MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 853         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.452. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

635. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

 

1.029. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

 

1.326. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lăcasurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.452.

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Bokor-Butură Elena-Maria, fiica lui Butură Ioan si Elena, născută la 14 decembrie 1953 în localitatea Aiud, judetul Alba, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 138 32 Alta-Stockholm, Stensovagen 13.

2. Cătăneanu Valerică, fiul lui Cătăneanu Dumitru si Ioana, născut la 21 iunie 1968 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Olanda, 7415 HN Deventer, Prinses Beatrixstraat 60.

3. Chirilă Mircea, fiul lui Chirilă Eduard si Florica, născut la 19 octombrie 1945 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 90439 Nurnberg, Bertha von Suttnerstr. 38.

4. Ciucur Ioan, fiul lui Ciucur Mantu si Floarea, născut la 24 noiembrie 1984 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, str. Quinaux nr. 13.

5. Ciucur Mantu, fiul lui Ciucur Ioan si Căldăras Elena, născut la 1 octombrie 1960 în localitatea Târgu Jiu, judetul Gorj, România, apatrid, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, str. Quinaux nr. 13.

6. Ciucur Tibi, fiul lui Ciucur Mantu si Căldăras Floarea, născut la 27 septembrie 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, str. Quinaux nr. 13.

7. Dendiu Paraschiva, fiica lui Dendiu Ioan si Salomia, născută la 13 iunie 1928 în localitatea Rosia de Secas, judetul Alba, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 504 43 Boras, Lars Kaggsgatan 91.

8. Drăghici Vernhardsson Camelia-Cristina, fiica lui Drăghici Constantin si Lucia-Elena, născută la 3 ianuarie 1954 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Norvegia, 0687 Oslo, Ostmarkvein 7C.

9. Fetecău Adrian-Sorin, fiul lui Fetecău Ion si Eugenia, născut la 31 mai 1968 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean slovac, cu domiciliul actual în Slovacia, 920 01, Hlohovec, Nitrianska 2518/7.

10. Fischer Cerveneac, fiul lui Bociu Constanta, născut la 19 decembrie 1971 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 42651 Solingen, Wupperstr. 68.

11. Maier Ana, fiica lui Poenariu Petru si Maria, născută la 1 ianuarie 1949 în localitatea Valea Boului, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Heidemannstr. 25.

12. Maier Ioan, fiul lui Maier Ioan si Elena, născut la 16 august 1943 în localitatea Obreja, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Heidemannstr. 25.

13. Miroslav Gheorghe, fiul lui Miroslav Constantin si Samfira, născut la 18 iunie 1931 în localitatea Călugăreni, judetul Prahova, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 65934 Frankfurt am Main, Russingerstr. 11.

14. Moldvai Emil, fiul lui Moldvai Stefan si Elena, născut la 25 noiembrie 1932 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 281 48 Hassleholm, Kungsgatan 19.

15. Sandru Emil, fiul lui Sandru Romulus si Iudifta, născut la 28 noiembrie 1938 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 2911 West Canyon Ave., San Diego, Ca 92123.

16. Sikovanecz Daniel-Stefan, fiul lui Sikovanecz Stefan si Maria, născut la 14 aprilie 1972 în localitatea Nădlac, judetul Arad, România, cetătean slovac, cu domiciliul actual în Slovacia, Kosice-Sidlisko KVP, str. Bauerova 1198/34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

 

În temeiul prevederilor art. 27 si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II 2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind dobândirea permisului de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organismul specializat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, organizatiile vânătoresti gestionare de fonduri de vânătoare, în drept să elibereze permise de vânătoare, vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului competentă.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 211/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 635.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind dobândirea permisului de vânătoare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Permisul de vânătoare se eliberează cetătenilor români cu domiciliul în România sau cetătenilor străini rezidenti în România, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) au efectuat un an de stagiatură;

c) au efectuat o instruire practică într-un poligon de tir vânătoresc;

d) au absolvit examenul de vânător, sustinut în fata unei comisii de examinare.

Art. 2. - Permisul de vânătoare se eliberează doar membrilor organizatiilor vânătoresti. Acesta se poate dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare organizatie vânătorească, stabilite în functie de suprafata fondurilor de vânătoare gestionate de aceasta si de zona geografică în care se găsesc fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată.

Art. 3. - (1) Numărul de locuri vacante existente la fiecare organizatie vânătorească se va afisa prin grija conducerii executive a fiecărei organizatii vânătoresti, cel mai târziu în preziua examenului.

(2) Numărul de locuri vacante va fi confirmat, prin semnătură, de comisia de examinare.

 

CAPITOLUL II

Stagiatura

 

Art. 4. - (1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătoare va solicita în scris conducerii unei organizatii vânătoresti primirea ca stagiar la o grupă de vânători.

Cererea, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1, la care se anexează recomandările a 2 vânători, membri ai organizatiei vânătoresti la care se solicită înscrierea, cu o vechime mai mare de 5 ani, depusă la organizatia vânătorească, primeste număr de înregistrare din registrul curent de corespondentă al unitătii. Cererea se analizează operativ de către conducerea executivă a organizatiei vânătoresti, iar hotărârea se transmite în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Dacă cererea a fost aprobată, în scrisoarea transmisă solicitantului se comunică denumirea grupei de vânători la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatură. Totodată, la cererea aprobată se anexează fisa de stagiatură întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Perioada de stagiatură începe de la data comunicării de repartizare a solicitantului la grupa de vânători

Art. 5. - Numărul solicitantilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

Art. 6. - (1) În perioada de stagiatură candidatul va participa, în mod organizat, la actiunile de pregătire teoretică si practică organizate de organizatia vânătorească la care solicită să devină membru, respectiv la un minimum de:

a) 5 zile de lucrări de gospodărire a fondului de vânătoare;

b) 5 actiuni de vânătoare colectivă, îndeplinind succesiv rolul de gonac si de asistent în stand, lângă un vânător cu experientă;

c) o instruire practică privind portul si mânuirea armei de vânătoare, precum si la o sedintă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix si la talere în poligon.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), în situatia în care pe fondul de vânătoare unde a fost repartizat candidatul nu se organizează în totalitate actiunile prevăzute la lit. a) si b), asociatia va asigura realizarea acestora prin participarea candidatului pe alte fonduri de vânătoare aflate în gestiunea sa.

Art. 7. - Candidatul va prezenta la fiecare actiune la care participă fisa de stagiatură, pentru a fi completată de conducătorul actiunii respective.

Art. 8. - Responsabilitatea convocării stagiarului la actiunile mentionate la art. 6 revine conducerii executive a organizatiei vânătoresti pentru actiunile prevăzute la lit. c) si organizatorului grupei pentru actiunile prevăzute la lit. a) si b).

Art. 9. - (1) Pentru studentii si absolventii unei institutii de învătământ superior care au studiat disciplina de vânătoare în cadrul programului de învătământ, pentru personalul cu atributii de serviciu în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum un an, pentru fostii vânători care s-au retras la cerere dintr-o organizatie vânătorească în ultimii 5 ani, precum si pentru rezidentii în România pe o perioadă mai mare de un an, care în tara de origine sunt vânători de cel putin un an, se echivalează perioada de stagiatură prevăzută la art. 4.

(2) Pentru candidatii prevăzuti la alin. (1) fisa de stagiatură prevăzută la art. 7 va fi înlocuită, după caz, cu:

a) adeverintă eliberată de institutia de învătământ superior, în cazul studentilor, din care să rezulte că au sustinut examen la disciplina de vânătoare;

b) copie de pe diploma de absolvire si/sau de pe foaia matricolă, în cazul absolventilor unei institutii de învătământ superior care au studiat în cadrul programului de învătământ vânatul si vânătoarea;

c) copie de pe cartea de muncă, din care să reiasă îndeplinirea atributiilor în domeniul cinegetic pe timp de minimum un an;

d) adeverintă eliberată de organizatia vânătorească de la care s-au retras, pentru fostii vânători, prin care să se ateste că retragerea din organizatia vânătorească a fost făcută la cerere;

e) copie tradusă si legalizată de pe permisul de vânătoare al rezidentilor în România.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea examenului

 

A. Programarea examenului

Art. 10. - (1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare se organizează anual, la aceeasi dată si în acelasi loc pentru toate organizatiile vânătoresti cu sediul în acelasi judet, conform aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) În situatia în care organizatiile vânătoresti cu sediul în municipiul Bucuresti solicită examinarea unui număr mai mare de 100 de candidati/organizatie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizatie vânătorească.

Art. 11. - (1) Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizatiilor vânătoresti interesate, transmise în scris de acestea, prin intermediul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Organizatiile vânătoresti care nu solicită organizarea examenului până la data de desfăsurare a acestuia, pentru judetul în care îsi au sediul, pierd acest drept în anul respectiv.

Art. 12. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va comunica Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România data care a fost aprobată pentru organizarea examenului în fiecare judet, iar Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România va transmite organizatiilor vânătoresti în cauză planificarea, acestea urmând să comunice în timp util celor interesati, direct, prin propriul avizier, si prin mass-media, data la care vor fi sustinute examenele.

Art. 13. - (1) Organizatiile vânătoresti interesate de sustinerea examenului în cadrul unui judet vor stabili de comun acord locul de organizare si desfăsurare a examenului, având obligatia de a suporta în comun, proportional cu numărul de candidati, cheltuielile ocazionate de desfăsurarea acestuia.

(2) Plata indemnizatiei pentru membrii comisiei de examinare va fi făcută în ziua examenului de organizatia cu cel mai mare număr de candidati, în contul căreia celelalte asociatii vor vira, cu minimum 10 zile mai devreme, cotă-parte din indemnizatie, proportional cu numărul candidatilor.

(3) Nivelul indemnizatiei de examinare aferent comisiei va fi adus la cunostintă asociatiei prin adresa de comunicare a datei stabilite pentru desfăsurarea examenului pentru dobândirea permisului de vânătoare.

B. Înscrierea candidatilor pentru examen

Art. 14. - (1) Pentru fiecare candidat care solicită participarea la examen, dosarul de examen existent la sediul organizatiei vânătoresti al cărei membru doreste să devină va contine în mod obligatoriu, în original, următoarele documente:

a) cererea prin care se solicită înscrierea în cadrul unei organizatii vânătoresti, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) recomandări de la 2 vânători cu o vechime mai mare de 5 ani, membri ai organizatiei vânătoresti la care a efectuat stagiatura;

c) comunicarea, din partea conducerii organizatiei vânătoresti la care solicită înscrierea, privind repartizarea solicitantului la grupa de vânători;

d) fisa medicală întocmită conform modelului prevăzut de reglementările în domeniu, din care să rezulte că este apt fizic si psihic să posede permis de armă;

e) comunicare de la organele de politie (certificat de cazier judiciar), din care să rezulte că are dreptul la permis de armă;

f) fisa de stagiatură, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2, sau, după caz, unul dintre documentele prevăzute la art. 9 alin. (2);

g) adeverinta de efectuare a instruirii în poligon, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

h) copie de pe actul de identitate, iar în cazul rezidentilor în România, copie de pe actul prin care se atestă rezidenta mai mare de un an;

i) caracterizarea adunării generale a grupei, dată ulterior efectuării stagiaturii, care poartă sau nu, după caz, viza comitetului filialei de vânătoare;

j) aprobarea statutară de înscriere la examen a rezidentilor în România.

(2) Candidatii posesori de permis de armă pot depune în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) copie de pe permisul de armă, inclusiv de pe paginile unde sunt prevăzute rubricile “arme de vânătoare” si de pe paginile cu munitii.

(3) Dosarul de examen se completează si se înregistrează în registrul curent de corespondentă al organizatiei vânătoresti cu cel putin 10 zile înainte de organizarea examenului, iar lista candidatilor se transmite comisiei de examinare cu cel putin 7 zile înainte de data examenului.

(4) La înregistrarea dosarului, existenta tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) si efectuarea stagiaturii se certifică, sub semnătură, de conducerea executivă a organizatiei vânătoresti sau de un împuternicit al acesteia.

Art. 15. - Prezentarea incompletă a dosarelor prevăzute la art. 14 si/sau întocmirea vicioasă a documentelor solicitate conduc la neadmiterea participării titularilor acestora la examen.

Art. 16. - Pe o perioadă de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si f), întocmite în conformitate cu anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 211/2002, rămân în vigoare.

C. Examinarea candidatilor

Art. 17. - Examinarea candidatilor se face de o comisie de examinare, folosindu-se teste tip grilă continând 30 de întrebări si posibile răspunsuri preformulate.

Art. 18. - (1) Comisia de examinare are următoarea componentă:

- 2 reprezentanti, cu studii superioare, ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

- 2 reprezentanti, cu studii superioare, ai Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România;

- un reprezentant al institutiilor de învătământ superior de specialitate.

(2) Functia de membru în comisia de examinare dă dreptul la indemnizatie de examinare, stabilită potrivit prevederilor art. 13.

Art. 19. - Comisia de examinare se întruneste la datele, orele si locurile comunicate pentru stabilirea testelor tip grilă si, respectiv, pentru sustinerea examenului. Convocarea delegatului institutiei de învătământ superior se face prin grija autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 20. - Comisia de examinare îsi poate desfăsura activitatea în prezenta a minimum 3 membri, dintre care cel putin câte un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si, respectiv, al Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

Art. 21. - Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) stabileste testele tip grilă care se vor folosi pentru examen si răspunsurile la acestea, le multiplică si le introduce în plicuri care se sigilează la sediul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) verifică dosarele candidatilor, existente la organizatiile vânătoresti în vederea sustinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;

c) întocmeste lista candidatilor care pot participa la examen si o face publică prin afisare cu cel putin 30 de minute înainte de ora programată pentru desfăsurarea examenului;

d) legitimează candidatii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de examinare;

e) desigilează, în fata candidatilor, plicurile cu testele si răspunsurile la acestea, distribuie testele si prezintă modul de desfăsurare a examenului;

f) stabileste timpul de examinare;

g) anulează testele candidatilor care încearcă să copieze sau copiază răspunsurile la întrebări;

h) elimină din sala de examinare candidatii care nu îsi pot completa singuri testele, precum si candidatii cetăteni străini care nu cunosc limba română si apelează la traducători neautorizati de Ministerul Justitiei;

i) barează în grilele testelor întrebările la care nu s-a răspuns, apoi verifică fiecare lucrare, punctând în mod corespunzător răspunsurile date. Declară “promovati”, în limita locurilor disponibile, pe primii candidati clasati care au răspuns corect la minimum 20 de întrebări;

j) întocmeste procesul-verbal de examinare în 3 exemplare, dintre care un exemplar revine reprezentantilor autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, un exemplar reprezentantilor Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si un exemplar reprezentantului institutiei de învătământ superior. Organizatiile vânătoresti interesate iau în copie câte un exemplar al procesului-verbal de examinare.

Art. 22. - Candidatii declarati “respinsi” mai pot sustine examene în următorii 2 ani, recunoscându-li-se stagiatura, fiind însă necesare depunerea unei cereri de reexaminare si reactualizarea documentelor prevăzute la art. 14 lit. d), e) si g).

Art. 23. - (1) Documentele de examen sunt constituite din:

a) dosarele candidatilor;

b) copie de pe procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării dosarelor si lista candidatilor care pot participa la examen;

c) testele tip grilă corectate si semnate de comisia de examinare;

d) lista cu candidatii declarati “promovati” si “respinsi”;

e) copie de pe procesul-verbal de examinare, semnat de comisia de examinare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează la sediile organizatiilor vânătoresti, pentru eventuale verificări efectuate de organele de control.

D. Solutionarea contestatiilor

Art. 24. - (1) Eventualele contestatii privind rezultatul examenului pentru dobândirea permisului de vânătoare se pot depune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării examenului, la sediile organizatiilor vânătoresti unde s-a solicitat înscrierea.

(2) Organizatiile vânătoresti au obligatia să înainteze contestatiile primite, împreună cu testele tip grilă corectate, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea solutionării acestora, oprindu-se totodată o copie de pe aceste teste.

(3) Contestatiile se solutionează în termen de 15 zile de la data primirii lor, de către o comisie constituită din:

a) conducătorul organismului distinct în domeniul cinegetic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau un împuternicit al acestuia;

b) presedintele executiv al Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România sau un împuternicit al acestuia;

c) un reprezentant al unei institutii de învătământ superior de specialitate, altul decât cel care a fost în comisia de examinare.

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) îsi poate exercita atributiile în prezenta a minimum 2 din cei 3 membri ai săi.

Art. 25. - În cazul în care contestatia este admisă, candidatul care a formulat-o va fi declarat “promovat”, urmând să i se elibereze permisul de vânătoare în limita locurilor de membru al organizatiei vânătoresti rămase vacante.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea permisului de vânătoare

 

Art. 26. - Permisul de vânătoare se eliberează de către organizatiile vânătoresti licentiate în conditiile legii doar pentru candidatii proprii declarati “promovati” la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare, cel mai devreme la 25 de zile după data desfăsurării examenului, cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 103/1996, republicată, si în conformitate cu prevederile statutare ale fiecărei organizatii vânătoresti.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Candidatii care nu s-au putut prezenta, din motive temeinic justificate, la examenul organizat de organizatia vânătorească la care au solicitat să devină membri (boală, dovedită cu documente, plecări în străinătate etc.) se pot prezenta, pentru sustinerea examenului la o dată ulterioară, dar în acelasi an, într-un alt judet, numai cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si a Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), la dosarul candidatilor pentru dobândirea permisului de vânătoare, pe lângă aprobarea prevăzută la alin. (1) se adaugă copii de pe documente oficiale care să ateste imposibilitatea prezentării la examen la data programată pentru judetul în care candidatul trebuie să se prezinte.

Art. 28. - Tematica pentru examenul privind dobândirea permisului de vânătoare cuprinde:

a) reglementări legale în vigoare în domeniul cinegetic si al armelor de foc si munitiilor;

b) Statutul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si statutul organizatiei vânătoresti în care se solicită înscrierea;

c) notiuni privind biologia, ecologia, etologia speciilor de vânat si boli ale acestora;

d) notiuni privind organizarea si practicarea vânătorii;

e) notiuni de etică vânătorească;

f) notiuni de balistică;

g) notiuni de chinologie.

Art. 29. - Bibliografia minimă pentru examenul privind dobândirea permisului de vânătoare se pune la dispozitie celor interesati de către conducerea executivă a organizatiilor vânătoresti.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Înregistrat la:

.....................................

(organizatia vânătorească)

Nr. .............. din ...........

 

Se aprobă,

...............................

(conducător executiv)

 

CERERE

 

Subsemnatul ............................................, cetătean ........................., fiul lui ................. si al ..............., născut în anul ....., luna .........., ziua ..., în localitatea ..................., judetul ..............., domiciliat în ........................., str. ...............nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., posesor al actului de identitate ..... seria ... nr. ........, eliberat de ................... la data de ......., cod numeric personal ........................., de profesie ..................., angajat la ...................... în functia de ............................, vă rog să îmi aprobati înscrierea, în conditiile legii, ca membru vânător al organizatiei vânătoresti ............................ pentru dobândirea permisului de vânătoare.

Am luat cunostintă de prevederile statutului organizatiei vânătoresti ..........................., pe care mi-l însusesc si mă oblig să îl respect neconditionat.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situatiile prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si de Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, care să îmi interzică obtinerea permisului de vânătoare si, respectiv, a permisului de armă, precum si faptul că în ultimii trei ani nu am fost exclus dintr-o organizatie vânătorească.

Telefon acasă ...............................................

Telefon la serviciu .......................................

Alte modalităti de contactare ......................

 

Data.......................

Semnătura

...........................

Seria ... ... ...

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Organizatia vânătorească

.......................................

Grupa de vânători

 

Se certifică

.........................

(conducător executiv)

 

FISA DE STAGIATURĂ

a domnului ......

 

Data începerii stagiaturii ...............................

Fondul de vânătoare .....................................

Organizator de grupă ....................................

 

Nr.

crt.

Data*)

Denumirea activitătii

la care a participat

candidatul

Documentul în care

se regăseste activitatea

(proces-verbal, autorizatie

de vânătoare etc.)

Aprecierea

activitătii

candidatului

Semnătura

conducătorului

actiunii

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În situatia efectuării stagiaturii pe mai multe fonduri de vânătoare, acestea vor fi nominalizate separat, ca de altfel si numele organizatorilor care vor semna fisa.


*) Actiunile desfăsurate vor fi consemnate în fisă, în mod obligatoriu, în ordine cronologică.

 

Candidat,

....................

Organizator de grupă,

.................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Organizatia vânătorească

.........................................

Nr. ................../...............

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ...................................., fiul/fiica lui ............... si al ........................., cod numeric personal ........................., domiciliat în ..............................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........................ la data de ......................, a efectuat la data de ................................ o sedintă de tragere cu arma de vânătoare la tintă fixă si la talere în poligonul ..................................., obtinând calificativul foarte bine/bine/satisfăcător.

Cu această ocazie domnul/doamna a fost instruit/instruită si cu privire la portul si mânuirea armei de vânătoare.

S-a eliberat prezenta adeverintă spre a-i servi la completarea dosarului pentru înscriere la examenul de vânător.

 

Data............................


Conducător executiv,

..................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB 9.425/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 11 se introduce articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Producătorii de deseuri pot folosi si alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezentul ordin (anexa nr. 10).”

2. Articolul 14 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Deseurile întepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la actiuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea deseurilor si să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul cutiei are orificii pentru detasarea acelor de seringă si a lamelor de bisturiu. Materialul din care se confectionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi usor transportabile la locul de depozitare intermediară si, ulterior, la locul de eliminare finală. Cutiile au culoarea galbenă si sunt marcate cu pictograma «Pericol biologic».”

3. Litera c) a articolului 15 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:

“c) testele de încercare realizate de către laboratoarele acreditate pentru astfel de testări să ateste conformarea la conditiile tehnice prevăzute de normele în vigoare.”

4. După anexa nr. 9 la ordin se introduce anexa nr. 10 cu următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 10

 

Standard SR 13481: 2003 Recipiente de colectare a deseurilor întepătoare-tăietoare rezultate din activităti medicale. Specificatii si încercări”

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 sintagma “Ministerul Sănătătii si Familiei” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Sănătătii”.

Art. III. - Avizele sanitare eliberate de Ministerul Sănătătii anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 13 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 857/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004, precum si orice dispozitie contrară.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 18 august 2004.

Nr. 1.029.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lăcasurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. m) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lăcasurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 11 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) beneficiarii operatiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt: cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii care detin lăcasuri de cult religios sau alte clădiri utilizate în acest scop; Oficiul National al Monumentelor Istorice, subordonat Ministerului Culturii si Cultelor, pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lăcasurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop si sunt finantate din fonduri gestionate de acesta.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Documentele pentru justificarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, în cazul beneficiarilor prevăzuti la art. 2 lit. g), sunt:

a) avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lăcasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor sau avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Culturii si Cultelor, în cazul în care beneficiar este Oficiul National al Monumentelor Istorice;

b) copie de pe documentul care atestă recunoasterea legală a cultului religios, după caz;

c) copie de pe documentul de înregistrare fiscală a beneficiarului;

d) copie de pe documentul de înregistrare a furnizorului/prestatorului, din care să rezulte că acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată;

e) autorizatia de construire, după caz;

f) borderou care să cuprindă facturile fiscale sau, după caz, alte documente legal aprobate, din care rezultă cuantumul taxei pe valoarea adăugată, precum si documentele care atestă achitarea facturilor fiscale sau a documentelor legal aprobate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Cererile de restituire se solutionează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, conform procedurii prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 750 din 13 mai 2004.*)”

4. Anexa la norme devine anexa nr. 1 si anexa nr. 2 este prezentată în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2004.

Nr. 1.326.

 


*) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 25 mai 2004.

 

ANEXĂ

 

Anexa nr. 2

la norme

 

BORDEROU

cuprinzând documentele justificative prevăzute la art. 4 alin. (1) din norme

 

Nr.

crt.

Documentul

Valoarea

fără T.V.A.

Valoarea

T.V.A.

Total

Documentul de plată

corespunzător

Suma

achitată

 

Denumirea

Nr.

Data

 

 

 

Denumirea

Nr.

Data

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

...................

Solicitant,

...................

Stampila

.................

Data

...................

 

NOTĂ:

În cazul bonurilor fiscale, documentul înscris în borderou în col. 1-3 se va înscrie si în col. 7-9, iar totalul de la col. 6 se va înscrie si în col. 10.