MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 972         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

778. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

788. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale,  la Londra la 5 octombrie 2001

 

789. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de împrumut dintre România si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt  la 27 februarie 2004, în scopul finantării programului de creditare pentru întreprinderi mici si mijlocii - Proiectul “Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii” - etapa a 3-a

 

791. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.687. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.688. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

3.372. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Planului-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special

 

3.657. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind înfiintarea sucursalelor regionale ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/185 din 6 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Popescu Dumitru Traian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 778.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei internationale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra la 5 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 373 din 16 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia internatională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinta Organizatiei Maritime  Internationale, la Londra la 5 octombrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 788.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de împrumut dintre România si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finantării programului de creditare pentru întreprinderi mici si mijlocii - Proiectul “Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii” - etapa a 3-a

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 374 din 16 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Contractul de împrumut dintre România si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finantării programului de creditare pentru întreprinderi mici si mijlocii – Proiectul “Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii” - etapa a 3-a, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 789.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 172 din 30 septembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2004 se eliberează din functia de magistrat, ca urmare a pensionării, domnul Botoroagă Ioan, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 791.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.687.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Căldăras Mirela, fiica lui Căldăras Iova si Floare, născută la 29 ianuarie 1971 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Arad, Str. Minervei nr. 36, judetul Arad. Copii minori: Căldăras Darius, născut la 20 noiembrie 1990; Cîrpaci Clinuta, născută la 2 noiembrie 1992.

2. Ciobanu Haralambie, fiul lui Ciobanu Ion si Maria, născut la 20 februarie 1956 în localitatea Castranova, judetul Dolj, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Str. Silozului, bl. A, ap. 4, judetul Dolj.

3. Covaci Gheorghe, fiul lui Covaci Gheorghe si Ciurar Maria, născut la 2 martie 1964 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Rădulescu nr. 4, judetul Timis.

4. Covaci Ion, fiul lui Covaci Gheorghe si Mihai Lina, născut la 7 ianuarie 1985 în localitatea Recas, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Rădulescu nr. 4, judetul Timis.

5. Covaci Lina, fiica lui Mihai Gheorghe si Mihai Persida, născută la 28 decembrie 1964 în localitatea Recas, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Rădulescu nr. 4, judetul Timis. Copii minori: Covaci Creta, născută la 29 ianuarie 1989, Covaci Izmaiel, născut la 3 martie 1997.

6. Cucu Ana, fiica lui Glogovetan Traian si Eleonora, născută la 22 mai 1965 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Târnăveni, Str. Soimilor, bl. 100/A, ap. 22, judetul Mures.

7. Cucu Marius, fiul lui Cucu Gheorghe si Ioana, născut la 22 iunie 1961 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Târnăveni, Str. Soimilor, bl. 100/A, ap. 22, judetul Mures.

8. Kwiek Marfeta, fiica lui Stancu Ionel si Cîrpaci Tana, născută la 14 noiembrie 1957 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, bd. Mihai Viteazul nr. 5, judetul Timis.

9. Stoica Ioan, fiul lui Stoica Ioan si Verginia-Maria, născut la 1 septembrie 1964 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Făgăras, Str. Trandafirilor nr. 84, judetul Brasov.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 9 iunie 2004, se completează cu două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Schimbul de imobile se efectuează fără obligatia de plată a eventualei sulte, rezultată din diferenta de valoare a imobilelor.

(3) Cheltuielile necesare încheierii contractului de schimb în formă autentică sunt în sarcina Secretariatului General al Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.688.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 8 iunie 2004.

Art. 3. - Agentii economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2004.

Nr. 24.


*) Continutul anexei se găseste în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro ).

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Planului-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special

 

În baza dispozitiilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Instructiunile privind aplicarea Planuluicadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special, prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Prezentul plan-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special se aplică la toate clasele profesionale speciale cu elevi cu deficiente din unitătile de învătământ special, precum si la clasele profesionale speciale compacte, cu elevi cu deficiente, integrate în scoala publică.

(4) Elevii cu deficiente integrati individual sau în grup/grupă în clase din scoala publică urmează planulcadru de la scoala de arte si meserii aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.723/2003 cu servicii de sprijin pentru clasele a IX-a si a X-a.

Art. 2. - Începând cu anul scolar 2004-2005, la clasa a IX-a se aplică Planul-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special si instructiunile privind aplicarea planului-cadru prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anii II, III si IV scoală profesională specială functionează în anul scolar 2004-2005 conform planurilor-cadru aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.796/1999.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitătile de învătământ special vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 8 martie 2004.

Nr. 3.372.

 

ANEXA Nr. 11)

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind aplicarea Planului-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special

 

1. Prezentul plan-cadru de învătământ pentru scoala de arte si meserii - învătământ special, se aplică de către toate unitătile de învătământ special, precum si de către clasele profesionale speciale compacte, integrate în scoala publică.

2. Pentru elevii cu deficiente usoare si medii, integrati individual sau în grup/grupă în scoala publică, se aplică planulcadru pentru scolile de arte si meserii. În vederea facilitării actiunii de adaptare, de integrare si de profesionalizare eficiente, acestia beneficiază de servicii de sprijin pentru clasele a IX-a si a X-a.

3. Terapiile specifice se aplică atât la învătământul special, cât si la cel integrat si sunt normate astfel: o catedră de 16 ore la 150 de elevi, iar activitatea se desfăsoară în grup de 2-4 elevi, numai cu cei recomandati de către comisia internă de evaluare continuă.

Acestea cuprind:

- terapia tulburărilor de limbaj;

- îmbogătirea si vehicularea vocabularului de specialitate;

- cultura fizică medicală si kinetoterapie;

- orientarea spatială si mobilitatea;

- activitatea de independentă socială;

- activitatea de audiologie educatională si audiologie tehnică;

- structurarea si compensarea limbajului;

- terapia tulburărilor de comportament.

4. Meseriile în care sunt profesionalizati elevii din scolile de arte si meserii - învătământ special sunt identice cu cele ale învătământului public. Selectia lor se face în functie de tipul si de gradul deficientei.

5. Ariile curriculare “Matematică si stiinte”, “Om si societate”. Continuturile disciplinelor de cultură generală trebuie să constituie baza culturii profesionale. În acest sens se va insista mai mult pe continutul practic-aplicativ. Prin partea practic-aplicativă a disciplinelor se asigură formarea competentelor profesionale pe baza cunostintelor pentru disciplinele tehnologice corespunzătoare diferitelor domenii. Astfel cunostintele de matematică, fizică, chimie si biologie sunt necesare tuturor domeniilor si, în mod special, domeniului tehnic, al obtinerii si procesării materialelor, estetică si igiena corpului uman, agricultură, industria alimentară si silvicultură.

Prin educatie civică si antreprenorială, istorie si geografie se asigură extinderea competentelor de orientare si integrare socioprofesional ă si, în special, de cunoastere a societătii.

6. Aria curriculară “Tehnologii”:

Disciplinele notate cu un asterisc în anexa nr. 1 sunt obligatorii si sunt repartizate în functie de meserie, de tipul si de gradul deficientei, precum si de dotarea unitătii de învătământ.

În clasa a IX-a cultura de specialitate este constituită din disciplinele: studiul materialelor si tehnologia meseriei specifice ocupatiei din domeniul în care se pregătesc elevii, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.796/1999.

În clasa a X-a si în anul de completare cultura de specialitate se constituie din disciplinele: desen tehnic de specialitate si tehnologia meseriei pentru domeniile: tehnic (mecanic, electric, electromecanic, electronică si automatizări, mecatronică), obtinerea si procesarea materialelor (chimie industrială, industrie usoară, constructii, materiale de constructii, tehnologii poligrafice, prelucrarea lemnului). Pentru celelalte domenii: economic (comert, alimentatie publică si turism), agricultură-industrie alimentară si silvicultură, estetică si igiena corpului uman, cultura de specialitate cuprinde “Utilajul si tehnologia meseriei”, specifică domeniului respectiv.

7. Instruirea practică se va realiza cu clasa întreagă, în ateliere sau în laboratoare dotate corespunzător. Activitatea practică comasată se va desfăsura sub supravegherea cadrelor didactice aflate în activitate în ateliere-scoală, în întreprinderile, societătile comerciale etc., cu care unitatea scolară a încheiat contracte sau conventii de colaborare.

Instruirea comasată poate fi efectuată si în localitatea de domiciliu a elevului, cu conditia existentei unui atelier care desfăsoară activitate productivă având profilul meseriei. Această instruire se desfăsoară sub supravegherea strictă atât a patronului, cât si a părintelui elevului.

În cazurile în care unitătile scolare nu pot asigura practica comasată în timpul anului scolar, elevii pot efectua practica în cadrul diferitelor societăti comerciale sau la agenti economici din localitatea de domiciliu, urmând să prezinte o adeverintă din care să rezulte faptul că au efectuat practica comasată obligatorie. În cazul în care nu există posibilitatea efectuării acestui tip de practică, aceasta se va realiza prin prelungirea perioadei de “Instruire si pregătire practică pentru examenul de absolvire” cu numărul de zile de practică planificat.

Semnul “**)” reprezintă o perioadă suplimentară de instruire practică (un semestru scolar) pentru finalizarea si consolidarea deprinderilor de muncă în cadrul procesului de practică, precum si pentru elaborarea si pregătirea examenului si a lucrării de absolvire.

Organizarea si desfăsurarea pregătirii practice pentru examenul de absolvire vor fi asigurate de catedrele tehnice de specialitate, în cadrul normei didactice prevăzute de Legea nr. 109/2001.

8. Curriculumul în dezvoltarea locală (CDL): CDL se elaborează în scoală cu participarea partenerilor locali, pe baza standardelor profesionale existente.

Extinderea competentelor se va asigura prin includerea unor module sau capitole în cadrul unor continuturi specifice activitătii locale existente. Acestea se realizează în orele repartizate prin CDL.

Etapele elaborării si aprobării CDL sunt:

- elaborarea CDL în cadrul comisiei metodice de specialitate din unitatea de învătământ special, în colaborare cu agentii economici locali;

- dezbaterea si avizarea în consiliul profesoral si în consiliul de administratie;

- avizarea de către inspectorul scolar de specialitate din cadrul inspectoratului scolar judetean;

- analiza anuală a finalitătilor si a rezultatelor CDL.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind înfiintarea sucursalelor regionale ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social si participarea României la Programul TEMPUS, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.620/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiintează sucursalele regionale ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART), prevăzute în anexa la prezentul ordin, la Cluj-Napoca, Galati, Iasi si Timisoara.

Art. 2. - (1) Sucursalele regionale ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART), denumite în continuare sucursale regionale, functionează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Sucursalele regionale nu au personalitate juridică si nici buget propriu.

Art. 3. - (1) Sucursalele regionale sunt nuclee de actiune permanentă ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART), care contribuie la implementarea operativă în teritoriu a atributiilor APART.

(2) Atributiile principale ale sucursalelor regionale vor viza următoarele obiective:

a) identificarea de oportunităti de cooperare în regiune între universităti, institute de cercetare, agenti economici, institutii si organizatii pentru valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice si solutionarea unor probleme economico-sociale;

b) promovarea activitătilor de transfer tehnologic în regiune;

c) mentinerea unor legături permanente cu agentia regională de dezvoltare, precum si cu alte institutii regionale cu atributii în promovarea si derularea unor proiecte de interes regional sau national;

d) informarea în regiune a celor interesati de oferta de formare si cercetare universitară;

e) identificarea nevoilor locale de cercetare si formare.

(3) După caz, Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) poate atribui sucursalelor regionale si alte atributii, destinate implicării universitătilor în mediul economico-social sau îndeplinirii unor obiective punctuale.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) coordonează si monitorizează întreaga activitate a sucursalelor regionale.

Art. 5. - Schema de personal a fiecărei sucursale regionale include două posturi de expert (studii superioare) din totalul posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.620/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.338/2001 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social si participarea României la Programul TEMPUS.

1. Persoanele care ocupă posturile prevăzute sunt selectionate de către Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) prin concurs organizat în conditiile legii.

2. Sumele pentru plata lunară a personalului sucursalelor regionale se suportă din bugetul Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

Art. 6. - Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) organizează periodic programe de pregătire a personalului sucursalelor regionale, referitoare atât la noile programe ce se lansează si în care pot fi implicate universitătile, cât si la activitătile punctuale pe care sucursalele le vor întreprinde.

Art. 7. - Sediul fiecărei sucursale regionale se asigură de către o universitate din localitatea de referintă, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) achizitionează din bugetul propriu, în anul 2004, câte un aparat fax si câte un calculator (inclusiv imprimantă), precum si mobilierul necesar pentru sucursalele regionale înfiintate.

Art. 9. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART).

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 3.657.

 

ANEXĂ

 

SUCURSALELE REGIONALE

ale Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

 

Nr.

crt.

Sucursala

 

Sediul sucursalei

1.

Sucursala Cluj-Napoca a Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

2.

Sucursala Galati a Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

Universitatea “Dunărea de Jos” Galati

3.

Sucursala Iasi a Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iasi

4.

Sucursala Timisoara a Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART)

Universitatea “Politehnica” Timisoara