MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 985         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

440. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

820. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

545/367. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

761. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind autorizarea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializată, prin care se derulează activităti de sustinere a comertului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare si de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea în numele si în contul statului, precum si în nume si în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantări, cofinantări, refinantări, garantări, alte operatiuni bancare, asigurări si reasigurări ale operatiunilor de comert exterior românesc.”

2. La articolul 2, literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

“e) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară, care nu pot fi asigurate pe piata privată, constituită din cel putin două societăti de asigurare, persoane juridice străine si o societate persoană juridică română;”.

3. La articolul 2, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

“f1) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;”.

4. La articolul 2, literele g), i) si l) vor avea următorul cuprins:

“g) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor românesti în străinătate;

..............................................................................................

i) efectuarea altor operatiuni specifice activitătii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitătii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

..............................................................................................

l) acordarea asistentei pentru expertizări tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior;”.

5. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si în străinătate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administratie numit de adunarea generală a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al băncii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai băncii, si 4 membri.”

7. La articolul 5, literele b), d), g) si h) vor avea următorul cuprins:

“b) aprobă organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, în vederea desfăsurării activitătii sale specifice;

..............................................................................................

d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăsurare a activitătii;

..............................................................................................

g) decide înfiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - în tară si în străinătate;

h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrală si din sediile secundare, din tară si din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atributiile, competentele si răspunderile acestora;”.

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România si aprobate de Banca Natională a României.”

9. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71 - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.”

10. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL III

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului”

11. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - EXIMBANK - S.A. desfăsoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, următoarele operatiuni, în numele sau cu garantia statului:”.

12. La articolul 8, literele c), d) si e) vor avea următorul cuprins:

“c) realizează finantări, cofinantări si refinantări;

d) realizează asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii împotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor românesti în străinătate, asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing;

e) efectuează operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, în conditiile prevăzute la art. 111;”.

13. La articolul 8, după litera e) se introduc literele f), g) si h), cu următorul cuprins:

“f) garantează credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumpărător si investitii românesti în străinătate;

g) efectuează alte operatiuni de stimulare a exporturilor românesti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;

h) realizează alte operatiuni prevăzute de lege.”

14. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfăsurate în numele si în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export.

În functie de obiectivele de politică de comert exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.

(3) Normele care reglementează activitătile desfăsurate în numele si în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.”

15. La articolul 9, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate;

b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export în leasing si a investitiilor românesti în străinătate;”.

16. La articolul 9, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) alte fonduri care vor fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalitătilor de utilizare.”

17. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 9 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite, vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de necesitătile de sustinere a exporturilor.”

18. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 4 al literei a) se introduce punctul 41 cu următorul cuprins:

“41. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător si a garantiilor pentru investitiile românesti în străinătate;”.

19. La articolul 11 alineatul (1), punctele 1 si 2 ale literei b), teza a II-a, vor avea următorul cuprins:

“1. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară neasigurabile pe piata privată, în conditiile art. 2 lit. f);

2. asigurări de garantii de export si asigurări de investitii românesti în străinătate;”.

20. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

“11. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;”.

21. La articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul 3 al tezei a II-a va avea următorul cuprins:

“3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piata privată. Garantiile si asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;”.

22. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) Fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană.”

23. După articolul 11 se introduc articolele 111 si 112, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Pentru exporturi complexe, în sensul art. 8 alin. (1) lit. e), se întelege exportul de echipamente, instalatii sau părti de instalatii, separat ori împreună cu tehnologii, licente, know-how, asistentă tehnică, proiectare, constructii-montaj, lucrări de punere în functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătătirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apă-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajări portuare si produse de tehnică militară si altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care îi sunt supuse analizei si aprobării, apartinând si altor domenii de activitate.

(2) Stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în conditiile prevăzute de prezenta lege, prin:

a) garantii pentru participări la licitatii internationale, executarea lucrărilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;

b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tară si din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale în domeniu;

c) acordarea de bonificatii de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export, în fazele de pre si postlivrare.

(3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii – agenti economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

(4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum si prestatorii de servicii angajati în realizarea acestora.

(5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 112. - (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcătuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.

(2) Modul de desfăsurare a activitătii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii Comitetului sunt desemnati prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are următoarele atributii:

a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 9;

b) examinează si aprobă:

(i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător si a garantiilor pentru investitii românesti în străinătate;

(ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor românesti în străinătate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing, în numele si în contul statului;

(iii) instrumentele de sustinere a activitătii de comert exterior, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;

(iv) nivelul de acordare a bonificatiilor de dobândă pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. si de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi si politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;

c) la începutul fiecărui an lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(4) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba si desfăsura operatiunile, în numele si în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tară elaborate de EXIMBANK - S.A.

(5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se întruneste, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie.”

24. La articolul 13 alineatul (1), literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privată, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;

............................................................................................

c) creditele obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export în leasing.”

25. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor românesti în străinătate si a garantiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe tări, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete.”

26. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.

27. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitătii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior.”

28. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de bancă în scopul stimulării activitătii de comert exterior, în conformitate cu reglementările legislatiei bancare în vigoare si cu prevederile prezentei legi.

(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românesti pe pietele internationale.

(3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu institutii financiare din tară si din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitătilor în nume si în cont propriu.

(4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata internă si externă, în conditiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăsurarea activitătii sale.”

29. După alineatul (4) al articolului 16 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) EXIMBANK - S.A. va desfăsura operatiuni de asigurare si reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară, în nume si în cont propriu, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), până la 31 decembrie 2004.”

30. După articolul 16 se introduce capitolul IV1 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV1

Contabilitatea operatiunilor

Art. 161. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operatiuni desfăsurate în numele si în contul statului si pe operatiuni desfăsurate în nume si în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât si pentru activitătile de asigurare si reasigurare desfăsurate potrivit legii.

Art. 162. - EXIMBANK - S.A. întocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activităti, respectiv bancară si de asigurări, pe bază individuală si pe bază consolidată, în conformitate cu legislatia în domeniu si cu standardele internationale de contabilitate.”

31. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Membrii si împuternicitii în adunarea generală a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date si informatii de care au luat cunostintă în cursul exercitării functiilor lor si care nu sunt destinate publicitătii.”

Art. II. - (1) Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare;

b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei si comertului, ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, ministrului finantelor si presedintelui Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. îsi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 440.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 820.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 545 din 7 septembrie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 367 din 27 septembrie 2004

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

În temeiul art. 10 alin. (3) si (4) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004,

în baza art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, si a art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică în cazurile în care administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea solicită să fie autorizată pentru comercializarea materialelor lemnoase, asa cum au fost definite în Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund.

Art. 2. - Scopul autorizării administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea este crearea premiselor necesare pentru asigurarea conditiilor de comercializare, a controlului modului în care se face comercializarea si obligatia asigurării documentelor necesare pentru dovedirea provenientei si pentru însotirea transportului materialelor lemnoase vândute cu amănuntul de către producător.

Art. 3. - Prin autorizare se impune ca administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea să cunoască ansamblul reglementărilor privind comercializarea materialelor lemnoase.

Art. 4. - Autorizarea se realizează în vederea îndeplinirii conditiilor si posibilitătilor tehnice de îndeplinire a acestor conditii de către administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, care solicită autorizarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare

 

Art. 5. - Administratia pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, care solicită autorizarea pentru comercializarea materialelor lemnoase, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie constituită ca atare, în conditiile legii;

b) să detină spatiile necesare desfăsurării comertului cu materiale lemnoase;

c) spatiile detinute să fie autorizate pentru functionare, ca spatiu fizic, de către autoritatea publică locală, precum si de către autoritătile statului competente;

d) să aibă angajat cu contract de muncă personal tehnic cu pregătire (medie sau superioară) în silvicultură sau să aibă contracte de prestări de servicii cu persoane fizice autorizate, în conditiile legii, pentru realizarea de lucrări specifice silviculturii;

e) să detină instrumente de măsurare specifice pentru determinarea dimensiunilor si volumului materialelor lemnoase care fac obiectul actului de comert.

Documentele necesare pentru solicitarea autorizării

Art. 6. - (1) Dosarul pentru solicitarea autorizării cuprinde:

a) cererea administratiei pietei, târgului, oborului, a bursei de mărfuri sau a altora asemenea, semnată de persoana competentă. În cazul cererii depuse de administratia pietei, târgului, oborului, aceasta va purta în coltul din dreapta sus un aviz al primarului localitătii unde functionează piata, târgul respectiv, oborul;

b) copia documentului de înfiintare si functionare a administratiei pietei, târgului, oborului, a bursei de mărfuri sau a altora asemenea;

c) copia documentului prin care face dovada detinerii spatiului mentionat la art. 5 lit. b);

d) copia autorizatiei de functionare eliberate de autoritatea publică locală si copiile autorizatiilor speciale emise de autoritătile statului;

e) copia contractului de muncă pentru personalul de specialitate angajat, prevăzut la art. 5 lit. d), sau copia contractului de prestări de servicii;

f) extras din lista de inventar confirmată de reprezentantul legal al administratiei pietei, târgului, oborului, a bursei de mărfuri sau a altora asemenea.

(2) Toate copiile prevăzute la alin. (1) se prezintă autentificate.

 

CAPITOLUL III

Regulamentul de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

Art. 7. - Dosarele cu documentele prevăzute la art. 6 se depun de către solicitanti la sediul directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare din raza teritorială în care acestia îsi desfăsoară activitatea, fiind înregistrate în registrul de corespondentă.

Art. 8. - (1) Analiza documentatiei de solicitare a autorizării se realizează de către o comisie formată din:

a) directorul executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare;

b) juristul directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare sau, în situatia în care directia nu are angajat jurist, consilierul juridic cu care directia are contract pentru asistentă juridică;

c) un reprezentant al prefecturii judetului în care îsi desfăsoară activitatea administratia care solicită autorizarea, nominalizat de către prefectul judetului respectiv.

(2) Comisia mentionată la alin. (1) se întruneste la convocarea scrisă a directorului executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(3) Convocarea comisiei în conditiile prevăzute la alin. (2) se realizează în interiorul termenului de 30 de zile de la data depunerii solicitării de autorizare.

Art. 9. - (1) Comisia întrunită în sedintă de lucru verifică îndeplinirea de către solicitant a conditiilor prevăzute la art. 5 prin analiza documentelor prevăzute la art. 6.

(2) Analiza documentatiei se face în prezenta reprezentantului legal al solicitantului convocat prin grija directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(3) Constatările comisiei se consemnează într-un proces-verbal de sedintă, care se întocmeste prin grija directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(4) În situatia în care comisia constată că solicitantul îndeplineste conditiile, acestuia i se eliberează autorizatia de comercializare a materialelor lemnoase conform modelului prezentat în anexa la prezentul regulament.

Art. 10. - (1) Autorizatiile eliberate în conditiile prezentului regulament sunt valabile pentru o perioadă de 2 ani.

(2) Organele de control abilitate în conditiile legii pentru regimul silvic, care constată că o anume administratie a unei piete, a unui obor, târg, a unei burse de mărfuri sau a altora asemenea, care a fost autorizată, nu mai îndeplineste conditiile în baza cărora a fost autorizată, încheie un act de control în prezenta reprezentantului administratiei respective, act în care sunt consemnate conditiile care nu mai sunt îndeplinite.

(3) Documentele de constatare astfel întocmite se transmit directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare care a emis autorizatia.

(4) În situatia în care actul de control este semnat fără obiectiuni de către reprezentantul administratiei pietei, oborului, târgului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea, directorul executiv al directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare anulează autorizatia emisă.

(5) Anuntul de anulare a autorizatiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(6) În situatia în care actul de control încheiat în conditiile alin. (2) este semnat cu obiectiuni de către reprezentantul administratiei pietei, oborului, târgului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea, directorul directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare dispune verificarea celor consemnate în termen de cel mult 5 zile de la data primirii actului de control, de către o echipă de control formată din minimum două cadre tehnice din cadrul directiei.

(7) Echipa de control face verificările care se impun, cu participarea reprezentantului administratiei pietei, oborului, târgului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea ori, dacă acesta refuză, în prezenta unui reprezentant al autoritătii publice locale.

(8) Constatările echipei de control, privitoare la modul în care sunt îndeplinite conditiile de autorizare, sunt consemnate într-un document de constatare, cu propunerea de retragere a autorizatiei sau de mentinere a autorizării. Documentul de constatare se depune la directia teritorială de regim silvic si de vânătoare în cel mult două zile lucrătoare după data controlului.

(9) Directorul directiei teritoriale de regim silvic si de vânătoare va da curs propunerilor echipei de control. În cazul propunerii de anulare a autorizatiei, directorul va proceda în conformitate cu prevederile alin. (4) si (5).

 

ANEXĂ

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia teritorială de regim silvic si de vânătoare

 

AUTORIZATIE

 

Nr. ........................... din ...........................................

 

În baza prevederilor art. 9 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, nr. 545/367/2004, se autorizează ............................................... (administratia pietei, târgului, oborului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea) pentru comercializarea de materiale lemnoase, asa cum au fost denumite conform Hotărârii Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, în interiorul ............................................................... (denumirea pietei, târgului, oborului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea)

Domnul/doamna ............................................................................ (numele si prenumele persoanei angajate în conditiile art. 5 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, nr. 545/367/2004) are dreptul să ridice formularele de documente cu regim special pentru însotirea si pentru provenienta materialelor lemnoase necesare administratiei si să întocmească documentele corespunzătoare la vânzarea de materiale lemnoase în ................................................... (denumirea pietei, târgului, oborului, bursei de mărfuri sau a altora asemenea).

 

Director executiv,

LS/SS

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind autorizarea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 94.860/2004 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor si comerciantilor din sectorul carne de pasăre si ouă.

Art. 2. - Sediul Organizatiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea este situat în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 106, bl. 84, sc. A, et. 9, ap. 24, sectorul 1.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor tehnice si economice de reglementare a pietei cărnii de pasăre si a ouălor, Organizatia interprofesională pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Organizatia interprofesională pentru carne de pasăre, ouă si procesate din acestea se recunoaste prin Certificatul de înscriere nr. 008/2004.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 18 octombrie 2004.

Nr. 761.