MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 925         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 1.599. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.847 bis. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

4.848 bis. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei de calcul al  drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordurile de concesiune încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., în calitate de concesionar, pentru 75 de perimetre de dezvoltare-exploatare si  7 perimetre de exploatare petrolieră.

(2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltareexploatare si exploatare petrolieră sunt identificate în anexele nr. 1 a)*) si 1b)*) si sunt prezentate în anexele  nr. 2-83*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 223/1999 privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.  Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 8 aprilie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.599.


*) Anexele nr. 2-83 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ANEXE

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului,

având în vedere aplicarea art. 50 alin. (11) si a art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare cu data aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004.

Art. 3. - Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetării, institutiile de învătământ superior de stat, unitătile de învătământ preuniversitar, unitătile conexe din subordinea inspectoratelor scolare si alte unităti subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2004.

Nr. 4.847 bis.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. - Functia de administrator financiar (patrimoniu) se utilizează ca functie didactică auxiliară în cadrul institutiilor si unitătilor de învătământ, al unitătilor conexe si al altor unităti subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru activitătile care cuprind atributii si sarcini cu specific financiar-contabil, normare salarizare, investitii, reparatii, aprovizionare si administrative.

Art. 2. - Se va putea utiliza functia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii superioare, echivalată cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

Nr. crt.

Functii prevăzute la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1

Studii

Nr. crt.

Functii prevăzute în anexa nr. 3

Studii

1.

Consilier, expert; gradul I, inginer, economist; gradul I A

S

1.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I

S

2.

Referent de specialitate gradul II, economist, referent, inginer; gradul I

S

2.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II

S

3.

Referent de specialitate gradul III, economist, referent, inginer; gradul II

S

3.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III

S

4.

Referent de specialitate gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III

S

4.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III

S

5.

Referent, inginer, economist; debutant

S

5.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant

S

 

Pentru functiile cu studii superioare de scurtă durată (SSD) de referent, subinginer, tehnician-economist, prevăzute la nr. crt. 6, 7, 8 si 9 din cap. I lit. a) din anexa nr. V/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare, se vor utiliza coeficientii de multiplicare de la pozitiile 131, 132, 133 si 134 ale functiei de subinginer, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004.

Art. 3. - Se va putea utiliza functia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii medii, echivalată cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

Nr. crt.

Functii prevăzute la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1

Studii

Nr. crt.

Functii prevăzute în anexa nr. 3

Studii

15.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A

M

232.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I

M

16.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; I

M

233.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II

M

17.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; II

M

234.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III

M

18.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; III

M

234.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III

M

19.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant

M

235.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant

M

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

Nr. crt.

Functii prevăzute la cap. I lit. a) din anexa nr. V/1

Studii

Nr. crt.

Functii prevăzute în anexa nr. 3

Studii

12.

Administrator I

M

232.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I

M

13.

Administrator II

M

233.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II

M

14.

Administrator III

M

234.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III

M

 

Art. 4. - Stabilirea salariului de bază din grila de salarizare al salariatului echivalat între noile limite ale functiei de administrator financiar (patrimoniu) se va face cu respectarea strictă a prevederilor art. 2 si 3, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176/1999 si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/1998, avându-se în vedere următoarele:

- punctajul postului de administrator financiar (patrimoniu) stabilit pentru gradul sau treapta profesională echivalată conform prezentului ordin;

- punctajul obtinut de salariat la evaluarea performantelor profesionale efectuată în anul 2004, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003;

- coeficientii de multiplicare de la limitele functiei de administrator financiar (patrimoniu) ale gradului sau treptei profesionale corespunzătoare.

Echivalarea pe noile functii se va face numai cu acordul persoanei, având în vedere modificarea contractului individual de muncă. Nu se admit promovări în grade sau trepte profesionale în afara echivalărilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 5. - Sporul de stabilitate prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, se acordă numai persoanelor angajate care au vechime de peste 10 ani neîntrerupti pe functiile echivalate, în institutiile de învătământ superior de stat, unitătile de învătământ preuniversitar, unitătile conexe din subordinea

inspectoratelor scolare si în alte unităti subordonate Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - Pentru functia de administrator financiar (patrimoniu) sporul de suprasolicitare neuropsihică prevăzut de art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, se acordă în conformitate cu art. 3 lit. B.c) din anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.209/2004.

Art. 7. - Pentru functiile de conducere prevăzute la noile functii didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) se va utiliza anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare. Indemnizatiile de conducere se vor calcula conform acesteia.

Art. 8. - Metodologia de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar este cea prevăzută în macheta la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.209/2004, aplicându-se si pentru functia de administrator financiar (patrimoniu).

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, precum si Macheta de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, prezentate în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare cu data aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004.

Art. 3. - Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de învătământ superior de stat, unitătile de învătământ de stat si alte unităti subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2004.

Nr. 4.848 bis.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004

 

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică personalului didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004.

Art. 2. - Salariul personalului didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul de bază al functiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la transele de vechime de peste 10 ani, prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, si sporul de

suprasolicitare neuropsihică existent la toate transele de vechime, la care se adaugă sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.

Art. 3. - Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, rezultată în baza prevederilor art. 1 din aceeasi ordonantă si a prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, este următoarea:

A. Salariul de bază este format din:

a) salariul functiei didactice conform grilei de salarizare, care se va stabili prin înmultirea coeficientului 1 cu coeficientii de multiplicare obtinuti după cum urmează:

- pentru personalul didactic de predare încadrat la transele de vechime de până la 10 ani, coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică si rămân neschimbati. În cazul când există situatii în care acest personal didactic are vechime neîntreruptă în învătământ de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat în baza coeficientilor prevăzuti în ordonanta mentionată, înmultiti cu 1,15, fără a se rotunji după cele 3 zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care îndeplineste conditia de vechime neîntreruptă în învătământ de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 vor rămâne nemodificati;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplineste conditia de vechime în învătământ de peste 10 ani neîntrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare pentru transele de peste 10 ani, prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, se vor împărti la 1,15, fără a se rotunji după cele 3 zecimale rezultate;

b) indemnizatia de conducere, care se calculează ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);

c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculează astfel:

- pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);

- pentru personalul de conducere, îndrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a), cumulat cu indemnizatia de conducere.

B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formată din:

a) salariul de bază, calculat conform lit. A;

b) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, învătător, institutor si educatoare, prevăzută la art. 51 alin. (4) din

Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, calculată la salariul de bază;

c) indemnizatia pentru personalul didactic din învătământul special, prevăzută la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, care se calculează ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).

C. Sporul de vechime în muncă se calculează ca procent la baza de calcul stabilită la lit. B.

Sporul de vechime în muncă se acordă si personalului didactic pensionat pentru limită de vârstă, corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate, numai dacă acesta este angajat în baza unui nou contract individual de muncă. În cazul în care acesta prestează activitate didactică la plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu

beneficiază de sporul de vechime în muncă prevăzut de art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003.

D. Indemnizatia pentru desfăsurarea activitătii didactice în mediul rural sau în localităti izolate si sporul pentru practică pedagogică se vor calcula potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).

E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de muncă etc., se calculează conform Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, prezentată în anexa nr. 2 din ordin.

Art. 4. - În macheta prezentată în anexa nr. 2 la ordin este redată metodologia de calcul al salariilor personalului didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, din unitătile, institutiile de învătământ si alte unităti din structura Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 5. - În cadrul institutiilor de învătământ superior, modul de calcul al salariilor personalului didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, prezentat în machetă, se completează cu reglementările legale specifice în cadrul autonomiei universitare si în limitele legii.

Art. 6. - Activitătile efectuate prin cumul si plată cu ora de personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 si de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care functionează pe posturile didactice prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activităti în functie de conditiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una dintre situatiile prezentate la art. 3 lit. A.a), si cu sporurile si indemnizatiile prevăzute de art. 49 alin. (2) si (3) si art. 50 alin. (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - În învătământul superior salarizarea prin plata cu ora a activitătilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la art. 3 lit. A.a).

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MACHETĂ

de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe functiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2

la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004