MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.115         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 27 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

525. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

983. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

109. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Codului penal

 

110. - Ordonantă de urgentă privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses - Borsa”, judetele Satu Mare si Maramures

 

111. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

 

112. - Ordonantă de urgentă privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

2.008. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute nationale de cercetaredezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, în anexa nr. 2 si în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridică în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «GheorgheIonescu-Sisesti». Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si în anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, după obtinerea acreditării, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003.

Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăti comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mures, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» în subordinea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.”

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate în administrarea si/sau în concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitătilor si institutiilor de învătământ agricol si silvic, a unitătilor de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesională în agricultură apartin domeniului public al statului si rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora, pe durata realizării obiectului de activitate.”

3. La articolul unic, după punctul 2 se introduc punctele 21-24, cu următorul cuprins:

“21. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) Unitătile prevăzute la alin. (1) au în administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobândite în conditiile legii, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unitătilor de cercetaredezvoltare.»

22. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

«(11) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.

(12) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” sunt personalităti stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.

(13) Numărul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din tară este de 40.»

23. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

«(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, rezidenti în tară, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, de la bugetul de stat o indemnizatie lunară egală cu salariul mediu brut pe economie.»

24. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.»

4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 223 va avea următorul cuprins:

“Art. 223 - (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unitătilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricolă, precum si a institutiilor de învătământ superior agricol si silvic rămân definitiv si irevocabil în administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptătite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul unic, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

“31. După articolul 225 se introduce articolul 226 cu următorul cuprins:

“Art. 226. - (1) Absolventii de învătământ superior si mediu care se încadrează în unitătile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unitătii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea întregii sume.

(2) Specialistii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosintă, pe durata contractului individual de muncă, 1.500 m2 teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităti”.

6. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. La anexa nr. 1a), numărul curent 1.15 se abrogă.”

7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc punctele 81 si 82, cu următorul cuprins:

“81. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 17 se introduce numărul curent 18 cu următorul cuprins:

«18. Statiunea de Cercetare Reghin Mures Statiunea de Cercetare- Reghin Mures si Productie pentru Cresterea Dezvoltare pentru Ovine Ovinelor si Caprinelor si Caprine».

82. La anexa nr. 2, numărul curent 5 se abrogă.”

8. La articolul unic, după punctul 9 se introduc punctele 91-93, cu următorul cuprins:

“91. La anexa nr. 3, după numărul curent 15 se introduce numărul curent 16 cu următorul cuprins:

«16. Statiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale si Aromatice Fundulea Fundulea Călărasi»

92. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.

93. La anexa nr. 4, după numărul curent 9 se introduce numărul curent 10 cu următorul cuprins:

«10. Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Oradea Oradea Bihor Universitatea Oradea»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 525.

 

ANEXA Nr. 7*)

 

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

“Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Suprafetele de teren agricol

care trec din domeniul public în domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si  completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 983.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

Neadoptarea si neaplicarea imediată a măsurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă ar însemna nerespectarea de către România a angajamentelor asumate prin Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2005, denumirea si clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si taxele vamale aferente acestora se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 se abrogă Legea nr. 608/2003 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 23 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 94.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 bis, în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Codului penal

 

Având în vedere că îndeosebi în ultima perioadă s-au săvârsit în domeniul transportului rutier fapte grave care îmbracă uneori forme de crimă organizată, aducându-se prejudicii deosebit de mari atât statului, cât si operatorilor de transport rutier care îsi desfăsoară activitatea în mod legal, se impune ca, de urgentă, să se incrimineze astfel de fapte.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După articolul 281 din Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 2811, cu următorul cuprins:

“Nerespectarea regimului transportului

Art. 2811. - Efectuarea transportului rutier fără licentă de transport sau autorizatie de transport valabilă ori fără licentă de executie pentru vehicul sau licentă de executie pentru traseu valabilă se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sanctionează si persoana care autorizează sau consimte la efectuarea transportului rutier în conditiile prevăzute la alin. 1.

Eliberarea, cu stiintă, a unei licente de transport, autorizatii de transport sau licente de executie, fără respectarea legii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă.

Actiunea penală pentru faptele prevăzute la alin. 1-3 se pune în miscare numai la sesizarea organelor competente din domeniul transportului rutier.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu, secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sustinerea proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses - Borsa”, judetele Satu Mare si Maramures

 

Având în vedere faptul că termenul limită pentru contractarea fondurilor pentru Programul PHARE 2002 este data de 30 noiembrie 2004, iar procedurile PHARE nu permit semnarea unui contract decât în conditiile asigurării finantării integrale a proiectelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) În completarea surselor de finantare a proiectului “Dezvoltarea zonelor turistice Luna Ses - Borsa”, judetele Satu Mare si Maramures, în anul 2006, se asigură de la bugetul de stat sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,5 milioane euro, din care 2,12 milioane euro pentru judetul Maramures si 1,38 milioane euro pentru judetul Satu Mare.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu-euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

 

Având în vedere faptul că România s-a angajat în procesul de negociere a capitolului 21 “Politica regională si coordonarea instrumentelor structurale” să constituie până la sfârsitul anului 2004, prin asocierea agentiilor de dezvoltare regională, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, astfel încât acestea să devină functionale până la sfârsitul semestrului I al anului 2005,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea cresterii economice si dezvoltării sociale echilibrate si durabile a regiunilor de frontieră.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Obiectivele de bază ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt următoarele:

a) promovarea cooperării între regiunile, comunitătile si autoritătile situate de o parte si de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea si implementarea unor strategii transfrontaliere si a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunitătilor respective sub aspectul cresterii nivelului de trai si al dezvoltării economice;

b) promovarea bunei vecinătăti, a stabilitătii sociale si progresului economic din regiunile de frontieră, prin finantarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile si comunitătile din aceste regiuni;

c) sprijinirea realizării descentralizării responsabilitătii, prin promovarea initiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale.”

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Agentiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componenta lor judete situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării managementului administrativ, financiar si tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră.

(12) Atributiile si obiectivele fiecărui birou regional de cooperare transfrontalieră se vor stabili prin statutul de organizare si functionare care va fi avizat de institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale.”

4. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru managementul si implementarea programelor de dezvoltare regională si de cooperare transfrontalieră, precum si pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor delegate de institutia natională cu atributii în acest domeniu, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate si încheiate pentru managementul administrativ, tehnic si financiar al programelor de dezvoltare regională si al programelor de cooperare transfrontalieră.”

5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Operatiunile financiare privind executarea programelor si/sau proiectelor finantate din fonduri publice se derulează de birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, prin unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

În vederea diminuării impactului social datorat disponibilizărilor colective efectuate la Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov în anul 2003,

având în vedere dificultătile financiare cu care se confruntă Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, datorate angajamentelor asumate prin contractul colectiv de muncă, precum si necesitatea urgentă a finalizării procesului de privatizare a acestei societăti comerciale mari cu un rol semnificativ în cadrul economiei nationale, elemente ce constituie o situatie extraordinară, punând în cauză si interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este autorizată să acorde Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov un împrumut rambursabil în sumă totală de 30 miliarde lei, pentru achitarea sumelor cu titlu de plăti compensatorii stipulate în contractul colectiv de muncă al societătii, valabil pentru perioada 2001-2004, cuvenite fostilor salariati disponibilizati de societate în anul 2003.

(2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă din veniturile obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din activitatea de privatizare.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va încheia cu Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov contractul de împrumut, în următoarele conditii:

a) perioada: 5 ani;

b) termen de gratie: 1 an, atât pentru rata de capital, cât si pentru dobândă;

c) dobânda la nivel BUBOR (Bucuresti Offered Rate), stabilită de Banca Natională a României în prima zi din lună;

d) rezilierea de plin drept a contractului de credit si declararea exigibilitătii anticipate a întregii obligatii de plată în cazul întârzierii cu mai mult de 15 zile de la plata ratelor scadente.

Art. 3. - (1) În situatia rezilierii contractului de împrumut conform art. 2 lit. d), Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate să decidă conversia în actiuni a creantei sale reprezentând împrumutul sau partea din împrumut rămasă de rambursat, cu toate accesoriile acesteia. Conversia în actiuni se realizează la valoarea nominală a unei actiuni a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov.

(2) Administratorii Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov vor convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor în termen de 15 zile de la data comunicării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a deciziei de conversie în actiuni, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social al societătii cu sumele pentru care s-a realizat conversia.

(3) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine în termen de 5 zile de la convocare.

(4) Actiunile rezultate din conversie se vând de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu acordarea dreptului de preferintă cumpărătorului participatiei statului la capitalul social al Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov sau succesorului legal al acestuia.

(5) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia îsi va exprima optiunea în termen de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a majorării capitalului social al Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov cu sumele pentru care s-a realizat conversia.

(6) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu îsi manifestă dreptul de preferintă în termenul prevăzut la alin. (5) sau nu acceptă pretul de ofertă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate vinde actiunile rezultate din conversie prin orice metodă, potrivit legii.

(7) Operatiunile prevăzute la alin. (2)-(6) se realizează prin derogare de la prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pe anul 2004 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 5. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă vor fi notificate conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, si se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 8 al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 23 martie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“8. Adrian Cosmescu, reprezentant al Băncii Nationale a României;”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.008.