MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

513. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

960. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

517. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

 

964. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

 

838. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

 

839. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Normă privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Formularele tipizate cu regim special care se emit pentru dovedirea provenientei materialelor lemnoase si pentru însotirea masei lemnoase pe durata transportului acestora se tipăresc de Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.”

2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Formularele prevăzute la alin. (5) se distribuie contra cost persoanelor fizice sau juridice autorizate, de către Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A.”

3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură se constituie la nivelul fiecărui judet, dacă suprafata pădurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.

(2) În cazul judetelor în care suprafata pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură vor fi constituite pe raza a două sau mai multor judete limitrofe, astfel încât suprafata minimă a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1).

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si alte structuri aflate în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură se constituie prin hotărâre a Guvernului.

(4) Personalul tehnic de specialitate din structurile teritoriale prevăzute la alin. (1) va fi dimensionat în raport cu suprafata pădurilor si cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafată medie de 20.000 hectare să existe un cadru tehnic cu pregătire superioară în domeniul silviculturii.

(5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafată medie de 10.000 hectare.”

4. La articolul 27, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) pentru suprafata de până la un hectar, de către structura teritorială în domeniul silviculturii a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;

b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul structurii teritoriale în domeniul silviculturii a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 960.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societatea Comercială «ARO» - S.A. Câmpulung Muscel, precum si societătile comerciale filiale la care Societatea Comercială «ARO» - S.A. Câmpulung Muscel este actionar majoritar, respectiv Societatea Comercială «Fabrica de Piese si Subansamble Auto ARO» - S.A., Societatea Comercială «Fabrica de Scule si Matrite ARO» - S.A., Societatea Comercială «Centrul General de Comercializare Automobile ARO» - S.A., denumite în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată, ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni:”

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Organele de conducere ale societătii vor actiona pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.”

3. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Organele de conducere ale societătii vor actiona pentru:

a) majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni a tuturor creantelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/actiune;

b) ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Se scutesc la plată obligatiile restante ale Societătii Comerciale «ARO» - S.A. Câmpulung Muscel către Ministerul Finantelor Publice, datorate si neachitate la data transferului de proprietate asupra actiunilor, reprezentând creditul Japan International Cooperation System, acordat Societătii Comerciale «ARO» - S.A. Câmpulung Muscel, conform conventiilor nr. 305.225 din 21 noiembrie 2000 si nr. 245.273 din 31 august 2001, încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2000 pentru aprobarea Întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor.

(2) Se scutesc la plată dobânzile si penalitătile de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la alin. (1), calculate până la data scutirii acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 517.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “ARO” - S.A. Câmpulung Muscel si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 964.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 838.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 839.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

 

În baza art. 10, 11 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, a art. 105 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a art. 28 si a anexei nr. 1 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează modul de raportare a tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si se aplică institutiilor de credit autorizate de Banca Natională a României să actioneze ca intermediari pe piata valutară interbancară.

Art. 2. - Institutiile de credit prevăzute la art. 1 au obligatia să transmită Băncii Nationale a României - Directia politici monetare raportările referitoare la piata valutară interbancară, zilnic între orele 16,00-17,00, pentru tranzactiile valută contra monedei nationale din ziua curentă, si între orele 9,00-10,00, pentru tranzactiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente.

Art. 3. - Termenii utilizati în prezenta normă au aceeasi semnificatie cu a termenilor utilizati în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si transmiterea datelor

 

Art. 4. - (1) Transmiterea datelor referitoare la tranzactiile valutare se va realiza prin RCI (Reteaua de Comunicatii Interbancare) în formatul DBF (compatibil FoxPro 2.0, FoxPro 2.5 sau Dbase IV) si va cuprinde patru fisiere: CLIENTI.DBF si BANCI.DBF pentru tranzactiile valută contra monedei nationale, CLIENTIV.DBF si BANCIV.DBF pentru tranzactiile valută contra valută efectuate cu rezidenti si nerezidenti ce functionează în România. Acestea vor fi transmise în fiecare zi bancară în directorul BC/SYS:\APP\PVAL\acro\WDATA, unde “acro” este acronimul alocat fiecărei institutii de credit de către Banca Natională a României, conform listei prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În cazul în care, într-o zi bancară nu s-au efectuat tranzactii de vânzare/cumpărare de valută pe piata valutară interbancară, raportarea se va efectua prin transmiterea fisierelor goale (fără înregistrări).

(3) Subdirectorul PVAL\RALL contine mesaje destinate tuturor institutiilor de credit, referitoare la aplicatia dată. Art. 5. - Fisierele CLIENTI.DBF si CLIENTIV.DBF contin date referitoare la tranzactiile de vânzare/cumpărare de valută către/de la clienti si au următoarea structură:

 

Denumire câmp

Tip

Lungime

DATA

D

8

BANCA

C

4

OPERATIE

C

1

NUMECLI

C

40

CODUNIC

C

15

TIP_CLIENT

C

4

VALUTA1

C

3

VALUTA2

C

3

CURS

N

11,5

SUMA1

N

18,2

SUMA2

N

18,2

TIPOPER

C

1

DATAVAL

D

8

 

Art. 6. - Fisierele BANCI.DBF si BANCIV.DBF contin date referitoare la tranzactiile de vânzare/cumpărare de valută către/de la alti intermediari autorizati de Banca Natională a României să actioneze pe piata valutară interbancară din România, precum si între acestia si Banca Natională a României si au următoarea structură:

 

 

Denumire câmp

Tip

Lungime

DATA

D

8

BANCA

C

4

OPERATIE

C

1

CNTPART

C

4

VALUTA1

C

3

VALUTA2

C

3

CURS

N

11,5

SUMA1

N

18,2

SUMA2

N

18,2

TIPOPER

C

1

DATAVAL

D

8

ORATR

C

5

 

Art. 7. - Sensul termenilor de vânzare/cumpărare de valută este, din punctul de vedere al institutiei de credit care raportează:

a) cumpărare: tranzactia prin care institutia de credit cumpără valută de la clienti sau de la alte institutii de credit;

b) vânzare: tranzactia prin care institutia de credit vinde valută către clienti sau către alte institutii de credit.

Art. 8. - Câmpurile fisierelor prevăzute la art. 5 si 6 se vor completa după cum urmează:

a) DATA: data la care se încheie tranzactia;

b) BANCA: acronimul institutiei de credit care raportează, conform listei prevăzute în anexa nr. 2;

c) OPERATIE:

1 - “C” - pentru tranzactiile de cumpărare de valută de la clienti sau de la alte institutii de credit;

2 - “V” - pentru tranzactiile de vânzare de valută către clienti sau către alte institutii de credit.

Completarea acestui câmp se referă la valuta din câmpul VALUTA1;

d) NUMECLI:

1 - pentru persoane juridice si alte entităti – denumirea societătii comerciale sau a entitătii, asa cum rezultă din certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului, din certificatul emis de Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau din orice act de înregistrare la organele abilitate, după caz, pentru rezidenti, ori asa cum rezultă din documentul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul nerezidentilor;

2 - pentru persoane fizice - numele si prenumele persoanei fizice, asa cum rezultă din documentul de identitate;

e) CODUNIC:

1 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoanele fizice rezidente sau nerezidente - seria si numărul documentului de identitate;

2 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoanele juridice rezidente – codul unic de înregistrare sub care sunt înregistrate la biroul unic teritorial, iar în cazul persoanelor juridice nerezidente - codul unic de înregistrare din tara de origine;

f) TIP_CLIENT: se completează cu următoarele simboluri:

1 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane fizice rezidente “PFR”;

2 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane juridice rezidente “PJR”;

3 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane fizice nerezidente “NPF”;

4 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la persoane juridice nerezidente (exclusiv cele prevăzute la pct. 5) “NPJ”;

5 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la institutii financiare si de credit nerezidente “NIC”;

6 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la cooperativele de credit “CCV”;

7 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la casele de schimb valutar “CSV”;

8 - în cazul tranzactiilor de vânzare/cumpărare de valută către/de la casele de economii pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ “CEV”;

g) VALUTA1: acronimul valutei care se tranzactionează, conform anexei nr. 1:

1 - pentru tranzactiile contra monedei nationale se completează acronimul valutei străine;

2 - pentru tranzactiile între valute străine se completează acronimul valutei de bază astfel încât să fie respectate principiile enuntate la lit. c), i) si k);

h) VALUTA2: acronimul celei de-a doua valute care se tranzactionează, conform anexei nr. 1;

i) CURS: cursul la care s-a efectuat tranzactia, tinând cont de ordinele de mărime ale cotatiilor valutelor respective. Cursul trebuie completat astfel încât o unitate monetară din valuta de bază să fie egală cu x unităti din cealaltă valută tranzactionată;

j) SUMA1: suma tranzactionată în valuta prevăzută la lit. g);

k) SUMA2: suma tranzactionată în valuta prevăzută la lit. h), astfel încât să se respecte relatia: SUMA2 = SUMA1*CURS;

l) TIPOPER: se completează cu următoarele simboluri:

1 - “S” - pentru operatiuni spot;

2 - “F” - pentru operatiuni forward;

3 - “W” - pentru operatiuni swap;

4 - “A” - pentru alte tipuri de operatiuni;

m) DATAVAL: data la care se face decontarea tranzactiei;

n) ORATR: ora efectuării tranzactiei;

o) CNTPART: acronimul contrapartidei, conform listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9. - Pentru valutele de mai jos, la cotare, precum si în raportările către Banca Natională a României, se vor utiliza următoarele ordine de multiplicare pentru completarea câmpului CURS:

- yen japonez - 100 JPY;

- lira turcească - 1.000 TRL,

unde

Suma în lei = Suma*Curs/Ordinul de multiplicare.

Art. 10. - Raportarea tranzactiilor valută contra valută se realizează în functie de ordinea în care se cotează valutele respective, astfel:

1. tranzactiile în care participă EUR se vor cota în EUR;

2. tranzactiile în care participă USD (mai putin cele dintre EUR si USD) se vor cota în USD;

3. pentru celelalte valute se vor respecta principiile prevăzute la art. 8 lit. c), i) si k).

Art. 11. - Tranzactiile valutare contra monedei nationale din fisierul CLIENTI.DBF, cu sume mai mici sau egale cu 10.000 în echivalent EUR (calculate la cursul Băncii Nationale a României valabil în ziua încheierii tranzactiei), vor fi raportate în formă agregată astfel:

1. datele vor fi adunate si grupate în functie de valută, de operatie si de criteriile mentionate la art. 8 lit. f) si l);

2. sumele agregate vor fi înregistrate cu denumirea “cod10000” în câmpul NUMECLI;

3. câmpul CURS va fi completat cu un curs mediu ponderat al tranzactiilor agregate.

 

CAPITOLUL III

Corectarea erorilor

 

Art. 12. - (1) Erorile rezultate din prelucrarea informatiilor de către Banca Natională a României se vor regăsi în subdirectorul BC/SYS:\APP\PVAL\acro\RDATA, în patru fisiere a căror denumire va fi constituită în felul următor: ER-XLLZZ.DBF, unde:

“ER” - prescurtare de la cuvântul “erori”;

“X” va cuprinde un caracter, si anume:

“C” pentru erorile din fisierul CLIENTI.DBF;

“B” pentru erorile din fisierul BANCI.DBF;

“CV” pentru erorile din fisierul CLIENTIV.DBF;

“BV” pentru erorile din fisierul BANCIV.DBF;

“LL” - luna curentă formată din două caractere (“01” pentru ianuarie, “02” pentru februarie etc.);

“ZZ” - ziua curentă compusă din două caractere specifice fiecărei zile (“01” pentru prima zi a lunii, “02” pentru a doua zi a lunii etc.).

(2) Fisierele definite la alin. (1) sunt generate de Banca Natională a României.

Art. 13. - Corectia erorilor sau orice altfel de modificări în situatiile transmise deja vor fi comunicate până la ora 10,00 a zilei bancare următoare, atât telefonic, cât si letric, prin postă electronică sau dischetă, de către institutia de credit care raportează.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - În cazul în care Banca Natională a României constată nerespectarea de către institutiile de credit a prevederilor legale în vigoare privind functionarea pietei valutare interbancare, aceasta poate aplica sanctiunile prevăzute de art. 69 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu completările ulterioare, si de art. 189 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 16. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Circulara Băncii Nationale a României nr. 31/1994 referitoare la raportările privind piata valutară interbancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 13.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a