MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

401. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

760. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

402. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

761. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

407. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

 

768. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

 

408. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

769. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

349. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 54 din 23 iulie 2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.27 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 30 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 401.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind  autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 760.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 29 iulie 2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. I.24 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 5, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Racordarea unei linii ferate industriale noi la liniile infrastructurii feroviare publice, direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, se realizează pe baza plătii unui tarif de racordare către Compania Natională de Căi Ferate  «C.F.R.» - S.A., care reprezintă costul lucrărilor necesare pentru racordare si pentru preluarea sporului de capacitate de transport feroviar, după caz.

............................................................................................

(3) După plata tarifului de racordare, Compania Natională de Căi Ferate

«C.F.R.» - S.A. contractează executia lucrărilor de constructie a liniilor si instalatiilor feroviare pentru racordarea la liniile infrastructurii feroviare publice si pentru preluarea sporului de capacitate, după caz.

(4) Liniile si instalatiile feroviare construite pentru racordare si transport feroviar, după caz, sunt proprietatea Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R. » - S.A.”

2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru terenurile din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., ocupate de linii ferate industriale, se va percepe un tarif de folosintă care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

3. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Regulamentul tehnic de exploatare a unei linii ferate industriale, va fi întocmit de către proprietarul liniei ferate industriale în conformitate cu Regulamentul de exploatare tehnică feroviară al Căilor Ferate Române, si se aprobă de Autoritatea Feroviară Română - AFER.”

4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) În cazul liniilor ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică, Regulamentul tehnic de exploatare a liniei ferate industriale face parte din contractul de acces pe infrastructura feroviară publică, ce se încheie potrivit legislatiei în vigoare.”

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Agentul economic care detine în proprietate sau cu chirie linia ferată industrială va asigura efectuarea verificării periodice a stării tehnice a acesteia si este direct răspunzător de orice abatere de la normele de functionare a liniei si de desfăsurare a traficului feroviar.”

6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Proprietarii de linii ferate industriale au obligatia să permită accesul specialistilor Autoritătii Feroviare Române - AFER pentru a verifica periodic starea tehnică a liniilor ferate industriale si conditiile de desfăsurare a transportului feroviar, în conformitate cu normele în vigoare.”

8. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.

9. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Deschiderea sau redeschiderea circulatiei pe linia ferată industrială se va face cu avizul Autoritătii Feroviare Române - AFER, numai după verificarea stării tehnice a acesteia.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Proprietarul unei linii ferate industriale aflate în exploatare, cu racordarea directă sau indirectă la infrastructura feroviară administrată de Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., care doreste să aibă acces la această infrastructură, va încheia un contract de exploatare a liniei ferate industriale cu Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., conform legislatiei în vigoare.”

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Linia ferată industrială de tranzit este linia ferată industrială amplasată între două linii ferate industriale sau între o linie ferată industrială si o linie ferată publică, făcând posibilă continuitatea transportului feroviar industrial al tuturor proprietarilor de linii feroviare industriale amplasate în amonte de ea.

(2) În cazul în care una sau mai multe linii ferate industriale sunt racordate la infrastructura feroviară publică, prin intermediul uneia sau mai multor linii ferate industriale, proprietarii de linii ferate industriale de tranzit sunt obligati să asigure, în limita capacitătii de transport existente, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor feroviare ale operatorilor care au contracte de transport cu proprietarii de linii ferate industriale aflati în amonte.

(3) Pentru accesul pe liniile ferate industriale de tranzit, proprietarii acestora pot solicita plata unui tarif de acces care nu poate depăsi nivelul practicat de Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. pe linii cu conditii tehnice similare, conditii care vor fi stabilite în Regulamentul tehnic de exploatare a liniei ferate industriale.

(4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3) privind tariful de acces, operatorii pot sesiza în scris Autoritatea Feroviară Română - AFER, care va lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile Regulamentului tehnic de exploatare a liniei ferate industriale.”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Închiderea circulatiei pe o linie ferată industrială de tranzit se poate face numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) în cazul în care detinătorul de linie ferată industrială nu mai are interes în mentinerea si/sau utilizarea acesteia, va notifica acest fapt, cu 6 luni înainte de termenul renuntării la linia ferată industrială, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si tuturor detinătorilor de linii ferate industriale aflati în amonte;

b) în situatia în care detinătorii de linii ferate industriale aflati în amonte fată de racordul la infrastructura feroviară publică nu sunt de acord cu închiderea liniei ferate industriale, acestia au dreptul de preemtiune pentru închirierea sau cumpărarea liniei ferate industriale respective;

c) în cazul în care detinătorul unei linii ferate industriale intră în faliment, autoritatea care administrează falimentul va acorda detinătorilor de linii ferate industriale din amonte de linia ferată industrială intrată în faliment dreptul de preemptiune pentru preluarea acesteia;

d) în cazurile prevăzute la lit. b) si c), dacă nici unul dintre detinătorii de linii ferate industriale aflati în amonte nu este interesat în preluarea liniei ferate industriale, dreptul de preemptiune poate fi acordat Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

13. Articolul 17 se abrogă.

14. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea dispozitiilor din prezenta ordonantă poate fi semnalată de către orice persoană fizică sau juridică interesată. Sesizările privind nerespectarea prezentelor reglementări se adresează Autoritătii Feroviare Române - AFER, în vederea luării măsurilor ce se impun, în conformitate cu legislatia în vigoare.”

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă următoarele:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 de către proprietarii liniilor ferate industriale respective, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) nerespectarea art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si art. 121, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;

c) nerespectarea art. 14 alin. (2) si (3), cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.

(2) Contraventiile se constată de către persoane cu atributii de control, anume desemnate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, care au si competenta aplicării sanctiunilor.

16. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:

“Art. 191. - Cuantumul amenzilor se modifică prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.”

17. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si criteriile si modul de clasificare a liniilor ferate industriale, instructiuni care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Reglementările privind construirea, întretinerea si exploatarea funicularelor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătilor competente, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 60 din 29 iulie 2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege de aprobare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 402.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 761.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 20 din 30 ianuarie 1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc, adoptată în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 407.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 768.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 58 din 29 iulie 2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) CENAFER este organismul national specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, desemnat să asigure, în principal, formareacalificarea, perfectionarea si verificarea profesională periodică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei în transportul feroviar, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor feroviare, precum si participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei feroviare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - CENAFER se finantează, în principal, din venituri proprii constituite din tarifele prevăzute pentru activităti specifice si din alte surse atrase.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Patrimoniul initial al CENAFER se constituie prin preluarea activului si pasivului Centrului de Perfectionare si Calificare a Personalului CFR Bucuresti si a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., conform datelor din ultimul bilant contabil al acesteia, încheiat până la data preluării.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Cheltuielile de investitii necesare pregătirii personalului la nivelul cerintelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finantează din venituri proprii, din creditele externe sau interne, contractate în conditiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii si din alte surse legal constituite.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Prestatiile si serviciile asigurate de către CENAFER se realizează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea consiliului.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Personalul CENAFER are calitatea de instructor care asigură pregătirea teoretică si practică. (2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolventi ai institutiilor de învătământ superior autorizate, cu studii de lungă sau scurtă durată, după caz, cu diplomă si să aibă vechimea corespunzătoare în domeniul de referintă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestati în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru desfăsurarea procesului de pregătire si perfectionare profesională, CENAFER poate folosi, în conditiile legii, cadre didactice universitare, precum si alti specialisti români si străini.”

7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La încheierea cursurilor de pregătire pentru efectuarea activitătilor cu specific feroviar se va sustine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfectionare profesională se va prezenta si se va sustine o lucrare de absolvire.”

8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Personalul nepreluat se disponibilizează în conditiile legii.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 408.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 769.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

 

Având în vedere necesitatea armonizării cu legislatia europeană a actelor normative emise de Ministerul Administratiei si Internelor, care fac referire la standarde române sau europene, adoptate ca standarde române, aplicabile în domeniile proprii de competentă,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Actele normative interne enumerate mai jos se abrogă sau se modifică, după caz, astfel:

1. Ordinul ministrului de interne nr. 695/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997, se abrogă.

2. Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii, de agrementare tehnică si de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifică astfel:

2.1. Alineatul (1) al articolului 5 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Certificarea de conformitate a calitătii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnică a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor se realizează la Centrul de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare în domeniu.”

2.2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 7 din anexă va avea următorul cuprins:

“c) certificat de conformitate pentru producător;”

3. Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifică astfel:

3.1. Punctul 5 din anexa 2.1 la metodologie va avea următorul cuprins:

“5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, verificat metrologic de un laborator autorizat. Document de referintă: SR ISO 2409:1994”

3.2. Punctul 9 din anexa 2.1 la metodologie va avea următorul cuprins:

“9. Etaloane pentru grade de curătare. Document de referintă:

SR EN ISO 8501-1:2002”

4. Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, se modifică astfel:

4.1. Alineatul (1) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Documente de referintă: standardele române si europene, adoptate ca standarde române, care vizează marcarea mijloacelor tehnice p.s.i.”

5. Ordinul ministrului de interne nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 septembrie 2001, se modifică astfel:

5.1. Litera i) a articolului 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“i) încăltăminte antistatică - încăltăminte cu rezistentă electrică cuprinsă între 100 kΩ si 1.000 MΩ , încercată în conformitate cu reglementările în vigoare. Documente de referintă: SR EN 344:1995, SR EN 344:1995/A1:2002 si SR EN 344:1995/AC:2003;”

6. Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, se modifică astfel:

6.1. Alineatul (1) al articolului 49 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare si informare) si cele auxiliare se execută, se iluminează, se amplasează si se montează conform reglementărilor în vigoare.”

7. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se modifică astfel:

7.1. Punctul 3.1.1 din anexă va avea următorul cuprins:

“3.1.1. Materializarea punctelor din retelele geodezice de sprijin si din retelele de îndesire si ridicare se face conform anexei nr. 9, având mărci conform anexei nr. 10.”

7.2. Litera c) de la punctul 4.2.1 din anexă va avea următorul cuprins:

“c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafată utilizate pentru punctele de triangulatie de ordinul V si cu borne subterane tip 2, conform anexei nr. 9. Mărcile pentru bornele de suprafată se inscriptionează conform anexei nr. 10.”

7.3. Punctul 4.2.26 din anexă va avea următorul cuprins:

“4.2.26. Limita intravilanului se materializează cu borne inscriptionate conform reglementărilor în vigoare (anexele nr. 9 si nr. 10). Punctele materializate vor asigura o densitate de minimum 2 pct./km.”

7.4. Titlul anexei nr. 9 la normele tehnice va avea următorul cuprins:

“Anexa nr. 9: Documentul de referintă în legătură cu domeniul reglementat: SR 3446-1: 1996: Măsurări terestre. Borne pentru puncte de triangulatie si repere azimutale”

7.5. Titlul anexei nr. 10 la normele tehnice va avea următorul cuprins:

“Anexa nr. 10: Documentul de referintă în legătură cu domeniul reglementat: STAS 4294-73: Măsurări terestre. Mărci pentru nivelment si triangulatie geodezică”

8. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se modifică astfel:

8.1. Articolul 5 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Receptia tuturor categoriilor de lucrări are ca scop verificarea îndeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC, a reglementărilor tehnice în vigoare si a avizelor eliberate potrivit Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie.”

9. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 si nr. 119 bis din 25 februarie 2003, se modifică astfel:

9.1. Partea introductivă a punctului 33 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:

“33. Aveti un plan de conformare sau de certificare pentru sisteme de management al calitătii?”

9.2. Partea introductivă a punctului 34 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:

“34. Aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului?”

9.3. Punctul 51 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:

“51. Întretinerea preventivă si curentă a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licentă si/sau autorizatie se va face conform reglementărilor în vigoare, folosind facilitătile si echipamentul indicate în planul atasat conform cerintelor de la pozitia 21. Se va dezvolta si se va folosi un program de întretinere curentă a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licentă si/sau autorizatie, în concordantă cu specificatiile domeniului reglementat.”

9.4. Punctul 1.1 din anexa nr. 3 la regulament va avea următorul cuprins:

“1.1. Precizati dacă structura organizatiei dumneavoastră este una clasică, ierarhico-functională. Document de referintă:

SR EN ISO 9001:2000”

9.5. Punctul 7.3 din anexa nr. 3 la regulament va avea următorul cuprins:

“7.3. Precizati dacă aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului.”

9.6. Punctul 24 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“24. Întelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel putin următoarele reglementări:”

9.7. Punctul 25 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“25. În acelasi sens, alte documente de referintă sunt următoarele standarde:”

9.8. Punctul 25.10 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“25.10. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrică cu 4-aminoantipirină după distilare”

9.9. Punctul 25.37 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“25.37. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrică automată; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare”

9.10. Punctul 26 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“26. În acelasi sens, alte documente de referintă sunt următoarele standarde:”

9.11. Punctul 27 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“27. În acelasi sens, alte documente de referintă sunt următoarele standarde:”

9.12. Punctul 27.65 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“27.65. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrică automată; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare”

9.13. Punctul 27.78 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:

“27.78. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrică cu 4-aminoantipirină după distilare”

9.14. Punctul 9 din anexa nr. 5 la regulament va avea următorul cuprins:

“9. Întelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel putin următoarele reglementări:”

9.15. Punctul 10 din anexa nr. 5 la regulament va avea următorul cuprins:

“10. În acelasi sens, alte documente de referintă sunt următoarele standarde:”

9.16. Punctul 15 din anexa nr. 6 la regulament va avea următorul cuprins:

“15. Întelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel putin următoarele reglementări:”

9.17. Punctul 16 din anexa nr. 6 la regulament va avea următorul cuprins:

“16. În acelasi sens, alte documente de referintă sunt următoarele standarde:”

10. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 529/2003 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, se modifică astfel:

10.1. Articolul 7 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Autorizarea se acordă pentru încercări, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Document de referintă: SR EN ISO/CEI 17025:2001”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 349.