MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 818         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

178. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă

 

304/385/1.018. - Ordin al ministrului administratiei si internelor, al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

491. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

844. - Ordin al presedintelui Agentiei Nucleare pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice

 

2.061/329/191. - Ordin al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 208/2002 privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesionare prin concurs de ofertă publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 217/2003 privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004;

- solicitarea unor firme de a reoferta pentru concesionare prin negociere directă perimetrele neadjudecate în fazele anterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40) 21 3132204, fax + (40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării prin apel public de ofertă următoarele perimetre de exploatare petrolieră:

a) din cadrul Rundei a VI-a, faza a II-a, reofertare

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Substanta

1.

P VI - 1 Arsita

Bacău

titei + gaze asociate

2.

P VI - 2 Dienci

Olt

gaze libere

3.

P VI - 3 Dobresti

Arges

gaze libere

4.

P VI - 4 Frumoasa

Bacău

titei + gaze asociate

5.

P VI - 5 Gostilele

Călărasi

titei + gaze asociate

6.

P VI - 6 Izvoru

Arges

titei + gaze asociate

b) din cadrul Rundei a V-a, faza a III-a, negociere directă

1.

DEE V - 1 Alămor Vest

Sibiu

gaze libere

2.

DEE V - 2 Amara

Ialomita

gaze libere

3.

DEE V - 3 Arpăsel

Timis

gaze libere

4.

DEE V - 4 Beclean

Brasov

gaze libere

5.

DEE V - 7 Brădesti

Harghita

gaze libere

6.

DEE V - 8 Buda

Vrancea

gaze libere

7.

DEE V - 14 Golesti

Arges

gaze libere

8.

DEE V - 15 Goreni

Giurgiu

gaze libere

9.

DEE V - 16 Grăniceri

Timis

gaze libere

10.

DEE V - 17 Horodniceni

Suceava

gaze libere

11.

DEE V - 23 Nasal

Cluj

gaze libere

12.

DEE V - 30 Sărvăzel

Satu Mare

gaze libere + gaze asociate

13.

DEE V - 31 Seitin

Arad

titei + gaze asociate

14.

DEE V - 37 Vânători

Giurgiu

gaze libere

 

Art. 2. - Durata concesionării operatiunilor petroliere este de maximum 30 de ani.

Art. 3. - Delimitarea perimetrelor si conditiile de participare la apelul public de ofertă vor fi stabilite prin procedura de licitatie care va fi pusă la dispozitie companiilor interesate în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Termenul de depunere a ofertelor este 15 octombrie 2004.

Art. 5. - Lista datelor disponibile care vor fi puse la dispozitie companiilor interesate în baza unui acord de confidentialitate si cu plata tarifelor legale, precum si criteriile de evaluare a ofertelor vor fi precizate prin procedura de licitatie.

Art. 6. - Acordul de exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 august 2004.

Nr. 178.

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 304 din 21 iulie 2004

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 385 din 12 iulie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.018 din 16 august 2004

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

Având în vedere prevederile art. 254 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 173 din 8 iunie 2004 al Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, ministrul administratiei si internelor si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de organizare si functionare a unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Persoanele implicate în organizarea si functionarea unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor referitoare la beneficiarii serviciilor respectivelor unităti.

(2) Furnizarea de date statistice pentru constituirea bazelor de date referitoare la cazurile de violentă în familie nu constituie încălcare a obligatiei de confidentialitate prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Agentia Natională pentru Protectia Familiei, Directia management resurse umane, Directia generală economică si financiară, directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de organizare si functionare a unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie sunt unităti de asistentă socială, cu sau fără personalitate juridică.

Art. 2. - Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie pot fi publice, private sau în parteneriat public-privat si se înfiintează numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Art. 3. - (1) Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie publice se înfiintează prin hotărâri ale consiliilor judetene, sau, după caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în conditiile art. 27-33 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistentă socială, si ale art. 15-17 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003.

(2) Propunerea de înfiintare a unitătii pentru prevenirea si combaterea violentei în familie se face în conformitate cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiei si fundamentării prezentate de serviciul public de asistentă socială de la nivelul consiliilor judetene sau consiliilor locale.

Art. 4. - Consiliile judetene sau, după caz, consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice care înfiintează unităti pentru prevenirea si combaterea violentei în familie aprobă prin hotărâre structura organizatorică, numărul de personal si bugetul acestora.

Art. 5. - (1) Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie au obligatia de a elabora, în termen de 30 de zile de la data înfiintării, regulamentul propriu de organizare si functionare, care va include si drepturile si obligatiile beneficiarilor, în conformitate cu standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie.

(2) Pentru unitătile de prevenire si combatere a violentei în familie deja înfiintate termenul este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni.

(3) Pentru unitătile de prevenire si combatere a violentei în familie publice si pentru cele în parteneriat public-privat regulamentul de organizare si functionare elaborat conform alin. (1) si (2) este aprobat de către consiliile judetene sau locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au înfiintat aceste unităti.

Art. 6. - (1) Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie mentionate la art. 1 pot fi centre pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, centre de recuperare pentru victimele violentei în familie sau centre de asistentă destinate agresorilor.

(2) Unitătile pentru prevenirea si combaterea violentei în familie vor functiona în locatii separate, în functie de destinatia pentru care au fost înfiintate.

 

CAPITOLUL II

Centre pentru adăpostirea victimelor violentei în familie

 

Art. 7. - Centrele pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, denumite în continuare adăposturi, îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) asigură protectia victimelor violentei în familie si a copiilor aflati în îngrijirea lor în situatii de urgentă, prin găzduirea acestora în adăposturi pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 si 60 de zile;

b) oferă îngrijire medicală, asistentă psihologică si consiliere juridică victimelor;

c) colaborează cu politistii si jandarmii pentru initierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

d) asigură consilierea membrilor de familie aflati în dificultate;

e) sesizează autoritătile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violentă în familie împotriva copiilor, si colaborează cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local în vederea asigurării protectiei copiilor găzduiti în adăpost;

f) asigură protejarea victimelor violentei în familie, cu acordul acestora, prin măsuri de izolare a victimelor de agresori;

g) elaborează lunar rapoarte statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupatie, venituri, stare civilă, număr de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);

h) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistentă a victimelor violentei în familie;

i) asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor si a standardelor ocupationale specifice personalului angajat;

j) colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale implicate în combaterea violentei în familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu;

k) colaborează cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate în campaniile de informare si educare a comunitătilor-tintă, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;

l) colaborează cu autoritătile publice centrale si locale în vederea solutionării unor cazuri speciale privind situatia juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul adăpostului.

Art. 8. - (1) Conducerea adăposturilor este cea prevăzută în regulamentul propriu de organizare si functionare mentionat la art. 5.

(2) Conducerea adăposturilor publice sau în parteneriat public-privat este asigurată de un director, a cărui activitate este sprijinită de un consiliu consultativ.

Art. 9. - (1) Postul de director al adăpostului se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul adăpostului emite dispozitii.

Art. 10. - (1) Directorul adăpostului asigură conducerea executivă si răspunde de buna functionare a acestuia.

(2) Directorul adăpostului îndeplineste în principal următoarele atributii:

a) coordonează întreaga activitate a adăpostului, cu sprijinul consiliului consultativ;

b) elaborează fisa postului pentru fiecare angajat;

c) răspunde de administrarea si gestionarea fondurilor si patrimoniului adăpostului;

d) transmite lunar compartimentelor specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, rapoartele statistice mentionate la art. 7;

e) poate initia si derula programe speciale de protectie si asistentă a victimelor violentei în familie;

f) initiază relatii de colaborare cu autoritătile administratiei publice centrale si locale implicate în combaterea violentei în familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu.

Art. 11. - Consiliul consultativ are următoarele atributii:

a) analizează activitatea adăpostului si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de prevenire si combatere a violentei în familie;

b) avizează regulamentul de organizare si functionare a adăpostului;

c) urmăreste modul de conlucrare între persoanele si autoritătile desemnate pentru identificarea formelor de abuz si pentru instrumentarea cazurilor de violentă în familie;

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărârea de înfiintare a adăpostului.

Art. 12. - Consiliul consultativ este compus din următorii membri:

a) un reprezentant al autoritătilor sau al persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, finantează adăpostul;

b) un reprezentant al spitalului sau al unitătii sanitare cu care adăpostul a încheiat conventie de colaborare;

c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;

f) un reprezentant al beneficiarilor;

g) un reprezentant desemnat de către organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie.

 

CAPITOLUL III

Centrele de recuperare pentru victimele violentei în familie

 

Art. 13. - Centrele de recuperare pentru victimele violentei în familie, denumite în continuare centre de recuperare, au următoarele atributii:

a) asigură găzduirea si îngrijirea victimelor violentei în familie pentru o perioadă de maximum 90 de zile; în situatii exceptionale se poate aproba prelungirea acestei perioade până la 180 de zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;

b) asigură, prin consiliere juridică si psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viată activă, insertia socială si profesională a victimelor;

c) sesizează autoritătile mentionate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care constată acte de violentă în familie împotriva copiilor si colaborează cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului de la nivel judetean si local, în vederea asigurării protectiei copiilor găzduiti în adăpost;

d) promovează programe de reinsertie socială a victimelor violentei în familie;

e) identifică medii în care pot fi integrate victimele violentei în familie;

f) pot initia si derula programe speciale de protectie si asistentă a victimelor violentei în familie;

g) elaborează lunar rapoarte statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu agresorul, frecventa si natura agresiunii);

h) colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale implicate în prevenirea si combaterea violentei în familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu;

i) colaborează cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate în campaniile de informare si educare a comunitătilor-tintă, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;

j) colaborează cu autoritătile publice centrale si locale în vederea solutionării unor cazuri speciale privind situatia juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare.

Art. 14. - Dispozitiile art. 8-11 se aplică în mod corespunzător si centrelor de recuperare prevăzute la art. 13.

Art. 15. - Consiliul consultativ al centrului de recuperare este compus din:

a) un reprezentant al autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, finantează centrul;

b) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă;

d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

e) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;

f) un reprezentant al beneficiarilor;

g) un reprezentant desemnat de către organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie.

 

CAPITOLUL IV

Centrele de asistentă destinate agresorilor

 

Art. 16. - Centrele de asistentă destinate agresorilor au următoarele atributii:

a) asigură si facilitează accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, după caz;

b) oferă servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru părtile implicate în vederea depăsirii situatiilor de risc;

c) elaborează lunar rapoarte statistice privind activitătile desfăsurate si categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de adăpost (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupatia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflati în întretinerea lor, relatia de rudenie cu victima, frecventa si natura agresiunii);

d) colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale implicate în prevenirea si combaterea violentei în familie, precum si cu organizatii neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu;

e) colaborează cu compartimentele specializate din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu alte organisme implicate în campaniile de informare si educare a comunitătilor-tintă, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;

f) colaborează cu autoritătile publice centrale si locale în vederea solutionării unor cazuri speciale privind situatia juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului de asistentă destinat agresorilor.

Art. 17. - Dispozitiile art. 8-11 se aplică în mod corespunzător si centrelor de asistentă destinate agresorilor, prevăzute la art. 16.

Art. 18. - Consiliul consultativ al centrului de asistentă destinat agresorilor este compus din:

a) un reprezentant al autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, finantează centrul;

b) un reprezentant al spitalului sau unitătii sanitare cu care centrul de asistentă destinat agresorilor a încheiat conventie de colaborare;

c) un reprezentant al directiei de dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant al serviciului de reintegrare socială a infractorilor si supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalul judetean;

e) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;

f) un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean, respectiv al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti;

g) un reprezentant al beneficiarilor;

h) un reprezentant desemnat de către organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Salarizarea personalului unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, publice sau înfiintate în parteneriat public-privat, se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor contractuali din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de conducerea unitătii pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului din unitătile private pentru prevenirea si combaterea violentei în familie se face în conditiile legii.

Art. 20. - Finantarea unitătilor pentru prevenirea si combaterea violentei în familie se asigură din:

a) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea acestora, dacă este cazul, precum si din subventii acordate în conditiile legii;

b) sume din donatii, sponsorizări sau alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice din tară si din străinătate;

c) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, dacă această posibilitate de finantare a fost prevăzută în hotărârea de înfiintare a unitătii pentru prevenirea si combaterea violentei în familie;

d) fonduri externe, rambursabile si nerambursabile;

e) din alte surse, cu respectarea legislatiei în domeniu.

Art. 21. - În toate cazurile contributiiile prevăzute la art. 20 lit. c) nu pot depăsi nivelul costului mediu lunar aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, pe tipuri de institutii.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

În temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 102 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscală personalului cu atributii de inspectie fiscală, conform modelelor din anexa nr. 1.

Art. 2. - Personalul cu atributii de inspectie fiscală cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie financiar fiscală din Agentia Natională de Administrare Fiscală, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducătorul organului fiscal să efectueze inspectia fiscală.

Art. 3. - (1) Legitimatiile de inspectie fiscală prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în fata contribuabilului, ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată acestuia pe timpul îndeplinirii atributiilor ce-i revin, potrivit titlului VII “Inspectia fiscală” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

(2) Legitimatia de inspectie fiscală este valabilă numai însotită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspectie fiscală al cărui salariat este titularul acesteia.

Art. 4. - Organul de inspectie fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul, să constate si să investigheze fiscal toate actele si faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscale sau a altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale. La cerere, organele de politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice au obligatia de a-si da concursul la îndeplinirea atributiilor organelor de inspectie fiscală.

Art. 5. - (1) Legitimatiile de inspectie fiscală au regim special, sunt nominale si se distribuie de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Directia generală de inspectie financiar fiscală, directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscală se face de către Directia generală de inspectie financiar fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui judet, conform anexei nr. 2.

(3) Legitimatiile de inspectie fiscală vor fi semnate de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru inspectorii din Directia generală de inspectie financiar fiscală, iar în unitătile teritoriale vor fi semnate de către directorul executiv pentru inspectorii din directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(4) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscală se face, la propunerea conducătorului organelor de inspectie fiscală în cadrul cărora sunt salariate persoanele care au atributii de inspectie fiscală, pe baza unei evidente nominale în care se vor mentiona numărul legitimatiei de inspectie fiscală, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberării, data anulării si semnătura de primire.

(5) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscală se publică în presă si se anuntă directiei emitente, în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (4) si eliberării unei noi  legitimatii.

(6) La data încetării activitătii, titularul legitimatiei de inspectie fiscală va depune legitimatia la organul care a eliberat-o, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin. (4).

Art. 6. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscală va utiliza legitimatiile emise de către Ministerul Finantelor Publice si de unitătile sale teritoriale.

Art. 7. - Directia generală de inspectie financiar fiscală, Directia economică si administrativă din Agentia Natională de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Neculae Plăiasu

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 491.

 

ANEXE

 

REPARTIZAREA

plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscală, pe judete

 

AGENTIA NUCLEARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice

 

Având în vedere solicitările Ministerului Economiei si Comertului, transmise cu adresele nr. 157.125 din 30 iunie 2004 si, respectiv, nr. 157.465 din 4 august 2004, referitoare la aprobarea si publicarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, în temeiul prevederilor:

- art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2002 privind aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear în România si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii;

- Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 321/2003;

- art. 7 alin. (3) si (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare,

presedintele Agentiei Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, componentă a Planului nuclear national, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive si institutiile implicate în activitătile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nucleare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 9 august 2004.

Nr. 844.

 

ANEXĂ

la strategie

 

OFICIUL CENTRAL DE STAT

PENTRU PROBLEME SPECIALE

Nr. 2.061 din 13 iulie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 329 din 9 august 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU

ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

Nr. 191 din 11 august 2004

 

ORDIN

privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, precum si ale art. 13 din Normele privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii de cartele, în caz de mobilizare sau de război, aprobate prin Ordinul sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ministrului sănătătii si familiei, ministrului administratiei publice, ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 109/196/5/25/16.930/63/540/2003,

seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de ratii si cartele, în caz de mobilizare sau de război, astfel:

a) pentru pâine, conform anexei nr. 1a);

b) pentru carne, preparate din carne, lapte, ulei, zahăr, cartofi, articole de igienă, conform anexei nr. 1b);

c) pentru produse nealimentare - confectii, tricotaje, încăltăminte - conform anexei nr. 1c).

Art. 2. - Caracteristicile, conditiile de tipărire si livrare a cartelelor sunt prezentate în caietul de sarcini cuprins în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Cartelele sunt asimilate formularelor tipizate cu regim special.

(2) Tipărirea cartelelor se realizează de către Societatea Comercială “Imprimeria Natională” - S.A. sau de către alte unităti tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, cu aplicarea în mod corespunzător a art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Comisia de negociere a conditiilor de tipărire si păstrare a cartelelor este numită de către presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Achizitionarea cartelelor se face numai în caz de necesitate, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Art. 5. - Anexele nr. 1a)*), 1b)*), 1c)*) si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Seful Oficiului Central de Stat

pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

ANEXE

 

 

CAIETUL DE SARCINI

privind caracteristicile, conditiile de tipărire si livrare a cartelelor pentru distribuirea către populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare în caz de mobilizare sau de război

 

1. Cartela este compusă din două piese, respectiv matca si cartela propriu-zisă, tipărite pe acelasi format si detasabile una de cealaltă prin perforatură.

2. Cartela este în format A4 si se pune în circulatie fără matcă, aceasta rămânând la organul emitent pentru arhivare.

3. Pe o cartelă propriu-zisă se includ 3 luni calendaristice, tipărindu-se câte un bon distinct pentru fiecare zi a lunii.

4. Imprimarea se face prin procedeul offset, pe hârtie offset de celuloză albită fără înălbitori optici. Greutatea hârtiei este de 80 g/m2, cu o tolerantă de ± 4%.

5. Dimensiunea unui bon este de 2,75 x 1,25 cm.

6. Pe toată suprafata cartelei se află un fond ghilosat (elemente de securitate sub forma unor curbe aparent întâmplătoare, dar executate conform unor modele matematice bine precizate).

7. În partea dreaptă (cartela propriu-zisă) se înscriu denumirea bonului, produsul la care se referă, luna si numărul de ordine ale bonului (de exemplu “Bon Carne 3 Octombrie”).

8. În cazul în care rămân bonuri care nu mai necesită a fi tipărite, se vor executa fără informatiile mentionate la pct. 7, având tipărit semnul “X”.

9. Datele de identificare ale cartelei se vor tipări atât pe cartela propriu-zisă, cât si pe marca detasabilă sub forma unor casete, urmând a contine următoarele informatii orientate în sens vertical, de sus în jos:

- ROMÂNIA

- CARTELĂ - produse (luni); de exemplu, CARTELĂ - Carne, Preparate din carne,

Lapte, Ulei, Zahăr, Cartofi, Articole igienă (Octombrie, Noiembrie, Decembrie)

- Cod judet

- Numărul cartelei

- Numele

- Prenumele

- Domiciliul: str. .............................. bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ......., sectorul ...., localitatea ..................., judetul ........................, actul de identitate .... seria .... nr. ............, codul numeric personal .........................

- Emitentul cartelei

- Semnătura emitentului

- Semnătura cetăteanului (împuternicitului) de primire a cartelei

- Data eliberării cartelei

- Matcă (această parte a cartelei rămâne la dosar) - această informatie se tipăreste numai în caseta de pe matcă.

- Valabilă pe întregul teritoriu al României. Falsificarea acestor hârtii de valoare se pedepseste conform legii; această informatie se tipăreste numai în caseta din cartela propriu-zisă.

10. Cele două casete sunt separate prin perforatura mentionată la pct. 1.

11. La tipărirea cartelelor se vor utiliza cerneluri speciale si elemente grafice de securitate.