MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.988. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.301/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

 

2.132. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

2.133. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 cu suma de 589,0 miliarde lei, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”, în vederea achitării pensiilor militare pe anul 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.988.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 49 alin. (3) lit. a) si ale art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect impunerea, în sarcina furnizorilor de servicii postale, a obligatiei de a transmite periodic Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, unele date statistice în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul serviciilor postale, precum si a urmăririi si controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.

Art. 2. - Prin prezenta decizie se stabilesc anumiti indicatori aferenti furnizării de servicii postale, precum si categoriile de informatii corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia de a raporta periodic către ANRC valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, în formatul-tip si în conditiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexă se va realiza anual, până la data de 15 martie, pentru perioada de raportare reprezentată de anul calendaristic anterior.

Art. 4. - (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2 se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază se situează sediul furnizorului, în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, i s-a atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) În măsura posibilitătilor tehnice, furnizorii de servicii postale vor completa prin mijloace electronice formularele disponibile pe pagina de Internet a ANRC, o dată cu transmiterea acestora în conditiile alin. (1).

(3) ANRC va comunica fiecărui furnizor de servicii postale numele său de utilizator, parola si adresa de Internet prin intermediul cărora acesta va completa formularele prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRC poate aplica amenzile administrative prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 1.301/EN.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 704/2003 pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referintă în domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 6 iunie 2003, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 2.132.

 

ANEXĂ

 

LISTA*)

standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzute la art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, denumită în continuare Comisia de recunoastere, al cărei secretariat functionează în cadrul Directiei tehnice.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de recunoastere, prevăzută în anexa nr. 2*).

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 2.133.


*) Anexa nr. 2 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzute la art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

1. Comisia de recunoastere se organizează si functionează în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Comisia de recunoastere este formată din 9 membri si este condusă de un presedinte si

2 vicepresedinti. Structura Comisiei de recunoastere este următoarea:

a) presedintele Comisiei de recunoastere este secretarul de stat care coordonează domeniul constructii;

b) vicepresedintii Comisiei de recunoastere sunt secretarul general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si directorul Directiei tehnice;

c) membrii Comisiei de recunoastere sunt functionari superiori în cadrul directiilor de specialitate, astfel:

- 3 functionari din cadrul Directiei tehnice;

- directorul general adjunct si un functionar din cadrul Directiei generale integrare europeană si relatii internationale;

- un functionar din cadrul Directiei generale juridice.

Secretariatul Comisiei de recunoastere este asigurat de Directia tehnică.

Componenta nominală a Comisiei de recunoastere se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

2. Comisia de recunoastere functionează în conformitate cu prevederile Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, având următoarele atributii principale:

a) adoptarea deciziilor de recunoastere a organismelor de certificare, a organismelor de inspectie si a laboratoarelor de încercări pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, eliberarea certificatelor de recunoastere si initierea ordinelor ministeriale referitoare la desemnarea organismelor recunoscute;

b) analizarea periodică a situatiei organismelor si laboratoarelor desemnate, adoptarea deciziilor referitoare la mentinerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnărilor acordate si initierea ordinelor ministeriale aferente;

c) realizarea schimbului de informatii cu Comisia Europeană si cu statele membre ale Uniunii Europene în cadrul procedurii de notificare a organismelor desemnate;

d) avizarea procedurilor operationale de evaluare initială si de supraveghere a organismelor si laboratoarelor, elaborate de organismul national de acreditare si/sau de Consiliul tehnic permanent pentru constructii;

e) colaborarea cu Comisia de recunoastere omoloagă, constituită în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cu organismul national de acreditare si cu Consiliul tehnic permanent pentru constructii, în vederea asigurării corelărilor necesare aplicării unitare a cerintelor privind desemnarea organismelor în domeniul produselor pentru constructii;

f) solicitarea înscrierii organismelor în Registrul organismelor recunoscute, gestionat de Ministerul Economiei si Comertului.

3. Comisia de recunoastere îsi desfăsoară activitatea permanent. Presedintele Comisiei de recunoastere stabileste repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru.

4. În vederea adoptării deciziilor, Comisia de recunoastere se reuneste trimestrial în sedinte ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare.

Convocarea Comisiei de recunoastere se face de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti. Convocarea va fi însotită de agenda de lucru. Comisia de recunoastere se consideră legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin două treimi din numărul membrilor.

5. Deciziile se adoptă prin vot, cu majoritatea simplă a celor prezenti. Membrii absenti nu pot contesta deciziile adoptate. Deciziile Comisiei de recunoastere se consemnează în procese-verbale înscrise într-un registru unic, gestionat de secretariatul Comisiei de recunoastere.

6. Până la data intrării în vigoare a protocolului sectorial la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA - în domeniul produselor pentru constructii sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior, Comisia de recunoastere îsi exercită atributiile cu referire la aprobarea organismelor.