MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.071         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

484. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

908. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

492. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

916. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

493. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

917. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

926. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

927. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

928. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 393 din 5 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Decizia nr. 419 din 14 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

93. - Ordonantă de urgentă pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

1.924. - Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Clubul Sportiv Scolar nr. 5 Bucuresti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia “Sfântul Gheorghe” Plevna Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

239. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

497. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

 

821. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 15 iunie 2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iunie 2004, cu următoarea completare:

- La articolul unic, după alineatul (3) al articolului 101 se introduc 4 alineate noi, alineatele (4), (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care împrumuturile acordate potrivit alin. (1) nu vor fi rambursate de societatea comercială până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor acesteia, creantele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, rezultate din acordarea acestor împrumuturi, împreună cu dobânzile si penalitătile de orice fel aferente sumelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, se convertesc în actiuni, care vor fi vândute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu acordarea dreptului de preferintă cumpărătorului participatiei statului la capitalul social al societătii comerciale sau succesorului legal al acestuia.

(5) Administratorii societătilor comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor adunarea generală extraordinară a actionarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele care fac obiectul conversiei în actiuni prevăzute la alin. (4).

(6) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia îsi va exprima optiunea în termen de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a majorării capitalului social prevăzute la alin. (5).

(7) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu îsi manifestă dreptul de preferintă în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu acceptă pretul de ofertă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate vinde actiunile rezultate din conversia prevăzută la alin. (4) prin orice metodă de privatizare, potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 484.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 908.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 75 din 19 august 2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a ordonantei, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 492.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 916.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, cu următoarele modificări:

- La articolul II, alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Procesele în curs de judecată în primă instantă la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante.

(2) Căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit la curtile de apel. Trimiterea dosarelor se va face prin declinarea competentei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 493.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 917.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere deosebită pentru contributia avută la consolidarea si amplificarea relatiilor de colaborare si prietenie dintre Republica Turcia si România, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în procesul de aderare la N.A.T.O.,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Omer Zeytinoglu, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Turcia la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 926.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru contributia avută la consolidarea si amplificarea relatiilor de colaborare si prietenie dintre Republica Elenă si România, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în procesul de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale doamnei Theodora Grossomanidou, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Elene la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 927.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere deosebită pentru contributia avută la consolidarea si amplificarea relatiilor de colaborare pe multiple planuri dintre Republica Africa de Sud si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. -Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Dries Venter, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Africa de Sud la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 928.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 393

din 5 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, exceptie ridicată de Vasile Hîj în Dosarul nr. 3.780/2004 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 340D/2004 si nr. 351D/2004, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de autorul Ilie Nită în dosarele nr. 3.777/2004 si nr. 3.778/2004 ale Tribunalului Suceava - Sectia civilă. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 340D/2004 si nr. 351D/2004 la Dosarul nr. 333D/2004, primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 129 din Constitutie, invocat de autorii exceptiei în motivarea lor, întrucât căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se exercită în conditiile legii, iar, conform art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili procedura de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 mai 2004, din 4 iunie 2004 si din 9 iunie 2004, pronuntate în dosarele nr. 3.780/2004, respectiv nr. 3.777/2004 si nr. 3.778/2004, Tribunalul Suceava - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale. Exceptia a fost ridicată de Vasile Hîj si Ilie Nită în cauze având ca obiect judecarea contestatiilor în anulare formulate împotriva deciziilor de admitere a unor recursuri, prin care acestora le-au fost respinse candidaturile pentru functiile de primar si pentru cea de consilier local.

În motivările exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut similar, autorii acesteia sustin, în esentă, că textul de lege criticat încalcă principiul liberului acces la justitie, consacrat de art. 21 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, precum si dreptul la folosirea căilor de atac, stipulat în art. 129 din Constitutie, republicată, prin aceea că nu permite exercitarea căii de atac a contestatiei în anulare.

Tribunalul Suceava - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 nu contravin normelor constitutionale invocate de autorii acesteia. În acest sens, arată că, în temeiul art. 129 din Legea fundamentală, părtile interesate pot exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, însă în conditiile legii. Or, legea electorală atacată, prin domeniul pe care îl reglementează, are un caracter special, astfel încât părtile nu mai pot folosi alte căi de atac în afara recursului, această procedură derogatorie de la dreptul comun fiind necesară pentru evitarea tergiversării solutionării urgente a unor asemenea cauze.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Apreciază că textul de lege atacat reprezintă tocmai consacrarea principiului continut de art. 129 din Constitutie, în sensul că eliminarea căii de atac ordinare a apelului si a cleor extraordinare, din procedura solutionării contestatiilor în materie electorală – procedură derogatorie de la dreptul comun -, este absolut justificată, având în vedere perioada scurtă a campaniei electorale, precum si succesiunea operatiunilor ce se realizează în acest timp, iar exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri definitive si irevocabile ar avea ca efect tergiversarea solutionării urgente a unor astfel de cereri.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că solutia excluderii căilor de atac în materie electorală este impusă de specificul acestui domeniu, atât sub aspectul asigurării operativitătii în rezolvarea problemelor legate de desfăsurarea alegerilor, cât si în privinta interesului stabilitătii rezultatelor acestora. În acest sens, invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 332 din 3 decembrie 2002. În continuare, precizează că legiuitorul este cel care, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, republicată, are competenta exclusivă de a institui regulile de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si de a aprecia care sunt situatiile deosebite ce impun reglementarea unor norme procedurale speciale. Mai mult, mentionează că nici dispozitiile din instrumentele juridice internationale, cu exceptia domeniului penal, nici Constitutia, nu prevăd obligativitatea unui anumit număr al căilor de atac, acest aspect fiind lăsat la nivelul de reglementare al legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004. Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 117 alin. (2): “Împotriva hotărârilor definitive si irevocabile, pronuntate de instantele judecătoresti potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi de lege încalcă dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 129 din Constitutie, al căror continut este următorul:

- Art. 21 Accesul liber la justitie:

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

- Art. 129 Folosirea căilor de atac:

“Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutională retine că autorii acesteia critică excluderea căii de atac a contestatiei în anulare în cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor în materie electorală, asa cum este reglementată prin art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, textul de lege criticat, raportat la normele constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 129, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să o respingă pentru următoarele considerente:

Principiul liberului acces la justitie presupune atât posibilitatea efectivă a persoanei de a se adresa instantei de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sale sau a unui interes legitim, cât si dreptul de a putea exercita căile legale de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. În jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că liberul acces la justitie nu este incompatibil cu instituirea unor proceduri speciale pentru situatii deosebite. Prin aceeasi decizie, Curtea a mai retinut că accesul liber la justitie nu presupune ca, în toate cauzele, să fie asigurat accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a ajunge în fata instantelor judecătoresti în conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite”.

De asemenea, cu privire la caracterul atipic al procedurii de solutionare a cererilor în materie electorală, prin decizia anterior mentionată, Curtea Constitutională a mai retinut că “excluderea căilor extraordinare de atac în materie electorală a fost impusă de necesitatea asigurării operativitătii în rezolvarea tuturor problemelor legate de desfăsurarea alegerilor, precum si de interesul stabilitătii rezultatelor acestora, deoarece aplicarea în această materie a regulilor de drept comun ar însemna, practic, să se împiedice desfăsurarea alegerilor sau să se pună sub semnul incertitudinii un timp îndelungat rezultatele alegerilor”.

Prin urmare, excluderea căilor de atac extraordinare în materie electorală nu contravine, pe de o parte, exigentelor impuse de principiul fundamental al liberului acces la justitie, iar, pe de altă parte, nici dreptului constitutional al părtilor la folosirea căilor de atac.

Întrucât argumentele expuse în jurisprudenta Curtii în materie se referă exclusiv la domeniul electoral, iar în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, care să justifice schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior îsi mentin valabilitatea.

Mai mult, critica de neconstitutionalitate a autorilor exceptiei de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 129 din Constitutie, republicată, este cu atât mai putin solidă cu cât acestia, la momentul invocării prezentei exceptii, se aflau într-un litigiu dedus spre solutionare instantei de recurs competente, exercitându-si, în consecintă, atât dreptul de acces liber la justitie, pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a unui interes legitim lezat, cât si dreptul la folosirea căilor de atac prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, exceptie ridicată de Vasile Hîj si Ilie Nită în dosarele nr. 3.780/2004, nr. 3.777/2004 si nr. 3.778/2004 ale Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 419

din 14 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, modificată prin Legea nr. 357/2003, exceptie ridicată de Shuai Guifang în Dosarul nr. 992/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curtii că dosarul se află la al doilea termen de judecată, la termenul din 16 septembrie 2004 cauza fiind amânată la cererea autorului exceptiei, în vederea pregătirii apărării. În continuare, acesta informează Curtea că, la data de 13 octombrie 2004, autorul exceptiei a depus o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen, întrucât, din motive medicale, se află în imposibilitate de prezentare la termenul de fată. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acestei cereri.

Deliberând, Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen. Cauza aflându-se în stare de judecată, presedintele completului acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât luarea în custodie publică a unui străin reprezintă o măsură administrativă de restrângere a libertătii de miscare a străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de ordonanta criticată, ori a celui care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea, iar nu o sanctiune penală, astfel încât nu sunt încălcate dispozitiile art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 992/2004, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, modificată prin Legea nr. 357/2003.

Exceptia a fost ridicată de Shuai Guifang într-o cauză civilă având ca obiect prelungirea duratei de luare în custodie publică a acesteia.

În motivarea exceptiei se sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 23 din Constitutie, republicată, care garantează dreptul la libertate individuală si, în mod special, alin. (13) al acestui articol, “care interzice expres si neechivoc orice sanctiune privativă de libertate, în afară de cele de natură penală”. De asemenea, autorul exceptiei consideră că art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 încalcă si dispozitiile art. 5 din Conventia europeană a drepturilor omului, referitoare la dreptul persoanei la libertate si la sigurantă. În acest sens, autorul, cetătean chinez, explică situatia de fapt, precizând că a fost nevoit să rămână în România, întrucât se află în curs de solutionare o a doua cerere de acordare a unei forme de protectie, anterior fiindu-i respinsă o cerere de acordare a statutului de refugiat. Autorul sustine că este retinut “împotriva vointei sale, într-un centru prevăzut cu gratii la usi si la geamuri si sub supravegherea strictă a politiei, orice deplasare fiind făcută sub escortă si cu cătuse la mâini, în exact aceleasi conditii ca si infractorii”, desi fapta acestuia nu are caracter infractional. În aceste circumstante, consideră că “nu este admisibil ca o fiintă umană să fie închisă în conditii de totală lipsire de libertate, pentru o perioadă de până la 6 luni, doar pentru că îsi apără în instantă un drept prevăzut de lege si este nevoită să rămână pe teritoriul tării gazdă până la solutionarea cauzei sale”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat, care reglementează regimul juridic al luării în  custodie publică a străinilor, nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (13) si ale art. 25 teza a doua, ci, “dimpotrivă, legea specială oferă străinilor garantiile legale în ce priveste luarea acestei măsuri”. De asemenea, apreciază că “măsura luării în custodie este reglementată de art. 93 alin. (1) din ordonantă ca o măsură administrativă si nu penală, iar restrângerea libertătii de miscare nu este identică cu privarea de libertate. Deplasarea sub escortă, în lipsa documentelor de legitimare, poate fi privită ca o garantie a sigurantei deplasării străinului si nu ca o măsură restrictivă”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că textul de lege ce formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu încalcă prevederile art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, considerând că autorul exceptiei face confuzie între măsura luării în custodie si măsura sanctiunii privative de libertate. Astfel, luarea în custodie este “o măsură specifică de control al emigratiei, în conformitate cu obligatiile asumate de România prin tratatele si conventiile la care este parte”. Aceasta nu reprezintă o sanctiune privativă de libertate, ci este o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinilor declarati indezirabili si care nu au putut fi returnati.

Guvernul opinează în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât măsurile dispuse în temeiul art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu sunt de natură penală, iar luarea în custodie publică nu este o sanctiune privativă de libertate, care să atragă aplicarea dispozitiilor art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată.

Avocatul Poporului consideră că art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 este constitutional, deoarece luarea în custodie publică este o măsură administrativă de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinilor, or, art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, se referă la sanctiuni de natură penală. În continuare, apreciază că luarea în custodie publică a străinilor este o măsură care se ia prin lege împotriva străinilor a căror sedere în România a devenit ilegală si care se impune pentru apărarea securitătii nationale si a ordinii publice. În plus, aceasta este proportională cu situatia care a creat-o si se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în situatii identice, fără a aduce atingere existentei vreunui drept sau libertăti.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2003 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, prevederi al căror continut este următorul:

- Art. 93: “(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere a libertătii de miscare dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, precum si împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea.

(2) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării, luarea în custodie publică se dispune de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Autoritătii pentru străini sau a formatiunilor sale teritoriale. [...]

(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Autoritătii pentru străini.

(6) Perioada maximă de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu poate depăsi 6 luni.”

În opinia autorului exceptiei, aceste prevederi contravin art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, conform căruia “Sanctiunea privativă de liberatate nu poate fi decât de natură penală.”

Autorul exceptiei consideră, de asemenea, că textul de lege criticat contravine si art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, al cărui continut este următorul:

- Art. 5: “1. Orice persoană are dreptul la libertate si la sigurantă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia următoarelor cazuri si potrivit căilor legale:

a) dacă este detinut legal pe baza condamnării pronuntate de către un tribunal competent;

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronuntată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligatii prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau retinut în vederea aducerii sale în fata autoritătii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârsit o infractiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârsească o infractiune sau să fugă după săvârsirea acesteia;

d) dacă este vorba de detentia legală a unui minor, hotărâtă pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legală, în scopul aducerii sale în fata autoritătii competente;

e) dacă este vorba despre detentia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f) dacă este vorba despre arestarea sau detentia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare.

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt si într-o limbă pe care o întelege, asupra motivelor arestării sale si asupra oricărei acuzatii aduse împotriva sa.

3. Orice persoană arestată sau detinută, în conditiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare si are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garantii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul să introducă un recurs în fata unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalitătii detinerii sale si să dispună eliberarea sa dacă detinerea este ilegală.

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei detineri în conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptul la reparatii.”

Din examinarea criticii de neconstitutionalitate rezultă că prevederile de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si, în esentă, cu o motivare asemănătoare ca si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 182 din 22 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 mai 2004, Curtea Constitutională a statuat că prevederile art. 93 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, sunt constitutionale, întrucât “luarea în custodie publică a unui străin reprezintă o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinilor declarati indezirabili si care nu au putut fi returnati, iar nu o măsură preventivă luată în cursul urmăririi penale”. Curtea a constatat că textul din ordonanta de urgentă criticată nu încalcă prevederile art. 23 alin. (13) din Constitutie, republicată, “deoarece măsurile dispuse prin acestea nu sunt de natură penală, iar luarea în custodie publică nu este o sanctiune privativă de libertate”.

În ceea ce priveste invocarea, în motivarea exceptiei, a art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că acest text nu poate servi ca argument în sustinerea exceptiei, întrucât se referă la lipsirea de libertate, or, în cauză nu este vorba de o măsură privativă de libertate, ci doar de o măsură temporară de restrângere a libertătii de circulatie.

Motivarea solutiei deciziei mai sus amintite îsi mentine valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (1), (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Shuai Guifang în Dosarul nr. 992/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Tinând seama de prevederile art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 276/2004, potrivit cărora de recalcularea pensiilor prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat, constituit din perioada cursurilor la zi în învătământul superior, beneficiază si pensionarii aflati în plată la data de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000,

luând în considerare faptul că prevederile din Legea nr. 19/2000, potrivit cărora se consideră vechime în serviciu si perioada cursurilor de zi la învătământul superior, se regăsesc si în cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările ulterioare, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca si pensionarii militari ale căror pensii au fost stabilite înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 să beneficieze de recalcularea pensiilor prin adăugarea stagiului de cotizare constituit din perioada cursurilor la zi în învătământul superior, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 77 alin. (3) si (4).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Clubul Sportiv Scolar nr. 5 Bucuresti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia “Sfântul Gheorghe” Plevna Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Clubul Sportiv Scolar nr. 5 Bucuresti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia “Sfântul Gheorghe” Plevna Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.924.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Clubul Sportiv Scolar nr. 5 Bucuresti în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia “Sfântul Gheorghe” Plevna Bucuresti

 

Adresa terenului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Nr. atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice

Caracteristicile

Tehnice

ale terenului

Municipiul Bucuresti,

Calea Plevnei nr. 124,

sectorul 6

Ministerul Educatiei

si Cercetării –

Clubul Sportiv

Scolar nr. 5

Bucuresti

Ministerul Culturii

si Cultelor, pentru

Parohia “Sfântul

Gheorghe” Plevna

Bucuresti

106284 - partial

Suprafata

terenului =

500 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea apei geotermale din perimetrul Tămăseu Est, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Dacidava Exim” - S.R.L. Tămăseu, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Râncăciov, judetul Arges, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Fin Global Investment” - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Pucioasa 2, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Blânda” - S.R.L. Târgoviste, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea argilei caolinoase din perimetrul Cărmăzan 4, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Milano Comexim” - S.R.L. Suncuius, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licente se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestora, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 239.


*) Anexele nr. 1-4 se comunică titularilor licentelor de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz prin procedură de selectie comparativă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ioan Cordos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 497.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

 

Art. 1. - (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz se acordă prin licitatie organizată de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare MCTI.

(2) Etapele procedurii sunt următoarele:

a) elaborarea caietului de sarcini;

b) publicarea anuntului de participare la procedura de selectie comparativă;

c) obtinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;

d) depunerea ofertelor si a garantiei de participare de către persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

e) evaluarea ofertelor;

f) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse.

Art. 2. - Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz au termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3. - Lista localitătilor pentru care se acordă licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz, precum si numărul de licente disponibile pentru fiecare localitate vor fi prezentate în cadrul caietului de sarcini.

Art. 4. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de selectie comparativă, MCTI va desemna o comisie formată din 5 membri, care nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaratie pe propria răspundere.

(2) În cadrul comisiei se va desemna un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va întocmi procesele-verbale de sedintă

(3) Componenta comisiei va putea fi făcută publică o dată cu comunicarea rezultatului evaluării ofertelor.

Art. 5. - Comisia va avea următoarele atributii:

a) elaborarea caietului de sarcini;

b) publicarea anuntului de participare;

c) evaluarea ofertelor;

d) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 6. - (1) Caietul de sarcini va contine în mod obligatoriu cerintele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligatiile minime pe care ofertantul va trebui să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, precum si data limită până la care se pot depune ofertele.

(2) Caietul de sarcini va fi introdus pe pagina de Internet a MCTI. Persoanele care intentionează să participe la licitatie au obligatia de a trimite către MCTI o adresă, cel târziu cu 5 zile înaintea datei limită de depunere a ofertei, prin care să-si exprime intentia în acest sens.

Art. 7. - MCTI va publica cel putin într-un cotidian de circulatie natională, precum si pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunt de participare la procedura de selectie comparativă, prin care va anunta intentia de a acorda licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz.

Art. 8. - (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificări asupra prezentei proceduri, efectuată până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, si va publica întrebările si răspunsurile pe pagina de Internet www.mcti.ro .

(2) Solicitările de clarificări trebuie făcute în scris si adresate MCTI prin postă la adresa Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, sau prin e-mail la adresa pmp@mcti.ro . În cazul în care solicitările de clarificări sunt făcute în alt mod, MCTI nu are obligatia de a răspunde la acestea.

Art. 9. - (1) Procedura de selectie comparativă se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, depuse în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) O dată cu oferta ofertantii vor depune o garantie de participare în cuantum de 5.000 USD. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, fără a invoca vreo exceptie legată de procedura de selectie comparativă, o sumă în cuantum egal cu garantia de participare în cazul în care câstigătorul licitatiei renuntă la dreptul de a i se acorda licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz.

(3) Scrisoarea de garantie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel putin 120 de zile de la data limită până la care se pot depune ofertele.

(4) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia câstigătorilor licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz. Garantia acestora din urmă va fi restituită la momentul eliberării licentelor.

Art. 10. - (1) Comisia de licitatie va analiza doar acele oferte care au fost depuse în termenul mentionat în caietul de sarcini si care sunt însotite de garantia de participare în cuantumul si în forma prevăzute în prezentul ordin.

(2) În procesul de evaluare a ofertelor se tine cont de obligatiile pe care ofertantul se angajează să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, conform grilei de punctaj.

Art. 11. - (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afisarea pe pagina de Internet www.mcti.ro .

(2) Persoanele ale căror oferte au fost declarate câstigătoare vor fi invitate de către MCTI pentru eliberarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatului licitatiei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, cu modificările ulterioare,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

văzând Referatul de aprobare nr. 95.124 din 28 octombrie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, în număr de 56, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator persoanelor propuse în listă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2004.

Nr. 821.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu gradatori autorizati

1. Almăjan Maria

2. Androne Alina-Ionela

3. Anton Gina-Loredana

4. Apostu Ovidiu

5. Bădără Cristinel

6. Blîndu Cristina

7. Bocai Eleonor

8. Bogdănescu Mihai Niculae

9. Butnariu Dorin

10. Butucă Adrian

11. Chitu Dorina

12. Ciocan Georgeta

13. Ciripoiu Victorita

14. Cobzaru Mărăndica

15. Cotic Rodica

16. Crăciun Viorel-Antonel

17. Craioveanu Laurentiu-Cornel

18. Cristea Anca

19. Dan Mioara

20. Dersedan Vasile-Lucian

21. Diaconu Gabriel

22. Dinu Mariana-Cristina

23. Dior Dorina

24. Drăguescu Lucia

25. Dunose Ionel

26. Geacarel Florin

27. Georgescu Matilda

28. Gheorghe Florina

29. Gheorghe Florina

30. Ilie Maria-Cătălina

31. Ivănus Alexandru

32. Lungu Gheorghe

33. Manea Mariana

34. Mihai Florentina

35. Mirea Cătălin

36. Mitu Dumitru

37. Moise Constantin

38. Moraru Cristian-Alexandru

39. Muscă Luminita-Elena

40. Negoită Stoica

41. Olaru Carmen-Stefania

42. Pană Fănica

43. Pîrvulet Victoria

44. Pitru Gheorghe

45. Schmidt Viorica

46. Stancu Loredana-Cristina

47. Stefan Elena

48. Stoianof Nicusor

49. Tănase Tănase

50. Tone Genica

51. Tudor Mitică

52. Turcu Maria

53. Ungureanu Maria

54. Ursu Rodica

55. Zsisku Istvan

56. Zsurka Renata