti au fost completate pe formularul de aplicare de către Comisie, aceasta poate recurge la punerea în vigoare, în conformitate cu legile nationale, aducând această chestiune în fata autoritătii competente. Legalitatea deciziei Comisiei va fi verificată de Curtea de Justitie a Comunitătii Europene.

Hotărârile date de Curtea de Justitie a Comunitătii Europene, legate de o clauză arbitrară dintr-un contract în domeniul de aplicabilitate a prezentului memorandum de întelegere, vor fi puse în vigoare în conformitate cu aceleasi conditii.

 

V. Comunicare directă

 

Comisia va comunica în mod direct cu participantii din cadrul Programului, stabiliti în România, si cu subcontractorii lor. Ei vor putea prezenta direct Comisiei toate documentele si informatiile relevante care sunt cerute pentru a fi depuse pe baza instrumentelor la care se face referire în prezentul memorandum de întelegere si pe baza contractelor încheiate în vederea implementării lor.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind adaptarea scării de intensităti seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale României si la necesitătile ingineresti”, indicativ GT-053-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 26 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind adaptarea scării de intensităti seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale României si la necesitătile ingineresti”, indicativ GT-053-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 803.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obtinute pe clădiri instrumentate seismic în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-055-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 28 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obtinute pe clădiri instrumentate seismic în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-055-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 804.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale miscărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990, obtinute în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-054-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 27 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale miscărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990, obtinute în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-054-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2004.

Nr. 805.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 199/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 6 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”):

- la pct. 2 subpunctul 2.2 partea introductivă, în loc de: .... suma de 2,5 miliarde lei, ...” se va citi: .... suma de 2,75 miliarde lei, ...”.