MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.069         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

458. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

 

867. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

 

499. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

934. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.864. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”

 

1.898. - Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004

 

1.899. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

1.920. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.956. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aductiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevita, judetul Suceava

 

1.959. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orasul Nehoiu, judetul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

657. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

52. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările si completările ulterioare

 

53. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU DORU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 458.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

 

PREAMBUL

 

Luând în considerare prevederile:

Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii si stiintei militare, semnat la Bucuresti la 20 februarie 1992, Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind schimbul de informatii secrete în domeniile armamentului, logisticii si industriei de apărare, semnat la Bucuresti, la 9 iulie 1992, Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile tehnic, logistic si al industriei de apărare, semnat la Bucuresti la 9 iulie 1992,

subliniind dorinta de a promova si de a dezvolta relatiile de cooperare bazate pe prietenie si avantajul reciproc, inclusiv în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare,

Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Definitii

 

Termenii folositi în acest memorandum de întelegere sunt definiti în continuare:

1.1. prin program de cooperare se întelege proiecte de cercetare-dezvoltare si/sau tehnologice care sunt create în conformitate cu prevederile prezentului memorandum de întelegere;

1.2. prin informatie se întelege orice cunostinte sau date, material ori document, indiferent de forma si de caracteristicile lor si indiferent dacă fac sau nu obiectul drepturilor de autor ori al altor forme legale de protectie, utilizate în domeniul de aplicare a prezentului memorandum de întelegere;

1.3. prin material se întelege orice echipament, instrument sau dispozitiv fie fabricat, fie în curs de fabricatie, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

1.4. prin document se întelege orice informatie înregistrată, indiferent de caracteristicile sau de forma sa fizică, incluzând, fără restrictii, date scrise ori tipărite, benzi magnetice si cartele procesate pe computer, hărti, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schite, note si documente de serviciu, indigouri si benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, înregistrări sub orice formă, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu posibilităti de stocare interne ori externe, folosite sau produse în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

1.5. prin scopuri de apărare se întelege obiectivele stabilite de părti pentru acoperirea nevoilor de apărare ale statelor lor;

1.6. prin informatii clasificate se întelege informatiile oficiale, datele, documentele de interes pentru securitatea natională, care, în conformitate cu nivelurile de importantă si consecintele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirilor sau diseminării neautorizate, necesită protectie si sunt marcate corespunzător din punct de vedere al securitătii;

1.7. prin informatie de bază se întelege orice informatie care este necesară sau utilă pentru realizarea obiectivelor prezentului memorandum de întelegere, dar care a fost generată anterior ori în afara cadrului oferit de prezentul memorandum de întelegere;

1.8. prin informatie de prim-plan se întelege orice informatie care a fost generată în baza prezentului memorandum de întelegere;

1.9. prin proprietate intelectuală se întelege inventii, brevetate sau nu, mărci, desene industriale, drepturi de autor si informatii tehnice incluzând programe de calculator, baze de date, desene, know-how tehnic, informatii si knowhow de productie, tehnici si secrete comerciale constituind drepturi incorporale si fiind cunoscute numai proprietarilor si celor care sunt autorizati de acestia să aibă acces la ele si/sau care nu sunt disponibile accesului public nerestrictionat, indiferent dacă sunt informatii de bază sau de prim-plan, fiind reglementate si protejate de legislatia statelor părti;

1.10. prin inventie comună se întelege orice inventie realizată de părti împreună, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

1.11. prin parte furnizoare se întelege acea parte care furnizează celeilalte părti informatii în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

1.12. prin parte primitoare se întelege acea parte care primeste informatii de la partea furnizoare în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

1.13. prin tertă parte se întelege orice persoană sau entitate, alta decât părtile prezentului memorandum de întelegere;

1.14. prin contract clasificat se întelege orice contract semnat între părti sau/si între contractantii lor, în care sunt incluse si folosite informatii clasificate;

1.15. prin contractant se întelege o persoană sau o entitate căreia i s-a încredintat un contract în cadrul unui program de cooperare, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL II

Obiective

 

Colaborarea dintre părti îsi propune realizarea următoarelor obiective:

2.1. îmbunătătirea cooperării în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare;

2.2. utilizarea efectivă a resurselor lor stiintifice, tehnice si financiare destinate cercetării si tehnologiei pentru apărare si utilizarea rezultatelor în avantaj reciproc;

2.3. reducerea costurilor în programul de cooperare;

2.4. initierea si dezvoltarea programului de cooperare;

2.5. schimbul de informatii privind planificarea cercetării si tehnologiei si facilitătile.

 

ARTICOLUL III

Domeniile de aplicare a programelor de cooperare

 

Domeniile de aplicare a programelor de cooperare sunt următoarele:

3.1. obtinerea de cunostinte noi, importante, în domeniul tehnicii si tehnologiei, destinate apărării, prin intermediul unor studii sistematice si cuprinzătoare, cu caracter teoretic si experimental;

3.2. aplicarea practică a cunostintelor de inginerie, tehnice si stiintifice, în scopurile apărării;

3.3. dezvoltarea ideilor, procedurilor si a hardware-ului experimental cu aplicatii în domeniul apărării, incluzând planificarea si realizarea de simulări, procese stiintifice si demonstratii tehnologice;

3.4. dezvoltarea de sisteme de apărare.

 

ARTICOLUL IV

Formele cooperării

 

Cooperarea dintre părti poate fi implementată în următoarele forme:

4.1. schimbul de informatii referitoare la cercetarea natională în domeniul apărării, tehnologii, precum si evaluarea în comun a datelor din domeniul tehnic si stiintific, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere;

4.2. initierea unor programe de cercetare-dezvoltare si/sau tehnologice, implementate în comun si cu rezultate comune;

4.3. implementarea programelor de cooperare;

4.4. schimbul reciproc de echipamente, materiale, si software experimental pentru testare si evaluare, în sprijinul programelor de cooperare;

4.5. informarea reciprocă despre domeniile de cercetare, în scopul identificării domeniilor posibile de extindere a cooperării pentru realizarea si dezvoltarea de sisteme de apărare;

4.6. schimbul de personal din domeniul cercetării.

 

ARTICOLUL V

Întelegeri tehnice

 

5.1. Pentru implementarea fiecărui program de cooperare, autoritătile competente ale părtilor vor încheia întelegeri tehnice care vor reflecta principiile cooperării prevăzute în prezentul memorandum de întelegere si care, în cazul în care comitetul director nu decide altfel, vor urma modelul prezentat în anexa la prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL VI

Comitetul director

 

6.1. Părtile vor înfiinta un comitet director pentru a conduce si a coordona lucrările si fiecare parte va numi un reprezentant în comitetul director, cu posibilitatea de a invita experti. Fiecare delegatie va avea un singur vot, iar deciziile comitetului director vor fi luate în unanimitate.

6.2. Comitetul director se va întruni cel putin o dată pe an sau la cererea uneia dintre părti. Întâlnirile vor fi găzduite alternativ de ambele părti. Lucrările vor fi conduse de partea gazdă.

 

ARTICOLUL VII

Competentele comitetului director

 

Comitetul director va avea următoarele competente:

7.1. conducerea si coordonarea activitătilor desfăsurate în baza prevederilor prezentului memorandum de întelegere;

7.2. monitorizarea programelor de cooperare planificate sau aflate în derulare, incluzând aspecte tehnice, cheltuieli si executarea la termene, raportate la cerinte;

7.3. stabilirea de noi programe de cooperare;

7.4. stabilirea etapelor programelor de cooperare;

7.5. stabilirea liniilor directoare referitoare la forma si continutul programelor de cooperare;

7.6. coordonarea directorilor de programe pe timpul implementării proiectului, luând în considerare prevederile întelegerilor tehnice;

7.7. rezolvarea problemelor care ar putea apărea pe timpul realizării programelor de cooperare;

7.8. semnarea întelegerilor tehnice.

 

ARTICOLUL VIII

Conducerea programelor de cooperare

 

8.1. Fiecare parte va numi câte un director pentru fiecare program de cooperare. Directorii vor răspunde împreună în fata comitetului director pentru conducerea activitătilor efectuate în baza întelegerilor tehnice.

8.2. Directorii vor avea următoarele responsabilităti:

8.2.1. întocmirea proiectelor întelegerilor tehnice si a documentului de lucru al programului de cooperare;

8.2.2. managementul financiar si tehnic al programului de cooperare;

8.2.3. modul de repartizare si utilizare a echipamentelor aflate în administrare;

8.2.4. pregătirea de rapoarte periodice referitoare la programele de cooperare, cel putin o dată pe an, si raportul final cu privire la rezultatele obtinute pentru comitetul director.

 

ARTICOLUL IX

Repartizarea activitătilor si a costurilor programelor de cooperare

 

9.1. Activitătile si cheltuielile vor fi repartizate între părti pentru a se obtine cel mai înalt nivel de eficientă prin utilizarea capacitătilor si avantajelor existente, pentru a realiza cel mai redus cost posibil. Obiectivul va fi acela de a împărti activitătile între părti, în principiu pe bază de egalitate în ceea ce priveste calitatea, cantitatea si costurile. Sarcinile si beneficiile fiecărui program de cooperare vor fi împărtite în mod egal.

9.2. Activitătile de cooperare ale părtilor vor depinde de fondurile nationale disponibile. Fiecare parte va înstiinta prompt cealaltă parte dacă fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru îndeplinirea obligatiilor, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere. Într-o asemenea situatie, părtile se vor consulta imediat, în vederea continuării activitătilor pe o bază modificată.

 

ARTICOLUL X

Protectia informatiilor clasificate

 

10.1. Toate informatiile clasificate schimbate sau generate în aplicarea prevederilor prezentului memorandum de întelegere vor fi utilizate, transmise, depozitate si manipulate în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti si cu prevederile Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind schimbul de informatii secrete în domeniile armamentului, logisticii si industriei de apărare, semnat la Bucuresti la 9 iulie 1992.

10.2. Informatiile clasificate vor fi transmise prin autoritătile de securitate desemnate ale părtilor, în conformitate cu regulile de transmitere ale părtii furnizoare.

Fiecare parte trebuie să asigure cel putin aceeasi protectie informatiilor clasificate primite cu cea asigurată pentru propriile informatii clasificate, cu un nivel echivalent de clasificare.

10.3. Partea primitoare nu va transmite informatiile clasificate unei terte părti, fără acordul prealabil scris al părtii furnizoare.

10.4. Partea primitoare nu va utiliza informatiile clasificate pentru alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul memorandum de întelegere.

10.5. Părtile, prin autoritătile de securitate desemnate, în conformitate cu legislatia natională, vor investiga fiecare caz în care se cunoaste sau există temeiul de a suspecta că informatiile clasificate furnizate, generate sau schimbate în cadrul prezentului memorandum de întelegere au fost pierdute ori dezvăluite unor persoane neautorizate.

10.6. Fiecare parte va informa cu promptitudine cealaltă parte despre detaliile unui astfel de incident, despre rezultatele finale ale investigatiei, precum si despre măsurile luate.

10.7. Informatiile clasificate furnizate sau generate în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere vor continua să fie protejate si în cazul încetării valabilitătii acestuia, până la o dată care va fi stabilită de partea furnizoare.

 

ARTICOLUL XI

Accesul la informatii clasificate

 

11.1. Accesul la informatiile clasificate va fi permis numai acelor persoane care sunt pe deplin autorizate si cărora li s-a acordat o autorizatie de securitate, corespunzătoare nivelului de clasificare cerut, emisă de autoritatea de securitate desemnată a fiecărei părti în conformitate cu legislatia natională a fiecăreia, pe baza principiului “nevoii de a cunoaste”.

 

ARTICOLUL XII

Încheierea contractelor

 

12.1. În aplicarea prezentului memorandum de întelegere fiecare parte poate încheia contracte cu persoane sau/si cu entităti în conformitate cu legislatia natională.

12.2. Părtile vor întreprinde măsuri pentru ca toate contractele să nu contravină prevederilor prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL XIII

Contractele clasificate

 

13.1. În cazul în care o parte propune încheierea unui contract sau autorizarea unui contractant din statul său de a încheia un contract care implică informatii clasificate cu un contractant din statul celeilalte părti, autoritatea de securitate desemnată a părtii furnizoare va obtine, în prealabil, o asigurare din partea autoritătii de securitate desemnate a părtii primitoare că respectivului contractant I s-a acordat o autorizatie de securitate pentru un nivel adecvat si, de asemenea, că detine mijloacele necesare pentru a asigura o protectie adecvată informatiilor clasificate. Autorizarea de securitate mentionată va contine obligatia ca activitatea desfăsurată de contractantul autorizat să respecte legislatia natională în domeniul securitătii nationale si să fie monitorizată de propria autoritate de securitate desemnată.

13.2. Autoritatea de securitate desemnată a părtii în al cărei stat se derulează un contract clasificat va fi responsabilă de controlul măsurilor de securitate pentru protectia informatiilor clasificate, în conformitate cu legile si regulamentele acesteia. Înainte ca un potential contractant sau subcontractant să primească orice informatie clasificată, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere, autoritatea de securitate desemnată va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că primitorul informatiilor clasificate cunoaste următoarele:

13.2.1. definitia termenului sinformatii clasificate”, în conformitate cu prevederile prezentului memorandum de întelegere;

13.2.2. denumirea autoritătii de securitate desemnate a fiecărei părti, autorizată să controleze si să coordoneze protectia informatiilor clasificate cuprinse în contract;

13.2.3. canalele ce urmează să fie utilizate pentru transferul informatiilor clasificate între autoritătile de securitate desemnate ale părtilor si/sau contractantii implicati;

13.2.4. procedeele si mecanismele/căile de comunicare a schimbărilor ce pot surveni în privinta informatiilor clasificate, fie datorită schimbării categoriei de clasificare, fie pentru că protectia acestora nu mai este necesară;

13.2.5. obligatia ca un contractant să transmită informatiile clasificate doar persoanelor care au fost autorizate anterior să aibă acces, potrivit principiului “nevoii de a cunoaste”;

13.2.6. obligatia contractantului de a nu divulga informatiile clasificate si de a nu permite divulgarea acestora nici unei persoane implicate în contract, care nu a fost în mod expres autorizată de propria autoritate de securitate desemnată;

13.2.7. obligatia contractantului de a notifica urgent propriei autorităti de securitate desemnate orice pierdere sau presupusă pierdere, scurgere ori compromitere a unor informatii clasificate.

13.3. Pentru fiecare program de cooperare autoritătile de securitate desemnate ale părtilor vor pregăti instructiuni privind securitatea programului si un ghid de clasificare. Instructiunile privind securitatea programului si Ghidul de clasificare vor descrie metodele prin care informatiile din cadrul programului vor fi clasificate, marcate, folosite, transmise si protejate. Aceste documente vor fi valabile pentru toate persoanele implicate în programul de cooperare.

13.4. Pentru orice facilitate în care informatiile clasificate vor fi utilizate, partea responsabilă sau contractantul va aproba numirea unei persoane ori a unor persoane cu functie corespunzătoare, pentru a exercita în mod efectiv responsabilitătile vizând protectia în astfel de facilităti a informatiilor tinând de prezentul memorandum de întelegere. Aceste persoane oficiale vor fi responsabile pentru limitarea accesului la informatiile clasificate cuprinse în prezentul memorandum de întelegere, la acele persoane al căror acces a fost aprobat în mod corespunzător si care au nevoia de a cunoaste.

13.5. Fiecare parte se va asigura că accesul la informatiile clasificate este limitat la acele persoane care posedă autorizatiile de securitate necesare si au o anumită nevoie de acces la informatii clasificate, în scopul de a participa la un program de cooperare.

 

ARTICOLUL XIV

Autorizatii de securitate

 

14.1. Fiecare parte va garanta faptul că orice persoană sau entitate care va avea acces la informatii clasificate, precum si la orice obiectiv unde se utilizează sau se depozitează informatii clasificate detine o autorizatie de securitate, eliberată de autoritatea de securitate desemnată a părtii, în conformitate cu legislatia sa natională.

 

ARTICOLUL XV

Vizite

 

15.1. Fiecare parte va facilita vizitarea agentiilor, laboratoarelor si capacitătilor industriale proprii de către angajatii celeilalte părti sau ai partenerilor săi contractuali, în conformitate cu legislatia natională a fiecărei  părti.

15.2. Vizitatorii vor respecta reglementările specifice în materie de securitate ale părtii gazdă. Orice informatie furnizată vizitatorilor sau pusă la dispozitia acestora va fi considerată ca fiind furnizată părtii care a trimis personalul si va fi reglementată de prevederile prezentului memorandum de întelegere.

15.3. Cererile privind vizitele si lista vizitatorilor vor fi transmise prin canale oficiale părtii gazdă, cu cel putin o lună înainte de desfăsurarea vizitei, si vor fi solutionate în conformitate cu regulamentele si procedurile nationale ale acesteia.

 

ARTICOLUL XVI

Proprietatea, transferul si utilizarea informatiilor

 

În cadrul fiecărui program de cooperare se vor aplica următoarele reguli în ceea ce priveste dreptul de proprietate, transferul si utilizarea informatiilor:

16.1. Dreptul de proprietate asupra informatiilor de primplan va apartine părtii care o generează sau o obtine ori proportional cu participarea sa.

16.2. Fiecare parte va păstra toate drepturile asupra informatiilor de bază. Toate informatiile de bază ale programelor de cooperare trebuie identificate si marcate.

16.3. Fiecare parte va furniza, la cererea celeilalte părti, orice informatie de bază relevantă pentru realizarea scopurilor unui program de cooperare, cu următoarele conditii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

16.3.1. informatia de bază să fie necesară sau utilă în cadrul unui program de cooperare ori pentru a putea utiliza informatiile de prim-plan în cadrul programului de cooperare;

16.3.2. informatia de bază să poată fi pusă la dispozitie fără crearea unor obligatii fată de detinătorii drepturilor de proprietate intelectuală;

16.3.3. transmiterea informatiilor să se facă cu respectarea legislatiei privind proprietatea intelectuală si a reglementărilor de securitate ale părtii furnizoare.

16.4. Partea care primeste va folosi informatii de bază din programele de cooperare doar cu titlu gratuit si conform drepturilor de proprietate intelectuală pentru scopurile programelor de cooperare respective si pentru propriile scopuri de apărare.

16.5. Fiecare parte are dreptul asupra tuturor rezultatelor muncii realizate în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere, care pot fi furnizate. Autorul lucrării este obligat să precizeze toate informatiile de bază obtinute în rezultate, inclusiv rapoartele, documentatia tehnică si alte informatii.

16.6. Informatiile de prim-plan ale proiectului, generate de fiecare parte, vor fi furnizate celeilalte părti în mod gratuit. Fiecare parte este îndreptătită să utilizeze informatiile de prim-plan pentru propriile scopuri, în mod gratuit.

16.7. Drepturile de proprietate intelectuală asupra informatiilor de prim-plan produse în cadrul programelor de cooperare vor fi reglementate în întelegerea tehnică a fiecărui program de cooperare.

 

ARTICOLUL XVII

Raporturile cu o tertă parte

 

17.1. Nici una dintre părti nu va divulga, vinde, transfera proprietatea sau posesia vreunuia dintre rezultatele aflate în proprietatea celeilalte părti ori în proprietate comună către o tertă parte, fără consimtământul anterior scris al celeilalte părti.

17.2. Contractantii care desfăsoară o activitate în baza contractelor încheiate potrivit prevederilor prezentului memorandum de întelegere sunt obligati:

17.2.1. să notifice, în scris, cu promptitudine, părtii cu care s-a încheiat contractul, despre orice tertă parte care detine sau controlează drepturi de proprietate intelectuală ori care devine proprietar al unor drepturi de proprietate intelectuală care rezultă din activitatea desfăsurată în conformitate cu prevederile prezentului memorandum de întelegere;

17.2.2. să nu utilizeze vreo informatie necesară îndeplinirii activitătii, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere, fără a avea anterior acordul scris sau autorizarea părtii care i-a încredintat contractul, atunci când drepturile de utilizare în conformitate cu prevederile acestui articol nu au fost obtinute.

17.3. Autoritatea competentă a fiecărei părti va depune toate eforturile să obtină drepturile de a folosi si furniza informatii, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere. În cazul în care autoritatea contractantă a părtii nu este în măsură să obtină drepturile corespunzătoare de folosire si furnizare a informatiilor, fie că sunt de prim-plan sau de bază, ori dacă este înstiintată de către contractanti sau potentialii contractanti despre existenta vreunei restrictii la divulgarea si folosirea informatiilor, acea parte o va înstiinta pe cealaltă parte în legătură cu aceste restrictii, în scris. Fiecare autoritate contractantă a părtilor va include în contractele sale si va solicita contractantului să includă în subcontractele sale termene si conditii corespunzătoare în vederea satisfacerii cerintelor prezentului memorandum de întelegere.

17.4. Fiecare parte va încheia cu agentiile nationale acele contracte sau întelegeri care sunt esentiale pentru implementarea întelegerilor tehnice în conformitate cu propriile legi, reglementări si practici nationale. Părtile se vor asigura că toate contractele sau celelalte întelegeri încheiate vor pune în practică prevederile acestui memorandum de întelegere si ale întelegerilor sale tehnice.

 

ARTICOLUL XVIII

Răspunderea pentru daune

 

18.1. Fiecare parte renuntă la orice pretentie fată de cealaltă parte cu privire la daunele cauzate personalului său si/sau proprietătilor sale de către personalul ori agentii apartinând celeilalte părti, care rezultă sau este în legătură cu aplicarea prezentului memorandum de întelegere, dacă nu se prevede altfel în prezentul memorandum de întelegere si în întelegerea sa tehnică. Cu toate acestea, dacă asemenea daune rezultă din neglijentă, omisiuni, actiuni intentionate sau neglijentă gravă a unei părti, a personalului sau a agentilor săi, obligatia de despăgubire va reveni doar acelei părti.

18.2. Dacă nu se prevede altfel în prezentul memorandum de întelegere si în întelegerea tehnică, pretentiile tertilor pentru daune de orice fel, cauzate de personalul sau agentii uneia dintre părti, vor fi solutionate de partea cea mai indicată, asa cum a fost stabilit în urma consultării cu cealaltă parte. Costurile pe care le implică satisfacerea acestor pretentii vor fi suportate de părti în mod egal, cu exceptia cazului în care este prevăzut altfel în întelegerea tehnică. Cu toate acestea, dacă o astfel de răspundere rezultă din neglijentă, omisiuni, actiuni intentionate sau neglijentă gravă a personalului ori agentilor uneia dintre părti, obligatia de despăgubire va reveni doar acelei părti.

18.3. În cazul daunelor cauzate proprietătii comune sau de către proprietatea comună a părtilor, atunci când costul reparării acestor daune nu poate fi recuperat de la un tert, un asemenea cost va fi suportat de părti, asa cum se prevede în întelegerea tehnică relevantă, sau va fi suportat de fiecare parte în mod egal.

18.4. Părtile nu vor despăgubi contractantii în ceea ce priveste pretentiile tertilor.

 

ARTICOLUL XIX

Taxe si obligatii vamale

 

19.1. În măsura în care legile si reglementările din statele lor permit, fiecare parte se va strădui să asigure exceptarea de la taxele vamale sau de la restrictiile cantitative/calitative ale bunurilor si echipamentelor necesare aplicării prezentului memorandum de întelegere si a întelegerilor tehnice sau realizate în cadrul oferit de acestea.

 

ARTICOLUL XX

Solutionarea divergentelor

 

20.1. Orice divergente cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui memorandum de întelegere vor fi solutionate prin consultări între părti si nu vor fi înaintate nici unui tribunal national sau international ori vreunei terte părti pentru rezolvare.

 

ARTICOLUL XXI

Amendare, durată si încetare a valabilitătii

 

21.1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se informează că au fost îndeplinite procedurile legale nationale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

21.2. Prezentul memorandum de întelegere va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani. Prezentul memorandum de întelegere poate fi denuntat de oricare dintre   părti.

Denuntarea îsi va produce efectele după 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte a notificării scrise a unei astfel de intentii. Aceasta nu va influenta valabilitatea si durata nici unei întelegeri tehnice convenite înainte de denuntare.

21.3. Pe perioada cuprinsă între trimiterea notificării de denuntare si încetarea valabilitătii prezentului memorandum de întelegere, părtile vor începe consultări pentru a găsi cele mai potrivite modalităti de rezolvare a chestiunilor legate de iesirea din vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

21.4. Desi nici o parte nu va fi îndreptătită să primească informatii după data încetării valabilitătii, fiecare parte va continua să folosească drepturile dobândite până la acea dată.

21.5. Pe perioada cuprinsă între trimiterea notificării de denuntare si încetarea valabilitătii, vor continua să se aplice prevederile prezentului memorandum de întelegere.

21.6. În cazul încetării valabilitătii, fiecare parte va fi responsabilă de costurile încetării valabilitătii propriilor contracte.

21.7. Partea care denuntă o întelegere tehnică va depune, la cererea celeilalte părti, toate eforturile pentru a sprijini cealaltă parte în vederea continuării programului sau pentru a prelua activitatea desfăsurată de contractantii părtii denuntătoare.

21.8. Prevederile acestui articol se vor aplica, de asemenea, în cazul în care o parte doreste să denunte un program de cooperare specific, detaliat în întelegerea tehnică, în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere.

21.9. Prevederile prezentului memorandum de întelegere referitoare la obligatiile părtilor decurgând din articolele care reglementează securitatea, transferul, furnizarea si utilizarea informatiilor vor rămâne în vigoare si după data încetării valabilitătii acestui memorandum de întelegere sau după denuntarea oricărui proiect de colaborare specifică.

21.10. Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat sau amendat în orice moment, numai prin consimtământul părtilor. Modificările si amendamentele trebuie să fie efectuate în formă scrisă. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu paragraful 21.1 din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL XXII

Semnătura

 

Semnat la Ankara la 6 aprilie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Matache,

secretar de stat si sef al Departamentului pentru armamente Ministerul Apărării Nationale

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

general-maior Ömer Inak,

adjunct al secretarului de stat Ministerul Apărării Nationale

 

ANEXĂ

la memorandumul de întelegere

 

Data .................

 

ÎNTELEGERE TEHNIC Ă Nr. .................

în baza Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

 

I. Obiectul programului de cercetare/tehnologie

Programul de cooperare în cercetare/tehnologie va fi desfăsurat în următorul domeniu (definirea tehnică a subiectului cercetării)

II. Natura cooperării (una sau mai multe forme ale cooperării, în conformitate cu prevederile art. 4 din memorandumul de întelegere)

III. Programul, domeniul de aplicare, repartizarea activitătilor, etapele semnificative si graficul de desfăsurare în timp:

- descrierea reperelor semnificative, calendarul activitătilor, capacităti si fonduri alocate;

- diviziunea muncii;

- mijloace financiare;

- proprietatea asupra rezultatelor cooperării.

IV. Împrumutarea de echipamente (prevederi speciale negociate în conformitate cu necesitătile)

V. Numirea directorilor de programe

VI. Directori de program

Directorii de program sunt următorii:

- pentru partea română ..............................................; (numele, functia, încadrarea)

- pentru partea turcă ................................................... (numele, functia, încadrarea)

VII. Nivelul de clasificare a informatiilor clasificate

VIII. Intrarea în vigoare, perioada de valabilitate si încetarea valabilitătii

IX. Autorităti implicate

Autoritătile guvernamentale relevante pot include:

- pentru partea română ...............................................;

- pentru partea turcă ................................................... .

Această anexă la Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare a fost întocmită în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 867.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“La nivelul fiecărui judet si în municipiul Bucuresti se înfiintează oficiile de cadastru si publicitate imobiliară ca unităti cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii. În circumscriptia fiecărei judecătorii se înfiintează câte un birou de carte funciară, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciară ale judecătoriilor.”

2. La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

“k) avizează expertizele efectuate de către expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, înainte de depunerea acestora la instantele de judecată. Avizele mentionate mai sus vor fi date de către specialisti în domeniu ai oficiului de cadastru si publicitate imobiliară;”.

3. La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitătilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.

Veniturile proprii se constituie din:

a) încasări din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatură;

d) donatii si sponsorizări primite potrivit legii;

e) dobânzi aferente disponibilitătilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

Tarifele si încasările prevăzute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtătoare de T.V.A., fiind incluse în cazul operatiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru. Aceste tarife nu pot depăsi 30% din valoarea taxei notariale de timbru.

Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici si care va face obiectul protocolului de colaborare.

Tarifele se stabilesc, se modifică si se actualizează prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

Veniturile încasate se virează în contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

Agentia Natională poate colabora cu persoane fizice si juridice române sau străine de specialitate, în conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

Agentia Natională poate contracta credite bancare în conditiile prevăzute de lege.

Agentia Natională întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională, îsi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului si publicitătii imobiliare, finantat prin împrumut de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justitiei.

Agentia Natională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Natională.”

4. La articolul I punctul 10, alineatele 12 si 13 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“Ocuparea postului de registrator se va face în urma sustinerii unui concurs organizat de către Agentia Natională.

Candidatii trebuie să fie licentiati ai unei facultăti de drept acreditate si să aibă o vechime de cel putin 5 ani în activitatea juridică.

Prin exceptie de la prevederile alin. 12, până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciară care nu îndeplinesc conditiile de studii, dar au cel putin 5 ani de experientă în domeniul publicitătii imobiliare.”

5. La articolul I punctul 12, partea introductivă si litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea următorul cuprins:

“Art. 50. - În cazul în care registratorul admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste următoarele conditii:

a) este încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică;”.

6. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea următorul cuprins:

“Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanta competentă din circumscriptia în care se află imobilul. Plângerea împotriva încheierii de înscriere se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliară si se înscrie în cartea funciară. Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară este obligat să înainteze plângerea, însotită de dosarul încheierii si copia cărtii funciare, la instanta competentă.”

7. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Notarul public care a întocmit actul prin care se constituie, se modifică, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul de carte funciară în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentatie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitătii extrasului de carte funciară, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.”

8. După articolul IV se introduce articolul IV1 cu următorul cuprins:

“Art. IV1. - În îndeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU DORU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 499.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 934.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes national din subordinea Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.864.


*) Anexa se comunică Băncii Nationale a României.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 8 din Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar, care va fi de tipul «perete la perete».”

2. După alineatul (1) se introduc două alineate noi, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) lit. b) se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în România.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), în cazuri temeinic justificate, la propunerea titularului dreptului de administrare asupra bunurilor propuse pentru exportul temporar si cu aprobarea ministrului culturii si cultelor, contractul de asigurare se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în străinătate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.898.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 31 va avea următorul cuprins:

“31. initierea de standarde în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementări tehnice pe plan national, zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitătii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;”.

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În conditiile legii, la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se pot înfiinta unităti de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de functionare pentru fiecare UMP si, după caz, numărul de unităti se vor stabili prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.”

3. Anexa nr. 1 “Organigrama Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ioan Cordos,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.899.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)

 
Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.920.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Majeru Veaceslav, fiul lui Vladimir (n. la 5 august 1922 în Orhei) si Fenea, născut la 18 mai 1947 în localitatea Vadul Rascov, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Kiev nr. 14, bl. 3, ap. 1.

2. Moraru Boris, fiul lui Alexandru si Valentina (fiica lui Rusu Mihail si Maria, n. la 17 martie 1917 în Bălti), născut la 23 ianuarie 1976 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Criuleni, str. Stefan cel Mare nr. 48, ap. 31.

3. Vascan Mariana, fiica lui Profir (fiul lui Elena, n. la 13 mai 1929 în Orhei) si Tatiana, născută la 31 iulie 1982 în localitatea Isocova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ialoveni nr. 98, bl. 3, ap. 12.

4. Turcan Ecaterina, fiica lui Anatolie (fiul lui Nicanor si Maria, n. la 8 august 1930 în Balasinesti) si Liudmila, născută la 2 februarie 1979 în Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. M. Tănase nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aductiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevita, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aductiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevita, judetul Suceava.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.956.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orasul Nehoiu, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 750 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, orasul Nehoiu, judetul Buzău.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.959.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, si al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Numărul de înregistrare “1067”, atribuit Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform art. 24 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, se înscrie pe documentele prin care datele cu caracter personal privind contribuabilii persoane fizice sunt colectate, stocate sau dezvăluite.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului ordin, declaratiile de venit si deciziile de impunere, prevăzute de legislatia specifică privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, precum si declaratiile de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice, editate sau tipărite de Agentia Natională de Administrare Fiscală, vor contine numărul de operator de date cu caracter personal.

Art. 2. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Neculae Eugeniu Plăiasu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 657.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările si completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, si modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 4 noiembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare, aprobat prin Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ( www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 52.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

 

În baza art. 3 alin. (6) si (8), art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) si a art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, tinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) si ale titlului V din Legea nr. 297/2004, precum si de dispozitiile art. 25 din Instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile cărtii III, titlul I si titlul II cap. VII din Codul civil, ale art. 104 lit. b), art. 133, 235 si ale titlului VII din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. III sectiunea a 6-a paragraful 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale titlului VIII cap. VIII sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ale cap. II sectiunea 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, precum si ale cap. III sectiunea a II-a din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare,

în baza hotărârilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din datele de 7 octombrie 2004 si 4 noiembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare.

Art. 2. - Instructiunile mentionate la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi publicate în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ( www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Directia juridică si Secretariatul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 53.