MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 967         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 345 din 21 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.620. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a “Congregatiei Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare” din Tours, Republica Franceză

 

1.621. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

380/864/226. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

 

3.969. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetări pentru Antibiotice” - S.A. Iasi, judetul Iasi

 

3.970. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Ceprohart” - S.A. Brăila, judetul Brăila

 

3.971. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Ceprom” - S.A. Satu Mare, judetul Satu Mare

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

4. - Decizie privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din România

 

5. - Decizie referitoare la punerea în aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 345

din 21 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, exceptie ridicată de Gheorghe Borlesteanu în Dosarul nr. 6.150/2003 al Tribunalului Satu Mare.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează că dosarul este la al doilea termen de judecată, precum si în legătură cu cererea formulată de autorul exceptiei pentru acordarea unui nou termen, datorită imposibilitătii, din motive medicale, de a se prezenta la această dată în fata Curtii Constitutionale.

Curtea, deliberând, constată că nu sunt îndeplinite cerintele art. 156 alin. (1) din Codul de procedură civilă si respinge cererea formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, s-a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.150/2003, Tribunalul Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, exceptie ridicată de Gheorghe Borlesteanu într-o cauză având ca obiect anularea dispozitiei de retragere a permisului de port-armă.

În motivarea exceptiei se sustine, în esentă, că textul de lege criticat stabileste obligativitatea afilierii organizatiilor vânătoresti la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, desi acestea se constituie pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, ceea ce contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 40 referitoare la dreptul de asociere.

Tribunalul Satu Mare apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată, întrucât “obligatia asociatiilor vânătoresti recunoscute legal de a se afilia la AGVPS, obligatie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 103/1996, republicată, contravine dispozitiilor art. 40 alin. (1) din Constitutia României, republicată, în conformitate cu care cetătenii se pot asocia liberi în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate “nu afectează prin continutul lor libertatea de asociere”, ci au “semnificatia unei posibilităti pentru organizatiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor (cum se prevede expres chiar în cuprinsul dispozitiilor contestate), si nicidecum semnificatia unei obligatii”. Mai arată că dispozitiile legale privind modalitatea de eliberare a permiselor de vânătoare “nu pot încălca dreptul constitutional la liberă asociere, acestea neavând incidentă asupra constituirii organizatiilor vânătoresti”.

Avocatul Poporului apreciază că art. 5 din Legea nr. 103/1996, republicată, este constitutional. În acest sens, arată că scopul obligatiei afilierii prevăzute de textul de lege criticat îl constituie reprezentarea la nivel national si international a organizatiilor vânătoresti, ceea ce nu îngrădeste exercitarea dreptului de asociere consacrat de art. 40 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că stabilirea unei asemenea obligatii vizează si apărarea unui interes general, ocrotirea vânatului României, astfel cum rezultă din art. 2 al legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, al cărui continut este următorul:

“(1) Organizatiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizatii nonprofit, au personalitate juridică, patrimoniu distinct si sunt afiliate, în scopul reprezentării la nivel national si international, la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică de utilitate publică, asigură îndeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul gestionării durabile a vânatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.

(3) Afilierea organizatiilor vânătoresti la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii si statutului acesteia.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 40 din Constitutie, republicată, potrivit căruia:

“(1) Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.

(2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitătii, a integritătii sau a independentei României sunt neconstitutionale.

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.

(4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: dispozitiile art. 5 din Legea nr. 103/1996 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate într-o cauză în care, ca si în prezentul dosar, se sustinea, printre alte texte, si încălcarea art. 37 alin. (1) [devenit art. 40 alin. (1)] din Constitutie, cu o motivare asemănătoare celei de fată. Prin Decizia nr. 156 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 12 ianuarie 2000, Curtea Constitutională, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, a retinut că aceste dispozitii “nu afectează prin continutul lor libertatea de asociere” si, de asemenea, nici instituirea de către legiuitor “a unei organizatii neguvernamentale reprezentative nu aduce atingere dreptului constitutional la liberă asociere”. S-a mai retinut că “reprezentarea organizatiilor vânătoresti la nivel national si international reprezintă [...] o măsură necesară pentru functionarea sistemului constituit din ansamblul acestor organizatii în raporturile cu alte structuri [...]”. În legătură cu criticile referitoare la afilierea organizatiilor vânătoresti, prin aceeasi decizie, s-a retinut că aceasta are “semnificatia unei posibilităti [...] si nicidecum semnificatia unei obligatii”, asa cum se sustine si în această cauză.

Ulterior pronuntării deciziei mentionate, art. 5 din legea criticată a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001, iar art. 37 alin. (1) din Constitutie a devenit, ca urmare a republicării, art. 40 alin. (1). Curtea constată însă că, desi modificat, si în actuala redactare art. 5 din Legea nr. 103/1996 mentine solutia legislativă anterioară, astfel că cele statuate de Curtea Constitutională prin decizia citată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, exceptie ridicată de Gheorghe Borlesteanu în Dosarul nr. 6.150/2003 al Tribunalului Satu Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a “Congregatiei Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare” din Tours, Republica Franceză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a “Congregatiei Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare”, persoană juridică de drept privat de nationalitate franceză, fără scop patrimonial, cu sediul real în Tours, 37081, Quai Portillon nr. 15, Republica Franceză.

Art. 2. - Scopul “Congregatiei Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare” din Tours, Republica Franceză, îl reprezintă acordarea asistentei spirituale, materiale si a educatiei moral-religioase a persoanelor aflate în dificultate, fără deosebire de vârstă, sex, nationalitate sau apartenentă religioasă.

Art. 3. - “Congregatia Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare” din Tours, Republica Franceză, va functiona în România prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Gutinului nr. 9, judetul Cluj.

Art. 4. - “Congregatia Surorilor de Caritate Dominicane ale Prezentării Sfintei Fecioare” din Tours, Republica Franceză, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.620.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Asociatiei “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole”, persoană juridică de drept privat de nationalitate franceză, fără scop patrimonial, cu sediul real în Republica Franceză, 94736 Nogent sur Marne cedex, rue de la Belle Gabrielle nr. 45 bis.

Art. 2. - (1) Asociatia “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole” va functiona în România prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Olănesti nr. 8, bl. 10, sc. A, ap. 13, judetul Vâlcea.

(2) Reprezentanta din România a Asociatiei “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole” are ca scop dezvoltarea rurală în sprijinul agriculturii familiale si tărănesti.

Art. 3. - Asociatia “Centre International de Cooperation pour le Developpement Agricole”, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.621.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 380 din 25 mai 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 864 din 30 iunie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 226 din 15 septembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru

Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă prevede cerintele minime de sigurantă alimentară, igienă alimentară, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea castravetilor conservati pe teritoriul României, pentru a putea garanta că acestia nu prezintă nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentati corect, conform principiilor de bază privind protectia consumatorului.

Art. 2. - Reglementările prezentei norme nu se aplică castravetilor conservati preparati în gospodării individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează tara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Art. 3. - Prezenta normă nu se aplică produselor fabricate si/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.

 

CAPITOLUL II

Natură. Continut

 

Art. 4. - Castraveti conservati este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată în general alimentelor preparate din castraveti din soiurile de cultură ale speciei Cucumis sativus L., care sunt ambalati cu sau fără lichid de conservare, cu sau fără ingrediente auxiliare, în recipiente care se închid ermetic, conservati prin lactofermentare naturală sau controlată ori marinati până ajung la un pH de 4,5 sau mai mic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pasteurizati, refrigerati sau cu adaos de conservanti chimici, după caz.

Art. 5. - Denumirea fiecărui produs trebuie să indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie să includă cel putin următoarele informatii:

a) denumirea grupei de produse: “Castraveti conservati”, “Castraveti murati”, “Cornison în otet” etc.;

b) denumirea caracteristicii care conferă specificitate produsului, de exemplu: “Castraveti proaspeti în otet cu mărar” (sau numele plantei aromatice) etc., conform specificatiilor prevăzute în anexa nr. 1;

c) descrierea modului de prezentare, de exemplu: “întregi”, “felii” etc., conform specificatiilor prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Fabricare

 

Art. 6. - Alimentul “Castraveti conservati”, definit si descris în prezenta normă, trebuie să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sănătoase, fabricat si ambalat în conditii de igienă impuse de reglementările în vigoare.

Art. 7. - Materia primă folosită la fabricarea castravetilor conservati trebuie să îndeplinească cerintele specificate în anexa nr. 1 si cerintele privind calitatea si siguranta alimentară pentru legume si fructe proaspete, prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 8. - Ingredientele utilizate la fabricarea castravetilor conservati, definite si descrise în anexa nr. 2, trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare si să nu depăsească limitele maxime admise.

Art. 9. - Spatiile în care se fabrică castravetii conservati, incluzând instalatiile si echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerintele de igienă alimentară, iar personalul trebuie să îndeplinească cerintele de sănătate si calificare, stabilite de reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Calitate. Sigurantă alimentară

 

Art. 10. - Castravetii conservati trebuie să îndeplinească cerintele organoleptice si fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.

Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.

Art. 11. - Prezenta în produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme trebuie să nu depăsească limitele maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 12. - Se interzic fabricarea si comercializarea castravetilor conservati care contin cantităti de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

 

Art. 13. - Ambalajele care intră în contact cu alimentele definite în prezenta normă trebuie să fie confectionate din materiale care îndeplinesc cerintele prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 14. - Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună.

Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractilă sau din alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.

Art. 15. - Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea pe etichetă a tuturor informatiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării, si trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

1. denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4;

2. cantitatea netă;

3. cantitatea netă fără lichid;

4. lista ingredientelor;

5. conditiile de depozitare, conform art. 17;

6. data durabilitătii minimale, care se înscrie sub forma: “a se consuma, de preferintă, înainte de .....”, cu mentionarea lunii si a anului;

7. o mentiune care să permită identificarea lotului (această mentiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilitătii minimale este indicată prin mentionarea clară si necodificată cel putin a zilei si a lunii, în această ordine);

8. numele/denumirea si sediul/adresa producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;

9. tara de origine a produsului.

Art. 16. - Pentru castravetii conservati care se comercializează pe teritoriul României informatiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de tara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.

Art. 17. - Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de înghet, la o temperatură de maximum 20 ˚C si o umiditate relativă a aerului de maximum 80%.

Art. 18. - Transportul castravetilor conservati trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în conditii care să asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitătii produselor, precum si protectia împotriva razelor solare sau înghetului.

Art. 19. - Fiecare transport de castraveti conservati trebuie să fie însotit de documente care să ateste originea, provenienta si securitatea alimentară.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

MATERIA PRIMĂ. DEFINITII SI DESCRIERE

 

1. Castravetii (Cucumis sativus L.) trebuie să fie întregi, sănătosi, cu aspect proaspăt, tari, curati, fără umiditate exterioară anormală, fără miros si/sau gust străine, fără gust amar.

2. Castravetii conservati pot fi prezentati sub următoarele forme:

a) întregi - fructe cu diametrul de maximum 54 mm;

în recipiente de capacitate mai mare de 4 l, castravetii pot avea diametrul de maximum 65 mm. Castravetii întregi pot fi denumiti “cornison” numai în cazul în care au diametrul de maximum 27 mm;

b) întregi curbati - fructe cu diametrul de maximum 54 mm si având unghiul curburii de cel putin 35˚;

c) jumătăti - fructe tăiate longitudinal în două părti aproximativ egale;

d) “julienne” - fructe tăiate longitudinal sub formă de felii cu dimensiuni aproximativ egale;

e) rondele - fructe tăiate perpendicular pe axa longitudinală în rondele având diametrul de maximum 54 mm si grosimea de 10-40 mm;

f) felii - fructe tăiate perpendicular pe axa longitudinală în felii având grosimea de maximum 10 mm si diametrul de 54 mm;

g) batoane (.Asier”) - fructe de dimensiuni mari, decojite, tăiate longitudinal. Jumătătile astfel obtinute sunt tăiate perpendicular pe axa longitudinală, în batoane cu lătimea de aproximativ 10 mm;

h) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective să fie distincte de cele de mai sus si să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate si sigurantă alimentară cuprinse în prezentele norme.

3. Castravetii conservati pot fi preparati din:

a) castraveti proaspeti;

b) castraveti murati sau marinati anterior, până la un pH de 4,5 desărati, în vederea aplicării unui tratament ulterior.

4. Castravetii conservati pot fi fabricati în gama sortimentală prezentată în tabelul următor:

 

SORTIMENTELE DE CASTRAVETI CONSERVATI SI CARA CTERISTICILE FIZICE

 

Nr.

crt.

Sortimentul

Gustul caracteristic

Materia primă

utilizată

Aciditate

totală

(g acid

acetic/100 g)

NaCl (%)

Substanta

uscată

solubilă

(exclusiv

adaosul de sare)

(%)

1.

Castraveti (‘cornison”)

cu mărar

mărarului si/sau esentei

de mărar

castraveti proaspeti

sau murati

0,4-2,0

1,0-4,5

-

2.

Castraveti (“cornison”)

cu “plante aromatice”

(numele plantei aromatice)

plantei aromatice

si/sau esentei acesteia

(altele decât mărarul

si/sau esenta de mărar)

castraveti proaspeti

sau murati

0,4-2,0

1,0-4,5

-

3.

Castraveti (“cornison”)

în otet

acru pronuntat

castraveti proaspeti

sau murati

0,7-3,5

1,0-5,0

-

4.

Castraveti (“cornison”)

dulce-acrisori

dulce-acrisor

 

castraveti proaspeti

sau murati

0,5-2,0

0,5-3,0

1,5-14

5.

Castraveti (“cornison”)

dulci

dulce pronuntat

castraveti proaspeti

sau murati

0,5-2,5

0,5-3,0

Minimum

14

6.

Castraveti (‘cornison”)

cu mustar

sosului de mustar,

semintelor de mustar

si/sau esentei de mustar

castraveti proaspeti

sau murati

0,5-3,0

1,0-3,0

-

7.

Castraveti (‘cornison”)

sărati în otet

sărat pronuntat

castraveti proaspeti

0,5-3,5

5,0-10,0

-

8.

Castraveti (“cornison”)

“mild”

specific, nici dulce,

nici acrisor

castraveti proaspeti

sau murati

0,4-0,7

1,0-3,5

-

9.

Castraveti (“cornison”)

piperati

piperat pronuntat

castraveti proaspeti

sau murati

0,5-3,0

1,0-3,0

-

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

INGREDIENTE. LIMITE MAXIME

 

Ingredientul

Limita admisă

Castraveti

conform anexei nr. 1 la normă

Apă, otet, clorură de sodiu, uleiuri vegetale, zaharuri

(carbohidrati), boia iute, plante aromatice uscate, condimente

stabilită prin tehnologia de fabricatie

Legume

maximum 5% din cantitatea netă, cu exceptia

sortimentului “Castraveti («cornichon») cu mustar”

în care se admit în proportie de maximum 30%

Aditivi alimentari:

se pot utiliza simpli sau în amestec

Stabilizatori

 

Polisorbat 80 (monooleat de polioxietilen sorbitan) - E 433

 

Gumă Xantan - E 415

 

Gumă arabică - E 414

stabilită prin tehnologia de fabricatie

Alginat de calciu - E 404, alginat de amoniu - E 403,

alginat de sodiu - E 401, alginat de potasiu - E 402,

Caragenan - E 407

 

 

 

Conservanti

se pot utiliza si în amestec, concentratia maximă

fiind de 2.000 mg/kg, după caz

Dioxid de sulf - E 220

maximum 100 mg/kg (exprimat în SO2)

Acid benzoic - E 210 si săruri de sodiu - E 211

sau potasiu - E 212 ale acestuia

maximum 2.000 mg/kg (fără continut de acid)

Sorbat de potasiu - E 202

1.000 mg/kg (individual sau în combinatie)

Coloranti

 

Riboflavină - E 101 i

 

Complex cupru-clorofilă - E 141 i

stabilită prin tehnologia de fabricatie

Beta-caroten - E 160 a ii

 

Caramel simplu - E 150 a

 

Caramel tratat cu sulfit de amoniu - E 150 d

 

Agentii de îngrosare admisi prin reglementările în vigoare

se utilizează doar în cazul “Castravetilor «cornison » cu mustar”

stabilită prin tehnologia de fabricatie

Acidifianti

 

Acid acetic - E 260, acid lactic - E 270,

acid malic - E 296, acid citric - E 330

stabilită prin tehnologia de fabricatie

Aromatizanti naturali si identic naturali

stabilită prin tehnologia de fabricatie

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

CERINTE ORGANOLEPTICE PENTRU CASTRAVETII CONSERVATI

 

Caracteristica

Conditiile de admisibilitate

Aspectul exterior al recipientului

curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fisuri, să nu prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul recipientului ori peliculă de lac desprinsă de pe interiorul cutiei; eticheta să fie curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, lipită simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit usoare deformări la corp, dar nu la falt

Aspectul continutului

Culoare

culoarea trebuie să fie caracteristică soiului, tipului de conservare si sortimentului fabricat

Gust si miros

gustul si mirosul trebuie să fie plăcute, acru, acrudulceag,

caracteristice sortimentului fabricat si condimentelor folosite; fără gust amar, fără miros de mucegai, rânced sau alt gust si miros străine

Corpuri străine: nisip, pământ sau orice impuritate minerală

ce afectează comestibilitatea produsului si care se găseste

în lichidul de acoperire sau aderă la coaja ori la pulpa

castravetilor

maximum 0,08 % (m/m) impurităti minerale

Aspectul castravetilor

 

Aspectul general

castravetii trebuie să fie uniformi ca dimensiune, fermi, crocanti, fără zbârcituri, părti sau exemplare moi

Cerinte privind forma, uniformitatea, pete, defecte mecanice,

prezenta coditelor, textura necorespunzătoare, culoare

anormală, goluri

sub limitele prevăzute în tabelele nr. 1 si 2

Uniformitatea dimensiunii castravetilor1)

“întregi” si “julienne”

lungimea celui mai lung castravete nu trebuie să depăsească cu mai mult de 50% pe al celui mai scurt;

diametrul celui mai mare castravete nu trebuie să depăsească cu mai mult de 50% pe al celui mai mic

“rondele” si “felii”

pentru cel putin 80% (m/m) din unitătile cele mai uniforme ca dimensiune, continute într-un recipient sau unitate esantion, diametrul celei mai mari unităti nu trebuie să depăsească cu mai mult de 50% pe al celei mai mici

 


1) Aceste specificatii nu se aplică castravetilor conservati, ambalati în recipiente cu capacitate mai mare de 4 l.

 

Acceptarea lotului

O probă de castraveti conservati care nu îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice este considerată “necorespunzătoare”.

Un lot de castraveti conservati va fi considerat corespunzător calitativ dacă numărul recipientelor “necorespunzătoare” nu depăseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat în “Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate”, nivel de calitate acceptabil, NCA = 6,5, din Codex alimentarius.

 

Tabelul nr. 1

 

Tolerantele defectelor pentru castravetii “întregi”, “întregi curbati”, “jumătăti” si “julienne”

 

Defecte

Limita maximă1)

(nr. de bucăti)

 

“întregi”, “întregi

curbati”

“jumătăti”, “julienne”

a) Castraveti curbati (exceptând modul de prezentare “curbati”)

3

2

b) Castraveti diformi

2

1

c) Castraveti pătati

3

3

d) Defecte mecanice

2

3

e) Codite

3

2

f) Textură necorespunzătoare

1

3

g) Culoare anormală

1

2

h) Castraveti ce prezintă goluri

1

-

Total maxim admisibil a) … h)

7

11

 

Tabelul nr. 2

 

Tolerantele defectelor pentru castravetii sub formă de “rondele”, “felii” si “batoane”

 

Defecte

Limita maximă2)

a) Pete

15 g

b) Defecte mecanice

30 g

c) Textură necorespunzătoare

10 g

d) Culoare anormală

10 g

e) Goluri

30 g

f) Codite

2 buc. pentru fiecare esantion

Total maxim admisibil a)Ée)

75 g

 


1) Unitatea esantion standard la care se aplică tolerantele defectelor prezentate în tabelul nr. 1 este de 20 de bucăti pentru castravetii “întregi”, respectiv 40 de bucăti pentru castravetii “jumătăti” si “julienne”.

2) Unitatea esantion standard la care se aplică tolerantele defectelor prezentate în tabelul nr. 2 este de 300 g castraveti (fără lichid de acoperire).

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

PROPRIETĂTILE FIZIC O-CHIMICE ALE CASTRAVETILOR CONSERVATI

 

Denumirea caracteristicii

Conditii de admisibilitate

Metode de analiză

Gradul de umplere pentru:

 

 

a) sortimentele de castraveti

“întregi” si “întregi curbati”

minimum 55% castraveti murati

calculate ca procent din volumul total al recipientului

minimum 53% castraveti proaspeti

b) alte moduri de prezentare

minimum 57% pentru castraveti murati

minimum 55% pentru castraveti proaspeti

Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs

(inclusiv lichidul de acoperire)

 

calculat ca procent din volumul de apă minimum 90% distilată continut de recipientul complet umplut si închis, măsurat la temperatura de 20˚C

 

Acceptarea lotului

Se consideră criteriul gradului de umplere îndeplinit dacă media rezultatelor obtinute în urma analizei recipientelor reprezentative pentru un lot nu este mai mică decât minimul impus si nici unul dintre recipiente nu prezintă o umplere insuficientă.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetări pentru Antibiotice” - S.A. Iasi, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Centrul de Cercetări pentru Antibiotice” - S.A. Iasi,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Centrul de Cercetări pentru Antibiotice” - S.A. Iasi, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J22/69/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoria le ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.969.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CEPROHART” - S.A. Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CEPROHART” - S.A. Brăila,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CEPROHART” - S.A. Brăila, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brăila, bd. A.I. Cuza nr. 3, judetul Brăila, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J9/649/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoria le ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.970.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CEPROM” - S.A. Satu Mare, judetul Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CEPROM” - S.A. Satu Mare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CEPROM” - S.A. Satu Mare, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 41, judetul Satu Mare, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J30/485/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoria le ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.971.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din România

 

În temeiul art. 12, 26 si 52 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România,

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România decide:

Art. 1. - (1) Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmacistii posesori ai certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din România este prevăzut în anexa*) la prezenta decizie.

Art. 2. - Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România se acordă farmacistilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele conditii:

1. detin un titlu oficial de calificare în farmacie, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România;

2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;

3. sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;

4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obtinut diploma de licentă în ultimii 5 ani;

5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 3. - Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 si emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din România se fac în baza următoarelor documente:

1. cerere de înscriere;

2. titlul de calificare în profesia de farmacist;

3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii

5 ani, respectiv adeverintă de la locul de muncă, dacă este cazul;

4. cazier judiciar;

5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;

6. declaratie pe propria răspundere privind inexistenta unei situatii de incompatibilitate si faptul că la absolvirea facultătii a depus jurământul;

7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

8. chitantă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 4. - (1) După verificarea îndeplinirii conditiilor legale, presedintele colegiului teritorial va solicita în scris Colegiului Farmacistilor din România emiterea certificatului de membru.

(2) În adresa de emitere a certificatului se vor mentiona:

a) numele si prenumele solicitantului;

b) facultatea si anul absolvirii;

c) îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege.

Art. 5. - Certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România se va emite de către Colegiul Farmacistilor din România si va fi transmis colegiului teritorial care, sub semnătură de primire, îl va remite solicitantului.

Art. 6. - (1) Autorizatiile de liberă practică emise de Ministerul Sănătătii în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România se echivalează cu certificatul de membru emis în conditiile Legii nr. 305/2004.

(2) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii autorizatiilor prevăzute la alin. (1) sunt obligati să le preschimbe în certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

Dumitru Lupuliasa

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

referitoare la punerea în aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România

 

În temeiul art. 24, art. 26 lit. a) si g) si al art. 33 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România,

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România decide:

Art. 1. - Farmacistii cu drept de liberă practică, membri ai Colegiului Farmacistilor din România, care urmează să ocupe functia de sef de farmacie, sunt obligati să sustină testul privind cunoasterea normelor de deontologie profesională, a celor care reglementează organizarea corpului profesional, precum si a legislatiei specifice profesiei de farmacist.

Art. 2. - Testul prevăzut la art. 1 se organizează cel putin o dată pe trimestru de către Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 3. - (1) Testarea va consta într-o probă scrisă si una orală.

(2) Promovarea testului se face numai dacă se obtine cel putin nota 6 la fiecare probă si media finală 7.

(3) Farmacistii care promovează testul vor primi un aviz socioprofesional.

Art. 4. - Data si locul organizării testării, tematica, bibliografia si regulamentul se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România si se vor face publice prin afisare la sediul colegiilor teritoriale, prin publicare în revista “Viata Medicală”, în revistele de specialitate acreditate de Colegiul Farmacistilor din România, precum si pe site-ul Colegiului Farmacistilor din România, cu cel putin 30 de zile înaintea datei la care urmează să se organizeze testarea.

Art. 5. - Eliberarea avizului conform, prevăzut de Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, cu modificările ulterioare, pentru înfiintarea unei noi farmacii si autorizarea functionării se va face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmacistilor din România în conditiile ordinului mentionat mai sus si numai dacă farmacistul sef al farmaciei a făcut dovada prevăzută de art. 33 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România, respectiv a promovat testul privind cunoasterea deontologiei profesionale, a normelor care reglementează exercitarea profesiei si a legislatiei specifice profesiei de farmacist, posedând în acest sens avizul socioprofesional.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

Dumitru Lupuliasa

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 5.