MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 850         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.468. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administratiei si Internelor, ciclul I, etapa IV

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.600. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru organizarea unei verificări profesionale a personalului feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei feroviare si a celui cu atributii de conducere, instruire, îndrumare si control

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

199. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

 

219. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

223. - Ordin privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc

 

225. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administratiei si Internelor, ciclul I, etapa IV

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, precum si ale art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administratiei si Internelor, ciclul I, etapa IV, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinse în anexele nr. 2/1-2/24*)

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 - Lista obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administratiei si Internelor, ciclul I, etapa IV, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/24, se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.468.


*) Anexele 2/1-2/24 se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului de dezvoltare rurală, ciclul I, etapa IV

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului de investitii

1.

Reabilitarea prin pietruire a drumurilor din comuna Bucecea, judetul Botosani

2.

Viabilizare prin pietruire a drumurilor locale din localitatea Cândesti, comuna Cândesti, judetul Botosani

3.

Reabilitarea prin pietruire a drumurilor comunale si vicinale din comuna Concesti, judetul Botosani

4.

Reabilitări ale drumurilor de pământ la nivel de drumuri pietruite DS 6, DS 30, DS 49, DS 55, DV 24, lungime

totală 5,44 km, comuna Corni, judetul Botosani

5.

Reabilitarea drumurilor sătesti din satele Victoria si Dragalina, comuna Hlipiceni, judetul Botosani

6.

Viabilizare prin pietruire a drumurilor locale din satele Mihăileni, Rogojesti, Pârâu Negru, comuna Mihăileni, judetul

Botosani

7.

Alimentarea cu apă a satelor Lupăria si Câmpeni, comuna Prăjeni, judetul Botosani

8.

Reabilitare drum sătesc centru (DC 55)-Capu Codrului-Turbata, 4,2 km, comuna Tudora, judetul Botosani

9.

Reabilitarea drumurilor sătesti în localitătile Vorniceni si Dealu Crucii, 5,4 km, comuna Vorniceni, judetul Botosani

10.

Reabilitarea drumurilor sătesti si comunale, 7,8 km, comuna Vorona, judetul Botosani

11.

Modernizarea drumurilor de pământ în drumuri pietruite din satele Sohatu si Progresu, comuna Sohatu, judetul

Călărasi

12.

Sistem de alimentare cu apă din satele Floroaica si Vâlcele, comuna Vâlcele, judetul Călărasi

13.

Modernizarea străzilor rurale din comuna Breasta, judetul Dolj

14.

Reabilitarea prin pietruire a străzilor din comuna Bulzesti, judetul Dolj

15.

Pietruirea străzilor din comuna Murgasi, judetul Dolj

16.

Modernizarea ulitelor din comuna Bălan, judetul Sălaj

17.

Pietruirea străzilor din comuna Bobota, judetul Sălaj

18.

Modernizarea drumului comunal DC 70 A km 0+000 - 4+000 Buciumi - Sângeorgiu de Meses, comuna

Buciumi, judetul Sălaj

19.

Pietruirea ulitelor din comuna Crasna, judetul Sălaj

20.

Pietruirea străzilor din comuna Măeriste, judetul Sălaj

21.

Pietruirea ulitelor din comuna Mesesenii de Jos, judetul Sălaj

22.

Reabilitarea ulitelor si drumului comunal din comuna Sâg, judetul Sălaj

23.

Reabilitarea ulitelor si a drumului comunal din comuna Valcău de Jos, judetul Sălaj

24.

Reabilitarea drumului de legătură dintre localitătile C.A. Rosetti si Letea, comuna C.A. Rosetti, judetul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru organizarea unei verificări profesionale a personalului feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei feroviare si a celui cu atributii de conducere, instruire, îndrumare si control

 

Având în vedere cauzele care au generat o serie de accidente si evenimente feroviare deosebit de grave produse în anul 2004 si în special în lunile iunie-iulie-august 2004, precum si în scopul asigurării si mentinerii unui nivel de pregătire profesională si a unei stări de disciplină corespunzătoare cerintelor privind siguranta circulatiei feroviare si securitatea transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniută din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În perioada 1 octombrie-30 noiembrie 2004 personalul feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei, precum si personalul cu functii de conducere, respectiv cel cu atributii de instruire, îndrumare si control va fi reverificat profesional, scris si/sau oral, cu privire la cunoasterea prevederilor din reglementările specifice transportului feroviar.

(2) În sensul prezentului ordin, prin reverificare profesională se întelege examinarea suplimentară a personalului prevăzut la alin. (1), în afara examinărilor periodice programate.

(3) Functiile de conducere, precum si cele ale personalului cu atributii de instruire, îndrumare si control care urmează să fie reverificat profesional sunt prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să fie reverificate profesional sunt prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Personalul care îndeplineste functiile prevăzute în anexa nr. 1 va fi reverificat profesional de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, în perioada 1-15 octombrie 2004.

(2) Componenta comisiilor de examinare, felul probelor de examinare, tematica si bibliografia sunt cuprinse în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Administratorul infrastructurii feroviare publice, gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, precum si operatorii de transport feroviar vor înainta la AFER, până cel târziu la 15 septembrie 2004, listele nominale cu salariatii care ocupă functiile prevăzute în anexa nr. 1.

(4) AFER va transmite agentilor economici nominalizati la alin. (3), în scris, până cel târziu la 24 septembrie 2004, programarea zilnică la reverificare profesională a salariatilor care ocupă functiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Administratorul infrastructurii feroviare publice, gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, precum si operatorii de transport feroviar vor înainta la AFER, până la 20 septembrie 2004, programul de reverificare profesională a personalului propriu cu responsabilităti în siguranta circulatiei, prevăzut în anexa nr. 2, componenta comisiilor de reverificare profesională, tematicile si bibliografia. Examinarea profesională a personalului feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei se va desfăsura în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2004.

(2) AFER va exercita inspectia de stat asupra modului de desfăsurare a reexaminării prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Reverificarea profesională se va efectua în conditiile stabilite pentru examinarea profesională prevăzute în Dispozitia Presedintelui Societătii Nationale a Căilor Ferate Române nr. 1/75/1996.

(2) Reverificarea profesională va avea o singură sesiune. În cazul nepromovării examenului, respectiv în cazul în care salariatul nu a obtinut minimum nota 5 (ca medie a tuturor subiectelor date la proba scrisă si/sau orală), acesta va fi scos din functia respectivă si trecut în altă functie inferioară, corespunzător pregătirii profesionale.

Art. 5. - (1) Conducătorii agentilor economici prevăzuti la art. 2 alin. (3) vor lua măsuri pentru îmbunătătirea activitătii de instruire, îndrumare si control, scop în care sunt obligati a cunoaste capacitatea profesională a fiecărui salariat cu atributii de instruire, îndrumare si control, precum si dacă acesta poate îndeplini cu exigentă si simt de răspundere această activitate.

(2) Pentru mentinerea în functie, sefii compartimentelor de siguranta circulatiei din centralul si din structurile teritoriale ale agentilor economici prevăzuti la art. 2 alin. (3), revizorii centrali de siguranta circulatiei (inclusiv sinteză), instructorii centrali (inclusiv sinteză), revizorii regionali de siguranta circulatiei (inclusiv sinteză) si instructorii regionali (inclusiv sinteză) vor trebui să obtină în urma reexaminării profesionale minimum nota 7. În acest sens, AFER va transmite agentilor economici rezultatele obtinute de salariatii acestora reverificati profesional.

Art. 6. - (1) AFER, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă”- S.A., gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, precum si operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

(2) Agentii economici nominalizati la alin. (1) vor transmite la AFER rezultatele obtinute în urma reverificării profesionale si măsurile dispuse în cazul nepromovării acesteia de către salariatii proprii, până cel târziu la 15 decembrie 2004.

(3) AFER va prezenta conducerii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport privind actiunea de reverificare profesională, până cel târziu la 15 ianuarie 2005.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 1.600.


*) Anexele vor fi puse la dispozitia celor interesati de către AFER.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 17 august 2004.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii.

Art. I. - Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Furnizorului ajutorului de stat îi revine sarcina probei că beneficiarul ajutorului de stat nu se încadrează în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b). Dacă furnizorul de ajutor de stat demonstrează că beneficiarul de ajutor de stat creează, printr-o inovatie, o piată nouă a unui produs, conditiile stabilite la alin. (1) lit. a) si b) nu se aplică si ajutorul de stat va fi autorizat în conformitate cu scala prevăzută la art. 17.”

2. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Sectoarele cu dificultăti structurale vor fi prevăzute într-o listă cu sectoare specifice. Nici un ajutor de stat regional pentru investitii, supus prevederilor acestui capitol, nu va fi autorizat în sectoarele mentionate.”

3. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 si fără a prejudicia aplicarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii:

a) pentru ajutoarele de stat care depăsesc 5 milioane de euro, exprimati în lei echivalent subventie brută, intensitatea maximă a ajutorului regional pentru investitii în sectorul autovehiculelor, asa cum este definit în anexa nr. 2, acordat conform unei scheme existente, este limitată la 30% din plafonul ajutorului de stat regional;

b) în sectorul fibrelor sintetice, asa cum este definit în anexa nr. 3, nu este eligibilă nici o cheltuială intervenită în derularea unui proiect de investitii.”

4. Alineatul 2 al articolului 28 se abrogă.

5. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - În sectorul fibrelor sintetice se aplică, până la 31 decembrie 2006, Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investitii în sectoare industriale nespecifice, prevăzut în anexa nr. 5.”

Art. II. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

(3) Prezentul regulament transpune Cadrul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, C nr. 70 din 19 martie 2002, precum si Comunicarea Comisiei Europene referitoare la modificarea cadrului legal multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investitii, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, C nr. 263 din 1 noiembrie 2003.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

Introducere

Elaborarea unui cadru legal de reglementare a materiei ajutoarelor de stat reprezintă continuarea procesului de armonizare a legislatiei românesti cu legislatia europeană, care face parte din procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Scopul controlului asupra ajutoarelor de stat, pe care îl exercită autoritătile publice sau oricare alte organisme care administrează surse în numele statului, este acela de a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu un mediu concurential normal din cadrul unei economii de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si ofertă. Orice intentie de a acorda un ajutor de stat ori de a modifica un ajutor de stat existent trebuie notificată Consiliului Concurentei.

Consiliul Concurentei, prin prezentul regulament, stabileste conditiile în care ajutorul de stat poate fi considerat necesar pentru a asigura extinderea sau accelerarea activitătii de cercetare si dezvoltare, fără a distorsiona mediul concurential normal si cresterea economică.

 

CAPITOLUL I

Aplicabilitatea regulilor privind ajutoarele de stat la ajutorul pentru cercetare si dezvoltare

 

Ajutorul de stat incompatibil cu mediul concurential

Art. 1. - (1) Orice sprijin, din surse de stat, acordat de autorităti publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului, în orice formă, care denaturează ori amenintă să denatureze concurenta prin favorizarea anumitor agenti economici, producerea anumitor bunuri sau prestarea anumitor servicii, este incompatibil cu un mediu concurential, în măsura în care afectează aplicarea acordurilor internationale la care România este parte.

(2) Cu cât activitatea de cercetare si dezvoltare se situează mai aproape de piată, cu atât mai semnificativ poate fi efectul denaturant al ajutorului de stat. Pentru a stabili gradul de apropiere fată de piată a ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei face distinctia dintre activitătile de cercetare fundamentală, de cercetare aplicativă si de cercetare-dezvoltare precompetitivă, denumită si preconcurentială.

(3) Activitatea de cercetare fundamentală este orientată spre dobândirea de cunostinte stiintifice noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fără a avea însă scop industrial sau comercial.

(4) Activitatea de cercetare aplicativă este orientată spre lărgirea cunostintelor, cu scopul de a utiliza aceste cunostinte pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii ori pentru a îmbunătăti semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente.

(5) Activitatea de dezvoltare precompetitivă este orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătătite, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării ori utilizării, incluzând si fabricarea prototipului initial, care nu poate fi utilizat în scopuri comerciale. Aceasta poate include formularea conceptului si a schitelor pentru alte produse, procese sau servicii si a proiectului demonstrativ ori a proiectelor-pilot, cu conditia ca asemenea proiecte să nu fie utilizate pentru aplicatii industriale sau în scopuri comerciale. Activitatea de dezvoltare precompetitivă nu include schimbările periodice ale produselor, liniilor de productie, procesului de fabricatie, serviciilor existente si ale altor operatii în derulare, chiar dacă aceste schimbări constituie îmbunătătiri.

Activitătile inovatoare care beneficiază de ajutor de stat

Art. 2. - Inovatia nu reprezintă o categorie distinctă a activitătii de cercetare si dezvoltare. Activitătile care ar putea fi considerate inovatoare, dar care nu se încadrează în cele mentionate la art. 1 alin. (2), pot beneficia de ajutor de stat numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, de Regulamentul privind ajutorul de stat regional si de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004.

Activitătile de cercetare si dezvoltare ale institutiilor fără scop lucrativ

Art. 3. - (1) Finantarea publică a activitătilor de cercetare si dezvoltare realizate de către institutiile fără scop lucrativ de învătământ superior sau de cercetare nu constituie ajutor de stat în sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare. În cazul în care rezultatele proiectelor de cercetare si dezvoltare finantate din surse publice, realizate de aceste institutii, sunt puse în mod nediscriminatoriu la dispozitia industriei românesti, ajutorul de stat nu este implicat.

(2) Când activitatea de cercetare si dezvoltare se efectuează de către institutii fără scop lucrativ de învătământ superior sau de cercetare, în numele sau în colaborare cu agentii economici industriali, ajutorul de stat, în sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, nu este implicat în următoarele situatii:

a) dacă institutiile fără scop lucrativ de învătământ superior sau de cercetare contribuie la proiectele de cercetare asa cum ar proceda o societate comercială, de pildă în schimbul achitării la pretul pietei a serviciilor pe care le furnizează;

b) dacă agentii economici industriali care participă la cercetare suportă costul integral al proiectului;

c) dacă rezultatele care nu generează drepturi de proprietate intelectuală pot fi diseminate pe scară largă;

d) dacă drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor activitătii de cercetare si dezvoltare sunt în întregime alocate institutiilor publice fără scop lucrativ;

e) dacă institutiile publice nelucrative primesc de la agentii economici industriali compensatia echivalentă pretului de piată al drepturilor de proprietate intelectuală care derivă din proiectul de cercetare si care sunt detinute de către agentii economici industriali respectivi.

Contractarea activitătilor de cercetare si dezvoltare sau a rezultatelor acestor activităti

Art. 4. - (1) Autoritătile publice pot angaja agenti economici pentru activităti de cercetare si dezvoltare sau pot cumpăra rezultatele activitătii de cercetare si dezvoltare direct de la acestia. În aceste cazuri, dacă nu are loc o procedură de licitatie, poate fi implicat ajutorul de stat, în sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă aceste contracte sunt încheiate în conditiile pietei, în special, în conformitate cu regulile aplicabile achizitiilor publice, ele nu intră sub incidenta art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Compatibilitatea ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare

 

Autorizarea ajutorului de stat

Art. 5. - Ajutorul de stat pentru activităti de cercetare si dezvoltare poate fi autorizat de către Consiliul Concurentei, dacă îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, si de prezentul regulament.

Factorii care influentează evaluarea compatibilitătii ajutorului de stat

Art. 6. - La evaluarea compatibilitătii ajutorului de stat notificat cu mediul concurential, Consiliul Concurentei va acorda o atentie deosebită tipului de activitate de cercetare efectuată, beneficiarilor, intensitătii ajutorului de stat, accesibilitătii la rezultate si altor factori relevanti, potrivit prevederilor cap. IV si V.

 

CAPITOLUL III

Notificarea ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare

 

Notificarea ajutorului de stat

Art. 7. - (1) Ajutorul de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare trebuie notificat Consiliului Concurentei în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Notificarea se va face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat, prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.

(2) Chestionarul suplimentar privitor la ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, cuprins în anexa nr. 2, trebuie, de asemenea, completat de către furnizorii si initiatorii ajutorului de stat si înaintat Consiliului Concurentei.

Transparenta schemelor de ajutor de stat

Art. 8. - (1) În aplicarea schemelor de ajutor de stat Consiliul Concurentei va urmări atingerea unui grad de transparentă cât mai înalt, prin precizarea clară a obiectivelor de îndeplinit, a beneficiarilor si a altor aspecte relevante în acest scop.

(2) În notificare trebuie specificate diferitele categorii de costuri pe care ajutorul de stat este menit să le reducă, iar ajutorul de stat trebuie acordat astfel încât să se permită calcularea intensitătii acestuia în functie de aceste costuri, conform anexei nr. 1.

Verificarea echivalentului ajutorului de stat

Art. 9. - Dacă ajutorul de stat nu este acordat sub forma unui împrumut nerambursabil direct, furnizorul si initiatorul acestuia trebuie să transmită informatii suficiente pentru a permite Consiliului Concurentei verificarea calculului echivalentului ajutorului de stat.

Modificarea bugetului anual al schemei de ajutor de stat

Art. 10. - (1) Notificarea cresterii bugetului anual al unei scheme de ajutor de stat autorizate nu este necesară dacă această crestere nu depăseste 100% (în termeni nominali) din valoarea anuală initială, cu conditia ca schema să aibă durată nelimitată sau cresterea să aibă loc în perioada de valabilitate a schemei cu durată limitată.

(2) Prelungirile termenului de aplicare a ajutorului de stat, cu sau fără crestere bugetară (până la limita mentionată de 100%), fără modificări ale conditiilor de implementare a schemelor de ajutor autorizate anterior si consecvente cu noul cadru, trebuie notificate numai dacă sunt realizate din al cincilea an de la expirarea valabilitătii schemei initiale.

(3) Furnizorii si initiatorii ajutorului de stat au obligatia de a informa anticipat Consiliul Concurentei cu privire la aceste refinantări/prelungiri si de a raporta ajutoarele de stat conform Regulamentului privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 18 mai 2004.

Alocări specifice de ajutoare de stat. Notificarea ajutorului de stat individual

Art. 11. - (1) Alocările specifice de ajutoare de stat acordate în cadrul unei scheme de cercetare si dezvoltare, care a fost autorizată de către Consiliul Concurentei, nu trebuie să fie notificate, cu exceptia cazului în care Consiliul Concurentei a solicitat explicit acest lucru în decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat.

(2) Pentru a evalua alocările cu valori semnificative acordate în cadrul schemelor autorizate, precum si compatibilitatea acestor alocări cu mediul concurential, Consiliul Concurentei solicită notificarea prealabilă a tuturor proiectelor de cercetare individuale care costă mai mult decât echivalentul în lei a 25 milioane euro si pentru care se propune acordarea ajutorului de stat al cărui echivalent brut în lei este mai mare de 5 milioane euro.

(3) Ajutoarele de stat individuale pentru cercetare si dezvoltare trebuie notificate conform art. 6 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care se situează sub pragul minim.

 

CAPITOLUL IV

Intensitatea ajutorului de stat

 

Stabilirea intensitătii ajutorului de stat

Art. 12. - (1) Intensitatea permisă a ajutorului de stat va fi stabilită de către Consiliul Concurentei de la caz la caz.

(2) Evaluarea făcută de Consiliul Concurentei în fiecare caz va lua în considerare natura proiectului sau a programului, consideratiile de politică generală referitoare la competitivitatea industriei, riscul denaturării concurentei si al încălcării prevederilor tratatelor la care România este parte.

(3) Evaluarea generală a acestor riscuri poate îndreptăti Consiliul Concurentei să considere că pentru activitătile de cercetare fundamentală si cercetare aplicativă se pot acorda niveluri mai mari de ajutoare de stat decât pentru activitătile de cercetare-dezvoltare precompetitivă, care sunt mai strâns legate de introducerea pe piată a rezultatelor activitătii de cercetare si dezvoltare si care, dacă beneficiază de ajutor de stat, ar putea determina mai usor denaturări ale concurentei si comertului.

Intensitatea ajutorului de stat pentru activitatea de cercetare fundamentală

Art. 13. - (1) Finantarea publică a cercetării fundamentale care, în mod normal, se efectuează în mod independent de către institutiile fără scop lucrativ de învătământ superior sau de cercetare nu constituie ajutor de stat, în sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazurile exceptionale în care activitatea de cercetare fundamentală este efectuată de către sau pentru agenti economici, finantarea publică intră sub incidenta art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, deoarece acest tip de cercetare este departe de piată, iar rezultatele sale sunt în principiu disponibile pe scară largă pentru exploatarea pe baze nediscriminatorii si la ratele pietei, ajutorul de stat pentru acest tip de activitate putând fi acordat la o intensitate brută de până la 100%.

(3) Pentru a fi calificată drept cercetare fundamentală, activitatea nu trebuie să fie legată de obiectivele industriale sau comerciale ale unei anumite întreprinderi si trebuie garantată o largă diseminare a rezultatelor cercetării.

Intensitatea ajutorului de stat pentru activitatea de cercetare aplicativă

Art. 14. - (1) Ca regulă generală, intensitatea brută a ajutorului de stat pentru cercetarea aplicativă nu trebuie să depăsească 50% din costurile eligibile ale proiectului, conform definitiei cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Pentru studiile tehnice de fezabilitate pregătitoare ale activitătilor de cercetare aplicativă se poate acorda un ajutor de stat de până la 75% din costurile studiului, în timp ce pentru studiile pregătitoare ale activitătilor de cercetare-dezvoltare preconcurentială se poate acorda un ajutor de stat de până la 50% din costurile studiului.

Aceste plafoane au fost stabilite avându-se în vedere impactul neglijabil al acestor ajutoare de stat asupra conditiilor concurentei si a conditiilor de desfăsurare a comertului.

Intensitatea ajutorului de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare precompetitivă

Art. 15. - Activitătile de cercetare-dezvoltare precompetitivă se situează aproape de piată si există un risc mai mare ca ajutorul de stat acordat să denatureze concurenta si să contravină prevederilor tratatelor internationale la care România este parte. Intensitatea brută permisă a ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare-dezvoltare precompetitivă este de 25% din costurile eligibile ale proiectului, conform definitiei cuprinse în anexa nr. 1.

Intensitatea ajutorului de stat în cazul avansurilor rambursabile

Art. 16. - (1) În cazul avansurilor rambursabile, numai în eventualitatea succesului activitătilor de cercetare, intensitatea permisă a ajutorului de stat, exprimată în echivalent brut, este cea prevăzută în prezentul regulament pentru diversele etape ale cercetării.

(2) În eventualitatea esecului cercetării respective, Consiliul Concurentei poate autoriza un nivel mai ridicat al intensitătii ajutorului de stat, în măsura în care esecul proiectului reduce riscul denaturării concurentei si comertului, dar cu respectarea limitelor legale ale intensitătii.

(3) La notificarea ajutorului de stat rambursabil, furnizorii ajutorului trebuie să informeze Consiliul Concurentei asupra sumelor si procedurilor exacte de rambursare, conditiile propuse fiind analizate de către Consiliul Concurentei de la caz la caz.

Ajutorul de stat pentru aplicarea inventiilor brevetate

Art. 17. - În vederea încurajării diseminării rezultatelor cercetării, ajutoarele de stat pentru aplicarea inventiilor brevetate si a îmbunătătirilor ulterioare de către întreprinderile mici si mijlocii pot fi acordate până la acelasi nivel ca si pentru activitătile de cercetare care au condus la realizarea inventiilor respective.

Nivelul ajutorului de stat pentru un proiect de cercetare si dezvoltare realizat prin colaborarea dintre institutiile publice de cercetare si agentii economici

Art. 18. - În cazul unui proiect de cercetare si dezvoltare care se realizează prin colaborarea dintre institutiile publice de cercetare si agenti economici, ajutorul de stat combinat, provenit din sprijin guvernamental direct pentru un proiect specific de cercetare si contributiile din partea institutiilor publice de cercetare la proiectul respectiv, dacă acestea din urmă constituie ajutor de stat în conformitate cu art. 3, nivelul ajutorului de stat combinat nu poate depăsi plafoanele de ajutor prevăzute pentru activitatea de cercetare în cauză.

Intensitatea ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare care acoperă atât cercetarea aplicativă, cât si dezvoltarea precompetitivă

Art. 19. - În cazul activitătii de cercetare si dezvoltare care acoperă atât cercetarea aplicativă, cât si activităti de cercetare si dezvoltare precompetitivă, intensitatea permisă a ajutorului de stat nu va depăsi media ponderată a intensitătilor permise pentru ajutoarele aplicabile celor două tipuri de cercetare.

Modificarea intensitătii ajutorului de stat

Art. 20. - (1) Fără a se aduce atingere analizei de la caz la caz, intensitatea ajutoarelor de stat, prevăzută la art. 14-18, poate creste în situatiile mentionate la alin. (2)-(6).

(2) Dacă ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici si mijlocii, intensitatea ajutorului poate creste cu 10%.

(3) Dacă proiectul de cercetare se efectuează într-o zonă asistată, intensitatea ajutorului de stat poate fi depăsită cu 10%. Toate regiunile din România sunt considerate regiuni asistate si, în consecintă, sunt eligibile pentru acest bonus.

(4) Bonusul regional mentionat la alin. (3) poate fi depăsit tinându-se seama de plafoanele aplicabile ajutorului de stat regional pentru investitii si de nevoia de a stimula investitiile necorporale, fără a se depăsi însă limitele prevăzute la alin. (8).

(5) Dacă proiectul de cercetare se conformează obiectivelor unui proiect sau program specific derulat ca parte a programului comunitar cadru de cercetare si dezvoltare, acesta poate beneficia de un supliment de 15%. Această cifră creste până la 25% dacă proiectul implică si cooperare efectivă transfrontalieră între firme si organismele publice de cercetare sau între cel putin doi parteneri independenti, unul din România si unul din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European sau din tările care au încheiat acorduri de asociere care instituie asocierea dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si tările respective, pe de altă parte, si dacă rezultatele sunt diseminate si publicate pe scară largă, respectându-se totodată drepturile de proprietate intelectuală si industrială.

(6) Dacă proiectul de cercetare nu este în concordantă cu obiectivele unui proiect ori program specific derulat ca parte a programului cadru comunitar existent pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei poate permite cresteri de până la 10%, cu respectarea a cel putin uneia dintre următoarele conditii:

a) proiectul implică cooperarea transfrontalieră efectivă dintre cel putin doi parteneri independenti, unul din România si unul dintr-un stat membru al Uniunii Europene si al Spatiului Economic European sau din tările care au încheiat acorduri de asociere care instituie asocierea dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si tările respective, pe de altă parte, în special în contextul coordonării politicilor nationale de cercetare-dezvoltare;

b) proiectul implică cooperarea efectivă dintre agenti economici si organisme publice de cercetare, în special în contextul coordonării politicilor nationale de cercetaredezvoltare;

c) rezultatele proiectului sunt diseminate si publicate pe scară largă, se acordă brevete si licente sau se iau alte măsuri în conditii asemănătoare cu cele privind diseminarea rezultatelor cercetării-dezvoltării din Uniunea Europeană.

(7) Furnizorii si initiatorii ajutorului de stat trebuie să transmită Consiliului Concurentei informatii suficiente pentru a-i permite acestuia să analizeze îndeplinirea criteriilor de acordare a ajutorului de stat.

(8) Cumularea cresterii prevăzute la alin. (2)-(6) cu procentele prevăzute la art. 14-18 nu poate depăsi o intensitate brută maximă de 75% pentru cercetarea aplicativă si de 50% pentru activitătile de dezvoltare precompetitivă. Aceste limite trebuie respectate în toate cazurile.

Factorii care influentează evaluarea ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare

Art. 21. - La evaluarea ajutorului de stat pentru activitătile de cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei trebuie să tină seama de efectul asupra concurentei si comertului al ajutorului de stat cumulat cu alte surse de finantare comunitară. Acolo unde finantarea comunitară se cumulează cu ajutorul de stat, sprijinul total nu poate depăsi 75% în cazul cercetării aplicative si 50% în cazul activitătilor de cercetare-dezvoltare precompetitivă.

 

CAPITOLUL V

Efectul stimulator al ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

Efectul stimulator al ajutorului de stat

Art. 22. - Ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare trebuie să servească drept stimulent pentru ca agentii economici să întreprindă activităti de cercetare si dezvoltare pe lângă activitătile normale curente. Acest ajutor poate încuraja agentii economici care nu efectuează cercetare si dezvoltare să realizeze astfel de activităti. Dacă acest efect stimulator nu este evident, Consiliul Concurentei poate evalua ajutorul respectiv într-o manieră mai putin favorabilă decât în mod obisnuit.

Factori care influentează evaluarea efectului stimulator al ajutorului de stat

Art. 23. - (1) Pentru a verifica dacă ajutorul de stat propus va impulsiona agentii economici să efectueze activităti de cercetare pe care altfel nu le-ar desfăsura, Consiliul Concurentei trebuie să tină seama în special de factorii cuantificabili, cum ar fi modificările legate de cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea, de numărul de persoane cu sarcini de cercetare si dezvoltare si de cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea ca procentaj din cifra totală de afaceri, precum si de esecurile de piată, costurile suplimentare legate de cooperarea transfrontalieră si alti factori relevanti indicati de către furnizorul ajutorului de stat.

(2) Ajutorul de stat poate fi autorizat si în cazul în care contribuie la extinderea domeniului cercetării ori la accelerarea acesteia.

Necesitatea demonstrării efectului stimulator al ajutorului de stat

Art. 24. - (1) Cu ocazia notificării ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei va cere furnizorului si initiatorului de ajutor de stat să demonstreze faptul că ajutorul este necesar ca stimulent si că nu este în nici un caz ajutor de exploatare (operare).

(2) De asemenea, Consiliul Concurentei va solicita furnizorului, în momentul depunerii rapoartelor anuale privind implementarea schemelor de ajutor de stat aprobate, să demonstreze faptul că ajutorul este necesar ca stimulent si că nu este în nici un caz ajutor de exploatare (operare).

Ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

Art. 25. - Se consideră că ajutorul de stat oferă stimulentul necesar dacă beneficiarul este o întreprindere din categoria celor mici si mijlocii.

Prevederi suplimentare referitoare la art. 23 si 24

Art. 26. - Consiliul Concurentei va acorda o importantă deosebită conditiilor prevăzute la art. 23 si 24:

a) în cazul proiectelor de cercetare individuale, situate aproape de piată, când acestea sunt realizate de către societătile comerciale mari;

b) în toate cazurile în care un procentaj semnificativ al cheltuielilor cu cercetarea si dezvoltarea a fost efectuat anterior depunerii solicitării de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Conditii care trebuie respectate în aplicarea prezentului regulament

Art. 27. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.

Art. 28. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Intrarea în vigoare a prezentului regulament

Art. 29. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru activitătile de cercetare-dezvoltare, notificate după intrarea sa în vigoare, precum si celor care nu au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, si Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 129/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 9 iunie 2004.

(4) Prezentul regulament transpune Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 45 din 17 februarie 1996, precum si Comunicarea Comisiei de modificare a Cadrului comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 48 din 13 februarie 1998.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

COSTURILE

de cercetare si dezvoltare eligibile în scopul calculării intensitătii ajutoarelor de stat

 

Costurile prevăzute mai jos vor fi considerate eligibile pentru calcularea intensitătii ajutoarelor de stat pentru cercetare si dezvoltare (dacă sunt generate si de alte activităti - în special alte activităti de cercetare si dezvoltare -, trebuie defalcate pe tipuri de activităti):

1. costurile de personal (cercetători, tehnicieni si alt personal de sprijin angajat exclusiv pentru activitatea de cercetare);

2. costurile instrumentelor, echipamentelor, terenurilor si incintelor utilizate exclusiv si în mod continuu pentru activităti de cercetare;

3. costurile aferente consultantei si serviciilor echivalente utilizate exclusiv în activitatea de cercetare, inclusiv cercetare, cunostinte tehnice si brevete etc. aduse din surse externe;

4. cheltuielile de regie suplimentare angajate direct ca rezultat al activitătii de cercetare;

5. alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi costurile legate de materiale, aprovizionări si alte produse similare, angajate direct ca rezultat al activitătii de cercetare.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

care vor fi furnizate în notificarea prevăzută la art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, pentru cercetare si dezvoltare (scheme, alocări specifice de ajutoare acordate în cadrul unei scheme aprobate si ajutoare individuale)

 

1. Obiective

Descrierea detaliată a scopurilor măsurii si a tipului/naturii activitătii de cercetare si dezvoltare care va beneficia de asistentă

2. Descrierea etapelor activitătii de cercetare si dezvoltare eligibile pentru ajutorul de stat

2.1. Cercetarea fundamentală

2.2. Definitia studiilor de fezabilitate

2.3. Cercetarea aplicativă

2.4. Cercetarea-dezvoltarea precompetitivă

2.5. Proiectele-pilot sau demonstrative

3. Detalii cu privire la elementele de cost eligibile pentru ajutorul de stat

3.1. Costurile de personal (cercetători, tehnicieni si alt personal auxiliar angajat exclusiv pentru activitatea de cercetare)

3.2. Costurile instrumentelor, echipamentelor, terenului si incintelor utilizate exclusiv si în mod continuu (cu exceptia cheltuielilor ocazionate de comercializarea lor) pentru activitatea de cercetare

3.3. Cheltuielile de consultantă si servicii echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, inclusiv cercetarea, cunostintele tehnice si brevetele etc. achizitionate din surse externe

3.4. Cheltuieli de regie suplimentare angajate direct ca rezultat al activitătii de cercetare

3.5. Alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi costurile legate de materiale, aprovizionări si alte produse similare, angajate direct ca rezultat al activitătii de cercetare

4. Tipul si intensitatea ajutorului de stat

4.1. Descrierea tipului si intensitătii ajutorului de stat pentru fiecare etapă de cercetare si dezvoltare care beneficiază de ajutor

4.2. Descrierea detaliată a tuturor bonusurilor aplicabile, precum si precizarea intensitătii maxime a ajutorului de stat

5. Cercetarea prin cooperare

5.1. Proiectele se desfăsoară prin cooperarea dintre o serie de agenti economici eligibili pentru ajutorul de stat?

Există conditii/clauze speciale de cooperare? Dacă da, care sunt aceste conditii/clauze?

5.2. Propunerea de ajutor de stat prevede cooperarea dintre agenti economici si alte organisme, cum ar fi institutele de cercetare si universitătile? Există conditii/clauze speciale? Dacă da, a se descrie.

5.3. Dacă institutele de cercetare primesc ajutor de stat pentru un proiect de cercetare specific, care sunt valoarea si intensitatea acelui ajutor?

6. Aspecte multinationale

Propunerea (ajutor individual/schemă/program) are aspecte multinationale? Dacă da:

6.1. Propunerea presupune cooperarea cu parteneri din alte tări? Dacă da, precizati:

a) care sunt state membre ale Uniunii Europene;

b) care sunt state terte;

c) care sunt agenti economici ori centre de cercetare din alte tări.

6.2. Care este costul total al propunerii (ajutor individual/schemă/program)?

6.3. Prezentati defalcarea costurilor totale pe fiecare partener.

7. Aplicarea rezultatelor

7.1. Cine va fi proprietarul rezultatelor de cercetare si dezvoltare?

7.2. Există conditii la acordarea licentelor privitoare la rezultate?

7.3. Există reguli care guvernează publicarea/diseminarea generală a rezultatelor de cercetare si dezvoltare?

7.4. Precizati măsurile planificate pentru valorificarea/dezvoltarea ulterioară a rezultatelor.

8. Efectul stimulator al ajutoarelor de stat pentru

cercetare si dezvoltare

8.1. În ceea ce priveste schemele, ce măsuri sunt avute în vedere pentru a asigura faptul că ajutorul de stat are efect stimulator asupra cercetării si dezvoltării (a se vedea cap. V din regulament)?

8.2. În ceea ce priveste ajutoarele individuale - în special cazurile la care se referă art. 26 din regulament - ce factori au fost luati în considerare pentru a asigura faptul că ajutorul are efect stimulator asupra cercetării si dezvoltării?

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pun în aplicare Instructiunile pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 223.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

Art. I. - Instructiunile privind ajutorul de stat si capitalul de risc, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 16/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, se completează după cum urmează:

1. După punctul 2.2 se introduce punctul 2.3 cu următorul cuprins:

“2.3. Prezentele instructiuni se aplică numai schemelor de ajutor de stat.”

2. După punctul 4 se introduce punctul 41 cu următorul cuprins:

“41. Consiliul Concurentei nu utilizează criteriile prevăzute la pct. 5 pentru a autoriza o măsură prin care s-ar finanta un agent economic doar în forma împrumuturilor (inclusiv a împrumuturilor subordonate si a împrumuturilor asimilate capitalului social) sau a altor instrumente ce asigură investitorului/împrumutătorului un profit minim fix, prin intermediul fondurilor sau al altor asemenea mijloace. O astfel de finantare nu constituie «capital de risc» în sensul definitiei prevăzute la pct. 1. Consiliul Concurentei consideră regulile existente care permit calcularea oricărui element de ajutor de stat, precum si stabilirea legăturii cu costurile eligibile ca fiind adecvate pentru a analiza astfel de măsuri.

Consiliul Concurentei nu utilizează criteriile prevăzute la pct. 5 pentru a autoriza o măsură pentru finantarea unei întreprinderi individuale.”

3. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

.5.3. O dată ce disfunctionalitatea pietei a fost identificată, Consiliul Concurentei va urmări următoarele elemente în analiza unei măsuri privind capitalul de risc conform Legii nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare:

A. Restrictiile privind investitiile sau neinvestirea majoritătii fondurilor:

a) în întreprinderile mici sau în microîntreprinderi; si/sau

b) în întreprinderi mijlocii, în momentul constituirii sau în cursul perioadei de început a desfăsurării activitătii, ori în zonele asistate vor fi considerate ca un element pozitiv.

Accesul la finantarea întreprinderilor mijlocii după momentul constituirii sau al perioadei de început a desfăsurării activitătii trebuie limitat pentru fiecare întreprindere în privinta finantării totale prin intermediul măsurii. Limitările privind realizarea unor tranzactii de dimensiuni reduse (sub 1 milion de euro sau la un nivel determinat al disfunctionalitătii demonstrate a pietei) vor fi considerate, de asemenea, ca un element pozitiv de către Consiliul Concurentei.

B. Măsurile trebuie îndreptate spre disfunctionalitatea pietei capitalului de risc.

Dacă o măsură prevede finantarea sub formă de capital sau cvasicapital, aceasta va fi privită pozitiv de către Consiliul Concurentei.

Dacă măsura prevede finantarea cu sume semnificative în alte forme sau nu pare să aibă un efect stimulator semnificativ (spre exemplu, când sunt sprijinite investitii de capital de risc care ar fi fost realizate si în absenta unei astfel de măsuri), măsura va fi privită negativ. Acesta ar putea fi cazul măsurilor prin care se furnizează o finantare suplimentară pentru o întreprindere care deja a primit un ajutor de stat sub forma injectiei de capital.

C. Decizia de a investi trebuie să urmărească obtinerea de profit.

O legătură între profitabilitatea investitiei si remunerarea celor responsabili cu decizia de a investi va fi considerată un element pozitiv. Conditia este îndeplinită în cazul:

a) măsurilor prin care tot capitalul investit în întreprinderile tintă este furnizat de investitori care operează în economia de piată, care au luat decizia de a investi, ajutorul constituind doar un stimulent pentru a-i

determina să investească;

b) măsurilor ce implică o participare semnificativă cu capital din partea investitorilor care operează în economia de piată, pe baze comerciale (doar în vederea obtinerii de profit). Participarea la capitalul social al întreprinderilor tintă poate fi directă sau indirectă.

În cazul fondurilor, constituie o participare semnificativă cu capital aportul de 30% la capitalul social al fondului, fiecare măsură fiind analizată individual împreună cu alte aspecte luate în calcul de Consiliul Concurentei la realizarea evaluării. Vor fi considerate elemente pozitive următoarele:

a) o întelegere între managerul fondului si investitori, conform căreia remuneratia managerului este legată de performanta fondului, obiectivele statuate ale fondului si timpul propus pentru realizarea investitiilor;

b) reprezentarea investitorilor la luarea deciziilor;

c) aplicarea celei mai bune practici si reglementarea supravegherii asupra modului de administrare a fondului.

Atunci când nici unul dintre aceste elemente nu indică faptul că decizia de a investi va fi realizată doar în vederea obtinerii de profit, măsura va fi apreciată în mod nefavorabil. Acesta este cazul măsurilor care, fiind de dimensiune mică, sunt îndreptate doar către un număr limitat de proiecte, neviabile din punct de vedere economic, sau al măsurilor prin care se stabileste doar finantarea unui anumit agent economic cunoscut înainte de luarea deciziei.

D. Nivelul distorsionării concurentei dintre investitori si fondurile de investitii trebuie limitat.

Consiliul Concurentei va aprecia favorabil lansarea unei proceduri de licitatie pentru stabilirea de termeni preferentiali pentru investitori sau posibilitatea stabilirii unor astfel de termeni pentru alti investitori. Această posibilitate poate lua forma unei oferte publice pentru investitori la lansarea unui fond de investitii sau poate lua forma unei scheme (spre exemplu, o schemă de garantie) care rămâne deschisă participării altor investitori, pentru o perioadă prelungită. Mijloacele prin care poate fi realizat acest element pozitiv vor depinde neapărat de forma măsurii respective. Totusi, absenta unor elemente de verificare împotriva supracompensării investitorilor, suportarea riscului pierderilor în întregime de sectorul public si/sau obtinerea integrală a beneficiilor investitiei de alti investitori vor fi considerate elemente negative.

E. Orientarea sectorială

Luând în considerare că multe fonduri sectoriale private îsi îndreaptă atentia spre tehnologii inovative specifice sau chiar spre sectoare (cum ar fi sănătatea, tehnologia informatiilor, cultura), Consiliul Concurentei poate accepta o orientare sectorială când aceasta urmăreste ratiuni comerciale sau de politici publice. Totusi, având în vedere abordarea mai putin favorabilă existentă la nivelul Uniunii Europene privind ajutorul de stat sectorial si, în special, ajutoarele de stat pentru sectoarele cu supracapacitate, măsurile trebuie să excludă în mod expres acordarea de ajutor în sectorul constructiilor navale, otelului si cărbunelui.

F. Investitiile pe baza unor planuri de afaceri

Existenta pentru fiecare investitie a unui plan de afaceri care să contină detaliile produselor, previzionarea vânzărilor si a profitului si stabilirea ex ante a viabilitătii proiectului este o practică comercială standard în realizarea unui management adecvat al fondului si va fi privită favorabil.

Măsurile care nu prevăd un mecanism de iesire pentru participarea directă sau indirectă a statului la capitalul social al anumitor întreprinderi vor fi privite nefavorabil de către Consiliul Concurentei.

G. Evitarea cumulării măsurilor de ajutor de stat către o singură întreprindere

Dacă o măsură prevede ajutor de stat pentru investitii într-o întreprindere, Consiliul Concurentei va solicita angajamentul furnizorului de a evalua si limita acordarea altor forme de ajutor de stat către întreprinderea în cauză, inclusiv în ceea ce priveste schemele autorizate. Pentru astfel de măsuri si dacă furnizorul de ajutor de stat nu îsi ia angajamentul că întreprinderea nu va primi alt ajutor decât ajutor de minimis, acesta va propune Consiliului Concurentei spre examinare si aprobare o evaluare rezonabilă a elementelor de ajutor de stat, care va fi folosită pentru aplicarea regulilor de cumul. Atunci când capitalul de risc este utilizat pentru finantarea investitiilor initiale, a costurilor de cercetare si dezvoltare sau a altor costuri eligibile de ajutor de stat vizând alte obiective, furnizorul va include elementul de ajutor în măsura de capital de risc, aplicând plafoanele de ajutor relevante.”

Art. II. - (1) Prezentele instructiuni se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum si celor care au fost notificate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor instructiuni, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date.

(2) Prezentele instructiuni transpun Comunicarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat si capitalul de risc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, C 235 din 21 august 2001.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 10 septembrie 2004.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ajutoarele de stat pentru investitii în imobilizări corporale si necorporale sunt compatibile cu un mediu concurential normal dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2)-(5).

(2) Intensitatea brută a ajutorului de stat nu poate depăsi pragul pentru ajutorul de stat regional cu mai mult de 15% procent brut, cu conditia ca intensitatea netă a ajutorului de stat să nu depăsească 75%. Plafonul maxim al intensitătii poate fi autorizat numai dacă investitia este programată a fi mentinută în regiunea de dezvoltare pentru o perioadă de cel putin 5 ani si contributia beneficiarului de ajutor de stat este de cel putin 25% din costurile totale ale investitiei.

(3) Plafoanele stabilite la alin. (2) se aplică intensitătii ajutoarelor de stat calculate ca procent din cheltuielile de investitii eligibile sau ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă create prin realizarea investitiei ori prin combinarea celor două procente, astfel încât ajutorul să nu depăsească cuantumul cel mai favorabil ce rezultă din aplicarea uneia sau alteia dintre aceste modalităti de calcul.

(4) În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza cheltuielilor de investitii, costurile eligibile ale investitiilor în imobilizări corporale vor fi cele legate de investitia în terenuri, clădiri si echipamente.

(5) În sectorul transporturilor cheltuielile destinate mijloacelor de transport si echipamentelor de transport, cu exceptia costului materialului feroviar rulant, nu sunt incluse în costurile eligibile.

(6) Costurile eligibile ale investitiilor în imobilizări necorporale vor fi costurile de achizitie a tehnologiilor.

(7) În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza locurilor de muncă create, cuantumul acestuia este exprimat ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă create pe o perioadă de 2 ani, cu următoarele conditii:

a) crearea de locuri de muncă trebuie să fie legată de executarea unui proiect de investitii în imobilizări corporale sau necorporale;

b) locurile de muncă trebuie să fie create într-o perioadă de 3 ani de la finalizarea investitiei;

c) proiectul de investitii trebuie să conducă la o crestere netă a numărului de salariati din unitatea respectivă în raport cu media ultimelor 12 luni;

d) locurile de muncă create trebuie să fie mentinute pe o perioadă de minimum 5 ani.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici si mijlocii pentru servicii de consultantă si alte servicii si activităti sunt compatibile cu un mediu concurential normal dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) pentru serviciile furnizate de către consultantii externi, ajutorul brut nu depăseste 50% din costurile aferente serviciilor prestate;

b) serviciile în cauză nu constituie o activitate permanentă sau periodică si nu sunt legate de cheltuielile de functionare normală a întreprinderii, cum sunt serviciile obisnuite de consultantă fiscală, juridică ori de publicitate;

c) pentru prima participare la târguri si expozitii, ajutorul brut nu depăseste 50% din costurile suplimentare ce rezultă din închirierea, amenajarea si administrarea standului.”

4. Articolul 6 se abrogă.

5. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins: “Efectul stimulator al ajutorului de stat”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Un ajutor de stat poate fi autorizat conform acestui regulament, dacă, înainte ca proiectul să fi fost demarat, este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare în scopul primirii unui ajutor de stat;

b) există prevederi legale în vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat, cu conditia respectării prevederilor legale din domeniul ajutorului de stat.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Plafoanele de intensitate prevăzute la art. 4 si 5 se aplică atât proiectelor finantate integral sau partial din surse ale statului, cât si celor finantate partial de Uniunea Europeană.

(2) Ajutoarele de stat acordate în conditiile prezentului regulament nu pot fi cumulate cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri ale Uniunii Europene, raportate la aceleasi costuri eligibile, dacă această cumulare ajunge la o intensitate a ajutorului de stat superioară celei prevăzute de prezentul regulament.”

8. Articolul 9 se abrogă.

9. Anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

Art. II. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea sa în vigoare, precum si ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Europene nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, L 10 din 13 ianuarie 2001.