MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1076         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

240. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

615/1.654. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere

 

845.- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 168/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de productie, greutătii minime si perioadei admise pentru export în anul 2004

 

2.068. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

 

4.231. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Laminorul” - S.A. Brăila, judetul Brăila

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

55. - Hotărâre privind completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri

 

56. - Hotărâre privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Bălnaca, situat în judetul Bihor, încheiată cu Societatea Comercială “Chris Prod - Com P & R” - S.R.L. Nojorid, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 240.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 615 din 18 octombrie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.654 din 3 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere

 

În scopul reglementării coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice în activitătile specifice industriei petroliere,

în conformitate cu prevederile art. 192 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin consumuri tehnologice specifice activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice aferente industriei petroliere, în sensul prezentului ordin, se întelege scăzămintele care se produc în timpul depozitării, manipulării, distributiei si transportului uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice, determinate de procese naturale cum sunt: evaporare, volatilizare, depuneri pe peretii vagoanelor si ai recipientelor în care sunt transportate si depozitate aceste produse, precum si depuneri pe peretii conductelor de transport.

Art. 2. - (1) Se admit ca neimpozabile în sensul art. 192 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, consumurile tehnologice definite la art. 1, respectiv cantitătile rezultate prin aplicarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice.

(2) Beneficiază de regimul prevăzut la alin. (1) agentii economici care fac dovada existentei unui studiu privind coeficientii maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice, întocmit de către persoane juridice abilitate si avizat de Ministerul Economiei si Comertului si de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3. - Coeficientii maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice, vor fi stabiliti, la solicitarea agentului economic interesat, de către persoane juridice abilitate, în urma studiilor efectuate de acestea pe baza normelor American Petroleum Institute (API) recunoscute pe plan international.

Art. 4. - Întreaga răspundere fată de corectitudinea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice, cade în sarcina persoanei juridice abilitate care, în urma studiilor efectuate, i-a propus spre avizare Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Finantelor Publice.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 33/2004 privind aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici  activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere din cadrul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 168/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de productie, greutătii minime si perioadei admise pentru export în anul 2004

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 463/2002 pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 168/2004 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de productie, greutătii minime si perioadei admise pentru export în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 11 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Pentru admiterea exportului de animale vii din categoria celor de crestere sau îngrăsare, tineret bovin, provenit din rasele autohtone însământate artificial cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne, este necesară prezentarea unui document emis de unitatea judeteană pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care să ateste că produsul este obtinut prin însământarea artificială cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne autorizati.

(2) Exportatorul va prezenta comisiei constituite conform lit. a) a art. 2 tabelul cu animalele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), propuse pentru export, însotit de documentele oficiale care să ateste că produsii sunt obtinuti prin însământarea artificială cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne autorizati, în vederea verificării si aprobării.”

2. Litera B “Animale de crestere sau îngrăsare” din anexa la ordin va avea următorul cuprins:

“B. Animale de crestere sau îngrăsare

 

Specia si categoria

Greutatea minimă în viu - kg/animal

Pentru tările membre

ale Uniunii Europene

Pentru tări terte

Bovine

Tineret bovin mascul din rase autohtone

230

270

Tineret bovin obtinut din rase autohtone însământate  artificial cu material seminal congelat de la tauri din rase de carne autorizati

80

80

Boi

550

550

Bubaline

Bivoli

430

430

Ovine

Tineret ovin

12

20

Caprine

Tineret caprin

15

20

Porcine

Porci grasi

15

15

Ecvidee

Cabaline

400

400

Asini

150

150

Fazani

 

fără greutate minimă

fără greutate minimă

Iepuri

 

fără greutate minimă

fără greutate minimă”

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 845.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, ale art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, ale art. 4 lit. c) si e) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere prevederile articolului 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean conventional, ale Directivei 96/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean de mare viteză,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 7 din anexa nr. 1 “Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul” va avea următorul cuprins:

“b) dispun de structuri organizatorice, de dotări tehnice, de documentatie tehnică si de personal instruit si atestat, după caz, care să asigure desfăsurarea proceselor de realizare a produselor si/sau prestării serviciilor feroviare critice pentru care s-a solicitat autorizatia;”

2. Litera e) a articolului 8 din anexa nr. 1 “Norme privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul” va avea următorul cuprins:

“e) lista cuprinzând documentele sistemului calitătii, proprii agentului economic respectiv, care sustin tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor si/sau prestării serviciilor feroviare critice;”

3. Litera i) a articolului 7 din anexa nr. 5 “Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar si cu metroul” va avea următorul cuprins:

“i) fac dovada că fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri organizatorice, de dotări tehnice, precum si de personal instruit si atestat, după caz, care să asigure desfăsurarea proceselor de realizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c);”

4. Litera c) a articolului 8 din anexa nr. 5 “Norme privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar si cu metroul” va avea următorul cuprins:

“c) documentele care sustin tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor fabricate în tară, precum si a celor din import; lista documentelor pentru tinerea sub control a proceselor specifice activitătilor prestate de solicitantii pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor feroviar, conform prevederilor art. 2 alin. (5) si (6) din prezentul ordin;”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 2.068.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Laminorul” - S.A. Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările  ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Laminorul” - S.A. Brăila,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Laminorul” - S.A. Brăila, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brăila, str. Industria Sârmei nr. 2, judetul Brăila, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J9/42/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 4.231.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri

 

Având în vedere dispozitiile art. 33 alin. (3) si (5) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si ale pct. 52 din “Programul Calendaristic”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.614/2004, tinând cont de operatiunile pe care le desfăsoară si de hotărârile pe care urmează să le adopte în exercitarea competentelor ce îi revin potrivit prevederilor art. 5 alin. (9) din Legea nr. 373/2004, care trebuie coroborate cu cele ale art. 32 alin. (3) si ale art. 33 alin. (4) si (5) teza a II-a, în temeiul art. 32 alin. (1) lit. a), alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri în circumscriptia electorală în care functionează fiecare birou în parte, va avea loc la data de 16 noiembrie 2004.

Art. 2. - După completare, biroul electoral de circumscriptie, în formulă completă, va trage la sorti ordinea pe buletinele de vot, conform art. 49 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 373/2004.

Art. 3. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscriptie.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 55.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Având în vedere prevederile art. 48, 49, 52 si cap. I si II din anexa nr. 2 la Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

în temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

 

Biroul Electoral Central hotărăste:

 

Art. 1. - Dimensiunile buletinului de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se stabilesc, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, de biroul electoral de circumscriptie, în functie de numărul de liste de candidati, de numărul persoanelor cuprinse în acestea, precum si de candidaturile independente, depuse în circumscriptia electorală respectivă pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului.

Art. 2. - Numele si prenumele candidatilor si cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se tipăresc cu litere corp 10 verzale drepte, cu cerneală de aceeasi culoare si calitate în întreaga circumscriptie.

Art. 3. - (1) Patrulaterele de pe buletinele de vot vor avea aceleasi dimensiuni, stabilite de biroul electoral de circumscriptie, separat pentru Camera Deputatilor si Senat, astfel încât să cuprindă numărul maxim de candidaturi definitive din circumscriptia respectivă si denumirea completă a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(2) Întrucât numărul maxim de candidaturi este diferit pentru Senat fată de cel pentru Camera Deputatilor, dimensiunile patrulaterelor standardizate de biroul electoral de circumscriptie, potrivit dispozitiilor alin. (1), vor fi si ele diferite.

(3) Fiecare pagină a buletinului de vot va cuprinde acelasi număr de patrulatere, imprimate paralel între ele, câte două coloane în aceeasi pagină.

(4) Patrulaterele corespunzătoare partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care nu au depus liste complete, vor fi completate cu numele candidatilor propusi, spatiul rămas în patrulater urmând a fi alb.

Art. 4. - (1) Imprimarea patrulaterelor se face începând cu pagina a doua a buletinului de vot. Atât paginile buletinului de vot, cât si patrulaterele se numerotează.

(2) Patrulaterele cu număr impar se imprimă, în toate cazurile, în partea stângă a paginii, iar cele cu număr par, în partea dreaptă.

Art. 5. - Buletinele de vot se imprimă potrivit modelului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Pentru stabilirea ordinii de înscriere a listelor de candidati pe buletinele de vot, presedintele Biroului Electoral Central efectuează o tragere la sorti între partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora.

(2) Ordinea stabilită potrivit alin. (1) se comunică birourilor electorale de circumscriptie si prefectilor si va fi respectată la imprimarea buletinelor de vot din întreaga tară.

(3) În continuare, în patrulaterele buletinului de vot sunt imprimate listele de candidati depuse de partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, precum si de organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, în ordinea rezultată din tragerea la sorti, efectuată de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

(4) Tragerea la sorti, efectuată potrivit alin. (3), se face numai dintre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au depus liste de candidati în circumscriptia respectivă.

(5) În partea finală a buletinului de vot, în câte un patrulater distinct, sunt înscrisi candidatii independenti, în ordinea înregistrării candidaturilor la biroul electoral de circumscriptie.

Art. 7. - Ordinea înscrierii listelor de candidati pe buletinele de vot, stabilită potrivit art. 6 alin. (1), este valabilă atât pentru Senat, cât si pentru Camera Deputatilor.

Art. 8. - Dacă un partid politic parlamentar, o aliantă politică sau o aliantă electorală dintre partidele politice parlamentare nu a depus liste de candidati într-o circumscriptie pentru ambele camere sau nu a depus liste de candidati în unele circumscriptii electorale pentru nici una dintre camere, locul de pe buletinul de vot, cuvenit acesteia în circumscriptia respectivă, va fi ocupat de lista următorului partid sau aliantă extrasă din urnă, efectuându-se o glisare în sus a acestora.

Art. 9. - (1) În cazul prevăzut la art. 6 alin. (3), ordinea stabilită prin tragerea la sorti efectuată la biroul electoral de circumscriptie este valabilă atât pentru Camera Deputatilor, cât si pentru Senat, dacă au depus liste de candidati pentru ambele camere aceleasi partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(2) În caz contrar, se efectuează o tragere la sorti pentru Camera Deputatilor si o alta pentru Senat.

Art. 10. - La imprimarea buletinelor de vot vor fi avute în vedere si respectate întocmai mentiunile si precizările cuprinse în notele de la capitolul I si II din anexa nr. 2 la Legea nr. 373/2004.

Art. 11. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscriptie.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 56.

 

ANEXĂ

 

pag. 1

R O M Â N I A

D*)

BULETIN DE VO T

PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR**)

 

***)

Circumscriptia electorală nr. ............

 

 

 

 

*) În cazul Senatului, se trece litera “S”.

**) În cazul Senatului, se trece sintagma “alegerea Senatului”.

***) Se trece data alegerilor.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pag. 2

 

pag. 3

1

2

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

7

8