MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.373. - Hotărâre pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar

 

1.405. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

 

1.407. - Hotărâre pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar sunt prevăzute în anexele nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-16*) se face pe hârtie ofset.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.373.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie a bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.405.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Administratia Natională de Meteorologie este persoană juridică română cu statut de regie autonomă de interes public national si se organizează si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

(2) Administratia Natională de Meteorologie îsi desfăsoară activitatea conform Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, celorlalte reglementări legale în vigoare si prezentului regulament, sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, si are rolul de Serviciu Meteorologic National în acceptiunea Organizatiei Meteorologice Mondiale.

Art. 2. - Sediul central al Administratiei Nationale de Meteorologie este în municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Scopul

 

Art. 3. - (1) Administratia Natională de Meteorologie aplică strategia natională privind supravegherea mediului aerian, cercetarea stiintifică si prestarea de servicii specializate pentru protectia meteorologică a vietii si a bunurilor.

(2) În domeniul său de competentă si pentru atingerea scopului pentru care a fost înfiintată, Administratia Natională de Meteorologie actionează ca autoritate tehnică natională.

(3) Pe teritoriul României Administratia Natională de Meteorologie reprezintă sursa oficială de date si informatii meteorologice.

 

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate si atributiile

 

Art. 4. - (1) Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesară dezvoltării durabile a României si integrarea acestei activităti în sistemul de conventii si relatii internationale, scop în care realizează:

a) efectuarea de observatii si măsurători privind starea si evolutia vremii;

b) asigurarea si controlul circulatiei interne de date si informatii meteorologice;

c) constituirea, actualizarea sistematică si administrarea Fondului national de date meteorologice;

d) elaborarea de metodologii de măsurare si prelucrare a datelor si realizarea de produse meteorologice;

e) elaborarea de diagnoze, prognoze si avertizări meteorologice;

f) participarea la activitătile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice;

g) studii si cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;

h) elaborarea de studii si scenarii de evolutie a climei;

i) dezvoltarea capacitătii proprii de răspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;

j) coordonarea si/sau elaborarea componentelor meteorologice din studiile de impact si bilant de mediu;

k) organizarea si coordonarea sistemului national de formare si pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei, printr-o structură proprie specializată;

l) participarea la programe/activităti internationale, conform domeniului de competentă;

m) reprezentarea României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială.

(2) Administratia Natională de Meteorologie poate desfăsura si alte activităti care au legătură directă sau adiacentă cu obiectul de activitate prezentat la alin. (1).

(3) Activitătile pe care le desfăsoară Administratia Natională de Meteorologie, prevăzute la alin. (1), apar la codul CAEN 7512.

(4) Administratia Natională de Meteorologie reprezintă singura institutie abilitată să elaboreze avertizări în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase în România.

(5) Administratia Natională de Meteorologie, prin unitătile sale specializate, actionează ca institutie natională de cercetare si dezvoltare stiintifică în domeniile meteorologiei, climatologiei, fizicii atmosferei si poluării aerului, accesând programe nationale si internationale specifice.

Art. 5. - (1) Pentru realizarea oricăror activităti conforme domeniului, competentei si atributiilor sale, Administratia Natională de Meteorologie desfăsoară:

a) activităti operative, imediate si/sau sistematice, cu scadente impuse metodologic;

b) activităti de cercetare-dezvoltare, pentru nevoi proprii sau în interesul altor utilizatori;

c) activităti generale, functionale si auxiliare.

(2) Pentru activitătile de cercetare-dezvoltare, Administratia Natională de Meteorologie poate participa la licitatiile de adjudecare a unor proiecte stiintifice, poate initia colaborări cu institutii de învătământ, institute de cercetare, agenti economici si/sau specialisti, corespunzător scopurilor de cunoastere sau aplicative urmărite.

Art. 6. - Atributiile Administratiei Nationale de Meteorologie sunt următoarele:

1. elaborarea de programe pentru supravegherea unitară si calificată a mediului aerian în conformitate cu necesitătile nationale si în concordantă cu recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale;

2. efectuarea de observatii si măsurători specifice privind parametrii de stare ai atmosferei, la suprafată si în altitudine, procesele si fenomenele meteorologice;

3. efectuarea de observatii si măsurători specifice privind compozitia chimică a aerului si poluarea de fond a atmosferei;

4. achizitia, validarea si înregistrarea sau arhivarea datelor meteorologice;

5. transferul intern si schimbul de date si informatii meteorologice convenite prin programe internationale la care România colaborează pe bază de acorduri directe sau sub egida Organizatiei Meteorologice Mondiale;

6. întocmirea de cataloage, sinteze si anuare meteorologice;

7. realizarea, conservarea si administrarea Fondului national de date meteorologice;

8. prelucrarea datelor, extragerea de informatii si elaborarea de produse diagnostice;

9. integrarea de modele de prognoză numerică a vremii;

10. elaborarea de diagnoze si prognoze meteorologice de interes general si specializate;

11. realizarea de studii si cercetări privind modelarea proceselor atmosferice si îmbunătătirea procedurilor si performantelor de prognoză;

12. realizarea verificărilor prognozelor de vreme, indiferent de sursă;

13. elaborarea si difuzarea de avertizări privind producerea de fenomene meteorologice periculoase potential provocatoare de pagube;

14. actualizarea sistematică a studiilor privind clima României si depistarea efectelor induse de schimbările globale;

15. desfăsurarea de cercetări pentru dezvoltarea domeniului si a subdomeniilor sale – meteorologie dinamică, meteorologie radar, meteorologie spatială, climatologie, agrometeorologie, hidrometeorologie, meteorologie aeronautică, marină, rutieră, urbană, meteorologie de mediu si biometeorologie - si elaborarea de produse software pentru aplicatii generale sau specializate, în concordantă cu necesitătile si performanta internă, precum si cu evolutia acestuia pe plan mondial;

16. elaborarea, actualizarea si aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifică si tehnologică a activitătii meteorologice la nivel national, în raport cu necesitătile interne si în concordantă cu progresele înregistrate pe plan mondial;

17. elaborarea de prognoze privind procesele de transport si difuzie a poluantilor si radionuclizilor în atmosferă, la scară locală si regională;

18. participarea la actiunile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice si de reducere a urmărilor dezastrelor naturale;

19. participarea la activitătile interne sau internationale, proprii sau conexe domeniului, stipulate prin conventii guvernamentale si/sau prin protocoale directe încheiate cu institutii omoloage din străinătate;

20. consolidarea si extinderea cooperării cu Organizatia Meteorologică Mondială;

21. initierea si realizarea de proiecte de colaborare stiintifică internatională;

22. organizarea de reuniuni stiintifice si/sau tehnicoorganizatorice cu caracter intern sau international, potrivit preocupărilor si competentelor sale;

23. participarea la târguri/expozitii si campanii interne si internationale, care interesează domeniul de competentă al Administratiei Nationale de Meteorologie;

24. participarea la programe de cercetare initiate de alte institutii din tară sau de finantatori din străinătate;

25. realizarea de studii, asistentă si servicii meteorologice pentru respectarea conventiilor la care statul român este parte;

26. editarea, tipărirea si schimbul de publicatii tehnice si/sau promotionale specifice domeniului;

27. colaborarea cu ministerul de resort în vederea elaborării programelor scolare pentru învătământul meteorologic de toate gradele din România;

28. organizarea procesului de formare profesională de bază si a activitătilor de specializare si perfectionare a personalului care activează în domeniu;

29. organizarea si realizarea inspectiei meteorologice privind respectarea reglementărilor legale referitoare la desfăsurarea de activităti meteorologice si a regimului de circulatie a datelor;

30. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietătii intelectuale pentru care este titulară;

31. detinerea si utilizarea, conform legii, a etaloanelor nationale de măsurători meteorologice, exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, indiferent de detinător, precum si exercitarea activitătilor de încercare, etalonare si/sau verificare, reparare, fabricare, import, închiriere, vânzare si montare a mijloacelor de măsurare utilizate în reteaua meteorologică natională;

32. realizarea de studii de modernizare a senzorilor si echipamentelor meteorologice;

33. avizarea amplasării de constructii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosferă poluanti chimici si radioactivi, a sistemelor de irigatii prin aspersie sau plantarea de perdele forestiere la mai putin de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice;

34. avizarea înfiintării sau desfiintării unor componente ale retelei nationale de observatii si măsurători meteorologice, în functie de obligatiile care decurg din atributiile sale imperative;

35. realizarea de studii de fundamentare climatologică si avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale sau a altor activităti care necesită asemenea studii;

36. avizarea competentelor si a formei de punere în circulatie publică a unor date, informatii si prognoze meteorologice rezultate din activitatea meteorologică desfăsurată de alte persoane fizice sau juridice, conform legii;

37. avizarea studiilor de fundamentare meteorologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice;

38. expertizarea studiului de evaluare necesar în vederea atestării, la cerere, a persoanelor fizice si juridice, pentru desfăsurarea de activităti meteorologice, potrivit legii;

39. realizarea, la cererea utilizatorilor, de studii si cercetări, asistentă tehnică si servicii specializate, în întregul său domeniu de competentă;

40. desfăsurarea activitătilor de marketing si de diseminare a produselor sau informatiilor meteorologice;

41. prestarea de servicii din domeniul de competentă al Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru orice beneficiari nestrategici, pe bază de contract;

42. fundamentarea si expertizarea parametrilor meteorologici din documentatiile pentru obtinerea avizelor sau a autorizatiilor de mediu;

43. realizarea sau participarea la elaborarea studiilor de impact si bilant de mediu;

44. realizarea oricăror alte activităti aducătoare de venituri, care au legătură cu scopurile si obiectul de activitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie si nu excedează domeniului său de competentă;

45. realizarea si exploatarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii în reteaua meteorologică natională;

46. realizarea de investitii pentru dezvoltări si retehnologizări;

47. realizarea de revizii si reparatii la statiile si instalatiile meteorologice, precum si la orice alte mijloace tehnice, speciale, de transport sau de utilitate generală, aflate în dotare;

48. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăsurării activitătii proprii;

49. paza, protectia, asigurarea si gestionarea bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor apartinând domeniului public, primite în administrare;

50. efectuarea de operatiuni de transport - auto sau naval - de persoane si bunuri, inclusiv de materiale speciale - gaze lichefiate, mercur si altele – necesare realizării în întregime a obiectului său de activitate, în conditiile legii;

51. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolări, casări;

52. vânzarea, darea în locatie si închirierea de spatii, terenuri si bunuri patrimoniale unor persoane fizice sau juridice, în conditiile legii;

53. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare internatională, în conditiile legii, în vederea asigurării:

- resurselor financiare pentru finantarea activitătii proprii;

- participării pe piata internatională cu actiuni si operatiuni specifice;

- constituirii de societăti mixte;

54. efectuarea de operatiuni de leasing conform legislatiei în vigoare;

55. participarea la constituirea de noi societăti comerciale, împreună cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept privat.

Art. 7. - (1) Administratia Natională de Meteorologie desfăsoară activităti de interes public national si are competente de autoritate tehnică în domeniul meteorologiei, conform legii.

(2) Activităti meteorologice de orice fel, destinate unor scopuri speciale, altele decât cele prevăzute la art. 6, se pot desfăsura si de alte persoane fizice sau juridice, în conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pe plan extern Administratia Natională de Meteorologie asigură reprezentarea României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială, în conformitate cu calitatea sa de membru al acesteia, precum si în relatiile cu alte organisme internationale specializate.

Art. 8. - (1) În îndeplinirea atributiilor sale, Administratia Natională de Meteorologie desfăsoară activităti de interes public, scop în care furnizează gratuit informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări către utilizatorii prevăzuti la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Administratia Natională de Meteorologie furnizează, de asemenea, gratuit:

a) date meteorologice în cadrul Sistemului de Veghe Meteorologică Mondială;

b) date meteorologice, în volum limitat, unitătilor de învătământ de stat, în scopuri didactice, pentru elaborarea lucrărilor de licentă, masterat si doctorat;

c) avertizări meteorologice privind fenomenele atmosferice periculoase tuturor mijloacelor de comunicare în masă, în vederea informării publice prompte si a protectiei celor afectati.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul

 

Art. 9. - Administratia Natională de Meteorologie are în administrare bunuri din domeniul public al statului în valoare de 1.831 miliarde lei, conform anexei nr. 2, si bunuri din domeniul privat al statului în valoare de 36,143 miliarde lei, conform evidentelor contabile la 31 decembrie 2003.

Art. 10. - (1) Administratia Natională de Meteorologie este proprietara bunurilor din patrimoniul său, cu exceptia celor din domeniul public al statului care i-au fost date în administrare, care se evidentiază în mod distinct si au regimul prevăzut de lege.

(2) În exercitarea dreptului său de proprietate, Administratia Natională de Meteorologie posedă, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 11. - (1) Fondul national de date meteorologice este proprietate publică a statului, se află în administrarea exclusivă a Administratiei Nationale de Meteorologie si se foloseste în scopul îndeplinirii atributiilor acesteia, potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(2) Secvente ale Fondului national de date meteorologice pot fi oferite la schimb altor servicii meteorologice nationale si institutii internationale cu care Administratia Natională de Meteorologie are încheiate conventii directe sau în cadrul unor programe de cooperare.

(3) Accesul la datele meteorologice este permis oricărei categorii de utilizatori, în conditiile în care se respectă regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice si nu se încalcă dreptul de folosintă acordat.

 

CAPITOLUL V

Structura organizatorică si functională

 

Art. 12. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Administratia Natională de Meteorologie functionează în regim de veghe permanentă, în conformitate cu metodologia, cu programele si cu modalitătile de organizare specifice.

(2) Activitătile Administratiei Nationale de Meteorologie se dimensionează în concordantă cu cererea de servicii, respectând regimul de functionare a sistemului meteorologic.

(3) Integritatea functională a sistemului meteorologic national, reprezentat prin Administratia Natională de Meteorologie, este conditie obligatorie a existentei si eficientei sale.

Art. 13. - (1) Administratia Natională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică organizate după principiul omogenitătii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internationale în domeniu, si care realizează obiectul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie la nivel regional si local.

(2) Sucursalele au aceleasi competente economicofinanciare ca si Administratia Natională de Meteorologie, efectuând operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, iar din punct de vedere juridic sunt împuternicite să încheie contracte si să reprezinte institutia în litigiile cu persoane juridice sau fizice din aria lor teritorială de competentă.

Art. 14. - (1) Componentele de structură ale Administratiei Nationale de Meteorologie constituie un sistem meteorologic national integrat, similar cu institutiile străine omoloage si cu structurile tehnice ale Organizatiei Meteorologice Mondiale.

(2) În structura Administratiei Nationale de Meteorologie se pot înfiinta, prin hotărâre a consiliului de administratie si în acord cu necesitătile de functionare si de performantă ale activitătii:

a) subunităti centrale - de sinteză, de cercetaredezvoltare si activităti operative, cu responsabilităti stiintifice, metodologice si de servicii generale si/sau specializate;

b) observatoare specializate, statii si posturi meteorologice care formează reteaua natională de observatii si măsurători;

c) subunităti functionale si auxiliare generale sau specifice activitătii - de natură a asigura îndeplinirea atributiilor si atingerea scopurilor institutionale, reglementate.

Art. 15. - (1) La cerere, Administratia Natională de Meteorologie va efectua expertize pentru acordarea avizului tehnic persoanelor fizice sau juridice care urmează să desfăsoare activităti meteorologice, în conditiile  legii.

(2) Potrivit prerogativelor sale legale, Administratia Natională de Meteorologie este în drept să pretindă declararea sursei de date si/sau informatii meteorologice care sunt puse în circulatie publică si are obligatia să acorde, cu respectarea prevederilor art. 8, asistentă de specialitate tuturor celor care o solicită.

Art. 16. - Atributiile, competentele si sarcinile sucursalelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de către consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, în conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare.

Art. 17. - Structura organizatorică a Administratiei Nationale de Meteorologie se aprobă de consiliul de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Art. 18. - Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie, persoană juridică sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, sunt:

- de cooperare multilaterală, în cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale;

- de colaborare bilaterală cu serviciile meteorologice nationale ale altor tări;

- de asistentă sau comerciale, cu institutii si agenti economici din tară si din străinătate, pentru realizarea de proiecte de interes comun, servicii si prestatii, la cerere, care se desfăsoară pe bază de conventii sau contracte, conform art. 8.

Art. 19. - (1) Relatiile dintre sucursalele si subunitătile din structura Administratiei Nationale de Meteorologie sunt stabilite prin organigrama si regulamentele interne.

(2) Relatiile cu regiile autonome, cu societăti comerciale din tară si din străinătate, cu persoane fizice, precum si cu statul se desfăsoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare si pe bază contractuală, în conditiile legii.

Art. 20. - Pentru fundamentarea si urmărirea strategiei profesionale si de modernizare si dezvoltare a infrastructurii, Administratia Natională de Meteorologie înfiintează, cu aprobarea consiliului de administratie, organe consultative care functionează după regulamente proprii, în plen sau prin comisii specializate.

 

CAPITOLUL VII

Organele de conducere

 

Art. 21. - (1) Conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie se asigură prin:

- consiliul de administratie;

- directorul general.

(2) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, astfel:

a) directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie care îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie;

b) 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

d) 2 specialisti din domeniul de activitate propriu sau înrudit cu cel al Administratiei Nationale de Meteorologie.

(3) Pentru activitatea desfăsurată, membrii consiliului de administratie sunt plătiti cu o indemnizatie stabilită prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în conditiile legii.

(4) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 22. - (1) În limita competentelor sale, consiliul de administratie poate initia si îndeplini orice actiune legată de conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie, în interesul acesteia.

(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile cu această functie.

Art. 23. - (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, doi dintre ei putând fi înlocuiti la fiecare 2 ani.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, ministrul mediului si gospodării apelor numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a functiona până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Presedintele consiliului de administratie propune ministrului mediului si gospodăririi apelor revocarea si înlocuirea unui membru pentru motive temeinice sau dacă acesta solicită înlocuirea din motive personale.

Art. 24. - (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 3 dintre membrii săi.

(2) Directorul general, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrările sedintelor. În lipsa acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat cu atributii de reprezentare de către directorul general.

(3) Presedintele numeste un secretar din afara membrilor consiliului de administratie.

(4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile înainte de data programată a sedintei si vor cuprinde locul si ora la care se va tine sedinta, precum si ordinea de zi.

(5) Pentru validarea hotărârilor este necesară prezenta majoritătii numărului membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de către presedintele consiliului de administratie.

(7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate si va trebui semnat de către toti membrii consiliului de administratie participanti la sedintă si de secretar.

(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către presedinte.

Art. 25. - (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie.

(2) La întrunirile consiliului de administratie la care sunt convocati, împuternicitii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.

(3) Pentru analizarea si solutionarea unor probleme complexe, consiliul de administratie poate apela pentru consultantă la experti si specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale.

Art. 26. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

1. aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare;

2. aprobă structura organizatorică si statutul functional al subunitătilor;

3. aprobă statul de functii si numărul de personal;

4. aprobă regulamentul de organizare si functionare a comitetului director;

5. aprobă programele de activităti proprii domeniului - de exploatare, de cercetare, de întretinere, de dezvoltare, de formare profesională, colaborare externă - etc.

6. aprobă activitătile care se constituie ca serviciu public, în acord cu evolutia domeniului si în conformitate cu reglementările în vigoare;

7. aprobă regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice, precum si regimul de circulatie a datelor, informatiilor si produselor meteorologice;

8. aprobă investitiile ce urmează a fi realizate din alocatia bugetară, din surse proprii sau din alte surse constituite potrivit legii;

9. aprobă împrumuturile interne si externe, precum si modul de rambursare a acestora;

10. aprobă tarifele, preturile si chiriile, legate sau care rezultă din functionarea unitătii;

11. aprobă utilizarea fondului valutar propriu;

12. aprobă lista de utilaj-dotare a Administratiei Nationale de Meteorologie;

13. aprobă înstrăinarea bunurilor patrimoniale, cu respectarea prevederilor legale;

14. aprobă nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

15. aprobă înfiintarea organelor consultative menite să sprijine conducerea executivă;

16. hotărăste, în conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici, persoane fizice sau juridice, din tară si din străinătate, pentru realizarea de activităti de interes comun;

17. aprobă încheierea de contracte de închiriere - luarea sau darea cu chirie;

18. aprobă modificările privind amplasamentele de sedii, precum si modificări privind structura organizatorică;

19. aprobă orice alte măsuri privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe;

20. avizează necesarul de alocatii de la bugetul de stat si aprobă repartizarea pe activităti a subventiilor prevăzute în bugetul de stat;

21. aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare;

22. avizează, potrivit reglementărilor legale, investitiile a căror aprobare este în competenta altor organe ale administratiei publice centrale;

23. propune, în vederea aprobării de către ministrul coordonator, propriul regulament de organizare si functionare;

24. negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantii salariatilor;

25. supune anual Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, situatiile financiare pe anul precedent, proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;

26. analizează activitatea economică a sucursalelor si încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste măsurile corespunzătoare.

Art. 27. - (1) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie este condus de directorul general si este compus din directorii executivi din sediul central si ai sucursalelor.

(2) Comitetul director constituie organul operativ de conducere, se întruneste lunar în sedintă ordinară si ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare, la convocarea directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(3) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie functionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si prezintă rapoarte de activitate la cererea consiliului de administratie.

(4) Membrii comitetului director sunt numiti, suspendati sau eliberati din functie de directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, cu avizul consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile legale si cu prezentul regulament.

Art. 28. - (1) Directorul general numit prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor reprezintă Administratia Natională de Meteorologie în raporturile acesteia cu persoane juridice si persoane fizice, asigură conducerea executivă a Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru aceasta fiind învestit de către consiliul de administratie cu puteri decizionale, si este ordonator de credite pentru fondurile publice pe care le gestionează.

(2) Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizatii.

(3) La numirea în functie a directorului general, acestuia îi vor fi stabilite si drepturile salariale lunare de care va beneficia.

(4) Atributiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performantă în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VIII

Finantarea activitătii proprii.

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 29. - (1) Activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie se finantează astfel:

a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor; pentru activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică si completă a stării si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială, în limita sumelor alocate anual cu această destinatie;

b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei si alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terti utilizatori;

c) din alte surse, conform legii.

(2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare al Administratiei Nationale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.

(3) Veniturile obtinute din închirierea în conditiile legii a unora dintre bunurile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proportie de 50% de Administratia Natională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întretinere si reparatii ale acestor bunuri.

Art. 30. - (1) Administratia Natională de Meteorologie întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare.

(2) Administratia Natională de Meteorologie va conduce evidenta contabilă pe unitătile din subordine si va întocmi anual situatiile financiare pentru aceste activităti, având în vedere normele metodologice în vigoare.

(3) Situatiile financiare se aprobă potrivit legii.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 31. - (1) Administratia Natională de Meteorologie, în baza prevederilor legii bugetului anual, îsi poate prevedea în bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale si sportive pentru personalul angajat cu contract individual de muncă.

(2) Administratia Natională de Meteorologie poate sponsoriza activităti si actiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleasi conditii se poate efectua actul de mecenat.

Art. 32. - Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Prin exceptie, primul exercitiu financiar începe de la data constituirii Administratiei Nationale de

Meteorologie.

Art. 33. - Controlul intern al activitătii economicofinanciare se realizează de către organele de specialitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie.

 

CAPITOLUL IX

Personalul

 

Art. 34. - Personalul de executie al Administratiei Nationale de Meteorologie si al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit Codului muncii si contractului colectiv de muncă.

Art. 35. - Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale si cu prevederile contractului colectiv de muncă.

Art. 36. - Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale de Meteorologie se stabilesc prin contractul colectiv de muncă si prin contractele individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 37. - (1) Administratia Natională de Meteorologie se poate asocia, fără constituirea de noi persoane juridice, cu societăti comerciale din alte sectoare de activitate, în vederea realizării de activităti comune care prezintă interes pentru asociati.

(2) Administratia Natională de Meteorologie poate constitui noi persoane juridice prin asociere cu terte persoane fizice sau juridice române sau străine, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Conditiile de parteneriat în perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Administratia Natională de Meteorologie si fiecare parte contractantă.

Art. 38. - Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completează, după caz, cu dispozitiile celorlalte reglementări legale în vigoare.

 

ANEXA Nr 2*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 77 alin. (1) si al art. 87 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de reorganizare globală a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.407.

 

ANEXĂ

 

PLANUL

de reorganizare globală a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1.1. Planul de reorganizare globală, denumit în continuare Planul, a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., denumită în continuare SNIF, reprezintă ansamblul de măsuri etapizate de preluare a unei părti a activului patrimonial al SNIF si reorganizarea activitătii aferente acestui activ patrimonial prin înfiintarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, precum si de divizare a SNIF si reorganizare a activitătilor pe care aceasta va continua să le desfăsoare în vederea privatizării unitătilor din structura sa, care pot desfăsura activităti economice viabile si independente.

1.2. Planul prevede si reglementarea relatiilor SNIF cu organizatiile de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, precum si cu federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii.

2. Planul are următoarele obiective:

a) crearea cadrului normativ si organizatoric pentru preluarea părtii din activul patrimonial al SNIF pe baza căruia să se constituie Administratia si pentru reorganizarea SNIF, care să asigure functionarea Administratiei în conditii de eficientă si în folosul beneficiarilor acesteia, a activitătilor de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

b) restrângerea activitătilor de îmbunătătiri funciare ce se vor desfăsura de către Administratie doar la activitătile de bază care contribuie direct la administrarea eficientă si avantajoasă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

c) promovarea participării sectorului privat si a beneficiarilor serviciilor de îmbunătătiri funciare la activitătile de îmbunătătiri funciare;

d) promovarea aplicării bunelor practici agricole prin exploatarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare si prestarea serviciilor de îmbunătătiri funciare.

3. Reorganizarea SNIF se realizează în 3 etape:

a) privatizarea atelierelor de productie, întretinere si reparatii, a parcului de masini, utilaje grele si mijloace de transport, a clădirilor de productie cu echipamentele si instalatiile aferente si a activitătilor nespecifice domeniului îmbunătătilor funciare;

b) reducerea treptată a numărului de personal care lucrează la exploatarea statiilor de pompare de punere sub presiune, ca urmare a transmiterii proprietătii sau folosintei gratuite asupra infrastructurii din amenajările de irigatii către organizatii si federatii;

c) concedierea colectivă a personalului ca urmare a privatizării unei părti a SNIF sau a restrângerii de activitate.

 

CAPITOLUL II

Serviciile prestate de SNIF în perioada de tranzitie

 

4. După înfiintarea Administratiei, SNIF va avea o structură organizatorică de tranzitie formată din o parte a personalului, utilajelor si activelor detinute în prezent. Structura organizatorică de tranzitie a SNIF va presta servicii de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei, în calitate de prestator exclusiv, în primii 2 ani de la înfiintarea Administratiei.

5.1. În perioada de tranzitie, SNIF prestează servicii de îmbunătătiri funciare către Administratie, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii si către organizatiile si federatiile ce vor fi înfiintate în conditiile legii.

5.2. Serviciile prestate de SNIF către Administratie, pe bază de tarife si contracte încheiate prin negociere directă cu o singură sursă pe o perioadă de 2 ani, constau în:

a) servicii de întretinere si reparatii ale infrastructurii de irigatii;

b) servicii de exploatare a amenajărilor de irigatii aflate în administrarea Administratiei, până la transmiterea acestora în conditiile legii la cerere, fără plată, în proprietatea organizatiilor;

c) servicii de exploatare a amenajărilor de desecare si drenaj, a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, aflate în administrarea Administratiei, declarate de utilitate publică, altele decât cele legate de irigatii;

d) alte servicii de interes public, conexe activitătilor de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare.

5.3. SNIF poate efectua serviciile prevăzute la pct. 5.2 si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, organizatiilor si federatiilor, precum si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează si folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătătiri funciare.

5.4. SNIF poate executa cu dotarea si utilajele sale, potrivit obiectului de activitate, orice alte prestatii în afara celor din domeniul îmbunătătirilor funciare.

6. SNIF poate încheia cu Administratia contracte de prestări de servicii tip abonament pentru executarea unor lucrări de întretinere si reparatii curente sau a reparatiilor cu grad mare de periculozitate, precum si pentru interventii urgente în caz de avarii accidentale.

 

CAPITOLUL III

Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie după perioada de tranzitie

 

7. După expirarea perioadei de 2 ani de la data înfiintării Administratiei, SNIF va putea contracta prestatii de servicii si executări de lucrări, cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Relatiile contractuale dintre SNIF si Administratie vor fi de natură comercială.

8. Prestarea de servicii si executarea de lucrări cu tehnicitate specifică domeniului îmbunătătirilor funciare se atribuie SNIF sau altor agenti economici atestati pentru executarea unor astfel de lucrări, în conditiile legii.

9. Pe parcursul privatizării unor părti din SNIF acestea vor deveni societăti comerciale private care vor participa în calitate de prestatori de servicii si executanti de lucrări la licitatii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, aflate în administrarea Administratiei.

 

CAPITOLUL IV

Componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului

 

10.1. După preluarea de către Administratie a unei părti din activul patrimonial, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, patrimoniul SNIF se constituie astfel:

a) bunurile cuprinse în capitalul social, constând din sectii si ateliere de productie, întretinere si reparatii, utilaje si mijloace de transport, clădiri de productie cu echipamentele si instalatiile aferente activitătilor nespecifice domeniului îmbunătătirilor funciare desfăsurate de SNIF;

b) clădirile administrative si terenurile aferente acestora, ce se află în administrarea SNIF, care fac parte din domeniul privat al statului.

10.2. Valoarea capitalului social al SNIF se stabileste si se aprobă în conditiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001 si modificată potrivit art. 93 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Modalitătile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF

 

11.1. În vederea stabilirii procedurii de privatizare a SNIF, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va elabora până la 31 martie 2005 un studiu privind planul de privatizare, prin care se vor propune mai multe alternative de privatizare în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

11.2. Procedura de privatizare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

12. Sumele de bani încasate din privatizarea SNIF se vor vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Gruparea componentelor patrimoniului SNIF care pot crea o activitate comercială viabilă

 

13.1. În cadrul sucursalelor regionale ale SNIF activitatea se va reorganiza pe principiul asigurării autonomiei functionale si al viabilitătii economice a activitătii fiecărei entităti.

13.2. În principal, se vor crea entităti cu autonomie functională din sectiile si atelierele de productie, întretinere si reparatii, precum si din parcurile de masini si utilaje ce se pot privatiza.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de privatizare sau de reorganizare

 

14. Regulamentul privind procedurile de reorganizare a SNIF, prevăzut de art. 78 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, reglementează:

a) efectuarea unui inventar al activelor si activitătilor în vederea pregătirii privatizării acestora;

b) gruparea activitătilor care pot face obiectul unor entităti ce pot functiona autonom;

c) stabilirea entitătilor viabile economic care pot face obiectul privatizării;

d) elaborarea unei strategii de divizare si a procedurii de divizare;

e) stabilirea procedurii de privatizare a entitătilor viabile economic, în conditiile legii;

f) stabilirea listei activelor care nu au putut fi incluse în patrimoniul entitătilor viabile economic;

g) vânzarea activelor neincluse în patrimoniul entitătilor viabile economic.

15. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va elabora un plan detaliat de privatizare a SNIF si va începe aplicarea procedurii de privatizare până la data de 30 septembrie 2005.

 

CAPITOLUL VIII

Autoritatea de privatizare

 

16.1. Autoritatea care supraveghează procesul de privatizare a SNIF si aprobă etapele acestei privatizări este Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului.

16.2. Agentia Domeniilor Statului exercită în numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de unic actionar al SNIF până la vânzarea partială sau totală a actiunilor statului, ce compun capitalul social al entitătilor cu autonomie functională ce rezultă în urma reorganizării sau divizării SNIF.

16.3. Agentia Domeniilor Statului numeste reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor SNIF, acordându-le mandat special pentru aprobarea fiecăreia dintre etapele necesare în vederea privatizării.

 

CAPITOLUL IX

Asigurarea finantării si gestionarea componentelor patrimoniului SNIF aflate în proprietatea statului

 

17. Pentru primii 2 ani de la înfiintarea Administratiei, activitatea SNIF se finantează indirect de la bugetul de stat prin comenzi date de Administratie. După expirarea acestei perioade, finantarea se va realiza prin atribuirea de contracte de executare de lucrări, prin participarea la licitatii competitive, în conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

18. În vederea privatizării sau a vânzării de active, SNIF va întocmi documentatia tehnică necesară în vederea obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care nu s-a obtinut acest certificat, în termen de un an de la data aprobării prezentului plan.

 

CAPITOLUL X

Obligatiile financiare ale SNIF si modalitătile de stingere a acestora

 

19. SNIF păstrează drepturile de creantă provenind din sumele neachitate de beneficiarii serviciilor de îmbunătătiri funciare, precum si litigiile în curs privind recuperarea creantelor, penalitătilor de întârziere si majorărilor, precum si obligatiile financiare.

20. Creantele neachitate de beneficiarii serviciilor de îmbunătătiri funciare aferente anilor 2002 si 2003 se vor recupera de SNIF.

 

CAPITOLUL XI

Obligatiile de mediu

 

21. Obligatiile de mediu ale SNIF privind exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare administrate de Administratie se preiau de Administratie.

 

CAPITOLUL XII

Modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF

 

22. Reorganizarea activitătii SNIF si stabilirea numărului de personal se fac avându-se în vedere următoarele reguli de bază:

a) organizatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii utilizează si răspund de gestionarea statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioară, putând prelua de la SNIF personalul de exploatare aferent, necesar pentru desfăsurarea activitătii. Până la preluarea acestui personal, persoanele care desfăsoară activităti de exploatare a statiilor de pompare de punere sub presiune si a infrastructurii din amenajarea interioară vor rămâne angajate ale SNIF;

b) activitătile de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare asupra cărora Administratia exercită un drept de administrare se vor realiza de terti furnizori pe bază de contract de prestări de servicii;

c) atelierele de întretinere si reparatii din structura SNIF se vor privatiza si, după privatizare, vor participa la licitatiile de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii în conditii de concurentă cu ceilalti agenti economici acreditati.

23. Personalul SNIF disponibilizat prin concediere colectivă beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare, iar persoanele disponibilizate în perioada 1 septembrie-30 noiembrie 2005 beneficiază de drepturile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

24. Personalul al cărui contract individual de muncă a fost desfăcut ca urmare a concedierii colective în cadrul procesului de reorganizare a SNIF poate participa la programe de reconversie profesională finantate în conditiile legii.

25.1. Exploatarea infrastructurii din amenajarea interioară de irigatii si a statiilor de pompare de punere sub presiune se face de personalul angajat al SNIF până la privatizarea entitătii care răspunde de exploatarea acelei amenajări.

Societatea comercială rezultată din privatizare va prelua de la SNIF contractul de prestări de servicii de irigatii încheiat cu Administratia.

25.2. Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosintă gratuită asupra infrastructurii din amenajările de irigatii ori desecare si drenaj către organizatii sau federatii, precum si contractarea lucrărilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare administrate de administratie cu furnizorii terti din sectorul privat se poate face cu reducerea numărului de personal angajat al SNIF.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii

 

26. Ca parte a Planului de reorganizare globală a SNIF, activitătile specifice domeniului îmbunătătirilor funciare ale SNIF se preiau de Administratie cu parcurgerea următoarelor etape:

a) elaborarea si adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei;

b) numirea membrilor consiliului de administratie al Administratiei;

c) numirea directorului general al Administratiei, a posturilor de conducere si a personalului unitătii centrale a Administratiei, care să asigure preluarea de la SNIF a activelor necesare functionării Administratiei;

d) numirea directorilor sucursalelor regionale ale Administratiei;

e) întocmirea statului de functii si a planului de afaceri al sucursalelor Administratiei;

f) elaborarea si aprobarea Planului de divizare a SNIF;

g) elaborarea programului de concediere colectivă a personalului SNIF;

h) studiul viabilitătii economice si identificarea amenajărilor de irigatii functionale;

i) elaborarea programului de gestionare a activelor SNIF;

j) întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei în conditiile legii.

27. Reorganizarea SNIF va continua pe perioada implementării Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii finantat potrivit Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, ratificat prin Legea nr. 4/2004.

28. Planul este dus la îndeplinire de către SNIF, sub autoritatea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu asistenta Unitătii de management al proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii.