MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.078         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

486. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

910. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

487. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

911. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

488. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

912. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.893. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2004 si la Zagreb la 28 septembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

 

1.922. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzău

 

1.925. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Pecica, judetul Arad

 

1.926. - Hotărâre privind dezafectarea unei capacitătii de productie de la Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale Făgăras” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 81 din 19 august 2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - După scopul pentru care se înfiintează, crescătoriile de vânat pot fi:

a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selectionat, pentru actiuni de populare si repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat;

b) crescătorii de vânat destinate cresterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării produselor obtinute.”

2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Terenul pe care se înfiintează crescătoriile de vânat si complexurile de vânătoare îsi schimbă folosinta si destinatia potrivit legii.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare este diferit, din punct de vedere al perioadei de vânătoare, de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, si ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii.”

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II

Autorizarea înfiintării si exploatării crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare”

5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înfiintarea de crescătorii de vânat si de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice si juridice care doresc înfiintarea si exploatarea acestora.

...........................................................................................

(3) Cererea de autorizare pentru înfiintarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv si statutul societătii; încheierea judecătorului – delegat de la oficiul registrului comertului/hotărârea judecătorească de înfiintare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalitătii juridice; certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comertului ori în Registrul asociatiilor si fundatiilor; documentele de autorizare si înregistrare, în cazul persoanei fizice;

b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înfiintarea si functionarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune si alte documente prevăzute de legislatia în vigoare;

c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înfiintează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situatia în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului;

d) studiul de specialitate privind înfiintarea si functionarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, având continutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu.”

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL III

Functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare”

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Crescătoriile de vânat si complexurile de vânătoare înfiintate în scopul asigurării de material biologic necesar actiunilor de populare a fondurilor de vânătoare functionează în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat si în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu usurintă la mediul natural de viată din cuprinsul fondurilor de vânătoare.

(2) Înfiintarea se realizează pe categorii de teren cu conditii compatibile celor existente în mediul natural de viată al speciilor de vânat.

(3) Desfăsurarea activitătii este coordonată de un specialist în domeniul cinegetic.

(4) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spatii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea:

a) spatiul pentru înmultirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărti, la rândul său, în mai multe subunităti, în functie de specia si de tehnologia de crestere aleasă;

b) spatiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalitătilor pentru care este organizată recoltarea.”

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru recoltarea prin împuscare a exemplarelor de vânat din complex, proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care detine permis de portarmă si foloseste arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerintelor de recoltare pentru specia respectivă.

(2) Organizarea si practicarea actiunilor de extragere sau de valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru evitarea producerii unor accidente, precum si pentru evidenta vânatului recoltat sunt si rămân aplicabile si în cazul complexurilor de vânătoare reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la:

a) protectia muncii în cadrul actiunilor de vânătoare;

b) caracteristicile armelor si munitiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare;

c) rasele de câini admise la vânătoare;

d) evaluarea trofeelor de vânat.

(4) În situatii deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii si altele asemenea, precum si în situatiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele si numai cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În scopul detinerii, la nivel national, a unei evidente statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat si din complexurile de vânătoare, detinătorii lor vor transmite datele solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale.

(2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat si în complexurile de vânătoare, precum si iesirea din acestea se fac în baza documentelor legale de provenientă a vânatului. Tipul si modelul acestora se stabilesc prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizatiei de functionare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 486.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 910.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Parterul si mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 îsi schimbă destinatia de locuinte de necesitate stabilită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, în spatii pentru activităti de interes public.”

2. Titul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“ DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Companiei Nationale de Investitii «C.N.I.» - S.A. în administrarea Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 487.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 911.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) În functie de complexitatea situatiei, serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat, prin asocierea lor cu serviciile medicale, educationale, de locuinte si de ocupare în muncă.”

2. La articolul I punctul 3, litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“d) egalitatea de sanse si nediscriminarea la accesul de servicii sociale si în furnizarea serviciilor sociale;”.

3. La articolul I punctul 4, litera i) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

“i) gestionarea activă a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele educationale, medicale, de locuire, ocupare si altele asemenea;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 488.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 912.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2004 si la Zagreb la 28 septembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 si art. 22 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 8/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2004 si la Zagreb la 28 septembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1999, aprobată prin Legea nr. 8/2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.893.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

31 august 2004

Domnului Anand K. Seth

Director

Unitatea de tară pentru Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

 

De la: Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

 

Referitor la Acordul de împrumut nr. 4491 RO privind dezvoltarea institutională a sectorului privat (PIBL);

Solicitare pentru extinderea datei de închidere a împrumutului*)

 

Stimate domnule Seth,

Vă informăm că la 23 ianuarie 2004 Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea de Management al Proiectului PIBL (UMP), a lansat procedura de achizitie pentru livrarea si instalarea unui sistem IT pentru gestiunea centralizată si în timp real a contabilitătii publice - faza a II-a cu un buget estimat la 5,370 milioane USD din împrumutul PIBL.

În timpul videoconferintei din 26 februarie 2004 cu reprezentantii Băncii Mondiale am făcut propunerea de a avea două contracte separate, unul pentru contractarea directă a licentelor Oracle (estimat la 1,4 milioane USD cu finantare din împrumutul PIBL) si altul pentru achizitia de echipamente si servicii asociate (estimate la 3,970 USD, care să fie finantate din sumele rămase în cadrul împrumutului PIBL si restul, din împrumutul PPIBL).

Documentatia de licitatie a fost aprobată de Bancă si începând cu 19 martie 2004 a fost oferită la vânzare cu termen de primire a ofertelor stabilit pentru 14 mai 2004. Au fost primite 4 (patru) oferte si au fost evaluate conform procedurii Băncii Mondiale.

Raportul de evaluare a ofertelor a fost trimis la Bancă la 3 iunie 2004.

În mod repetat unul dintre ofertanti a trimis Băncii o reclamatie. Pe baza analizei făcute de Bancă (unele ambiguităti au fost constatate în documentele de licitatie, care au fost initial aprobate de Bancă) si ca urmare a discutiilor purtate cu UMP si cu Comisia de evaluare s-au convenit reofertarea acestei activităti si trimiterea documentatiei numai ofertantilor care au participat la licitatia initială.

Pentru finalizarea acestei activităti (achizitie, instalare si testare de echipamente) vor fi necesare aproximativ 4-5 luni. Asa cum cunoasteti, data de închidere a împrumutului PIBL este 31 octombrie 2004. Datorită situatiei mentionate mai sus am pierdut aproximativ 4 luni. Achizitionarea acestor echipamente este foarte importantă pentru minister si pentru îndeplinirea conditionalitătilor din matricea PAL.

Având în vedere bugetul disponibil în împrumutul PIBL pentru acest pachet (3,2 milioane USD) si timpul necesar realizării achizitiei acestui ultim pachet, prin prezenta vă transmitem solicitarea oficială de amendare a sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut, prin extinderea cu 4 luni a datei de închidere (28 februarie 2005 în loc de 31 octombrie 2004), pentru a asigura desfăsurarea corespunzătoare a activitătilor ce trebuie efectuate în cadrul acestui ultim pachet de achizitie.

Cu speranta că solicitarea noastră va primi sprijinul dumneavoastră, astept urgent primirea răspunsului dumneavoastră.

 

Cu sinceritate,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

 

Copie: Domnul Khaled Sherif, director de sector

Doamna Tanya Segal, director de proiect, PIBL, PPIBL

Domnul Arben Maho, specialist de achizitii, PIBL, PPIBL

Domnul Hiran Herat, consultant PIBL, PPIBL

Domnul Owaise Saadat, director, Misiunea rezidentă BIRD, România

Doamna Arabela Negulescu, director adjunct, Misiunea rezidentă, România

 

BANCA MONDIALĂ

 

28 septembrie 2004

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România: Împrumutul privind dezvoltarea institutională a sectorului privat (împrumut nr. 4491 RO)

Extinderea datei de închidere*)

 

Potrivit adresei dumneavoastră din 31 august 2004, prin care solicitati Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să extindă data de închidere a Acordului de împrumut nr. 4491 RO, am plăcerea să vă informez că Banca a stabilit data de 28 februarie 2005 ca ultimă dată pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România si Bancă, datat 17 iunie 1999.

 

Cu sinceritate,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Spre stiintă: Adrianus Melkert

Director executiv

Banca Mondială


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 45,7118 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzău.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.922.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzău

 

Locul unde este

situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile

Tehnice

ale terenului

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea Ministerului

Apărării Nationale care alcătuiesc

domeniul public al statului

Municipiul Râmnicu

Sărat, str. Focsani

nr. 1, judetul Buzău

Statul român, din

Administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Râmnicu Sărat si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat

Suprafata=

45,7118 ha

- imobil 5150

- cod 8.29.09

- nr. M.F.P. 106984

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Pecica, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al orasului Pecica si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad, a unui imobil situat în orasul Pecica nr. 280, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al orasului Pecica si din administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Finantelor Publice a unui imobil situat în orasul Pecica nr. 304, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.925.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de proprietate si de administrare, situate în orasul Pecica, judetul Arad

 

Adresa

Imobilelor

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Numărul

atribuit de

M.F.P.

Caracteristicile

tehnice

ale imobilelor

Orasul Pecica

nr. 280, judetul Arad

Înscris în C.F. 161

Rovine top. 203/a

Statul român,

Ministerul Finantelor

Publice

Orasul Pecica, Consiliul Local al Orasului Pecica

27.259

Suprafata construită = 396 m2

Suprafata terenului = 1.210 m2

Orasul Pecica

nr. 304, judetul Arad

Înscris în C.F. 5827

Rovine top. 223/a

Orasul Pecica,

Consiliul Local

al Orasului Pecica

Ministerul Finantelor Publice

Numărul va fi atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Suprafata construită = 560,80 m2

Suprafata terenului = 1.569 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind dezafectarea unei capacităti de productie de la Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale Făgăras” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă dezafectarea liniei de fabricare a nitrocelulozei de la Societatea Comercială “Uzina de Produse Speciale Făgăras” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., în vederea valorificării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.926.