MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 827         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.391. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public

 

1.392. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

 

1.393. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.394. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.396. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Iasi

 

1.397. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale

 

1.408. - Hotărâre privind autorizarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare de a contracta un credit extern de la ABN AMRO BANK N.V. - Amsterdam, Olanda, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigatii din judetele Brăila, Constanta, Giurgiu, Ialomita si Mehedinti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 302/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 10 mai 1999, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.391.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public

 

Art. 1. - Prezentul regulament cuprinde dispozitii de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 231/2004, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii utilizati au următoarea semnificatie:

a) regulament: Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public;

b) navă sub pavilion român: navă destinată transportului public, care arborează pavilion român si este operată de

către o persoană juridică română, autorizată conform legii, denumită în continuare operator;

c) navă nouă: o navă nou-construită, care nu a mai fost înmatriculată si se încadrează în categoria navelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din ordonantă;

d) programe: programele de modernizare si dezvoltare a parcului de nave care arborează pavilion român, elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit în continuare M.T.C.T., si aprobate de Guvern.

Art. 3. - (1) Operatorii vor depune cererile privind includerea unor nave în programe la M.T.C.T., însotite de următoarele documente:

a) documentatia tehnică a navei, avizată de Autoritatea Navală Română;

b) un studiu de fezabilitate avizat de Consiliul tehnicoeconomic al M.T.C.T., pentru fiecare navă nouă sau care urmează să fie modernizată, care să dovedească eficienta economică în exploatare pe o relatie de transport intern sau international de interes pentru România ori care valorifică potentialul porturilor românesti;

c) dovada constituirii resurselor financiare proprii în cuantum de minimum 75%;

d) fisa sintetică, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Documentatia pentru lucrările de constructii de nave noi si de modernizare a navelor existente trebuie să fie întocmită si avizată în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Operatorul poartă întreaga răspundere pentru documentele depuse în vederea acordării sprijinului financiar si pentru exactitatea datelor cuprinse în aceste documente, potrivit legislatiei în vigoare.

(4) Pentru includerea în programele finantate în anul următor, cererile vor fi depuse cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Art. 4. - Pentru avizarea în Consiliul tehnico-economic al M.T.C.T. a studiului de fezabilitate prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), operatorul va depune o cerere la M.T.C.T., însotită de studiul de fezabilitate întocmit în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5. - (1) Programele se elaborează de către M.T.C.T. pe baza solicitărilor operatorilor.

(2) Programele vor avea ca obiect:

a) constructia de nave maritime noi în santiere navale din România;

b) constructia de nave fluviale noi în santiere navale din România;

c) modernizarea de nave maritime;

d) modernizarea de nave fluviale.

Art. 6. - Proiectele programelor elaborate de M.T.C.T. vor fi autorizate de către Consiliul Concurentei, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) M.T.C.T. va supune aprobării Guvernului în fiecare an, până la data de 1 iulie, proiectele programelor elaborate în conformitate cu prevederile ordonantei si ale prezentului regulament.

(2) Până la transmiterea proiectului legii bugetului de stat spre aprobare Parlamentului, M.T.C.T. va putea solicita Guvernului modificarea programelor.

 

ANEXĂ

la regulament

 

FISA SINTETICĂ

 

Informatii privind operatorul:

Denumirea ..........................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului:

Adresa:

Numărul de telefon:

Fax:

E-mail:

Capital: o român o străin o mixt o proprietate de stat o privat o mixt

Numărul de angajati:

Reprezentantii:

Numele:

Functia:

Numărul de telefon:

Fax:

E-mail:

Obiectul de activitate:

Informatii privind proiectul:

Titlul proiectului:

Informatii financiare:

- costul investitiei:

- valoarea totală a proiectului:

- creditele de angajament:

- graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie:

- analiza cost-beneficiu:

- costurile de functionare si de întretinere după punerea în functiune:

Tipul investitiei: o nouă o modernizare

Surse de finantare (%):

Descrierea proiectului (Scurtă descriere de maximum o pagină):

Caracteristici tehnice:

Perioada de executie:

Informatii privind proiectantul:

 

Întocmit: ...........................................................................

(Data, numele, functia, semnătura si parafa)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.392.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/1991)

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

1. Presedinte - secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

2. Vicepresedinte - ministru delegat pentru comert - Ministerul Economiei si Comertului

3. Vicepresedinte - secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

4. Vicepresedinte - presedintele Băncii de Export-Import a României - S.A. (EXIMBANK)

5. Membru - vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

6. Membru - vicepresedinte al Băncii de Export-Import a României - S.A. (EXIMBANK)

7. Membru - vicepresedinte al Băncii de Export-Import a României - S.A. (EXIMBANK)

8. Membru - secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

9. Membru - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

10. Membru - secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

11. Membru - secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor

12. Membru - secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

13. Membru - secretar general la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

14. Membru - director general la Ministerul Finantelor Publice

15. Membru - director general la Ministerul Finantelor Publice

16. Membru - director general la Ministerul Economiei si Comertului

17. Membru - director general la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

18. Membru - director general la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

19. Membru - director general la Ministerul Apărării Nationale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.393.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Budurin Mihail, fiul lui Budurin Zinovie (n. la 1 iulie 1921 în Trifesti) si Natalia, născut la 26 august 1963 în localitatea Trifesti, raionul Rezina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Horjesti, raionul Hîncesti;

- Budurin Natalia, născută la 27 ianuarie 1987;

- Budurin Denis, născut la 30 iulie 1989;

- Budurin Cristina, născută la 26 mai 1991.

2. Bulat Angela, fiica lui Botezat Ion (fiul lui Ilie, n. la 15 octombrie 1923 în Telenesti, si Maria, n. la 6 aprilie 1925 în Telenesti) si Anastasia, născută la 24 ianuarie 1975 în localitatea Telenesti, raionul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Buiucani, str. Vasile Coroban nr. 22, bl. 1, ap. 129;

- Bulat Consuela, născută la 20 octombrie 1998.

3. Bulat Veaceslav, fiul lui Bulat Ion si Maria (fiica lui Lisa Epifan, n. la 15 mai 1918 în Festelita, si Ana, n. la 17 septembrie 1920 în Festelita), născut la 13 septembrie 1974 în localitatea Festelita, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Buiucani, str. Vasile Coroban nr. 22, bl. 1, ap. 129.

4. Carp Olesea, fiul lui Botezat Ion (fiul lui Ilie, n. la 15 octombrie 1923 în Telenesti, si Maria, n. la 6 aprilie 1925 în Telenesti) si Anastasia, născut la 1 mai 1980 în localitatea Telenesti, raionul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Mihălasa, raionul Orhei;

- Carp Ion, născut la 7 iulie 1998.

5. Carp Viorel, fiul lui Carp Vitalie (fiul lui Tudor, n. la 15 iunie 1916 în Mihălasa, si Zinaida) si Maria, născut la 25 februarie 1977 în localitatea Mihălasa, raionul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Mihălasa, raionul Orhei.

6. Ciobanu Ina, fiica lui Ciobanu Mihail si Galina (fiica lui Ion, n. la 18 octombrie 1923 în Fălesti, si Maria, n. la 18 septembrie 1929 în Fălesti), născută la 25 iunie 1981 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 17, judetul Bălti.

7. Navasardyan Tsovinar, fiica lui Hamlet si Arsalus (fiica lui Jirair, n. la 1 februarie 1924 în Bucuresti, si Satenic, n. la 28 aprilie 1923 în Bucuresti), născută la 11 iulie 1974 în localitatea Erevan, Armenia, cetătean armean, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 96-102, bl. H1, sc. 1, ap. 3, sectorul 4.

8. Pelin Constantin, fiul lui Pelin Emilian (fiul lui Constantin, n. la 20 februarie 1914 în Unteni, si Tatiana, n. la 1 februarie 1920 în Vrănesti-Bălti) si Galina, născut la 22 martie 1981 în localitatea Logofteni, raionul Fălesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Dosoftei nr. 6, raionul Fălesti.

9. Pelin Emilian, fiul lui Pelin Constantin (n. la 20 februarie 1914 în Unteni-Bălti) si Tatiana (n. la 1 februarie 1920 în Vrănesti), născut la 21 iulie 1948 în localitatea Taxobeni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Dosoftei nr. 6, raionul Fălesti.

10. Revenco Anatolie, fiul lui Revenco Alexandru (n. la 15 martie 1928 în Curesnita) si Vera (n. la 26 iulie 1934 în Tîrsiteii Noi-Raspopeni), născut la 11 mai 1958 în localitatea Mîndic, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 3, bl. 2, ap. 64.

11. Ungureanu Oleg, fiul lui Vladimir si Alexandra (n. la 20 martie 1936 în Tarasăuti), născut la 21 august 1963 în localitatea Tarasăuti, raionul Noua Sulită, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 22, ap. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.394.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Abramovici Herman, fiul lui Maer si Matilda, născut la 25 februarie 1944 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, Piata Kogălniceanu nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 8, sectorul 5.

2. Arseni Alexei, fiul lui Arseni Andrei si Elena (fiica lui Leahovici Alexei, n. la 26 mai 1925 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, si Maria), născut la 19 septembrie 1973 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în RepublicaMoldova, satul Peresecina, str. Eminescu, judetul Orhei.

3. Barbăneagră Ghenadie, fiul lui Vladimir (fiul lui Ilie, n. la 15 mai 1926 în localitatea Crocmaz, judetul Tighina, si Maria) si Teodora, născut la 28 decembrie 1981 în localitatea Olănesti, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Stefan-Vodă, Crocmaz, str. Matrosov nr. 14.

4. Barbăneagră Victor, fiul lui Vladimir (fiul lui Ilie, n. la 15 mai 1926 în localitatea Crocmaz, judetul Tighina, si Maria) si Teodora, născut la 28 octombrie 1973 în localitatea Crocmaz, judetul Stefan Vodă, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Botanica, str. Cuza Vodă nr. 24, ap. 20.

5. Barbos Ion, fiul lui Barbos Stefan (fiul lui Andrei, n. la 24 octombrie 1903 în Străseni, si Daria) si Maria, născut la 21 martie 1974 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. E. Alistar nr. 57, judetul Chisinău.

6. Bîrlădeanu Ion, fiul lui Bîrlădeanu Vasile (n. la 20 noiembrie 1933 în Cotova) si Maria, născut la 25 martie 1963 în localitatea Cotova, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. L. Damian, judetul Soroca.

7. Boldes Vasile, fiul lui Boldes Nicolae (fiul lui Vasile, n. la 16 octombrie 1932 în Ciuciuleni, si Maria) si Maria, născut la 22 iulie 1978 în localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ciuciuleni, judetul Lăpusna.

8. Bujac Iulia, fiica lui Bujac Andrei (n. la 1 decembrie 1929 în Mereni) si Nina (n. la 8 septembrie 1929 în Mereni), născută la 29 iulie 1970 în localitatea Mereni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Mereni-Anenii Noi, judetul Chisinău;

- Gîrlea Maria, născută la 27 august 1991.

9. Burjacovschi Ludmila, fiica lui Ianachi Simion si Vera (fiica lui Melnic Gavril, n. la 13 iulie 1922 în Cosăuti-Soroca, si Elena), născută la 25 iulie 1977 în localitatea Soroca, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, Str. Busuiocului nr. 3, judetul Soroca.

10. Calancea Ion, fiul lui Mihai (fiul lui Iustin, n. la 29 mai 1920 în Zubresti, si Elena) si Valentina, născut la 15 septembrie 1979 în localitatea Sîngera, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Botanica, Sîngera, str. Alexandru cel Bun nr. 2.

11. Canatui-Gîrbea Aliona, fiica lui Canatui Isidor (n. la 15 mai 1940 în Tomai) si Janeta, născută la 24 aprilie 1979 în localitatea Tomai, judetul Leova, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Tomai, judetul Leova.

12. Cascaval Ecaterina, fiica lui Cebanu Vladimir (n. la 11 decembrie 1936 în Chistelnita-Telenesti) si Valentina (n. la 24 decembrie 1937 în Chisteleuta), născută la 14 septembrie 1973 în localitatea Sărăteni, judetul Telenesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, comuna Carahasani-Stefan Vodă, judetul Tighina;

- Cascaval Diana, născută la 15 aprilie 1997.

13. Cascaval Viorel, fiul lui Cascaval Hariton (n. la 24 septembrie 1937 în Carahasani) si Nina, născut la 8 iunie 1970 în localitatea Carahasani, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, comuna Carahasani-Stefan Vodă, judetul Tighina.

14. Cazacu Anatolie, fiul lui Cazacu Alexandru (n. la 17 iunie 1931 în Hiliuti) si Efimia (n. la 27 aprilie 1930 în Hiliuti), născut la 25 august 1965 în localitatea Hiliuti, judetul Rîscani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 13;

- Cazacu Victoria, născută la 25 august 1992.

15. Cazacu Ecaterina, fiica lui Vremere Mihail (n. la 15 martie 1936 în Talmaza-Tighina) si Ana, născută la 2 iulie 1966 în localitatea Căuseni, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 20, ap. 13.

16. Cernei Andrei, fiul lui Nicolae (n. la 22 iulie 1937 în Fălesti) si Maria, născut la 11 aprilie 1973 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. B. Vodă nr. 23.

17. Cuculescu Victor, fiul lui Tudor (n. la 23 februarie 1928 în satul Floresti, judetul Soroca) si Nina (n. la 5 august 1932 în Recesti), născut la 28 septembrie 1962 în localitatea Recesti-Floresti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Făgureni, raionul Străseni, judetul Chisinău.

18. Culeac Larisa, fiica lui Culeac Feodosie (fiul lui Vasile, n. în 1937 în Cucuruzeni, si Eugenia) si Raisa, născută la 25 ianuarie 1983 în localitatea Speia, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Speia-Anenii Noi, judetul Chisinău.

19. Dodon Aliona, fiica lui Dodon Nicolae (fiul lui Dodon Ion, n. la 1 septembrie 1921 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, si Maria) si Valentina, născută la 16 februarie 1982 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. V. Lupu nr. 13, judetul Ungheni.

20. Dogaru Sergiu, fiul lui Dogaru Zontica (n. la 19 ianuarie 1917 în Tălmaza) si Maria (n. la 2 martie 1924 în Tălmaza), născut la 25 martie 1960 în localitatea Tălmaza, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Grădina Botanică nr. 12, cămin.

21. Frunză Liuba, fiica lui Roscovanu Vladimir (n. la 28 aprilie 1939 în Morozeni) si Tatiana, născută la 27 ianuarie 1977 în localitatea Morozeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Morozeni, judetul Orhei;

- Frunză Inga, născută la 4 septembrie 1995.

22. Ghies Ioana, fiica lui Rosca Dumitru (n. la 11 septembrie 1927 în Sămăscani) si Maria (n. la 20 ianuarie 1934 în Sămăscani), născută la 14 iulie 1960 în localitatea Sămăscani, judetul Soldănesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Beleavinti-Briceni, judetul Edinet.

23. Ghies Mariana, fiica lui Ghies Alexei (fiul lui Marcu, n. la 5 septembrie 1923 în Beleavinet, si Sofia) si Ioana, născută la 30 mai 1983 în localitatea Beleavinet, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Beleavinti-Briceni, judetul Edinet.

24. Ghinda Sergiu, fiul lui Ghinda Tudor (n. la 7 martie 1940 în Băcioi-Chisinău) si Alexandra, născut la 13 iulie 1977 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 19, bl. 3, ap. 49.

25. Gorea Andrei, fiul lui Ion (n. la 4 august 1923 în Susleni) si Elena (n. la 1 martie 1924 în Susleni), născut la 6 decembrie 1949 în localitatea Susleni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Grenoble nr. 161/1, ap. 14.

26. Grozav Anastasia, fiica lui Lesnic Dumitru (n. în 1917 în Cepeleuti) si Sofia, născută la 20 ianuarie 1952 în localitatea Cepeleuti, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Truseni, str. Vasile Lupu nr. 26.

27. Grozav Vasile, fiul lui Mihail (n. la 1 decembrie 1926 în Chisinău) si Anastasia, născut la 26 noiembrie 1950 în localitatea Truseni, judetul Străseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Truseni, str. Vasile Lupu nr. 26.

28. Iovu Cristina, fiica lui Dumitru si Eugenia (fiica lui Tudor, n. la 29 august 1932 în Sturzeni, si Ana, n. la 13 mai 1933 în Sturzeni-Bălti), născută la 26 august 1981 în localitatea Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Voluntarilor nr. 20, ap. 52.

29. Jereghi Sergiu, fiul lui Jereghi Pantelimon si Ecaterina (fiica lui Dumitru, n. la 16 octombrie 1931 în Străseni, si Efrosina), născut la 9 septembrie 1976 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. A. Ruso nr. 20, judetul Chisinău.

30. Lăpădat Dan-Lucian, fiul lui Lăpădat Ioan si Lucia, născut la 20 mai 1950 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach/Main, Geleitsstr.

34. 31. Matros Elena, fiica lui Matros Alexei (fiul lui Mihail, n. la 27 mai 1927 în Negresti, si Ana) si Stepanida, născută la 4 august 1974 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Negresti, judetul Chisinău;

- Matros Cristina, născută la 16 iunie 1993.

32. Matros Vasile, fiul lui Matros Alexei (fiul lui Mihail, n. la 27 mai 1927 în Negresti, si Ana), si Stepanida, născut la 22 iunie 1976 în localitatea Negresti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Negresti, judetul Chisinău.

33. Moiseenco Vladimir, fiul lui Moiseenco Ariton (fiul lui Andrei, n. la 14 septembrie 1920 în Chistelnita, si Domnica) si Maria, născut la 7 iulie 1976 în localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei nr. 14/1.

34. Motpan Chiril, fiul lui Motpan Teodosie (n. la 24 ianuarie 1932 în Seliste) si Maria (n. la 28 octombrie 1934 în Găureni-Ungheni), născut la 24 mai 1958 în localitatea Seliste, judetul Nisporeni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 51, bl. 3, ap. 19.

35. Mussulis Constanta-Niculina, fiica lui Danciu Aurel si Paulina, născută la 19 aprilie 1940 în localitatea Găesti, judetul Dâmbovita, România, cetătean britanic, cu domiciliul actual în Marea Britanie, Londra, Torridon Road nr. 15, SE6 1AQ.

36. Mussulis Dinu, fiul lui Mussulis Eugeniu si Jeanetta, născut la 14 ianuarie 1933 în Bucuresti, România, cetătean britanic, cu domiciliul actual în Marea Britanie, Londra, Torridon Road nr. 15, SE6 1AQ.

37. Negru Ghenadie, fiul lui Negru Gheorghe (fiul lui Grigore, n. la 10 ianuarie 1914 în Vălcinet, si Sofia) si Maria, născut la 1 iunie 1977 în localitatea Vălcinet, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Vălcinet, judetul Ungheni.

38. Palii Mihail, fiul lui Palii Haralambie (n. la 5 ianuarie 1921 în Vîscăuti) si Olga (n. la 25 iulie 1924 în Vîscăuti), născut la 23 martie 1952 în localitatea Vîscăuti, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Iazului nr. 4, bl. 1, ap. 29.

39. Paterău Riorita, fiica lui Zavorotnîi Dumitru (n. la 16 iunie 1932 în Volodeni) si Maria, născută la 23 octombrie 1962 în localitatea Volodeni, judetul Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 1, ap. 13;

- Paterău Camelia, născută la 4 august 1988.

40. Pistrui Ala, fiica lui Babin Petru si Agafia (fiica lui Muntean Haralampie, n. la 10 februarie 1919 în Seliste-Orhei, si Teodora), n. la 15 mai 1974 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Nistreană nr. 22, bl. 1, ap. 11, judetul Orhei.

41. Pistrui Alexandru, fiul lui Pistrui Vasile (n. la 3 aprilie 1936 în Ignătei) si Elena (n. la 20 februarie 1939 în Ignătei), născut la 25 decembrie 1970 în localitatea Ignătei, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Nistreană nr. 22, bl. 1, ap. 11, judetul Orhei;

- Pistrui Cristian, născut la 15 septembrie 1995.

42. Plămădeală Victor, fiul lui Plămădeală Nicolae (n. la 3 mai 1932 în Ulmu) si Iulita (n. la 12 august 1935 în Ulmu), născut la 24 martie 1964 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 2, bl. 1, ap. 125.

43. Podoleanu Igor, fiul lui Podoleanu Vasile si Maria (fiica lui Agrici Mihail, n. la 1 septembrie 1918 în Ulmu, si Elizaveta), născut la 11 decembrie 1978 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ulmu, judetul Chisinău.

44. Pohilă Ion, fiul lui Pohilă Stefan (n. în 1911 în Putinesti) si Axenia (n. în 1922 în Putinesti), născut la 1 noiembrie 1947 în localitatea Putinesti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 279.

45. Primac Eugeniu, fiul lui Primac Mihail (n. la 20 septembrie 1934 în Fălesti) si Elena (n. la 20 noiembrie 1935 în Fălesti), născut la 11 iunie 1965 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Chisinăului nr. 5A, ap. 3.

46. Samoilov Oleg, fiul lui Samoilov Ion si Maria (fiica lui Mardari Nicolae, n. în 1921 în Oniscani-Călărasi, si Alexandra, n. la 2 iunie 1926 în Oniscani), născut la 10 septembrie 1971 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, comuna Bacioi-Ialoveni, judetul Chisinău.

47. Sardi Alice, fiica lui Miklos Karoly si Miklos Iren, născută la 8 februarie 1944 în localitatea Odorhei, judetul Harghita, România, cetătean ungur, cu domiciliul actual în România, localitatea Harghita, 4150 Odorheiu-Secuiesc, Str. Taberei nr. 3, bl. A, et. 1, ap. 8.

48. Severin Ilie, fiul lui Severin Galina (fiica lui Mihail, n. la 15 septembrie 1926 în Străseni, si Valentina), născut la 2 august 1981 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Decebal nr. 16, judetul Chisinău.

49. Slein Axenia, fiica lui Sărătean Ion (n. la 6 mai 1911 în Căinari) si Zinovia (n. la 2 august 1919 în Căinari), născută la 12 august 1954 în localitatea Căinari, judetul Căusani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19, bl. 2, ap. 62.

50. Susleanu Mihail, fiul lui Susleanu Sergiu si Ana (fiica lui Tonu Tudor, n. la 24 august 1937 în Zîmbreni-Chisinău, si Irina), născut la 16 februarie 1983 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 9, ap. 45.

51. Tănase John (Ioan), fiul lui Constantin si Victoria, născut la 4 septembrie 1936 în satul Vulturu, comuna Pantelimon, judetul Constanta, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 80 Sycamore Av., Bethpage, New York 11714.

52. Tănase Zabela, fiica lui Ovanez Agop si Stefana, născută la 18 octombrie 1937 în localitatea Babadag, judetul Constanta, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 80 Sycamore Av., Bethpage, New York 11714.

53. Tăuleanu Olga, fiica lui Victor si Eugenia (fiica lui Valeriu, n. la 25 iunie 1931 în Cotul Morii-Lăpusna, si Ecaterina, n. la 24 iunie 1937 în Cotul Morii), născută la 8 aprilie 1982 în localitatea Hâncesti, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în România, localitatea Brasov, Str. Memorandumului nr. 32, judetul Brasov.

54. Tomuz Aliona, fiica lui Golban Vasile (n. la 31 august 1938 în Carahasani) si Eugenia, născută la 7 iunie 1968 în localitatea Carahasani, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, comuna Carahasani, Str. Prieteniei, judetul Tighina;

- Tomuz Denis, născut la 22 martie 1989;

- Tomuz Diana, născută la 27 noiembrie 1994.

55. Zilberman Idel Yehuda, fiul lui Rubin (n. la 5 mai 1935 în Bârlad) si Rebeca, născut la 3 noiembrie 1964 în localitatea Eilat, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petaq-Tiqva, str. Hirstadrut nr. 3. 56. Zilberman Rebeca, fiica lui Steinberg Volf si Ghizela, născută la 10 octombrie 1938 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petaq-Tiqva, str. Hirstadrut nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 2,4 miliarde lei pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Hârlău, pentru realizarea distributiei de gaz metan si pentru efectuarea lucrărilor de bransamente.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 200,0 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale si, respectiv, ale institutiilor publice din subordinea acestora.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.397.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale pentru asigurarea unor cheltuieli curente

ale autoritătilor administratiei publice locale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare de a contracta un credit extern de la ABN AMRO BANK N.V. - Amsterdam, Olanda, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigatii din judetele Brăila, Constanta, Giurgiu, Ialomita si Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. XIII alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare să contracteze un credit extern de la ABN AMRO BANK N.V. - Amsterdam, Olanda, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigatii din judetele Brăila, Constanta, Giurgiu,  Ialomita si Mehedinti din cadrul “Programului de reabilitare  si modernizare a unei suprafete de 1 milion de hectare, amenajată cu lucrări de irigatii în România”.

Art. 2. - Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asigurare, precum si a altor cheltuieli aferente creditului extern se efectuează din fondurile alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cuaceastă destinatie pentru Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Finantelor Publice să semneze o scrisoare de confort în favoarea ABN AMRO BANK N.V. - Amsterdam, Olanda, în care să se precizeze sprijinul Guvernului României în alocarea de la bugetul de stat a sumelor prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.408.

 

ANEXĂ

 

GRAFIC

de rambursare a creditului extern

 

Anul rambursării

Transa

Valoarea transei

- USD -

Sursa de rambursare

Semestrul II 2007

I

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2008

II

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2008

III

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2009

IV

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2009

V

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2010

VI

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2010

VII

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2011

VIII

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2011

IX

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2012

X

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2012

XI

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2013

XII

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul II 2013

XIII

3.571.428,57

Buget MAPDR

Semestrul I 2014

XIV

3.571.428,59

Buget MAPDR

TOTAL:

 

50.000.000

 

 

NOTĂ:

Valoarea transei nu contine sumele ce vor fi plătite pentru dobânzi, comisioane si speze bancare, prime de asigurare, precum si alte cheltuieli aferente creditului extern, sume ce vor fi suportate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.