MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

506. - Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

946. - Decret pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

834. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

835.- Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.538. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 decembrie 2004, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 758/2004, cu modificările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

(1) Prezenta lege stabileste conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicatiilor electronice.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si furnizorilor de servicii cu valoare adăugată si furnizorilor de registre ale abonatilor care, în cadrul activitătii lor comerciale, prelucrează date cu caracter personal.

(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:

a) în cadrul activitătilor în domeniul apărării nationale si securitătii nationale, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege;

b) în cadrul activitătilor de combatere a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si în cadrul altor activităti în domeniul dreptului penal, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) utilizator - orice persoană fizică ce beneficiază de un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, fără a avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu;

b) date de trafic - orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o retea de comunicatii electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operatiuni;

c) date de localizare - orice date prelucrate într-o retea de comunicatii electronice, care indică pozitia geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;

d) comunicare - orice informatie schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanti prin intermediul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului; aceasta nu include informatia transmisă publicului printr-o retea de comunicatii electronice ca parte a unui serviciu de programe audiovizuale, în măsura în care nu poate fi stabilită o legătură între informatia în cauză si abonatul sau utilizatorul identificabil care o primeste;

e) apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de telefonie destinat publicului, care permite comunicarea bidirectională în timp real;

f) serviciu cu valoare adăugată - orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât transmiterea comunicării ori facturarea contravalorii acestei operatiuni;

g) postă electronică - serviciul care constă în transmiterea printr-o retea publică de comunicatii electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi stocate în retea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la receptionarea de către destinatar.

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), c) si i) din Legea nr. 677/2001, art. 2 lit. a), b), c) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, art. 1 pct. 1 si 8 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificările ulterioare, si la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice.

 

ARTICOLUL 3

Măsuri de securitate

 

(1) Furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a lua toate măsurile tehnice si organizatorice adecvate în vederea garantării securitătii serviciului. În ceea ce priveste securitatea retelei, dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicatii electronice va lua măsurile de securitate respective împreună cu furnizorul retelei publice de comunicatii electronice. Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proportional cu riscul existent, având în vedere posibilitătile tehnice de ultimă oră si costurile implementării acestor măsuri.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, stabileste conditiile în care furnizorii trebuie să îsi îndeplinească obligatia prevăzută la alin. (1).

(3) În cazul existentei unui risc determinat de încălcare a securitătii retelei, furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului este obligat:

a) să informeze abonatii asupra existentei acestui risc, precum si asupra posibilelor consecinte ce decurg;

b) să informeze abonatii asupra posibilitătilor de remediere;

c) să informeze abonatii asupra costurilor probabile privind înlăturarea riscului.

 

ARTICOLUL 4

Confidentialitatea comunicărilor

 

(1) Confidentialitatea comunicărilor transmise prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice si a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, precum si confidentialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea si orice altă formă de interceptare ori supraveghere a comunicărilor si a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu exceptia cazurilor următoare:

a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicarea respectivă;

b) utilizatorii care participă la comunicarea respectivă si-au dat, în prealabil, consimtământul scris cu privire la efectuarea acestor operatiuni;

c) se realizează de autoritătile competente, în conditiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu aduc atingere posibilitătii de a efectua stocarea tehnică necesară, în scopul transmiterii comunicării, în conditiile respectării confidentialitătii.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu aduc atingere posibilitătii de a efectua înregistrări autorizate, în conditiile legii, ale comunicărilor si datelor de trafic aferente, atunci când acestea se realizează în cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza proba unui act comercial sau a unei comunicări realizate în scopuri comerciale.

(5) Utilizarea unei retele de comunicatii electronice în scopul stocării de informatii în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obtinerii accesului la informatia stocată în acest mod este permisă numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor conditii:

a) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat informatii clare si complete, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la scopul în care se efectuează stocarea sau accesul la informatia stocată;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau accesul la informatia stocată.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilitătii de a efectua stocarea sau accesul tehnic în următoarele cazuri:

a) atunci când aceste operatiuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuării sau facilitării transmiterii unei comunicări printr-o retea de comunicatii electronice;

b) atunci când aceste operatiuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al societătii informationale, solicitat expres de abonat sau utilizator.

 

ARTICOLUL 5

Datele de trafic

 

(1) Datele de trafic referitoare la abonati si utilizatori, prelucrate si stocate de către furnizorul unei retele publice de comunicatii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, trebuie să fie sterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (2), (3) si (5).

(2) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul facturării abonatilor sau al stabilirii obligatiilor de plată pentru interconectare este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plată corespunzătoare.

(3) Furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului poate prelucra datele prevăzute la alin. (1), în vederea comercializării serviciilor sale sau a furnizării de servicii cu valoare adăugată, numai în măsura si pe durata necesară comercializării, respectiv furnizării acestor servicii, si numai cu consimtământul expres prealabil al abonatului sau utilizatorului la care se referă datele respective. Abonatul sau, după caz, utilizatorul îsi poate retrage oricând consimtământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) si (3), furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului este obligat să informeze abonatul sau utilizatorul cu privire la categoriile de date de trafic care sunt prelucrate si la durata prelucrării acestora. În cazul prevăzut la alin. (3), această informare trebuie să aibă loc anterior obtinerii consimtământului abonatului sau utilizatorului.

(5) Prelucrarea datelor de trafic în conditiile alin. (1)-(4) poate fi efectuată numai de către persoanele care actionează sub autoritatea furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, având ca atributii facturarea ori gestionarea traficului, relatiile cu clientii, detectarea fraudelor, comercializarea serviciilor de comunicatii electronice sau furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, si este permisă numai în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea acestor atributii.

(6) Prevederile alin. (1)-(3) si (5) nu aduc atingere posibilitătii autoritătilor competente de a avea acces la datele de trafic, în conditiile legii, în scopul solutionării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.

 

ARTICOLUL 6

Facturarea detaliată

 

(1) Abonatii primesc facturi nedetaliate.

(2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea dreptului la viată privată al utilizatorilor apelanti si al abonatilor apelati.

(3) Informatiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC.

 

ARTICOLUL 7

Prezentarea si restrictionarea identitătii liniei apelante si a liniei conectate

 

(1) În cazul în care este oferită prezentarea identitătii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum si abonatului apelant pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu si gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante, indiferent de tara de destinatie a apelului.

(2) În cazul în care este oferită prezentarea identitătii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu si, în limitele unei utilizări rezonabile, gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante pentru apelurile primite, indiferent de tara de origine a acestora.

(3) În cazul în care este oferită prezentarea identitătii liniei apelante, când prezentarea identitătii liniei apelante se face înainte de începerea convorbirii, furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu, posibilitatea de a respinge apelurile primite pentru care identitatea liniei apelante a fost ascunsă de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de tara de origine a apelurilor.

(4) În cazul în care este oferită prezentarea identitătii liniei conectate, furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu si gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei conectate fată de utilizatorul apelant, indiferent de tara de origine a apelurilor.

(5) În cazul în care este oferită prezentarea identitătii liniei apelante sau a liniei conectate, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identitătii sau de respingere a apelurilor prevăzute la alin. (1)-(4).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale si, acolo unde este tehnic posibil si nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.

 

ARTICOLUL 8

Datele de localizare, altele decât datele de trafic

 

(1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonatii retelelor publice de comunicatii electronice sau ai serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, atunci când este posibilă, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:

a) datele în cauză sunt transformate în date anonime;

b) cu consimtământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele respective, măsura si pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;

c) atunci când serviciul cu valoare adăugată cu functie de localizare are ca scop transmiterea unidirectională si nediferentiată a unor informatii către utilizatori.

(2) Furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie utilizatorului sau abonatului, anterior obtinerii consimtă- mântului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informatii referitoare la:

a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;

b) scopurile si durata prelucrării acestor date;

c) eventuala transmitere a datelor către un tert, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.

(3) Utilizatorii sau abonatii care îsi dau consimtământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-si retrage oricând consimtământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la retea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor sau abonatilor un procedeu simplu si gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

(4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în conditiile alin. (1)-(3), poate fi efectuată numai de către persoanele care actionează sub autoritatea furnizorului retelei publice de comunicatii electronice sau al serviciului de comunicatii electronice destinat publicului ori a tertului furnizor de servicii cu valoare adăugată si trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.

 

ARTICOLUL 9

Exceptii

 

(1) Furnizorul unei retele publice de comunicatii electronice sau al unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7 referitoare la oferirea posibilitătii de ascundere a identitătii liniei apelante, astfel:

a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate si puse la dispozitie de către furnizorul retelei publice de comunicatii electronice sau al serviciului de comunicatii electronice destinat publicului, în conditiile legii;

b) pentru fiecare linie, în vederea solutionării de către serviciile specializate de interventie recunoscute în conditiile legii, precum politie, pompieri sau ambulantă, a situatiilor ce le sunt semnalate prin apeluri de urgentă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei retele publice de comunicatii electronice sau al unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului poate deroga si de la prevederile art. 8, referitoare la obtinerea consimtământului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) si (2) sunt permise în conditiile stabilite de Avocatul Poporului, cu consultarea ANRC.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale si, acolo unde este tehnic posibil si nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.

 

ARTICOLUL 10

Redirectionarea automată a apelului

 

(1) Furnizorul retelei publice de comunicatii electronice sau, după caz, al serviciului de comunicatii electronice destinat publicului are obligatia de a pune la dispozitie fiecărui abonat un mijloc simplu si gratuit de a bloca redirectionarea automată de către un tert a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.

(2) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonatilor conectati la comutatoare digitale si, acolo unde este tehnic posibil si nu se presupune un efort economic disproportionat, în cazul abonatilor conectati la comutatoare analogice.

 

ARTICOLUL 11

Registrele abonatilor

 

(1) Persoanele care pun la dispozitia publicului registre ale abonatilor în formă scrisă sau electronică sau care furnizează servicii de informatii privind abonatii au obligatia de a informa abonatii asupra scopului întocmirii acestor registre în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum si asupra oricăror alte posibilităti de utilizare, bazate pe functii de căutare integrate registrelor în formă electronică. Informarea este gratuită si se realizează înainte ca abonatii să fie inclusi în registrele respective.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a oferi în mod gratuit abonatilor următoarele posibilităti:

a) de a decide dacă datele lor cu caracter personal, precum si care dintre acestea vor fi sau nu incluse într-un registru public al abonatilor;

b) de a verifica, rectifica sau elimina datele lor cu caracter personal incluse într-un registru al abonatilor.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot utiliza registrele publice ale abonatilor în alt scop decât pentru simpla căutare a datelor de contact, pe baza numelui si, dacă este necesar, a unui număr limitat de alti parametri, numai cu consimtământul expres prealabil al tuturor abonatilor ce figurează în aceste registre.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si abonatilor persoane juridice în privinta includerii datelor care permit identificarea acestora în registrele publice ale abonatilor.

 

ARTICOLUL 12

Comunicările nesolicitate

 

(1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronică sau prin orice altă metodă care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului în care abonatul vizat si-a exprimat în prealabil consimtământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizică sau juridică obtine în mod direct adresa de postă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu conditia de a oferi în mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizări, atât la obtinerea adresei de postă electronică, cât si cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus initial.

(3) În toate cazurile este interzisă efectuarea prin postă electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele si pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări.

(4) Prevederile alin. (1) si (3) se aplică în mod corespunzător si abonatilor persoane juridice.

 

ARTICOLUL 13

Regim sanctionator

 

(1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în conditiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2);

b) neîndeplinirea obligatiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (3);

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdictia interceptării si supravegherii comunicărilor si datelor de trafic aferente;

d) nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (5); e) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic;

f) nerespectarea conditiilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art. 6;

g) încălcarea obligatiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identitătii sau de respingere a apelurilor, precum si la informarea publicului, prevăzute la art. 7;

h) nerespectarea prevederilor art. 8, referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic;

i) nerespectarea prevederilor art. 9, referitoare la conditiile în care se poate deroga de la prevederile art. 7 sau 8;

j) încălcarea obligatiilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirectionarea automată a apelurilor, prevăzute la art. 10;

k) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la întocmirea registrelor abonatilor, prevăzute la art. 11;

l) nerespectarea prevederilor art. 12, referitoare la comunicările nesolicitate.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) si l) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societătile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.

(3) Contraventia prevăzută la alin. (1) lit k), precum si contraventia prevăzută la alin. (1) lit. h), săvârsite prin nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), se sanctionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societătile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.

(4) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f), g) si j) se constată de personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC, iar sanctiunile se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele ANRC.

(5) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), i), k) si l) si aplicarea sanctiunilor se efectuează de personalul de control împuternicit în acest scop al Avocatului Poporului, în conditiile Legii nr. 677/2001.

(6) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii tranzitorii si finale

 

(1) Prevederile art. 11 nu se aplică în cazul registrelor abonatilor întocmite sau comercializate în formă scrisă ori în formă electronică accesibilă off-line înaintea intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 15

Transpunerea unor acte normative comunitare

 

Prezenta lege transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 506.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 946.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii României, cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1 - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 834.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrului militar si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 835.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 decembrie 2004, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 758/2004, cu modificările ulterioare

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. O.B./13.499/2004,

în temeiul dispozitiilor înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 decembrie 2004, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 758 din 14 iunie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 10 august 2004, modificat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.210/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 1.538.

 

ANEXĂ

 

1. La capitolul I “Dispozitii generale”, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“Ministerul Sănătătii organizează concurs national de intrare în rezidentiat de medicină, medicină dentară si farmacie la data de 19 decembrie 2004. Concursul se va desfăsura în următoarele centre universitare:

- Centrul Universitar Bucuresti - grupa specialitătilor chirurgicale si grupa medicină dentară

- Centrul Universitar Cluj-Napoca - grupa specialitătilor medicale

- Centrul Universitar Craiova - grupa medicină de familie

- Centrul Universitar Târgu Mures - grupa farmacie

- Centrul Universitar Timisoara - grupa medicină de laborator”

2. În tot cuprinsul textului Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 decembrie 2004, referirile la Centrul Universitar Iasi se anulează.