MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 octombrie 2004

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

REPUBLICĂRI

 

REGULAMENTUL Nr. 5/2002*)

privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 


*) Republicat în temeiul art. IV alin. (3) din Regulamentul nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Regulamentul nr. 5/2002, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 108/2002, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003 si a mai fost modificat si completat prin Regulamentul nr. 2/2003, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003, Regulamentul nr. 7/2003, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 31/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, si Regulamentul nr. 8/2003, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 40/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modul de încasare, raportare si gestionare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finantare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., potrivit următoarelor acte normative:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 513/2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 512/2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc.

Art. 2. - Încasarea veniturilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Statutul C.N.V.M.

Art. 3. - (1) C.N.V.M. stabileste si modifică nivelul cotelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) din Statutul C.N.V.M., în cadrul limitei maxime.

(2) Cuantumul tarifelor si comisioanelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor si veniturilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. e) si k) din Statutul C.N.V.M. se stabileste de C.N.V.M. ca anexă la bugetul propriu de venituri si cheltuieli si se aprobă de Parlamentul României.

 

CAPITOLUL II

Determinarea, încasarea si gestionarea veniturilor C.N.V.M.

 

Art. 4. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzactiile derulate pe orice piată reglementată, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător si se calculează zilnic de către:

- Bursa de Valori Bucuresti, pentru tranzactiile efectuate pe piata bursieră;

- Societatea Comercială Bursa Electronică “RASDAQ” - S.A., pentru tranzactiile efectuate pe piata RASDAQ;

- pietele reglementate, altele decât bursele de valori;

- societătile de bursă, pentru tranzactiile derulate pe orice piată la disponibil organizate de acestea.

(3) Entitătile prevăzute la alin. (2) au obligatia să încaseze de la toti operatorii pietelor respective sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1) aplicată la valoarea tranzactiilor zilnice si să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător volumului tranzactiilor din luna precedentă.

Art. 5. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net înregistrat de fondurile deschise de investitii, societătile de investitii si fondurile cu capital de risc este evidentiat la pct. 2 din anexă.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este reprezentată de valoarea activului net al fondurilor deschise de investitii, al societătilor de investitii si al fondurilor cu capital de risc, calculată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

(3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net în conformitate cu prevederile alin. (2) si se determină conform formulei: Valoare activ net/12 x nivel cotă (%)

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societătile de investitii autoadministrate si de către societătile de administrare a investitiilor pentru societătile de investitii, pentru fondurile deschise de investitii si pentru fondurile cu capital de risc asupra cărora “si exercită activitatea de administrare.

(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si societătilor de investitii financiare, înfiintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietătii Private în societăti de investitii financiare.

Virarea sumelor datorate se va realiza lunar de către societătile de administrare a investitiilor si societătile de investitii financiare autoadministrate.

(7) Sunt exceptate de la plata sumei prevăzute la alin. (3) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare aflate în perioada de 90 de zile de la autorizare, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 513/2002.

Art. 6. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidentiat la pct. 3 din anexă.

(2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate si se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plătii corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 7. - (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, este evidentiat la pct. 4 din anexă.

(2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevăzute la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, si se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plătii corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 8. - Sumele provenite din aplicarea tarifelor si comisioanelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. se calculează si se retin lunar de către societatea de bursă de la fiecare parte contractantă si se virează de către aceasta în contul indicat de C.N.V.M., în prima decadă a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

Art. 9. - (1) Tarifele si comisioanele, percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operatiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 5.1-5.6 din anexă.

(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu conditia prezentării către C.N.V.M. a dovezii achitării sumelor datorate.

(3) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitătii de formare profesională se calculează prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de către organismele de formare profesională acreditate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 5.7 din anexă.

(4) Sumele datorate se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încasării tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(5) Sumele percepute pentru monitorizarea entitătilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 5.8 din anexă si au drept bază de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitătile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea1).

(6) Sumele datorate conform alin. (5) se virează trimestrial, în prima decadă a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se datorează, în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 10. - (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 9 din anexă.

(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.1-6.3, precum si la pct. 9.1 si 9.2 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operatiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.4 din anexă se plătesc de către emitentii de valori mobiliare cel mai târziu în prima lună a semestrului II al anului pentru care aceste sume se datorează.

Art. 11. - (1) Veniturile C.N.V.M. se utilizează potrivit destinatiei prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul României, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.

(2) Utilizarea veniturilor încasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. si ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii.

(3) Veniturile rămase neutilizate la închiderea exercitiului bugetar rămân la dispozitia C.N.V.M., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

 

CAPITOLUL III

Raportarea si supravegherea încasării veniturilor

 

Art. 12. - (1) Entitătile care datorează sumele prevăzute la art. 4, 5, 8 si art. 9 alin. (3) si (5) au obligatia să informeze C.N.V.M. prin situatii lunare întocmite în baza datelor prevăzute la alin. (2).

(2) Situatiile lunare se transmit în formă scrisă si în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă si vor contine cel putin următoarele:

- datele de identificare a debitorului;

- categoria de venit;

- scadenta plătii;

- baza de calcul;

- nivelul cotei/comisionului;

- cuantumul sumei datorate, din care suma achitată, inclusiv data si numărul documentului de plată, după caz;

- observatii;

- semnăturile autorizate.

Art. 13. - (1) În cazul constatării unor diferente între datele raportate si situatia rezultată în urma verificărilor efectuate, C.N.V.M. solicită în scris debitorului în cauză clarificările si corecturile ce se impun.

(2) Debitorul este obligat să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligatia de plată, conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Penalităti si sanctiuni

 

Art. 14. - Pentru nevirarea sumelor prevăzute în prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalităti pe zi de întârziere în conformitate cu legislatia aplicată veniturilor bugetare.

Art. 15. - (1) În cazul neraportării în termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplică următoarele penalităti:

a) majorarea cu 10% a sumei datorate la întârzieri de până la 30 de zile calendaristice;

b) majorarea cu 30% pentru întârzieri cuprinse între 31 si 60 de zile calendaristice;

c) majorarea cu 50% pentru întârzieri de peste 60 de zile calendaristice.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplică o penalitate de 50% la diferentele constatate, la care se adaugă în mod corespunzător si penalitătile prevăzute la art. 14.

Art. 16. - Pentru neplata sumelor datorate la termenele si în conditiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile în conditiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silită a acestora, potrivit legii, si poate hotărî, după caz, sanctionarea entitătilor respective în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.

Art. 17. - Sumele rezultate din penalitătile aplicate corespunzător art. 14 si 15 se constituie ca venit al C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 18. - C.N.V.M. actualizează periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentării bugetului de stat.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2000 privind modul de încasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finantează Comisia Natională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 26 februarie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

ANEXĂ

 

Sursele de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Nr. crt.

Categorie

Fel de operatiune/ entitate

Nivel tarif (lei)/ cotă percepută

1.

Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piată reglementată, suportate de către cumpărător, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate

a) Cotă pentru tranzactiile derulate pe pietele de disponibil b) Cotă de 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate de SSIF pe pietele reglementate

0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe pietele reglementate conform legii Pentru tranzactiile cu obligatiuni aferente anului financiar 2003 se aplică cota 02)

2.

Cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv

a) Cotă asupra activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

b) Cotă asupra activului net al fondurilor cu capital de risc 

0,1% din valoarea activului net, conform legii 0,025% din valoarea activului net

3.

Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare

a) Cotă achitată la închiderea ofertelor publice de vânzare

0,5% din valoarea realizată a ofertelor publice de vânzare, conform legii

4.

Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare

a) Cotă diferentiată achitată la închiderea ofertei publice de cumpărare/preluare

1,5% din valoarea realizată a ofertelor publice de cumpărare 1,75% din valoarea realizată a ofertelor publice de preluare

5.

Tarife si comisioane percepute la activitătile  pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual

  

 

5.1.

Tarife percepute pentru emiterea autorizatiei  de functionare a entitătilor supravegheate de C.N.V.M.:

 

 

5.1.1.

 

Societăti de administrare a investitiilor

30.000.000

5.1.2.

 

Societăti de investitii

50.000.000

5.1.3. 5.1.3.1.

 

Fonduri deschise de investitii

Fonduri cu capital de risc

10.000.000

10.000.000

5.1.4.

 

Societăti de servicii de investitii financiare

20.000.000

40.000.000

80.000.000

5.1.5.

 

Societăti de servicii de investitii financiare autorizate să tranzactioneze la bursele de mărfuri cu obiectul de activitate,

 

5.1.5.1.

 

- servicii de brokeraj constând din vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate

20.000.000

5.1.5.2.

 

- servicii conexe

12.000.000

5.1.6.

 

Control intern

2.000.000

5.1.7.

 

Agenti pentru servicii de investitii financiare

2.000.000

5.1.8.

 

Consultanti de investitii

persoană fizică 10.000.000

 

 

 

persoană juridică 50.000.000

5.1.9.

 

Asociatii/societăti ca organism cu putere de autoreglementare

50.000.000

5.1.10.

 

Depozitar

100.000.000

5.1.11.

 

Agenti de compensare si depozitare

100.000.000

5.1.12.

 

Societăti de registru

50.000.000

5.1.13.

 

Societate de bursă care administrează burse de mărfuri cu următoarele obiecte de activitate

50.000.000

5.1.13.1.

 

- vânzări-cumpărări de mărfuri si titluri reprezentative de mărfuri

20.000.000

5.1.13.2.

 

- vânzări-cumpărări de instrumente financiare derivate

30.000.000

5.1.13.3.

 

- navlosiri si negocieri de asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură

40.000.000

5.1.13.4.

 

- vânzări-cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.

30.000.000

5.1.13.5.

 

- organizarea de licitatii pentru vânzări si achizitii de produse, servicii si lucrări, active ale persoanelor juridice si fizice

50.000.000

5.1.13.6.

 

- alte activităti conexe calificate astfel de C.N.V.M. cum ar fi organizarea de licitatii cu creante comerciale

50.000.000

5.1.13.7.

 

- operatiuni de compensare decontare

50.000.000

5.1.13.8.

 

Societăti de brokeraj cu obiectul de activitate

 

5.1.13.9.

 

- servicii de brokeraj const‚nd din vânzări si cumpărări de mărfuri si titluri reprezentative de mărfuri

15.000.000

5.1.13.10.

 

- servicii de brokeraj const‚nd din vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate

 

5.1.13.11.

 

- servicii de brokeraj const‚nd din navlosiri, asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură

10.000.000

5.1.13.12.

 

- servicii conexe

12.000.000

5.1.14.

 

Trader pe piete reglementate de instrumente financiare derivate

5.000.000

5.1.15.

 

Broker

2.000.000

5.1.16.

 

Casă de compensatie

50.000.000

5.1.16.1.

 

Operatiuni de compensare-decontare

 

5.1.17.

 

Membru compensator general

15.000.000

5.23).

Tarife pentru emiterea autorizatiei entitătilor care au desfăsurat activităti în baza unei autorizatii emise anterior intrării în vigoare a noii legislatii:

 

 

5.2.1.

 

Societăti de administrare a investitiilor

15.000.000

5.2.2.

 

Fonduri deschise de investitii

5.000.000

5.2.3.

 

Depozitar

50.000.000

5.2.4.

 

Societăti de servicii de investitii financiare

10.000.000

20.000.000

40.000.000

5.2.5.

 

Agenti pentru servicii de investitii financiare

1.000.000

5.2.6.

 

Consultanti de investitii

persoane fizice

5.000.000

 

 

 

persoane juridice 25.000.000

5.2.7.

 

Piete reglementate (altele dec‚t Bursa de valori) cf. O.U.G. nr. 28/2002 aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002

150.000.000

5.2.8.

 

Asociatii/societăti ca organism cu putere de autoreglementare

25.000.000

5.2.9.

 

Agenti de compensare si depozitare

50.000.000

5.2.10.

 

Persoane juridice specializate în operatiuni de compensare, decontare si depozitare

150.000.000

5.2.11.

 

Societăti de registru

25.000.000

5.3.

Tarife pentru autorizarea/avizarea modificărilor intervenite în:

actele ce au stat la baza obtinerii autorizatiei de functionare a entitătilor supravegheate

5.000.000

5.4.

Tarife percepute pentru eliberarea:

 

 

5.4.1.

 

atestatelor de societate detinută public sau de tip închis

5.000.000

5.4.2.

 

atestatelor de organism de formare profesională pentru pietele reglementate

60.000.000

5.4.2.1.

 

tarifului de modificare a atestatelor de organism de formare profesională pentru pietele reglementate

2.000.000

5.4.3.

 

atestatelor profesionale

600.000

5.5.

Tarif perceput pentru avizarea:

 

 

5.5.1.

 

Pietelor la disponibil

 

5.5.2.

 

Instrumentelor financiare derivate

 

5.5.3.

 

Societătii bancare pentru prestarea de:

 

5.5.3.1.

 

- servicii de brokeraj const‚nd din vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate

20.000.000

5.5.3.2.

 

- servicii conexe

12.000.000

5.5.4.

 

Societătii comerciale pentru vânzări si cumpărări de mărfuri si titluri reprezentative de mărfuri

20.000.000

5.5.5.

 

Anuntului preliminar pentru oferte publice

2.000.000

5.5.6.

 

Contractului de administrare a societătilor de investitii

5.000.000

5.5.6.1.

 

Contractului de administrare a fondurilor cu capital de risc

2.000.000

5.6.

Tarif de înregistrare

auditor/cenzor extern independent - persoană fizică

500.000

 

 

- persoană juridică

1.000.000

5.7.

Tarif de examinare si de coordonare

 

30% din veniturile încasate de organismele de formare profesională acreditate de la beneficiarii serviciilor

5.8.

Cotă aplicată la veniturile de exploatare obtinute pentru activitătile autorizate, percepută pentru monitorizarea entitătilor supravegheate de C.N.V.M.:

a activitătii de formare profesională

30% din veniturile încasate de organismele de formare profesională acreditate de la beneficiarii serviciilor

5.8.1.

 

Societăti de administrare a investitiilor

1% din veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare

5.8.2.

 

Depozitar

1% din veniturile de exploatare obtinute din activitatea de depozitare

5.8.3.

 

Societăti de servicii de investitii financiare cu activitătile lor

1% din veniturile de exploatare

5.8.4.

 

Consultanti de investitii

1% din veniturile realizate

5.8.5.

 

Piete reglementate

1% din veniturile de exploatare

5.8.6.

 

Agenti de compensare si depozitare

1% din veniturile din comisionul de compensare si depozitare

5.8.7

 

Societăti de registru

1% din veniturile de exploatare

5.8.8.

 

Persoane juridice specializate în operatiuni de compensare si depozitare

1% din veniturile de exploatare pentru activitatea autorizată

5.8.9

 

Societate de bursă pentru:

 

5.8.9.1.

 

- piete reglementate de mărfuri si titluri financiare

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.2.

 

- pietele instrumentelor financiare derivate si alte instrumente autorizate de C.N.V.M.

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.3.

 

- navlosiri si negocieri de asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură

1% din veniturile de exploatare realizată

5.8.9.4.

 

- servicii conexe care pot fi prestate de bursele de mărfuri

1% din veniturile de exploatare realizată

6.

Tarife percepute pentru prestarea de servicii către entitătile supravegheate sau terte persoane

 

 

6.1.

 

Tarif perceput pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public aflate în păstrarea si administrarea O.E.V.M.

5.000/pag.

6.2.

 

Tarif perceput pentru eliberarea de certificat de înregistrare a valorilor mobiliare

3.000.000

6.3.

 

Tarif perceput pentru înregistrarea la O.E.V.M. a societătilor detinute public

5.000.000

6.4.

 

Tarif de mentinere a valorilor mobiliare la O.E.V.M.

 

 

 

- societăti cap. social/val. de emisiune4) 3 mld p‚nă la 10 mld inclusiv

10.000.000/an

 

 

- societăti cap. social peste 10 mld p‚nă la 50 mld inclusiv

15.000.000/an

 

 

- societăti cap. social peste 50 mld p‚nă la 100 mld inclusiv

20.000.000/an

 

 

- societăti cap. social peste 100 mld

30.000.000/an

7.

Penalităti stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale

 

0,15% pentru fiecare zi de înt‚rziere

8.

Donatii

 

 

9.

Activităti de editură, publicitate, multiplicare

 

 

9.1.

Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul Oficial al C.N.V.M.

Acte individuale ale entitătilor, emise de C.N.V.M., convocatoare pentru AGA din cadrul societătilor de investitii autorizate de C.N.V.M., declararea furtului de valori mobiliare sau instrumente financiare

 

9.2.

 

a) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operatiuni reclamate si rapoarte curente ale societătilor detinute public, care contin p‚nă la 2 pagini

1.000.000

 

 

b) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operatiuni reclamate si rapoarte curente ale societătilor detinute public, care contin peste 2 pagini

500.000/pag.

 


1) Obligatia de plată a sumelor percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) a fost suspendată pentru anul 2003 prin Instructiunile nr. 3/2003, începând cu data de 20 mai 2003. Pentru anul 2004, această obligatie a fost suspendată prin Regulamentul nr. 4/2004, începând cu data de 18 mai 2004.

2) Pentru tranzactiile cu obligatiuni prevăzute la pct. 1 coloana a IV-a din anexă, nivelul cotei se va modifica anual prin acte emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Pentru anul 2004, cota aplicată este 0.

3) Pentru exercitiul financiar aferent anului 2003, tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), respectiv pct. 5.2 din anexă, au fost reduse cu 50% prin Instructiunile nr. 3/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003.

4) Valoarea de emisiune = valoarea nominală x nr. de valori mobiliare.