MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 911         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.546. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitătile de plată către fostii proprietari

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

24. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2004

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

312. - Decizie privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitătile de plată către fostii proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Normele metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor forestiere în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru plata despăgubirilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, anual, prefecturilor judetene, respectiv Prefecturii Municipiului Bucuresti.

(2) Situatiile referitoare la sumele cuvenite persoanelor îndreptătite se întocmesc de colectivul de lucru al comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza anexelor nr. 39, 39 a), 40, 50 si 562, completate de comisia locală conform prevederilor din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Situatiile prevăzute la alin. (2) se avizează de către directorii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, directorii directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, directorii directiilor silvice, precum si de prefecti.

Art. 3. - Prefecturile judetene, respectiv Prefectura Municipiului Bucuresti, virează sumele în lei în contul personal al beneficiarului, deschis la o bancă sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., după caz.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florian Marian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.546.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc valoarea terenurilor arabile pe baza evaluării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru persoanele îndreptătite, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Evaluarea terenurilor agricole are la bază următoarele elemente:

a) categoria de folosintă a terenului la data preluării;

b) clasa de calitate se stabileste după nota de bonitare pentru conditii naturale, în cazul în care folosinta este agricolă, iar în cazul în care folosinta terenului este neagricolă, se stabileste ca medie aritmetică a claselor de calitate a terenurilor limitrofe;

c) renta funciară ce corespunde pământului, ca mijloc de productie, de 17%;

d) rata normală a dobânzii pe piata bancară, apreciată ca fiind de 10%;

e) pretul mediu al grâului de 4.500 lei/kg, conform cotatiei la bursa din Chicago - septembrie 2003.

Art. 3. - Mărimea suprafetelor, amplasamentul, categoria de folosintă si echivalentul arabil se stabilesc de către comisia locală si se validează de comisia judeteană.

Art. 4. - (1) Pe baza anexelor nr. 39, 39 a), 40 si 50 la Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, comisia judeteană solicită institutiilor specializate încadrarea terenurilor în clase de calitate.

(2) Amplasamentul si categoria de folosintă a terenurilor ce fac obiectul despăgubirilor se evidentiază pe planul cadastral.

(3) Planul cadastral pe care sunt evidentiate amplasamentul si categoria de folosintă se pune la dispozitie institutiilor de specialitate pentru stabilirea claselor de calitate, de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Renta funciară folosită în vederea stabilirii valorii terenurilor agricole ce fac obiectul despăgubirilor este contributia factorului de sol de 17% din valoarea productiei agricole obtinute, la preturile pietei în anul 2003.

(2) Stabilirea rentei funciare pentru terenurile agricole pentru care se acordă despăgubiri are la bază potentialul de productie al solului, stabilit după nota de bonitare în conditii naturale, pentru folosinta arabil, si calculat pentru cultura grâu.

(3) Estimarea productiei medii în cadrul clasei de calitate si calculul profitului s-au făcut pentru 40 kg grâu/punct de bonitare.

Art. 6. - Potentialul de productie al terenurilor se apreciază pe baza notelor de bonitare naturală pentru arabil în următoarele 5 clase de calitate:

Clasa I (81-100 puncte)

Clasa II (61-80 puncte)

Clasa III (41-60 puncte)

Clasa IV (21-40 puncte)

Clasa V (0-20 puncte)

Art. 7. - Încadrarea terenurilor în clase de calitate se face prin studii pedologice executate pe planuri cadastrale la scara 1:5.000 si 1:10.000.

Art. 8. - Stabilirea echivalentului arabil al terenurilor agricole ce vor fi evaluate în vederea despăgubirii persoanelor îndreptătite se face potrivit prevederilor anexei nr. 21 la Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Calculul cuantumului despăgubirilor pentru persoanele îndreptătite, potrivit Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, se face de către colectivul de lucru al comisiei judetene, constituit prin ordin al prefectului, prin înmultirea valorii unitare corespunzătoare clasei de calitate cu mărimea suprafetei în echivalent arabil.

Art. 10. - Valoarea unitară pe clase a terenurilor arabile este prevăzută la lit. A din tabelul anexat la prezentele norme metodologice.

Art. 11. - În cazul în care nu se cunoaste amplasamentul detinut si nu se poate stabili clasa de calitate, despăgubirea se face la valoarea medie a celor 5 clase de calitate si este prevăzută la lit. B din tabelul anexat la prezentele norme metodologice.

Art. 12. - Valoarea unitară pe clase si valoarea medie unitară a terenurilor arabile, prevăzute la lit. A si B din tabelul anexat la prezentele norme metodologice, se actualizează anual în functie de cotatia pretului grâului la bursă si, respectiv, de cursul de schimb al dolarului.

 

Tabel

A. Valoarea unitară pe clase a terenurilor arabile ce urmează a fi despăgubite potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare

 

Clasa

de calitate

Nr. de puncte

de bonitare/ha

Productia medie

(kg/ha)

Valoarea productiei

(lei/ha)

Renta funciară

(lei/ha)

Valoarea unitară

pe clase

(lei/ha)

Valoarea medie

unitară

 (lei/ha)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

col. 1 x 40 kg/

pct. bon.

col. 2 x 4.500 lei/kg

col. 3 x 17%

col. 4 x 100/10

 (rata dobânzii)

 

1

90

3.600

16.200.000

2.754.000

27.540.000

 

 

15.640.000

2

70

2.800

12.600.000

2.142.000

21.420.000

3

50

2.000

9.000.000

1.530.000

15.300.000

4

30

1.200

5.400.000

918.000

9.180.000

5

20

800

3.600.000

612.000

6.120.000

 

B. Valoarea medie unitară este de 15.640.000 lei/ha.

Aceasta se aplică în calculul cuantumului despăgubirii în cazul în care nu se cunoaste amplasamentul detinut de persoanele îndreptătite si nu se poate stabili clasa de calitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de stabilire a valorii terenurilor forestiere, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice permit evaluarea terenurilor forestiere în vederea determinării cuantumului despăgubirilor acordate persoanelor îndreptătite, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Despăgubirile calculate se acordă persoanelor fizice si juridice înscrise, în baza prevederilor legale, în anexa nr. 562, întocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificările si completările ulterioare, si care au fost aprobate prin hotărâri ale comisiilor judetene.

Art. 3. - Valoarea terenurilor forestiere se diferentiază în raport cu următoarele criterii:

a) clasa de productie a arboretului situat pe terenul forestier - se utilizează clasele de productie relative, corespunzătoare sistemului românesc din biometria forestieră;

b) specia forestieră majoritară, existentă în compozitia arboretului evaluat - speciile existente în fondul forestier din România se includ în 8 grupe: 1. răsinoase, 2. fag, 3. stejar pedunculat si gorun, 4. alte quercinee si diverse specii de esentă tare, 5. diverse specii de esentă moale, 6. salcâm, 7. sălcii si plopi indigeni, 8. plopi euramericani;

c) vârsta medie a arboretului - din considerente de ordin practic, diferentierea se face pe clase de vârstă de:

1. 20 de ani pentru grupele de specii gospodărite în regimul codrului - răsinoase, fag, stejar si gorun, alte quercinee si diverse specii tari, diverse specii moi. Clasa I de vârstă 1-20 de ani; clasa a II-a de vârstă 21-40 de ani; clasa a III-a de vârstă 41-60 de ani; clasa a IV-a de vârstă 61-80 de ani; clasa a V-a de vârstă 81-100 de ani; clasa a VI-a de vârstă > 100 de ani;

2. 5 ani pentru grupele de specii gospodărite în regimul crângului sau al codrului conventional - salcâm, sălcii si plopi indigeni, plopi euramericani. Clasa I de vârstă 1-5 ani; clasa a II-a de vârstă 6-10 ani; clasa a III-a de vârstă 11-15 ani; clasa a IV-a de vârstă 16-20 de ani; clasa a V-a de vârstă 21-25 de ani; clasa a VI-a de vârstă > 25 de ani.

Art. 4. - Modul în care se încadrează terenul forestier pentru care se acordă despăgubiri în criteriile de diferentiere prevăzute la art. 3 se stabileste, după identificarea amplasamentului terenului respectiv, în functie de informatiile din descrierea parcelară existentă în amenajamentul silvic, actualizate pe baza lucrărilor efectuate în perioada trecută de la intrarea în vigoare a acestuia.

Art. 5. - (1) În situatia în care pe terenul forestier nu există vegetatie forestieră, valoarea despăgubirii (VTF) se stabileste cu ajutorul relatiei:

VTF = S - VUTF , (1)

unde:

S - suprafata terenului lipsit de vegetatie forestieră pentru care se stabileste valoarea de despăgubire (ha);

VUTF - valoarea unitară pentru terenul forestier lipsit de vegetatie forestieră (lei/ha); valorile unitare sunt prezentate în tabelul nr. 1 si au fost calculate prin intermediul relatiei:

VUTF = CTE - PML – RPF/RAD, (2)

unde:

CTE - cresterea medie a arboretului total până la vârsta exploatabilitătii (m3/an/ha), adoptată în mod conventional pentru specia molid, calculată diferentiat pe clase de productie;

PML - pretul mediu al unui m3 de lemn, stabilit ca medie a preturilor de pornire la licitatie pentru parchetele scoase la licitatiile organizate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si adjudecate de agentii economici. Valoarea utilizată în metodologie este de 426.131 lei/m3 si a fost calculată pentru perioada 1 septembrie 2002- 31 august 2003;

RPF - rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalată vegetatie forestieră, ca mijloc de productie; pentru uniformizare s-a utilizat aceeasi valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole, respectiv 17%;

RAD - rata medie anuală a dobânzii pe piata bancară, respectiv 10%.

Încadrarea terenului în clasa de productie se face utilizându-se media claselor de productie ale arboretelor din unitătile amenajistice limitrofe acestuia.

(2) În situatia în care, prin exceptie, nu se poate stabili amplasamentul terenului forestier solicitat, în calculul despăgubirilor se vor utiliza indicatorii medii specifici ai unitătii de productie în a cărei rază se solicită terenul.

Art. 6. - Valoarea despăgubirii pentru terenurile acoperite cu vegetatie forestieră (VP) se stabileste cu ajutorul relatiei:

VP = S - VPU - IA , (3)

unde:

VPU - valoarea unitară a terenului forestier acoperit cu vegetatie forestieră (lei/ha);

IA - consistenta arboretului, exprimată prin indicele de acoperire a coronamentului, prin număr zecimal (0,1-1,0);

S - suprafata terenului forestier acoperit cu vegetatie forestieră (ha).

Valorile VPU sunt prezentate în tabelul nr. 2 si au fost calculate cu ajutorul relatiei:

VPU = VUTF - KSP - KTE , (4)

unde:

KSP - coeficientul de diferentiere a valorii terenului acoperit cu vegetatie forestieră, în raport cu cele 8 grupe de specii, ale căror valori sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Valorile care au fost utilizate la stabilirea coeficientilor au la bază diferentierea, pe specii, a pretului mediu calculat în conditiile precizate anterior;

KTE - coeficientul de diferentiere a valorii terenului forestier în raport cu vârsta medie a arboretului, ale cărui valori sunt prezentate în tabelul nr. 4. Valorile au la bază raportul dintre volumul de lemn la o vârstă egală cu media intervalului clasei de vârstă si volumul de lemn la vârsta exploatabilitătii;

VUTF are semnificatia si modul de calcul prezentate la art. 5.

Art. 7. - Elementele de intrare în tabelul nr. 2 se stabilesc pe baza informatiilor actualizate din “Descrierea parcelară” a amenajamentului silvic în vigoare, după cum urmează:

a) încadrarea în grupa de specii se face în raport cu specia majoritară din compozitia arboretului aflat pe terenul forestier supus evaluării;

b) încadrarea în clasa de vârstă se face în functie de vârsta medie a arboretului;

c) încadrarea în clasa de productie se face în functie de clasa de productie a arboretului.

Art. 8. - Calculul valorii despăgubirilor pentru terenurile forestiere se întocmeste de ocolul silvic, pentru fiecare persoană fizică sau juridică înscrisă în anexa nr. 562 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, validată prin hotărârea comisiei judetene.

Art. 9. - Verificarea si aprobarea valorilor determinate conform art. 8 se realizează de conducerea directiei silvice, respectiv de conducerea Institutului de Cercetări si Amenajări Silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva.

Art. 10. - Tabelele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Exemple de aplicare:

A. Valoarea unui teren lipsit de vegetatie forestieră, în suprafată de 7,9 ha. Terenul se învecinează cu două unităti amenajistice în care arboretele au clasa a III-a de productie si, respectiv, clasa a V-a:

1. Stabilirea informatiilor de intrare în tabelul nr. 1:

- clasa a IV-a de productie medie;

- valoarea unitară preluată din tabelul nr. 1: VUTF = 5.868.000 lei/ha.

2. Calculul valorii de despăgubire: VTF = 7,9 · 5.868.000 = 46.357.200 lei.

B. Cuantumul despăgubirii pentru un teren forestier în suprafată de 3,4 ha, cu un arboret având compozitia actuală 6 Mo, 3 Br, 1 Fa, cu vârsta medie de 35 de ani, clasa a II-a de productie si consistenta 0,9.

1. Stabilirea informatiilor de intrare în tabelul nr. 2:

- specia majoritară - Mo - grupa răsinoase (1);

- clasa a II-a de productie;

- vârsta de 35 de ani se încadrează în clasa a II-a de vârstă 21-40 de ani.

2. Valoarea VPU determinată în functie de elementele de intrare în tabelul nr. 2 = 21.660.701 lei/ha.

3. Calculul valorii de despăgubire: VP = S · VPU · IA = 3,4 · 21.660.701 · 0,9 = 66.281.745 lei.

C. Cuantumul despăgubirii pentru un teren forestier în suprafată de 0,8 ha, cu un arboret având compozitia 4 Ce, 3 Fr, 2 Ju, 1 Dm, cu vârsta medie de 105 ani, clasa a IV-a de productie si consistenta 0,6.

1. Stabilirea informatiilor de intrare în tabelul nr. 2:

- specia majoritară Ce se încadrează în grupa – alte quercinee si diverse specii de esentă tare (4);

- clasa a IV-a de productie;

- vârsta medie de 105 ani se încadrează în clasa a VI-a de vârstă > 100 de ani.

2. Valoarea VPU determinată în functie de elementele de intrare în tabelul nr. 2 = 27.287.491 lei/ha.

3. Calculul valorii de despăgubire: VP = S · VPU · IA = 0,8 · 27.287.491 · 0,6 = 13.097.995 lei.

 

Tabelul nr. 1

 

Valorile unitare ale terenului lipsit de vegetatie forestieră

 

Clasa

de productie

Vârsta exploatabilitătii

(ani)

Cresterea medie

la exploatabilitate (CTE) (m3/an/ha)

Valori unitare

VUTF*) (lei/ha)

I

120

13,8

9.997.000

II

110

12,2

8.838.000

III

100

10,5

7.607.000

IV

100

8,1

5.868.000

V

100

5,7

4.129.000

 


*) VUTF = CTE - 426.131 lei/m3 - 0,17/0,10

 

Tabelul nr. 2*)

 

Valorile unitare ale terenului acoperit cu vegetatie forestieră (lei/ha)

 

Tabelul nr. 3

 

Coeficientii de diferentiere a valorii terenului forestier în raport cu principalele grupe de specii

(KSP)

 

Nr.

crt.

Grupa de specii

Valoarea coeficientului KSP

1.

Răsinoase

1,80

2.

Fag

1,24

3.

Stejar si gorun

1,65

4.

Alte quercinee si diverse specii tari

1,06

5.

Diverse specii moi

1,00

6.

Salcâm

1,06

7.

Salcie si plop indigen

1,00

8.

Plop euramerican

1,00

 

Tabelul nr. 4

 

Coeficientii de diferentiere a valorii terenului forestier în raport cu vârsta medie a arboretului

(KTE)

 

 

Valoarea coeficientului KTE pentru grupa de specii:

Clasa

de vârstă

Răsinoase; fag, stejar

si gorun; alte quercinee

si diverse specii tari;

diverse specii moi

Salcâm

Sălcii si plopi

indigeni

Plopi

euramericani

I

1,621

1,366

1,387

1,407

a II-a

2,077

1,586

1,580

1,628

a III-a

2,561

1,950

1,898

1,992

a IV-a

3,128

2,314

2,214

2,355

a V-a

3,736

2,582

2,450

2,624

a VI-a

4,387

2,848

2,681

2,889

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna octombrie 2004 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 18,75% pe an.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 1 octombrie 2004.

Nr. 24.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile nationale si serviciile locale sau regionale,

având în vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului si încurajarea liberei concurente,

tinând seama de necesitatea asigurării diversitătii culturale si de educare a publicului,

în scopul protejării intereselor comunitătilor locale de a primi informatii din actualitatea locală si programe de interes pentru comunitătile din zona de difuzare, pe teme sociale, economice, culturale si politice,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - În sensul prezentei decizii, termenii utilizati au următorul înteles:

a) grilă de programe - forma de prezentare generică a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a săptămânii si în ordinea succesiunii sale orare;

b) program local - totalitatea programelor/emisiunilor continute în grila de programe, dedicate comunitătii locale (programe/emisiuni de informare care aduc la cunostintă publicului evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii respective, programe/emisiuni de interes local pe teme sociale, economice, culturale si politice);

c) retransmisie - captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării de către public;

d) programe retransmise - totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate si difuzate de un alt radiodifuzor si care sunt difuzate prin retransmisie.

Art. 2. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de televiziune în localităti cu o populatie sub 250.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 250.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră sau prin cablu, realizarea si difuzarea unui program local.

Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 3. - (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie sub 150.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 150.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura, în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, realizarea si difuzarea unui program local. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 4. - (1) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră difuzate în baza unei licente locale, timpul zilnic de difuzare a programelor retransmise nu poate depăsi 6 ore.

(2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) serviciile de programe de radiodifuziune sonoră care retransmit un alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei audiovizuale.

(3) Programele retransmise, editate si difuzate de un radiodifuzor aflat sub jurisdictia unui alt stat, se difuzează în limita procentului stabilit în grila de programe aprobată de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 5. - (1) Renuntarea la realizarea si difuzarea programului local, în conditiile prevăzute la art. 2 si 3, va fi pusă în aplicare numai după aprobarea de către Consiliul National al Audiovizualului a solicitării radiodifuzorului de modificare a grilei de programe si a formatului de principiu al serviciului de programe, cu respectarea dispozitiilor art. 16 lit. a) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Consiliul National al Audiovizualului va decide tinând seama de procentul celor care receptionează programul local, de numărul de licente audiovizuale existente în localitate, de principiul localismului si de dispozitiile art. 10 alin. (3) lit. b) si d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Începând cu data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 122/2003 privind difuzarea programelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 312.