MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.307. - Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 si 2005, în cadrul programelor regionale specifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

542. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

629. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativteritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

2.409/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor si căutării datelor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Anghel Saligny - 150 de ani de la nastere”

 

22. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 si 2005 în cadrul programelor regionale specifice

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 si 2005 în cadrul programelor regionale specifice, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Indicatorii aferenti subprogramului prevăzut la alin. (1) sunt stabiliti în conditiile care au stat la baza elaborării bugetului de stat.

Art. 2. - Finantarea subprogramului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetele pe anii 2004 si 2005 ale Ministerului Integrării Europene, capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”.

Art. 3. - Subprogramul “Investitii în turism” urmăreste sustinerea financiară a investitiilor întreprinderilor mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în statiunile turistice de interes national si local prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 251/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Întărirea capacitătii consiliilor locale de a implementa proiecte pentru dezvoltarea locală”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 18 martie 2003, precum si Hotărârea Guvernului nr. 350/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Stimularea parteneriatului între consiliile judetene, în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003, în cadrul programelor regionale specifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2003.

(2) Bugetele alocate pentru subprogramele care fac obiectul actelor normative prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea subprogramului prevăzut la art. 1.

Art. 5. - Procedura de implementare a subprogramului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.307.

 

ANEXA Nr. 1

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Integrării Europene

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE

aferente subprogramului “Investitii în turism”

 

1. Scop: stimularea dezvoltării turismului prin investitii în proiecte care să contribuie la dezvoltarea economică a statiunilor turistice

2. Obiective:

- îmbunătătirea infrastructurii de cazare din statiunile turistice ale României;

- îmbunătătirea calitătii serviciilor în turism;

- diversificarea serviciilor în turism;

- sporirea competitivitătii serviciilor în turism;

- punerea în valoare a potentialului turistic;

- cresterea contributiei întreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri de muncă;

- cresterea investitiilor în domeniul privat;

- dezvoltarea firmelor capabile să desfăsoare servicii generatoare de produse cu valoare adăugată mare;

- transformarea statiunilor turistice în poli de dezvoltare economică ai regiunilor.

3. Program: Programe regionale specifice

Subprogram: Investitii în turism

4. Indicatori

 

Indicatori

Valori estimate

- Indicatori de rezultate

 

Investitii directe în sectorul turistic

795,9 miliarde lei (50% fonduri de la bugetul de stat)

- Indicatori fizici

 

Structuri de cazare modernizate/reabilitate

120

- Indicatori de eficientă în primul an după realizarea investitiei

 

Cifra de afaceri

4,6 miliarde lei/beneficiar

 

5. Finantarea subprogramului

 

- mii lei -

 

2004

subprogram

2005

estimat

Buget total

Finantarea subprogramului - Total:

597.999.618

198.000.000

795.999.618

Din care pe surse de finantare:

 

 

 

- bugetul de stat

299.999.809

100.000.000

399.999.809

- surse proprii ale solicitantilor

297.999.809

98.000.000

395.999.809

 

6. Sursa de finantare:

Cod 01

Denumire: Bugetul de stat

 

- mii lei –

Denumire

linii bugetare

Codul bugetar

2004

subprogram

2005

estimat

Buget total

Capitol

Subcapitol

Titlu

Alte actiuni economice

69.01

 

 

299.999.809

100.000.000

399.999.809

Cheltuieli curente

 

 

01

299.999.809

100.000.000

399.999.809

Transferuri

 

 

38

299.999.809

100.000.000

399.999.809

Administratie centrală

 

01

 

299.999.809

100.000.000

399.999.809

 

Cod 31

7. Denumire alte surse

 

 

2004

subprogram

2005

estimat

Buget total

Surse proprii ale solicitantilor

297.999.809

98.000.000

395.999.809

 

8. Alte informatii:

- Subprogramul este implementat de către Ministerul Integrării Europene împreună cu agentiile pentru dezvoltare regională constituite potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Relatia dintre cele două institutii pentru realizarea prezentului subprogram se asigură prin contract de prestări de servicii.

- Subprogramul se încheie la 31 decembrie 2005.

- Subprogramul se adresează societătilor comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, constituite înainte de 31 decembrie 2003 si care au ca obiect de activitate, conform codului CAEN, sectiunea H “Hoteluri si restaurante”, cu exceptia grupelor 553, 554 si 555. Din clasa 5523, grupa 552 se finantează activitatea altor mijloace de cazare pe termen scurt în: vile, bungalouri, cabane turistice, sate de vacantă, pensiuni turistice.

- Suma minimă a finantării nerambursabile este de 1 miliard lei, iar suma maximă este de 4 miliarde lei.

- Procentul maxim de cofinantare asigurat de la bugetul de stat solicitantilor prin acest subprogram este de 50% din costurile totale eligibile ale proiectului.

- Procedura de implementare a subprogramului se stabileste de Ministerul Integrării Europene, se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Subprogramul finantează:

- investitiile întreprinderilor mici si mijlocii în achizitionarea de bunuri, cu exceptia mijloacelor de transport de orice fel, precum si în modernizarea/reabilitarea activelor corporale care constituie infrastructura turistică/balneară/de tratament/de agrement necesară dezvoltării serviciilor turistice si/sau serviciilor complementare;

- asistentă tehnică pentru implementarea subprogramului, cheltuieli de personal, materiale si servicii, destinate Ministerului Integrării Europene si agentiilor pentru dezvoltare regională.

Suma totală destinată pentru activitătile de asistentă tehnică, efectuate de Ministerul Integrării Europene si de agentiile pentru dezvoltare regională, este de 4 miliarde lei.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Directiei generale politică industrială.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Componenta nominală a Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 122/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2004.

Nr. 542.


*) Anexa nr. 3 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind aprobarea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind aprobarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune, denumite în continuare organisme, si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si

3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, denumite în continuare organizatii de tertă parte.

2. Poate fi aprobat drept organism, respectiv organizatie de tertă parte, orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, respectiv încercările specifice echipamentelor sub presiune si care respectă criteriile aplicabile organismelor notificate si cele aplicabile organizatiilor de tertă parte prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

B. Documente solicitate pentru evaluare

B.1. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea aprobării

3. Cererea de desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului – Comisia de recunoastere. Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării echipamentelor sub presiune, cu indicarea detaliată a tipurilor de echipamente sub presiune pentru care solicită desemnarea, a codului si a clasei CAEN din care fac parte aceste produse;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor aferente de care dispune; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele aplicabile si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) prezentarea listei personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul.

B.2. Documentele solicitate organizatiilor de tertă parte pentru evaluare în vederea aprobării

4. Cererea de desemnare se completează de către organizatia de tertă parte, conform modelului redat în anexa nr. 1, si se transmite la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare conform referentialelor de acreditare pentru organisme de certificare a personalului si/sau pentru proceduri, emis de către organismul national de acreditare, în copie, pentru încercările prevăzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 sau pentru ambele, după caz, care se referă la aprobarea procedeelor si a personalului pentru îmbinări nedemontabile si la autorizarea personalului calificat pentru încercări nedistructive;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organizatiei de tertă parte, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul încercărilor pentru care solicită desemnarea;

e) prezentarea metodelor de încercare sau, după caz, a procedurilor de aprobare ori autorizare a personalului;

f) prezentarea schemei/schemelor de evaluare a conformitătii pentru care se utilizează personalul autorizat/aprobat, procedeele de lucru aprobate în functie de produs si referire la cerintele aplicabile care sunt îndeplinite;

g) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedurile aplicate de către organizatia de tertă parte, documentată si aplicată de către solicitant si sistemul de management al calitătii, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

h) prezentarea listei personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

i) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

j) documentele încheiate pentru subcontractarea unor activităti prevăzute la pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 3 sau, după caz, pct. 4 si a verificării:

a) respectării criteriilor pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

b) respectării prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) respectării cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerintele esentiale din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

d) respectării sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii pentru care organismul solicită desemnarea, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004; sau respectării sarcinilor în legătură cu activitătile prevăzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, după caz;

e) cunoasterii modului de utilizare a diagramelor de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004;

f) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 3 lit. c);

g) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor sau organizatiilor de tertă parte, conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.

7.1. Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2, conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004.

7.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a desemnării.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.4. Comisia de recunoastere solicită, conform prevederilor art. 18 si 19 din normele metodologice prevăzute la pct. 7.1, înscrierea organismului care a obtinut desemnarea în Registrul organismelor desemnate.

8.

8.1. Lista cuprinzând organismele care sunt aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 24 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, si contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor desemnate.

8.2. Lista cuprinzând organizatiile de tertă parte care sunt aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 24 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, si contine pentru fiecare organizatie de tertă parte desemnată informatii privind denumirea completă, sediul si încercările prevăzute la pct. 3.1.2 si/sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, pentru care este desemnată.

8.3. Certificatul de recunoastere dă dreptul organismului de certificare, respectiv organizatiei de tertă parte, de a actiona ca organism aprobat, respectiv organizatie de tertă parte aprobată, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2.

8.4. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism aprobat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor desemnate.

8.5. Ordinul prevăzut la pct. 8.2 contine pentru fiecare organizatie de tertă parte aprobată informatii privind denumirea completă, sediul si încercările prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, pentru care este desemnată.

8.6. În cazuri motivate, aprobarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

8.7. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2, Comisia de recunoastere solicită organismului aprobat sau organizatiei de tertă parte, după caz, stabilirea împreună cu organismul national de acreditare a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

9. După data intrării în vigoare a PECA sau, după caz, de la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru domeniul echipamentelor sub presiune, conform art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 în cazul în care un astfel de protocol nu este încheiat, organismele pe care le-a aprobat si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat anterior acestora de Comisie sau, după caz, organizatiile de tertă parte pe care le-a desemnat si sarcinile specifice pentru care au fost aprobate. Lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista organizatiilor de tertă parte desemnate, precum si sarcinile specifice pentru care au fost desemnate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.

10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea unui organism, respectiv unei organizatii de tertă parte, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul, respectiv organizatia de tertă parte, solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului, respectiv organizatiei de tertă parte în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul sau organizatia de tertă parte trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism si, respectiv, organizatie de tertă parte desemnate ori notificate din domeniu, stabilite de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării determină actualizarea ordinului ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, prevăzut la pct. 8.1, respectiv la pct. 8.2.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării, după caz, a unui organism, respectiv a unei organizatii de tertă parte, nu afectează valabilitatea documentelor emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării organismului, respectiv a unei organizatii de tertă parte, până se dovedeste că acestea trebuie retrase.

11. Organismele si, respectiv, organizatiile de tertă parte pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării sau notificării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor si organizatiilor de tertă parte desemnate sau notificate, după caz

12.

12.1. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

12.2. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate trebuie să facă cunoscut Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevăzute la pct. 3 sau la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate/notificate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele si organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.

13.1. Supravegherea organismelor si organizatiilor de tertă parte desemnate sau notificate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere proprie.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul si, respectiv, organizatia de tertă parte desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare. 13.3. Organismele si, respectiv, organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul si, respectiv, organizatia de tertă parte desemnate sau notificate vor transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de  supraveghere neplanificat la organismul si, respectiv, organizatia de tertă parte desemnate sau notificate, în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 13.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.

15.1. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere împreună cu organismul national de acreditare si organismul sau organizatia de tertă parte desemnată ori notificată în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului sau a organizatiei de tertă parte în domeniul în care este desemnată să fie limitată ori suspendată.

16. Organismele si, respectiv, organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele si, respectiv, organizatiile de tertă parte desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului sau organizatiei de tertă parte desemnate, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării, după caz;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

Organismul/Organizatia de tertă parte .......................................................................................................................

(denumirea completă, adresă, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare,

nr. de ordine în registrul comertului)

Nr. ........./data ............1)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul/Organizatia de tertă parte2) .................................................................................................., având sediul în3) .................................................................................................................................., reprezentat/reprezentată prin director/presedinte4) ........................................................................................................................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 sau 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, solicită Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune să fie evaluat/evaluată în vederea aprobării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii/efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, pentru grupa de produse5) ...............prin6)  ............................................................................................................……………

.....................................................................................................................................................…….

Anexăm la prezenta următoarele documente7):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Directorul/Presedintele8)

organismului/organizatiei de tertă parte,

...................................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului/organizatiei de tertă parte.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce fac obiectul evaluării/încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor pct. 3 sau 4 din normele metodologice.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului/organizatiei de tertă parte.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ............/data emiterii ...............

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Cererii de desemnare înregistrate cu nr. ........./..............., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul/organizatia de tertă parte1) .........................................., cu sediul în2) ................................................, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3)  ...................................., pentru produsele sau grupa de produse4) .........................................................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune. La data retragerii desemnării organismului/organizatiei de tertă parte .................. prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

...................................................

 


1) Denumirea completă a organismului/organizatiei de tertă parte.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

1. Comisia de recunoastere, denumită în continuare comisie, functionează în cadrul Directiei generale politică industrială si are componenta redată în anexa nr. 3 la ordin.

2. Comisia are următoarele atributii principale:

- recunoasterea organismelor care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de tertă parte care realizează încercările prevăzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune si eliberarea certificatului de recunoastere;

- supravegherea periodică a organismelor si a organizatiilor de tertă parte.

3. Convocarea comisiei se face ori de câte ori este necesar de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte.

4. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

5. Comisia este legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin 4 membri.

6. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti.

7. Comisia analizează cererea de recunoastere si documentele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la ordin si poate decide efectuarea unor vizite de verificare la sediul si în spatiile de încercare ale solicitantului, actiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de recunoastere.

8. Deciziile comisiei se consemnează într-un procesverbal înscris într-un registru unic gestionat de comisie.

9. În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoastere, comisia solicită înscrierea organismului care a fost aprobat în Registul organismelor desemnate sau solicită atribuirea numărului de identificare la Comisia Europeană pentru organismele pe care le-a desemnat.

10. Până la intrarea în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, comisia propune spre aprobare ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, lista organismelor recunoscute.

Lista organismelor aprobate va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.325/2004 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.736 din 25 august 2004,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 3.

Art. 4. – Ane xele nr. 1-3 fac parte integrantă dinprezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 se aprobă de către directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate.

Art. 6. - Directia de regim silvic împreună cu structurile teritoriale abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale verifică respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 629.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Nr.

crt.

Judetul

Volumul (mii m3)

1.

Alba

109,0

2.

Arad

130,0

3.

Arges

11,5

4.

Bacău

13,5

5.

Bihor

166,0

6.

Bistrita-Năsăud

470,9

7.

Botosani

0,1

8.

Brasov

290,0

9.

Brăila

0,5

10.

Buzău

0,1

11.

Caras-Severin

58,1

12.

Călărasi

0,2

13.

Cluj

61,7

14.

Constanta

0,1

15.

Covasna

95,0

16.

Dâmbovita

1,1

17.

Dolj

3,9

18.

Galati

1,3

19.

Giurgiu

0,1

20.

Gorj

0,5

21.

Harghita

118,0

22.

Hunedoara

60,2

23.

Ialomita

0,6

24.

Iasi

1,8

25.

Ilfov

12,0

26.

Maramures

122,0

27.

Mehedinti

0,6

28.

Mures

201,0

29.

Neamt

21,0

30.

Olt

1,0

31.

Prahova

1,1

32.

Satu Mare

40,0

33.

Sălaj

31,0

34.

Sibiu

251,6

35.

Suceava

180,1

36.

Teleorman

0,5

37.

Timis

34,5

38.

Tulcea

0,4

39.

Vaslui

0,6

40.

Vâlcea

3,4

41.

Vrancea

5,0

TOTAL:

2.500

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat

 

Nr.

crt.

Judetul

Volumul (mii m3)

1.

Alba

90,0

2.

Arad

76,7

3.

Arges

196,0

4.

Bacău

148,5

5.

Bihor

76,0

6.

Bistrita-Năsăud

68,0

7.

Botosani

15,3

8.

Brasov

65,3

9.

Brăila

0,1

10.

Buzău

101,0

11.

Caras-Severin

51,8

12.

Călărasi

2,1

13.

Cluj

72,0

14.

Constanta

0,1

15.

Covasna

247,0

16.

Dâmbovita

45,8

17.

Dolj

5,5

18.

Galati

20,0

19.

Giurgiu

3,7

20.

Gorj

47,0

21.

Harghita

415,0

22.

Hunedoara

81,0

23.

Ialomita

12,5

24.

Iasi

27,3

25.

Ilfov

6,3

26.

Maramures

205,0

27.

Mehedinti

27,3

28.

Mures

150,0

29.

Neamt

98,2

30.

Olt

30,9

31.

Prahova

50,1

32.

Satu Mare

50,0

33.

Sălaj

71,0

34.

Sibiu

18,7

35.

Suceava

312,2

36.

Teleorman

11,1

37.

Timis

21,3

38.

Tulcea

0,1

39.

Vaslui

21,5

40.

Vâlcea

273,6

41.

Vrancea

285,0

TOTAL:

3.500

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltată în anul 2005 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Nr.

crt.

Judetul

Volumul (mii m3)

1.

Alba

24,0

2.

Arad

15,9

3.

Arges

7,5

4.

Bacău

15,0

5.

Bihor

60,0

6.

Bistrita-Năsăud

16,9

7.

Botosani

5,0

8.

Brasov

46,0

9.

Brăila

3,9

10.

Buzău

20,0

11.

Caras-Severin

27,9

12.

Călărasi

1,5

13.

Cluj

74,2

14.

Constanta

0,7

15.

Covasna

61,0

16.

Dâmbovita

8,3

17.

Dolj

3,0

18.

Galati

2,5

19.

Giurgiu

1,3

20.

Gorj

11,1

21.

Harghita

87,3

22.

Hunedoara

25,2

23.

Ialomita

1,6

24.

Iasi

3,0

25.

Ilfov

1,3

26.

Maramures

18,0

27.

Mehedinti

7,3

28.

Mures

43,0

29.

Neamt

23,0

30.

Olt

1,0

31.

Prahova

2,1

32.

Satu Mare

19,0

33.

Sălaj

8,2

34.

Sibiu

15,0

35.

Suceava

15,0

36.

Teleorman

2,6

37.

Timis

1,2

38.

Tulcea

3,8

39.

Vaslui

2,6

40.

Vâlcea

3,1

41.

Vrancea

11,0

TOTAL:

700

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor si căutării datelor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

În temeiul art. 283 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 30 alin. (2) si ale art. 47 alin. (5) din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor si căutării datelor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia publicitate mobiliară, imobiliară si notari publici va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 2.409/C.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea semnăturii electronice în vederea înregistrării formularelor si căutării datelor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

Art. 1. - (1) Orice persoană fizică sau juridică va putea înainta, în calitate de solicitant, către un operator/agent autorizat al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, cereri de înscriere în arhivă a formularelor de avize de garantie ori de căutare a unor informatii înscrise în baza de date a arhivei, sub forma unor înscrisuri întocmite prin mijloace electronice cărora li s-a încorporat, atasat sau asociat semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat valabil, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzător stabilit de acel operator si cu conditia ca operatorul/agentul autorizat respectiv să agreeze această modalitate de remitere a solicitărilor.

(2) Termenii următori vor avea sensurile de mai jos:

a) TED înseamnă transferul electronic de date al formularelor de avize de garantie, al solicitărilor de căutare a avizelor de garantie, precum si al rezultatelor căutărilor;

b) document TED reprezintă un document în  format electronic transmis între solicitant si operator/agent autorizat, semnat cu semnătura electronică extinsă a solicitantului si a operatorului/agentului autorizat.

Art. 2. - Transferul electronic al documentelor între solicitanti si operatori/agenti autorizati se va putea realiza sub forma:

a) fisierelor atasate unui e-mail, care au încorporată, atasată ori asociată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil;

b) mesajelor de e-mail care au încorporată, atasată sau asociată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil. Mesajul de e-mail va include un singur formular de aviz de garantie ori o singură solicitare de căutare în arhivă;

c) fisierelor transmise prin alte tehnici decât prin e-mail, care au încorporată, atasată ori asociată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil.

Art. 3. - (1) La receptionarea unui document TED, operatorii/agentii autorizati au obligatia de a transmite solicitantilor înstiintări de acceptare sau de respingere pentru documentele TED, iar în cazul unei înstiintări de respingere, în mod obligatoriu sub forma unui alt document TED, semnat cu semnătura electronică a operatorului/agentului.

(2) Un document care poate fi citit de echipamentul arhivei, dar nu este semnat electronic sau nu este completat corespunzător prevederilor legale ori nu are formatul acceptat de arhivă va fi refuzat de operator.

Operatorul va comunica solicitantului respectiv si explicatia refuzului atunci când acest lucru este posibil.

Art. 4. - (1) Documentele transmise electronic de către solicitanti vor fi stocate de către operatori/agenti autorizati, fără a le modifica, pe suport informatic, în conditii care să asigure integritatea acestora; documentele receptionate vor fi copiate, fără a le modifica, si pe unul sau mai multe dispozitive suplimentare de stocare, în scopul prevenirii pierderii datelor.

(2) În momentul acceptării unui document TED operatorul/agentul autorizat va întocmi pe suport informatic, fie prin utilizarea aplicatiei software a arhivei, fie prin alte metode, o evidentă continând toate informatiile referitoare la respectivul document, care va fi stocată la operator/agent în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Datele din formularele de avize de garantie vor fi transferate în sistemul de administrare a informatiei al arhivei de către operatorii/agentii autorizati, fie prin introducerea directă a acestora, fie prin utilizarea unor tehnici de preluare automată.

(4) După efectuarea înscrierii în arhivă, o copie a formularului de aviz de garantie va fi transmisă solicitantului de către operator/agent, în formă electronică, semnată cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu mentionarea numărului si datei înregistrării formularului, precum si a numărului de identificare a înregistrării.

(5) În cazul unei cereri de căutare în arhivă, înaintată sub forma unui document TED, operatorul/agentul autorizat va transmite solicitantului respectiv un înscris în formă electronică ce va cuprinde rezultatele căutării, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativă, dacă este cazul, în functie de care s-a realizat căutarea; ansamblul solicitare de căutare - comunicarea rezultatului căutării, transmis sub forma unor înscrisuri în format electronic cărora li s-a încorporat, atasat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, înlocuieste procesul-verbal de căutare.

(6) Documentele TED transmise solicitantilor de către operatori/agenti autorizati vor fi, de asemenea, incluse într-o evidentă, conform celor prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - Solicitarea de înregistrare în arhivă a unui formular de aviz de garantie, adresată pe seama unei persoane juridice de către o persoană fizică, alta decât cea care, în calitate de organ de conducere, poate reprezenta entitatea în relatiile cu tertii, va fi în mod obligatoriu precedată de o notificare din partea reprezentantului legal al persoanei juridice către operatorul/agentul care va efectua înscrierea, transmisă sub forma unui înscris semnat cu semnătura electronică proprie a acestuia; în cuprinsul notificării reprezentantul legal al persoanei juridice va declara pe propria răspundere cu privire la existenta procurii autentice prin care persoana fizică respectivă a fost mandatată să adreseze solicitări de înregistrare în arhivă pe seama persoanei juridice si va preciza limitele împuternicirii.

Art. 6. - (1) În vederea utilizării sistemului de transfer electronic de date Autoritatea de Supraveghere va publica pe site-ul Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni, cu caracter obligatoriu pentru operatori/agenti autorizati si pentru solicitanti, o listă completă referitoare la tipurile documentelor TED utilizate, precum si alte conditii tehnice ce trebuie îndeplinite în acest sens de către solicitanti si utilizatorii autorizati.

(2) Specificatiile tehnice publicate pe site-ul Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare vor putea fi completate si modificate de Autoritatea de Supraveghere, în functie de progresul tehnologic, cu înstiintarea prealabilă a utilizatorilor autorizati si a solicitantilor de înscrieri sau de căutări în arhivă.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Anghel Saligny - 150 de ani de la nastere”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 13 septembrie 2004, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Anghel Saligny - 150 de ani de la nastere”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- forma: rotundă;

- metalul: argint;

- titlul: 999/1000;

- calitatea: proof;

- greutatea: 31,103 grame;

- marginea: netedă;

- diametrul: 37 mm.

Aversul monedei contine, în centru, imaginea podului de la Cernavodă, cea mai importantă realizare a lui Anghel Saligny. Sub imagine sunt inscriptionate denumirea constructiei si locatia acesteia “PODUL DE LA CERNAVODĂ”. În stânga sunt amplasate stema României si inscriptia “ROMÂNIA”. Anul emisiunii “2004” si valoarea nominală “500 LEI” figurează în partea inferioară a monedei. Pe revers este reprodus portretul lui Anghel Saligny.

Inscriptia “ANGHEL SALIGNY - 150 ANI DE LA NASTERE” este gravată circular, urmând circumferinta monedei. Anii “1854-1925” (reprezentând anul nasterii si cel al trecerii în nefiintă), despărtiti de o linie orizontală, sunt amplasati unul sub altul, în partea dreaptă a portretului. În partea inferioară este reprodusă în facsimil semnătura lui Anghel Saligny.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate redactat în limbile română si engleză, semnat de Guvernatorul Băncii Nationale a României si de Casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint, emisiunea “Anghel Saligny - 150 de ani de la nastere”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint, emisiunea “Anghel Saligny - 150 de ani de la nastere”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 27 august 2004.

Nr. 21.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna septembrie 2004 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 19,24 la sută pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 22.