MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 811         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

44. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.335. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E IV-3 Zegujani si E IV-5 Satu Mare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si The Rompetrol Group NV

 

1.347. - Hotărâre privind acordarea de către statul român de asistentă cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru partea afgană

 

1.348. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

 

1.350. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.351. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

1.353. - Hotărâre privind darea unor investitii în folosinta gratuită a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

 

1.354. - Hotărâre privind aprobarea plătii sumelor restante aferente cadrelor didactice detasate, care predau limba si literatura română în scoli din Republica Moldova

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Valentin Ciocan - Grupul parlamentar al P.R.M. în circumscriptia electorală nr. 40 Vâlcea, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Nicolae Pătru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 44.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră

în perimetrele E IV-3 Zegujani si E IV-5 Satu Mare, încheiate între Agentia Natională

pentru Resurse Minerale si The Rompetrol Group NV

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E IV-3 Zegujani si E IV-5 Satu Mare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si The Rompetrol Group NV, în calitate de concesionar, prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 august 2004.

Nr. 1.335.


*) Anexele se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către statul român de asistentă cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru partea afgană

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea în anul universitar 2004/2005 a 5 burse de studii universitare sau postuniversitare complete în România pentru tineri din Afganistan, în domenii de interes pentru partea afgană.

Art. 2. - Bursele acordate de statul român constau în:

a) proces de învătământ gratuit;

b) bursă lunară în cuantumul stabilit pentru toti cetătenii străini, bursieri ai statului român, pe tot anul calendaristic, inclusiv pe perioadele vacantelor aferente, precum si pentru perioada de până la sustinerea examenului de licentă din sesiunea de la terminarea studiilor si 30 de zile după aceasta;

c) asistentă medicală în regimul studentilor români;

d) cazare gratuită în căminele studentesti;

e) transport intern în regimul studentilor români;

f) transport international gratuit la începerea sifinalizarea studiilor.

Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor determinate de aplicarea prezentei hotărâri se asigură din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru anul 2004.

(2) Pentru anii de studii următori, finantarea cheltuielilor se asigură anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.347.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificările ulterioare, si al Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar se constituie Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

(2) Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare preia, ca urmare a reorganizării administratiei publice centrale, atributiile Corpului de Control al Primului-Ministru, devenit ulterior Corpul de Control al Guvernului, referitoarela calitatea de institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.

(3) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar este garantul respectării obligatiilor asumate de România privind lupta antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(4) În îndeplinirea atributiilor care îi revin, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu functie de secretar de stat, seful departamentului.

(5) Secretarul de stat, seful Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, nu va solicita si nu va primi instructiuni de la nici o autoritate, institutie sau persoană, în realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfăsurarea investigatiilor ori la întocmirea rapoartelor sau a altor acte de verificare, ca urmare a

investigatiilor.

Art. 2. - În calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează verificări privind posibilele nereguli care afectează programele cu finantare internatională si urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare;

c) elaborează programele de perfectionare, stagiile de pregătire si instruire în domeniul luptei antifraudă.

Art. 3. - Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare primeste sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse, referitoare la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Comunitătii Europene, efectuează verificările administrative si pune la dispozitia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de verificare cuprinzând aspectele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

Art. 4. - (1) Actele de verificare administrativă, rapoarte, note de control, note de informare sau sinteze, reprezintă documentele unilaterale întocmite de personalul Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu posibilele nereguli ce afectează programele cu finantare internatională si urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare.

(2) Actele de verificare administrativă sunt aprobate de către secretarul de stat, seful Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 5. - (1) În vederea întocmirii actului de verificare, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare va solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste persoane juridice au obligatia să răspundă corespunzător si complet în termen de 30 de zile.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (1) toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 6. - (1) În cazul constatării unor elemente de natură infractională în gestionarea fondurilor comunitare, actul de verificare este transmis Parchetului National Anticoruptie, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(2) În vederea informării operative a Oficiului European de Luptă Antifraudă, între Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare si Parchetul National Anticoruptie se va stabili o procedură de colaborare având ca scop comunicarea măsurilor legale luate în cazurile de fraudă privind utilizarea fondurilor comunitare sau cele în care sunt afectate interesele financiare ale Comunitătii Europene.

Art. 7. - Personalul din cadrul Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare nu răspunde pentru continutul actelor de verificare întocmite prin exercitarea atributiilor de serviciu decât în situatia în care se dovedeste reaua-credintă.

Art. 8. - Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 9. - La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentantii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare care au ca obiect verificarea sesizărilor Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Reprezentantii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele si informatiile care au stat la baza întocmirii actului de verificare, în conditiile legii.

Art. 10. - Structura organizatorică a Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor

cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului

comunitar,

Victor Ponta

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.348.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare

 

Secretar de stat

Seful departamentului

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA A

Politici comunitare si armonizare legislativa

 

 

DIRECTIA B

Investigatii si inspectii

 
DIRECTIA C

Analiza strategica de obtinere si prelucrare a datelor

 
 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului ustitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia uvernului pe anul 2004, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 27.000.000 mii lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru finantarea unor măsuri de aplicare din Strategia Guvernului României de reformă a sistemului judiciar, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003.

Art. 3. - Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.350.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 3, punctul 79 se abrogă.

2. La alineatul (1) al articolului 3, punctul 80 va avea următorul cuprins:

“80. realizează activitătile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE si ISPA), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;”

3. La anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Finantelor Publice”, punctul 6 din nota de subsol va avea următorul cuprins:

6) Se organizează si functionează la nivel de directie coordonatoare a Programului ISPA.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrării Europene vor demara măsurile necesare în vederea amendării memorandumurilor bilaterale în care România este parte si care au ca obiect PND, ISPA si PHARE.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alin. (5) al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 403/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 30 martie 2004, se abrogă.

Art. IV. - (1) Fondurile bugetare aferente măsurii “Asistentă tehnică” din Programul SAPARD vor fi transferate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe bază de protocol de predare-primire.

(2) Pe baza protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.351.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea unor investitii în folosinta gratuită a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită a unor investitii efectuate si receptionate de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, identificate potrivit anexei nr. 1, către Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti.

(2) Predarea-preluarea investitiilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contract de împrumut de folosintă (comodat) încheiat de părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită a unor investitii aflate în curs de executare, efectuate de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, identificate potrivit anexei nr. 2, către Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti.

(2) Predarea-preluarea investitiilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contract de împrumut de folosintă (comodat) încheiat de părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data receptionării acestora de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Investitiile care vor fi efectuate de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, necesare mentinerii stării de folosintă a imobilelor preluate în administrare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu completările ulterioare, vor fi date în folosinta gratuită a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti pe bază de contract de împrumut de folosintă (comodat) încheiat în termen de 30 de zile de la data receptionării acestora.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.353.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVESTITIILE EFECTUATE SI RECEPTIONATE

de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se dau în folosinta gratuită a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan”

 

Investitia

Valoarea (lei)

Lucrări de investitii la Corpul B - Tronson I si II al imobilului situat în municipiul Bucuresti,

str. Mănăstirea Căldărusani nr. 9, sectorul 1

34.498.208.186

Bunuri de natura mijloacelor fixe

46.500.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.957.441.302

TOTAL:

36.502.149.488

 

 ANEXA Nr. 2

 

INVESTITIILE AFLATE ÎN CURS DE EXECUTARE,

efectuate de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de stat”,

care se dau în folosinta gratuită a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan”

 

1. Investitia “Împrejmuire I.N.G.G. «Ana Aslan» - Otopeni”;

2. Expertiză tehnică;

3. Receptia lucrărilor la Brigada de pompieri.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii sumelor restante aferente cadrelor didactice detasate, care predau limba si literatura română în scoli din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al anexei nr. 3/45/06 la Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plata sumei de 350.000 mii lei reprezentând sumele restante aferente cadrelor didactice detasate, care predau limba si literatura română în scoli din Republica Moldova, din bugetul Cancelariei Primului- Ministru pe anul 2004, repartizat Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, alineatul 40.34 “Sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.354.

 

REPUBLICĂRI

 

REGULAMENTUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Nr. 1/2002*)

privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

 


*) Republicat în temeiul art. VI din Circulara Băncii Nationale a României nr. 22/2003 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 30 iulie 2003 si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2002, rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002 si a mai fost modificat prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 16 septembrie 2002.

1) În această categorie este inclusă si orice bancă aflată în regim special de decontare sau în procedură de faliment declarată înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 597/2002.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfăsurare a procesării si decontării pe bază brută, în aceeasi zi bancară, a plătilor de mare valoare între participanti, prin sistemul de transfer de fonduri de mare valoare administrat de Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Nationale a României, denumit în continuare TransFonD.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) participant1) - orice bancă, persoană juridică română, sucursală din România a unei bănci, persoană juridică străină, denumite în continuare bănci, orice casă  centrală a cooperativelor de credit sau Banca Natională a României, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, prin intermediul unui unic punct de acces, de preferintă la sediul său central, precum si Trezoreria Statului, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, prin intermediul a 49 de puncte de acces, respectiv: Ministerul Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare trezorerii participante;

b) plată de mare valoare - instructiunea de transfercredit, în general de mare valoare, inclusiv cea aferentă pietelor valutară/monetară, între participanti, efectuată de acestia în nume propriu sau în numele clientilor;

c) prioritate la refuz - numărul de ordin atribuit de către participantul plătitor anumitor plăti de mare valoare, indiferent de tipul acestora, în scopul ierarhizării lor pentru efectuarea eventualelor refuzuri ca urmare a lipsei de lichidităti în contul său deschis la Banca Natională a României;

d) revocare - retragerea de la decontare a unei plăti de mare valoare în interiorul intervalului de receptie;

e) sistem de transfer de fonduri - acord formal având la bază un contract între membrii acestuia, cu reguli comune si proceduri standardizate pentru transmisia si decontarea obligatiilor bănesti apărute între membrii si/sau alti beneficiari ai sistemului;

f) sistem intrabancar - totalitatea unitătilor teritoriale ale participantului si a relatiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

g) sistem de transfer de fonduri de mare valoare – sistem de transfer de fonduri, prin care plătile de mare valoare între participanti sunt procesate instructiune cu instructiune, decontarea acestora asigurându-se pe bază brută agregată în aceeasi zi bancară;

h) TEMP - modulul informatic (Transfer Electronic al Mesajelor de Plată) pus la dispozitie participantilor de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pentru transferul plătilor de mare valoare ale participantilor;

i) unitate subparticipantă initiatoare - orice unitate subparticipantă din sistemul intrabancar/intraretea/intertrezorerii al participantului, care initiază o plată de mare valoare în nume propriu sau în numele clientilor săi;

j) unitate subparticipantă destinatară - orice unitate subparticipantă din sistemul intrabancar/intraretea/intertrezorerii al participantului, care acceptă o plată de mare valoare în nume propriu sau pentru a pune la dispozitia clientilor săi o anumită sumă de bani;

k) ziua z - ziua bancară în care are loc decontarea plătilor de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare;

l) sistem intraretea - totalitatea organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele cooperatiste de credit si a relatiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

m) unitate teritorială a participantului - orice unitate a unei bănci sau sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit;

n) unitate subparticipantă - orice unitate teritorială a unei bănci, sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit, cooperativă de credit sau trezorerie municipală, orăsenească sau de comună care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare decât prin intermediul unui participant;

o) sistem intertrezorerii - totalitatea trezoreriilor participante si a unitătilor lor subparticipante si a relatiilor dintre acestea direct sau prin reteaua TransFonD privind transferurile de fonduri de mare valoare.

Art. 3. - (1) Accesul participantilor, altii decât  Trezoreria Statului, în sistemul de transfer de fonduri demare valoare se efectuează centralizat, prin intermediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.

(2) Accesul Trezoreriei Statului în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează astfel: a) directiile generale ale finantelor publice judetene în cadrul sucursalelor TransFonD din judetul respectiv (40 de puncte de acces);

b) directiile generale ale finantelor publice ale municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti în cadrul Sucursalei Municipiului Bucuresti a TransFonD (8 puncte de acces);

c) Ministerul Finantelor Publice în cadrul centralei TransFonD (un singur punct de acces).

Art. 4. - Băncile sau casele centrale ale cooperativelor de credit care au sediul central situat în altă localitate decât în Bucuresti au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale transmise în prealabil TransFonD, să delege în calitate de participant propria unitate teritorială/propriul sediu secundar din Bucuresti.

Art. 5. - Participantii au obligatia să colecteze si/sau să difuzeze în propriul sistem intrabancar/intraretea/ intertrezorerii informatia privind initierea si, respectiv, acceptarea plătilor de mare valoare în cadrul intervalelor maximale precizate în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Tipuri de plăti de mare valoare

 

Art. 6. - (1) În categoria plătilor de mare valoare sunt incluse următoarele tipuri de operatiuni:

a) instructiunile de transfer-credite între participanti, efectuate în nume propriu sau în numele si pe conturile clientilor (persoane fizice, persoane juridice sau unităti subparticipante), în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care initiatorul acestora decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, denumite în continuare plăti de mare valoare proprii sau ale clientilor;

b) instructiunile de transfer-credit între participanti, aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv cele aferente facilitătilor permanente acordate de Banca Natională a României.

(2) Banca Natională a României îsi rezervă dreptul de a modifica limita inferioară stabilită la alin. (1) lit. a), în functie de conditiile pietei.

(3) Nu sunt acceptate în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare instructiunile de transfer-credit între diferite trezorerii participante, efectuate în nume propriu sau în numele si pe conturile clientilor (persoane fizice, persoane juridice sau unităti subparticipante), indiferent de valoarea acestora, cu exceptia cazurilor speciale definite în conventia încheiată între Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice. Pentru procesarea transferurilor de fonduri intertrezorerii, Trezoreria Statului va utiliza sistemul de transfer de fonduri de mică valoare.

 

CAPITOLUL III

Etapele prelucrării plătilor de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare

SECTIUNEA 1

Receptia si revocarea

 

Art. 7. - Plătile de mare valoare initiate de participantii plătitori sunt transmise de către acestia în vederea procesării lor de către TransFonD, prin intermediul uneia dintre următoarele modalităti:

a) pe suport hârtie (ordine de plată), în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) pe suport electronic - TEMP, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD;

c) pe suport electronic - TELEX, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD.

Art. 8. - Participantul-plătitor are obligatia ca la plătile de mare valoare initiate pe suport hârtie să anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:

a) exemplarul roz/rosu al ordinului de plată întocmit de clientul său, de unitatea subparticipantă sau de clientul acesteia si acceptat în original de către participant;

b) exemplarul roz/rosu al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantul-plătitor) apartinând unitătii subparticipante sau clientului acesteia, care va contine toate informatiile cuprinse în ordinul de plată original;

c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situatia refuzului la încasare al unei plăti de mare valoare;

d) documentele mentionate la lit. a) sau b), întocmite de participantul-plătitor sau de unitatea subparticipantă si aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau partial, în situatia excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantului beneficiar.

Art. 9. - TransFonD acceptă, în vederea procesării, plătile de mare valoare transmise prin TEMP, însotite numai de ordinele de plată initiate de participanti si, dacă este cazul, a unuia dintre documentele mentionate la art. 8.

Art. 10. - Intervalele de receptie ale plătilor de mare valoare în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - În situatia prevăzută la art. 9 participantii au posibilitatea să transmită TransFonD ordinele de plată aferente plătilor de mare valoare, receptionate prin modulul informatic TEMP, cu maximum o jumătate de oră peste intervalele de receptie stabilite.

Art. 12. - TransFonD are obligatia să refuze, în cursul aceleiasi zile bancare, plătile de mare valoare receptionate de la participanti, în situatia în care acestea nu respectă conditiile de fond si de formă stabilite pe baza reglementărilor în vigoare si a cadrului contractual.

Art. 13. - Plătile de mare valoare receptionate de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pot fi revocate de participantul-plătitor, fără acordul participantului beneficiar sau al TransFonD, în interiorul intervalelor de receptie ale acestora, în baza unei notificări oficiale remise TransFonD, semnată de persoanele autorizate să angajeze participantul, în conformitate cu fisa specimenelor de semnătură aprobate.

Art. 14. - Revocarea plătilor de mare valoare după încheierea intervalelor aferente receptiei acestora este interzisă. Participantul-plătitor are posibilitatea să recupereze suma de bani numai în baza acordului cu participantul-beneficiar, conform procedurii mentionate la art. 19.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procesarea

 

Art. 15. - TransFonD procesează plătile de mare valoare receptionate, instructiune cu instructiune, prin intermediul conturilor analitice deschise în evidentele Băncii Nationale a României pe numele participantilor. Conturile analitice utilizate în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 16. - (1) În situatia insuficientei disponibilitătilor în conturile băncilor sau caselor centrale ale cooperativelor de credit, TransFonD este autorizat să refuze procesarea plătilor de mare valoare receptionate, în ordinea prioritătii la refuz atribuită acestora de către fiecare participantul plătitor. Plătile de mare valoare refuzate sunt restituite participantilor-plătitori însotite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate să angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont.

(2) În situatia insuficientei disponibilitătilor în contul curent general al Trezoreriei Statului, TransFonD este autorizat să refuze/amâne procesarea plătilor de mare valoare receptionate, în conformitate cu dispozitiile primite în scris, până la ora 4,15 p.m., de la Ministerul Finantelor Publice. Plătile de mare valoare refuzate sunt fie restituite Trezoreriei Statului însotite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate să angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont, fie amânate la plată, cu o zi bancară, conform dispozitiilor primite în acest sens de la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 17. - În cazul în care:

- băncile sau casele centrale ale cooperativelor de credit nu au stabilit priorităti la refuz plătilor de mare valoare;

- valoarea plătilor de mare valoare cărora li s-au stabilit priorităti la refuz este mai mică decât lipsa de lichidităti din contul băncilor sau caselor centrale ale cooperativelor de credit;

- Trezoreria Statului nu a remis TransFonD, până la ora 4,15 p.m., dispozitiile în scris privind plătile de mare valoare care urmează a fi refuzate/amânate, refuzul acestora se va efectua de către TransFonD conform principiului: “plata/plătile de mare valoare cu cea mai apropiată valoare de lipsa de lichidităti din contul participantului este/sunt respinsă/respinse”.

Art. 18. - Dacă până în ziua bancară următoare datei debitării contului clientului plătitor care a initiat o plată de mare valoare participantul nu a fost în măsură să-si asigure în contul său curent deschis la Banca Natională a României disponibilitătile necesare efectuării acestei plăti, acesta are obligatia ca, până la sfârsitul intervalului precizat anterior, să crediteze contul clientului plătitor, direct sau prin intermediul unitătii sale subparticipante, cu suma de bani care nu poate fi transferată în contul participantului-beneficiar, inclusiv, unde este cazul, comisioanele, spezele si orice alte taxe retinute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.

Art. 19. - Refuzul la încasare al plătilor de mare valoare se efectuează prin initierea de către participantul beneficiar a unei instructiuni de transfer-credit obisnuite, însotită de o comunicare de refuz la executare, în conditiile reglementărilor în vigoare si încadrării în intervalele maximale precizate în anexa nr. 4.

 

SECTIUNEA a 3-a

Decontarea finală si irevocabilă

 

Art. 20. - Decontarea finală si irevocabilă a plătilor de mare valoare, procesate de TransFonD instructiune cu instructiune, este asigurată de Banca Natională a României pe bază brută agregată, în aceeasi zi bancară, în limita disponibilitătilor din conturile participantilor, la orele stabilite în anexa nr. 2.

Art. 21. - Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pune la dispozitie participantilor, în interiorul intervalelor stabilite în anexa nr. 2, extrase de cont sub sigla Băncii Nationale a României privind plătile de mare valoare decontate final si irevocabil.

 

SECTIUNEA a 4-a

Raportări

 

Art. 22. - TransFonD are obligatia să raporteze Băncii Nationale a României, la sfârsitul fiecărei zile bancare, următoarele:

a) situatia plătilor de mare valoare refuzate în ziua respectivă din cauza insuficientei disponibilitătilor în conturile participantilor-plătitori si a celor refuzate, respectiv amânate la plată, de către Trezoreria Statului din cauza insuficientei disponibilitătilor în conturile participantilor plătitori;

b) situatia plătilor de mare valoare aferente pietei secundare a titlurilor de stat decontate în ziua respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

SECTIUNEA 1

Comisioane

 

Art. 23. - (1) Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, Banca Natională a României, prin intermediul TransFonD, percepe automat comisioane participantilor, altii decât Banca Natională a României si Trezoreria Statului.

(2) Participantii-plătitori si participantii-beneficiari datorează următoarele comisioane:

a) 150.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare decontată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, cu exceptia celor prevăzute la lit. b) si la alin. (3);

b) 300.000 lei pentru fiecare plată aferentă depozitelor la Banca Natională a României si dobânzilor corespunzătoare acestora.

(3) În mod exceptional participantii-plătitori datorează următoarele comisioane:

a) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare prelucrată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, transmisă în ultima jumătate de oră a intervalului de receptie stabilit în anexa nr. 2;

b) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare refuzată pe motiv de lipsă de disponibilităti în contul participantului-plătitor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Corectarea eventualelor erori de înregistrare

 

Art. 24. - Pentru eventualele erori de înregistrare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare participantii au obligatia să sesizeze în scris Banca Natională a României într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrării erorii în extrasul de cont al participantului. După expirarea acestui termen nu poate fi angajată răspunderea Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sanctiuni

 

Art. 25. - (1) Contractele încheiate de către bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit cu clientii acestora, persoane fizice sau juridice, trebuie să contină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:

a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plătii de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci si, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitătile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maximale stabilite în anexele nr. 1 si 4;

b) plata unei penalităti de minimum 0,1% din valoarea plătii de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci si, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitătile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia să impună încheierea unor contracte între cooperativele de credit afiliate si clientii acestora, care să cuprindă, fără a se limita la acestea, clauzele prevăzute la alin. (1).

Art. 26. - (1) Băncile au obligatia să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament cu propriii clienti, până la data de 1 iulie 2002.

(2) Organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 de la titlul X – Dispozitii tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, au obligativitatea să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele cu propriii clienti în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României.

 

SECTIUNEA a 4-a

Alte dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) TransFonD asigură băncilor care nu au organizate propriile structuri intrabancare astfel încât să răspundă prevederilor prezentului regulament procesarea plătilor de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orasele resedintă de judet si în municipiul Bucuresti, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) TransFonD asigură trezoreriilor care nu au organizate propriile structuri intertrezorerii procesarea plătilor de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orasele resedintă de judet si în municipiul Bucuresti.

Art. 28. - Pentru intervalul stabilit la art. 27 sucursalele si centrala TransFonD vor asigura procesarea plătilor de mare valoare în ziua bancară a receptionării lor, în conditiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

Art. 29. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament activitătile de transfer de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv piata secundară a titlurilor de stat, între bănci si Banca Natională a României, precum si decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Nationale a României, în baza prezentului regulament.

(2) Activitătile de transfer de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv pietei secundare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit si Banca Natională a României, precum si decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Nationale a României, în baza prezentului regulament.

Art. 30. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament transferurile de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv piata primară a titlurilor de stat, între bănci si Trezoreria Statului se vor efectua direct de Banca Natională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală si irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

(2) Transferurile de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv pietei primare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit si Trezoreria Statului se vor efectua direct de către Banca Natională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală si irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

Art. 31. - Transferurile de fonduri aferente înfiintării, validării sau reîntregirii operatiunilor de poprire pe conturile participantilor, în care Banca Natională a României are calitatea de tert poprit, se vor efectua, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, direct de Banca Natională a României, sediul OIS 96100, decontarea finală si irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 9,00.

Art. 32. - (1) Banca Natională a României si băncile vor proceda, în maximum 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, la actualizarea contractelor de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidentialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plătilor de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit pot încheia contracte de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidentialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plătilor de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Ministerul Finantelor Publice poate încheia un contract de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidentialitate, a extraselor de cont analitic aferente procesării plătilor de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 33. - Anexele nr. 1-4a) si 4b)*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 34. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15 februarie 2002.

Art. 35. - Organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 de la titlul X – Dispozitii tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligatia conformării la prevederile prezentului regulament în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, si ale Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei retele cooperatiste de credit.

Art. 36. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament îsi încetează aplicabilitatea Circulara Băncii Nationale a României nr. 44/1995 privind ordinele de plată cu valori mai mari de un miliard lei si alimentarea conturilor de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 13 decembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

NOTĂ:

Redăm mai jos prevederile art. II, III, IV si V din Circulara Băncii Nationale a României nr. 22/2003:

Art. II. - TransFonD asigură băncilor si unitătilor caselor centrale ale organizatiilor cooperatiste de credit care nu au organizate propriile structuri intrabancare/intraretea procesarea plătilor de mare valoare în relatia cu Trezoreria Statului prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orasele resedintă de judet si în municipiul Bucuresti, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei circulare.

Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare transferurile de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv piata primară a titlurilor de stat, între bănci/case centrale ale cooperativelor de credit si Trezoreria Statului se vor efectua de către TransFonD, în calitate de agent al Băncii Nationale a României.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei circulare orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. V. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a