MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 807         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.337. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 21-22 august 2004

 

1.346. - Hotărâre privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.262. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1084

 

1.263. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1085

 

1.265. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 21-22 august 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 8 miliarde lei, populatiei din judetele Cluj (400 milioane lei), Caras-Severin (600 milioane lei), Neamt (2.300 milioane lei) si Vrancea (4.700 milioane lei), afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 21-22 august 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de prefecturile judetelor Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură de la bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor judetelor Cluj, Caras-Severin, Neamt si Vrancea în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 4.970 m2 carton bitumat în limita sumei de 150 milioane lei si 60.340 m2 plăci de azbociment în limita sumei de 6.100 milioane lei, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, sectiunea “reîntregire stocuri”, în limita bugetului aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.337.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice produse în perioada 21-22 august 2004

 

Produs

U.M.

Cantităti

Cluj

Caras-Severin

Neamt

Vrancea

Total

0

1

2

3

4

5

6

BCA

m3

 

 

 

16

16

Carton bitumat

m2

 

 

3.590

1.380

4.970

Cărămizi

buc.

 

 

600

 

600

Cherestea foioase

m3

 

 

 

21

21

Cherestea răsinoase

m3

18

 

8,5

 

26,5

Ciment

t

1,5

 

 

28,7

30,2

Coame

buc.

 

2.083

 

 

2.083

Geam

m2

200

 

151

 

351

Lemn rotund

m3

 

 

 

3

3

Plăci azbociment

m2

300

 

20.040

40.000

60.340

Tablă zincată

t

4,8

 

 

9,7

14,5

Tigle

buc.

1.600

43.235

563

 

45.398

Var

t

1,5

 

 

3,55

5,05

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2004, punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public de pensii ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 se majorează în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Majorarea pensiilor se aplică după efectuarea măsurilor de indexare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.297/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei începând cu luna septembrie 2004.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică pensiilor ale căror cuantumuri, cuvenite sau aflate în plată la data de 1 septembrie 2004, nu depăsesc valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.

Art. 2. - (1) Punctajul mediu anual aferent pensiilor cuvenite sau aflate în plată în sistemul public de pensii la data de 1 septembrie 2004, stabilite în baza legislatiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale de stat până la data de 1 aprilie 2001, se majorează cu 5,25%.

(2) Cuantumul majorat al pensiei se obtine prin înmultirea punctajului mediu anual, majorat conform prevederilor alin. (1), cu valoarea punctului de pensie actualizată, corespunzătoare lunii septembrie 2004.

Art. 3. - (1) Punctajul mediu anual aferent pensiilor cuvenite sau aflate în plată în sistemul public de pensii la data de 1 septembrie 2004, stabilite în baza legislatiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale al agricultorilor până la data de 1 aprilie 2001, se majorează cu 4,1%.

(2) Cuantumul majorat al pensiei se obtine prin înmultirea punctajului mediu anual, majorat conform prevederilor alin. (1), cu valoarea punctului de pensie actualizată, corespunzătoare lunii septembrie 2004.

Art. 4. - (1) Cuantumurile pensiilor majorate conform prevederilor prezentei hotărâri nu pot fi mai mari decât valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.

(2) În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.346.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1084

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 31 august 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1084.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 31 august, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29 si 30 septembrie 2004.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 29, 30 noiembrie, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 si 29 decembrie 2004.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 14,5% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 14,5 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 septembrie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului.

Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si  până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului. Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 31 august 2004 la 14,5% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării acestora la ghiseele Trezoreriei Statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 1.262.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1085

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 1 septembrie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1085.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 septembrie si 1 octombrie 2004.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 28 februarie, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 si 30 martie 2005.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare, titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 15% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 15 x 180/360 x 100,

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 1 octombrie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice, care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau de a o subscrie pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului.

Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului. Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 31 august 2004 la 14,5% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării titularului la ghiseele Trezoreriei Statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2004.

Nr. 1.263.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna septembrie 2004, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, în sumă totală de 3.000 miliarde lei, aferente lunii septembrie 2004, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Paul Ichim,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.265.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna septembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod

ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr. de

zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0404CTN1T6

31 august 2004

2 septembrie 2004

2 decembrie 2004

91

300.000.000.000

RO0405CTN1U3

7 septembrie 2004

9 septembrie 2004

8 septembrie 2005

364

500.000.000.000

RO0405CTN1V1

14 septembrie 2004

16 septembrie 2004

17 martie 2005

182

700.000.000.000

RO0405CTN1W9

21 septembrie 2004

23 septembrie 2004

22 septembrie 2005

364

500.000.000.000

RO0405CTN1X7

28 septembrie 2004

30 septembrie 2004

29 septembrie 2005

364

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica: valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;

- în cazul ofertelor de cumpărare necompetitive participantul indică valoarea pe care doreste să o adjudece, fără a indica pretul sau randamentul (rata dobânzii).

Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

P = 1-(d x r)/360;

Y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului (exprimată cu două zecimale);

y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu două zecimale.

Art. 4. - Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.

Art. 5. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 6. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 7. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si se va da publicitătii.

Art. 8. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 9. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 10. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna septembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna septembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod

ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr. de

zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0406DBN0P3

2 septembrie 2004

6 septembrie 2004

4 septembrie 2006

728

200.000.000.000

RO0407DBN0R8

9 septembrie 2004

13 septembrie 2004

10 septembrie 2007

1092

200.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indică valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2005

2006

2007

RO0406DBN0P3

5 septembrie

4 septembrie

 

RO0407DBN0R8

12 septembrie

11 septembrie

10 septembrie

 

 

conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365 sau 366,

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = numărul de zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

ANEXA Nr. 3

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, lansate în luna septembrie 2004

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne în luna septembrie 2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de

zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0409DBN0S4

23 septembrie 2004

27 septembrie 2004

28 septembrie 2009

1827

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al trezoreriei statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual la datele de 28 martie si 28 septembrie 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009, conform următoarei formule:

 

D = V x d x z/365

 

în care:

D = dobânda (cuponul);

V = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile iulie-decembrie (pentru

cuponul din luna martie) si ianuarie-iunie (pentru cuponul din luna septembrie) plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π (IPCi/100) - 1] x 100 + M,

 

în care:

i = iulie-decembrie (pentru cuponul din luna martie);

respectiv

i = ianuarie-iunie (pentru cuponul din luna septembrie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile iulie-decembrie (pentru cuponul din luna martie) si ianuarie-iunie (pentru cuponul din luna septembrie), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea. Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm ;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.