MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 962         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 octombrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

250. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevăzute de lege pentru recunoasterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică

 

3.972. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “STRAERO” - S.A. Bucuresti

 

3.973. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TEHNOMAG CUG” - S.A. Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

3.974 - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MASTER” - S.A. Bucuresti

 

3.975. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “INTEC” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevăzute de lege pentru recunoasterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003;

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- Referatul de aprobare al Comisiei de elaborare a actelor normative din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/3.091 din 1 octombrie 2004,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de constatare a îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevăzute de lege pentru recunoasterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

Bucuresti, 1 octombrie 2004.

Nr. 250.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de constatare a îndeplinirii de către asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori a conditiilor prevăzute de lege pentru recunoasterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică

 

CAPITOLUL 1

Prevederi generale

 

Prezenta procedură stabileste etapele de parcurs si conditiile specifice ce trebuiesc îndeplinite de asociatiile si federatiile de asociatii de consumatori pentru ca Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor să propună Guvernului României recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publică.

 

CAPITOLUL 2

Legislatie aplicabilă

 

- Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

- Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice.

 

CAPITOLUL 3

Terminologie

 

În sensul prezentei proceduri, expresiile următoarele sunt definite după cum urmează:

- asociatiile de consumatori - organizatii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, si care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor în general;

- federatiile asociatiilor de consumatori - două sau mai multe asociatii de consumatori;

- utilitate publică - orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general si/sau comunitar.

În sensul prezentei proceduri, prin asociatii se întelege atât asociatiile de consumatori, cât si federatiile de asociatii de consumatori.

 

CAPITOLUL 4

Etape

 

4.1. Depunerea de către asociatie a cererii si a dovezilor privind îndeplinirea conditiilor specifice recunoasterii acesteia ca fiind de utilitate publică

4.1.1. Adresarea cererii:

Persoana sau persoanele împuternicite ale asociatiei să desfăsoare procedura de obtinere a recunoasterii acesteia ca fiind de utilitate publică vor adresa o cerere scrisă către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1, Bucuresti -, cuprinzând cel putin următoarele elemente:

- denumirea asociatiei si adresa (după caz, telefon, fax, e-mail);

- persoana de contact (numele si prenumele, adresa si, după caz, telefon, e-mail).

Persoana de contact trebuie să transmită către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, o dată cu cererea, si următoarele acte:

a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei;

b) copie de pe dovada dobândirii personalitătii juridice;

c) dovada privind bonitatea asociatiei, emisă de banca la care are deschis contul;

d) copie de pe dovada privind situatia juridică a sediului asociatiei;

e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate, pentru care aceasta solicită recunoasterea statutului de utilitate publică.

4.1.2. Depunerea dovezilor privind îndeplinirea conditiilor recunoasterii asociatiei ca fiind de utilitate publică:

1. procesele-verbale ale sedintelor adunării generale a membrilor asociatiei pe cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

2. rapoartele de activitate ale consiliului director al asociatiei pe cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

3. rapoartele comisiei de cenzori pe cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

4. raport de activitate al asociatiei, din care să rezulte desfăsurarea unei activităti anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului, si realizarea majoritătii obiectivelor stabilite;

5. situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

6. documentele care atestă parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.;

7. certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj (formularele-tip eliberate de autoritătile competente);

8. valoarea activului patrimonial la momentul constituirii asociatiei si valoarea patrimoniului pe fiecare an dintre cei 3 ani anteriori depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică.

4.1.3. Declaratii:

- declaratia pe propria răspundere a presedintelui, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse în raport, faptul că organizatia nu a desfăsurat activităti ilicite ori contrare ordinii publice sau bunelor moravuri si că nu are sume neachitate la scadentă către persoanele fizice ori juridice;

- în cazul federatiilor care solicită recunoasterea ca fiind de utilitate publică, dovada că cel putin două treimi din numărul asociatiilor care o alcătuiesc sunt de utilitate publică.

4.1.4. Verificarea documentelor depuse de asociatie

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - Directia integrare europeană, strategii, parteneriat, relatii externe, prin Compartimentul parteneriat, verifică depunerea întregii documentatii a asociatiei, confom pct. 4.1.1. si 4.1.2. din prezenta procedură.

În cazul în care se constată că documentatia este incompletă sau neclară, se solicită persoanei împuternicite date si documente suplimentare.

Până la primirea datelor si documentelor suplimentare solicitate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, actiunea de examinare a documentatiei asociatiei se suspendă.

4.2. Examinarea cererii si îndeplinirea conditiilor

4.2.1. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - Directia integrare europeană, strategii, parteneriat, relatii externe, prin Compartimentul parteneriat, examinează, în termen de 60 de zile, cererea si îndeplinirea cumulativă a conditiilor obligatorii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, inclusiv prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau de la persoanele juridice cu care asociatia colaborează în mod frecvent.

4.3. Întocmirea raportului ca urmare a examinării documentatiei

4.3.1. În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ conditiile specifice, Directia integrare europeană, strategii, parteneriat, relatii externe, prin Compartimentul parteneriat, întocmeste un raport favorabil privind recunoasterea asociatiei ca fiind de utilitate publică, care, după ce este avizat de Serviciul juridic si audit public intern, va fi prezentat conducerii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în vederea aprobării. În acest caz Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va propune Guvernului României recunoasterea.

4.3.2. În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile specifice, Directia integrare europeană, strategii, parteneriat, relatii externe, prin Compartimentul parteneriat, întocmeste un răspuns motivat, care, după ce este avizat de Serviciul juridic si audit public intern si prezentat conducerii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, va fi transmis persoanelor juridice solicitante, în termen de 30 de zile de la luarea deciziei.

4.3.3. În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, în cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii va fi înaintată propunerea de recunoastere a statutului de utilitate publică, împreună cu toată documentatia necesară luării deciziei, către Guvernul României, în vederea finalizării deciziei de recunoastere a acestui statut. Dacă propunerea se respinge, solutia va fi comunicată asociatiei de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în termen de 120 de zile de la depunerea cererii si a documentelor necesare luării deciziei.

 

ANEXĂ

la procedură

 

CONDITII OBLIGATORII

pentru recunoasterea de către Guvernul României a asociatiilor de consumatori ca fiind de utilitate publică

 

Nr

crt.

Conditia generală

obligatorie

Criteriile specifice

Documentul

ce se analizează

Îndeplinirea

criteriului

Îndeplinirea

conditiei

0

1

2

3

4

5

A.

Asociatia îsi desfăsoară

activitatea în interes

general sau comunitar,

după caz.

Asociatia are ca unic scop apărarea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor săi sau ale consumatorilor în general.

Statutul si actul

constitutiv ale asociatiei

 

 

Asociatia nu urmăreste realizarea de profit pentru membrii săi.

 

 

 

Asociatia este constituită ca organizatie neguvernamentală.

 

 

 

Asociatia se află în evidenta Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

 

 

Denumirea asociatiei să nu contină sintagme sau cuvinte specifice unor autorităti publice, de natură să producă confuzie cu titulatura acestora (de exemplu, Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor - ANPC).

 

 

 

Personalul de conducere si salariatii organelor de specialitate ale

administratiei publice, precum si ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităti, cu atributii pe linia protectiei consumatorilor, să nu detină functii în organele de conducere ale asociatiei.

 

 

 

B.

Asociatia functionează

de cel putin 3 ani,

anterior datei depunerii

cererii.

Adunarea generală a asociatiei de consumatori s-a întrunit cel putin o dată pe an în cei 3 ani anteriori depunerii cererii.

Procesul-verbal al întrunirii adunării generale a asociatiei

 

 

Rapoartele de activitate ale consiliului director, prezentate adunării generale a asociatiei pe cei 3 ani anteriori depunerii cererii

Rapoartele de activitate ale consiliului director si cenzorului sau ale comisiei de cenzori

 

 

Rapoartele cenzorului sau ale comisiei de cenzori a asociatiei, care au fost prezentate adunării generale pe cei 3 ani anteriori depunerii cererii.

 

 

 

Plata impozitelor, taxelor, contributiilor bugetare către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj pe cei 3 ani anteriori

depunerii cererii

 

Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale

de sănătate, asigurările de somaj (formularele-tip eliberate de autoritătile competente)

 

 

Dispune de un sediu si de dotări materiale care asigură functionarea  asociatiei în interes general sau comunitar.

Situatia juridică a sediului asociatiei

 

 

Durata de functionare a asociatiei este nelimitată.

Actul constitutiv al asociatiei

 

 

Are capacitatea de autofinantare.

Dovada privind bonitatea asociatiei

 

 

C.

Asociatia a realizat

majoritatea obiectivelor

stabilite.

Solicitarea luării de măsuri de către autoritătile competente pentru oprirea productiei sau retragerea de pe piată a produselor ori serviciilor care nu asigură nivelul calitativ prescris în documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viata, sănătatea ori securitatea consumatorilor.

Statutul si actul constitutiv ale asociatiei

Raportul de activitate

 

 

Desfăsurarea de activităti de informare, educare si consiliere a consumatorilor asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor.

 

 

 

Solicitarea si obtinerea unor informatii asupra pretului si caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor de natură

să îi ajute pe consumatori la luarea unei decizii asupra achizitionării acestora.

 

 

 

Informarea opiniei publice prin mass-media asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori

 

 

 

Apărarea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor, inclusiv prin introducerea de actiuni în justitie

Solicitarea serviciilor sau organelor administratiei publice, efectuarea de analize si încercări ale produselor destinate consumatorilor si publicarea rezultatelor

 

 

 

Alte obiective specifice apărării

drepturilor si intereselor consumatorilor

 

 

 

D.

Prezentarea raportului

de activitate, din care

să rezulte desfăsurarea

unei activităti anterioare

semnificative, prin

derularea unor programe

ori proiecte specifice

scopului său, însotit

de situatiile financiare

anuale si de bugetele

de venituri si cheltuieli

pe ultimii 3 ani anteriori

datei depunerii cererii.

Obiectivele proiectului/programului sunt din domeniul apărării drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor.

Raportul de activitate

Situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli ale asociatiei

 

 

Atingerea obiectivelor definite în proiect/program; adecvarea metodei de evaluare care să permită verificarea atingerii obiectivelor definite ale proiectului/programului.

 

 

 

Proiectul/programul a identificat necesitătile si constrângerile grupului-tintă de consumatori.

 

 

 

Calificarea si experienta personalului asociatiei implicat în realizarea proiectului/programului

 

 

 

Numărul de beneficiari directi si indirecti ai proiectului/programului este semnificativ.

 

 

 

Nivelul difuzării rezultatelor proiectului/programului

 

 

 

Proiectul/programul este relevant pentru comunitate (grupul-tintă) si pentru obiectivele asociatiei.

 

 

 

Impactul proiectului/programului asupra comunitătii (grupului-tintă) este semnificativ.

 

 

 

Nivelul cooperării cu alte organizatii neguvernamentale în realizarea proiectului/programului

 

 

 

Efectele multiplicatoare ale proiectului/programului sunt semnificative

 

 

 

Asigurarea continuitătii activitătii de apărare a drepturilor si

intereselor legitime ale consumatorilor în urma derulării proiectului/programului

 

 

 

Avizul administratiei financiare pentru situatiile financiare si bugetele de venituri si cheltuieli ale asociatiei

Situatiile financiare anuale si bugetele

de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii

 

 

E.

Valoarea activului

patrimonial pe fiecare

dintre cei 3 ani anteriori

este cel putin egală

cu valoarea patrimoniului

initial.

Activul patrimonial initial

Activul patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori

 

 

 

 

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “STRAERO” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “STRAERO” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “STRAERO” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5793/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe: - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.972.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TEHNOMAG CUG” - S.A. Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “TEHNOMAG CUG” - S.A. Cluj-Napoca,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “TEHNOMAG CUG” - S.A. Cluj-Napoca, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/38/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.973.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MASTER” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “MASTER” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “MASTER” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 246, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/5.964/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.974.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “INTEC” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “INTEC” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “INTEC” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 105, sectorul 4, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. 40/6.664/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 3.975.