MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.123         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

521. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

977. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

523. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

979. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

524. - Lege pentru modificarea si completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

980. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

2.054. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

2.072. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării unor lucrări de artă plastică, precum si pentru unele proiecte culturale

 

2.073. - Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 131 se introduce articolul 132 cu următorul cuprins:

“Art. 132. - Infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani.”

2. Litera d) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

“d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor si abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârsite în realizarea scopului urmărit, printr-o infractiune prevăzută în sectiunile a 2-a si a 3-a;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 521.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 977.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 68 din 13 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, publică sau privată, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale.”

2. La articolul I punctul 2, litera c) a alineatului (3) al articolului 6 se abrogă.

3. La articolul I punctul 6, articolul 201 va avea următorul cuprins:

“Art. 201. - Spitalele private se vor înfiinta, se vor organiza si vor functiona potrivit dispozitiilor legale aplicabile persoanelor juridice de drept privat, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care au în obiectul de activitate furnizarea de servicii medicale.”

4. La articolul I punctul 7, alineatul (10) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(10) Institutele, centrele medicale clinice si spitalele clinice care desfăsoară activităti de cercetare stiintifică medicală pot avea încă un director general adjunct medical, cu sarcini de coordonare a cercetării stiintifice, care va face parte din comitetul director. Atributiile de coordonare a activitătii stiintifice vor fi stabilite de consiliul de administratie.”

5. La articolul I punctul 8, alineatul (41) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(41) Cheltuielile de delegare în vederea participării la sedintele consiliului de administratie pentru membrii prevăzuti la alin. (2), care domiciliază în altă localitate decât cea în care îsi are sediul spitalul, se suportă din bugetul institutiei pe care o reprezintă.”

6. La articolul I punctul 9, alineatul (11) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(11) În cazul săvârsirii de abateri deosebit de grave de la normele de conduită profesională, precum si de la disciplina muncii de către directorul general al spitalului, ministrul sănătătii sau, după caz, ministrul de resort, pentru unitătile sanitare din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie, poate propune consiliului de administratie al spitalului suspendarea din functie a acestuia pe durata efectuării cercetării administrative prealabile.”

7. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 91 cu următorul cuprins:

“91. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

«(2) În cazul în care mai multe cadre didactice îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (1) în aceeasi clinică universitară, desemnarea sefului clinicii se face de către consiliul facultătii, se confirmă de senatul universitătii si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii sau al ministrilor de resort, pentru clinicile universitare din spitalele clinice aflate în subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie.

Sectiile din aceeasi clinică universitară sunt conduse de sefii sectiilor, cadre universitare numite cu aceeasi procedură si care se subordonează sefului clinicii.»”

8. La articolul I punctul 10, alineatul (11) al articolului 45 se abrogă.

9. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“(2) Cadrele didactice care îsi desfăsoară activitatea în unitătile sanitare prevăzute la art. 6 si 7, precum si în unitătile asimilate acestora beneficiază de o indemnizatie de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei si gradului profesional.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 523.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 979.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Societatea Natională de Cruce Rosie din România se bucură de protectia si de sprijinul statului si are, în calitate de organizatie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autoritătilor publice, iar acestea au obligatia de a-l acorda.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sediul central al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România este în municipiul Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.”

3. La articolul 11, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) să încheie conventii de colaborare si să alcătuiască programe de actiune comune cu alte societăti sau asociatii care desfăsoară activităti umanitare, cu societăti comerciale, cu ministere si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;”.

4. La articolul 11, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) să organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Rosie si cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare.”

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Societatea Natională de Cruce Rosie din România este organizată pe principiul teritorialitătii, conform statutului si regulamentului proprii.

(2) Filialele judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti au personalitate juridică si autonomie functională, în limitele prevăzute de statut si de regulamentele proprii.

(3) Statutul Societătii Nationale de Cruce Rosie din România se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. La articolul 15, literele a) si d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“a) cotizatii ale persoanelor fizice si juridice;

.............................................................................................

d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri si alte asemenea actiuni, precum si din activităti economice, compatibile cu obiectivele sale;”.

7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

“(2) Societatea Natională de Cruce Rosie din România este scutită de la plata impozitului pe profit, cu conditia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru organizarea, desfăsurarea si dezvoltarea activitătii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.

(3) Societatea Natională de Cruce Rosie din România este scutită de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obtinute din activităti economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăsurarea si dezvoltarea activitătii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România.”

8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizatia de membru al Federatiei Internationale a Societătilor de Cruce Rosie si Semilună Rosie si pentru contributia la finantarea Comitetului International al Crucii Rosii.

(2) De la bugetul de stat se asigură si fondurile necesare realizării atributiilor Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) si h), pe bază de programe întocmite de aceasta.”

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) În cursul lunilor mai si septembrie, toate institutiile de cultură, de divertisment si organizatiile sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Rosii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment si sportive (concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, meciuri sportive de nivel local, national si international etc.), reprezentând un procent de 0,3%, care se va adăuga la pretul de vânzare.

(2) Anual, în cursul lunilor Crucii Rosii, Societatea Natională de Cruce Rosie din România va organiza campanii de colectă de fonduri.

(3) Persoanele fizice si juridice care vând biletele prevăzute la alin. (1) au obligatia să imprime pe fiecare bilet mentiunea Contributia pentru Crucea Rosie Română.

(4) Fondurile mentionate vor fi colectate si virate în contul Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, trimestrial.

(5) Societatea Natională de Cruce Rosie din România va emite norme metodologice cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

10. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 22. - (1) Neperceperea si nevirarea contributiilor de către persoanele fizice si juridice care au asemenea obligatii, prevăzute în prezenta lege, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Fondurile rezultate din perceperea contributiilor prevăzute de prezenta lege pentru functionarea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nu sunt impozabile.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 524.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 980.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În vederea îndeplinirii rolului fundamental al Agentiei SAPARD - acela de a implementa tehnic si financiar Programul SAPARD, precum si pentru fluidizarea activitătii si scurtarea termenelor privind evaluarea, selectarea, contractarea si plata proiectelor finantate prin Programul SAPARD,

pentru evitarea suspendării instrumentului prin intermediul căruia Uniunea Europeană sprijină eforturile tărilor candidate de a se alinia la standardele comunitare, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât si celui privat,

având în vedere că aceste probleme constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Agentia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz, cu un consum lunar de carburant de 600 litri/autovehicul.

(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane si câte trei autoturisme pentru activităti specifice, cu un consum lunar de carburanti de 600 litri/autovehicul.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Arxente Frăsincar se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Vîrset, Serbia si Muntenegru.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.054.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării unor lucrări de artă plastică, precum si pentru unele proiecte culturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării unor lucrări de artă plastică, precum si pentru unele proiecte culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 10 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.072.

 

ANEXĂ

 

LISTA

lucrărilor de artă plastică si a proiectelor culturale pentru care se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrării de artă plastică sau a proiectului cultural

Suma alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

(miliarde lei)

1.

Ansamblul monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din 1989”

20

2.

Proiect monumental “Bogdan Voievod”, judetul Maramures

7

3.

Expozitia “Stefan cel Mare - punte între Orient si Occident”, Muzeele Vaticanului, 30 septembrie - 30 octombrie 2004

8

4.

Monumentul “I. L. Caragiale”

4

5.

Plata unei părti din lucrările realizate pentru restaurarea Ateneului Român

36

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent la data întocmirii programului

de restructurare

Numărul  personalului

propus pentru disponibilizare

3.

Societatea Comercială «NECTAR» - S.A. Pascani

283

283

TOTAL GENERAL:

4.773

1.333”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Roxana Bichel,

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.073.